Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Испания

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Член 117 от испанската конституция от 1978 г. предвижда, че принципът на единство на съдебната власт е основата за организацията и функционирането на съдилищата.


В рамките на испанската съдебна организация обикновените съдилища са разделени на четири съдебни акта: граждански, наказателни, административни, трудови и трудови спорове.

Заедно с четирите съдилища с обща компетентност тя е военната юрисдикция, която е неразделна част от съдебната система на държавата, която е изцяло от компетентността на военните съдилища, създадени със закон.

Споровете за подсъдност между съдилищата или трибуналите на обикновените съдилища и военните съдебни органи се решават от специална камара на Върховния съд — отделение за уреждане на спорове, съставено от председателя на Върховния съд, двама магистрати от състава на Върховния съд, както и от двама магистрати от Военната камара, всички от които са назначени от Общия съвет на съдебната власт.

В тази област съществуват специализирани съдилища в рамките на общата компетентност. Например съдилища за насилие срещу жени, търговски съдилища или съдилища, отговорни за контрола на затворите или малолетните и непълнолетните лица.

Биологичният закон за съдебната власт предвижда съществуването на следните специализирани съдилища:

ТЪРГОВСКИ СЪДИЛИЩА

Търговските съдилища са специализирани съдебни органи в експлоатация от 1 септември 2004 г. Те са интегрирани в гражданските съдилища.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

По принцип във всяка провинция, която има юрисдикция в цялата провинция и има регистрирано седалище в нейния капитал, ще има един или повече съдилища.

Те могат да бъдат установени и в групи от населението, различни от провинциалния капитал, където по отношение на населението се препоръчва съществуването на промишлени или търговски центрове и икономическа дейност, като за всеки отделен случай следва да се определи обхватът на тяхната компетентност.

Търговските съдилища могат да бъдат решени да разширят своята компетентност по отношение на две или повече провинции в една и съща автономна област.

ПРАВОМОЩИЯ

Търговските съдилища са компетентни да разглеждат въпроси, възникващи в хода на производство по несъстоятелност съгласно условията на неговото право.

Търговските съдилища също така са запознати с всички въпроси от компетентността на гражданските съдилища по отношение, наред с другото, на действия, включващи нелоялна конкуренция, индустриална собственост, интелектуална собственост и реклама, както и на всички въпроси, които се разглеждат в това определение съгласно правилата, уреждащи търговските дружества и кооперациите.

Търговските съдилища са компетентни по отношение на признаването и изпълнението на съдебни и други присъди, както и на чуждестранни арбитражни решения, когато те засягат въпроси от тяхната компетентност, освен ако, както е договорено в Договорите и други международни правила, техните познания се събират от друг съд или правораздавателен орган.

РЕСУРСИ

Провинциалните съдилища разглеждат жалби срещу решения, постановени на първа инстанция от търговските съдилища, с изключение на решенията, постановени в случаи на неплатежоспособност, които уреждат въпроси, свързани със заетостта, като една или повече от специализираните секции са специализирани в това отношение в съответствие с разпоредбите на Органичния закон за съдебната власт.

Могат да бъдат въведени и другите средства за правна защита, предвидени от LOPJ.

СЪДИЛИЩА ЗА МАРКИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Общностните търговски съдилища (Juzgados de Marca Comunitaria) са местният съд (Juzgados de lo Mercantil) на Аликанте, тъй като те упражняват компетентността си да разглеждат и определят на първо и изключително основание всички спорове, които се насърчават съгласно Регламент № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността и Регламент (ЕИО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността.

При упражняване на тази компетентност съдилищата разширяват своята компетентност по отношение на цялата национална територия и в тази връзка се наричат „съдилища за марките на Общността“.

Те са интегрирани в гражданските съдилища.

Освен това специализираната секция или специализираните секции на Audiencia Provincial de Alicante (Апелативен съд на провинция Аликанте), в които освен това, на втора и изключителна инстанция, се специализират единствено в жалбите, посочени в член 101 от Регламент № 40/94 на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността. При упражняването на това правомощие компетентността обхваща цялата национална територия и в тази връзка се нарича марка на Общността.

СЪДИЛИЩА ЗА НАДЗОР НАД МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА:

Присъдите за лишаване от свобода имат правораздавателни функции, предвидени в Общия закон за наказанията с оглед на изпълнението на наказания лишаване от свобода и мерки за сигурност, съдебния контрол върху дисциплинарните правомощия на затворническите органи, защитата на присъдите за лишаване от свобода и обезщетенията на задържаните лица в затворите и в други места за лишаване от свобода. Те са включени в наказателното постановление.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Във всяка провинция в наказателния съд ще има един или повече съдилища в рамките на надзора на местата за лишаване от свобода.

В град Мадрид, компетентен в цяла Испания, ще има един или повече съдии в централните съдилища.

ПРАВОМОЩИЯ

Присъдите за лишаване от свобода имат правораздавателни функции, предвидени в Общия закон за наказанията с оглед на изпълнението на наказания лишаване от свобода и мерки за сигурност, съдебния контрол върху дисциплинарните правомощия на затворническите органи, защитата на присъдите за лишаване от свобода и обезщетенията на задържаните лица в затворите и в други места за лишаване от свобода.

РЕСУРСИ

Провинциалните съдилища разглеждат жалбите, предвидени в закона, срещу решенията на съда за наблюдение на затворите на провинцията.

Могат да бъдат въведени и другите средства за правна защита, предвидени от LOPJ.

СЪДИЛИЩА ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Ще има един или повече съдилища за непълнолетни във всяка провинция, чиито правомощия са в цялата провинция и седалище в нейния капитал.

В град Мадрид, компетентен в цяла Испания, ще има централен съд за малолетни и непълнолетни лица, който ще разгледа причините, посочени в законодателството относно наказателната отговорност на малолетните и непълнолетните лица.

ПРАВОМОЩИЯ

Съдилищата за непълнолетни са компетентни по отношение на престъпленията, извършени от лица на възраст над 14 години и под 18-годишна възраст.

Съдилищата за малолетни и непълнолетни лица са тези, които трябва да изпълняват задълженията, предвидени в законите за деца, които са извършили престъпления, класифицирани по силата на закона като престъпление, и тези, които, в случай на малолетни и непълнолетни лица, им дават право.

РЕСУРСИ

Провинциалните съдилища разглеждат жалби срещу решения, постановени от съдилища за малолетни и непълнолетни в провинцията.

Могат да бъдат въведени и другите средства за правна защита, предвидени от LOPJ.

СЪДИЛИЩАТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Всяка страна ще има един или повече съдилища за борба с насилието над жени, базирани в неговия капитал и юрисдикция на цялата територия на страната. Те уреждат определянето на общината за седалището им.

Правителството, като действа по предложение на Генералния съвет на съдебната власт и, когато е уместно, с доклад от автономна област с компетентност в областта на правосъдието, може да установи с кралски указ, че съдилищата за насилие срещу жени са решени да разширят своята компетентност по отношение на две или повече страни в рамките на една и съща провинция.

Въз основа на доклад на съдебните състави, генералният съвет на съдебната система може да реши, че в тези избирателни райони, когато е целесъобразно, в съответствие със съществуващото работно натоварване, познания относно компетентността на съдилищата се събират от първоинстанционния съд и от районния наказателен съд (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) или, в зависимост от случая, от указания.

В случаите, в които има само един първоинстанционен съд и първоинстанционен съд (Juzgado de Primera Instancia), този съд ще вземе под внимание делата, по които са компетентни съдилищата за борба с насилието срещу жени.

Те са включени в наказателното постановление.

ПРАВОМОЩИЯ

При наказателни производства съдилищата за насилие срещу жени във всички случаи са запознати с процедурите и средствата за правна защита, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, включително:

 • Производство във връзка с наказателна отговорност за престъпления, обхванати от заглавията на Наказателния кодекс относно убийствата, абортите, травмите, вредите за нероденото дете, престъпленията срещу свободата, престъпленията срещу моралната неприкосновеност, неприкосновеността на личния живот и правото на изображения на насилие или сплашване, при условие че всяко лице, което е или е било неговата съпруга, или което е или е било законно свързано със съпруга (та) или партньора му, е било и акт на насилие, основано на пола.
 • С указания за провеждане на процеса се изисква наказателна отговорност за всяко престъпление, свързано с правата и задълженията на семейството, когато жертвата е едно от лицата, посочени като такива в предходния параграф.
 • Приемането на съответните заповеди за осигуряване на защита на жертвите, без да се засягат правомощията, предоставени на Guardia Civil.
 • От информация и вина за леки нарушения, които са им възложени със закон, когато пострадалият е едно от лицата, посочени като такива в първия параграф.
 • Издаването и изпълнението на инструменти за взаимно признаване на наказателни решения в рамките на Европейския съюз, които са им възложени със закон.
 • Разследване в рамките на производство за налагане на наказателна отговорност за престъплението нарушение, предвидено и наказуемо по член 468 от Наказателния кодекс, когато лице обира за престъпление, за чието осъждане, обезпечителна мярка или мярка за сигурност е било нарушено или е било съпругата му, или жена, която е или е била свързана с извършителя на подобна връзка на привързаност, дори и без съжителството, както и по низходящите, независимо дали принадлежат на съпруга (та) или партньора, или на лица, които са непълнолетни или лица с процесуална правоспособност, настойничество, попечителство, настаняване или фактическо съхранение на съпруга (та) или партньора.

Съдилищата за насилие срещу жени могат, при всички случаи в съответствие с процедурите и средствата за правна защита, предвидени в Гражданския процесуален кодекс, да са наясно, наред с другото, със следните въпроси:

 • Произход, отпуск по майчинство и по бащинство.
 • Сключване на брак, раздяла и унищожаване на брака.
 • Тези, които се отнасят до отношенията с бащата.
 • Тези, които имат за цел приемането или изменението на мерки от значение за семейството.
 • Тези, които се отнасят изключително до упражняването на родителските права по отношение на деца или деца, или за издръжка, претендирана от единия родител, от друга страна, от името на деца и непълнолетни дъщери.
 • Тези, които се отнасят до необходимостта от постигане на съгласие при приемането.
 • Тези, които се противопоставят на административни решения в областта на закрилата на детето.

Съдилищата за насилие срещу жени имат изключителна и изключителна гражданска компетентност, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 • Гражданското производство по който и да е от въпросите, посочени в предходния параграф.
 • Всяка от страните по гражданското производство е жертва на актове на насилие, основано на пола;
 • Всяка страна в гражданско производство следва да бъде обвинена като извършител, подбудител или кооперация при извършването на актове на насилие, основано на пола.
 • Че съдията, който разглежда насилието срещу жени, е започнал наказателно производство за престъпление или правонарушение въз основа на акт на насилие срещу жени, или е приет заповед за защита на жертва на насилие, основано на пола.

Когато съдът установи, че актовете, доведени до знанието му, по добре известен начин не представляват израз на насилие, основано на пола, молбата може да бъде отхвърлена с позоваване на компетентния съд.

Във всички тези случаи медиацията е забранена или забранена.

РЕСУРСИ

Провинциалните съдилища разглеждат жалбите, предвидени в Закона за борба с насилието срещу жени в провинцията.

Могат да бъдат въведени и другите средства за правна защита, предвидени от LOPJ.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

В Испания специализираните съдилища, които не оказват никакво въздействие върху принципа на единство на съдебната система, когато са интегрирани в петте поръчки, могат да бъдат установени не само защото са създадени от Органичния закон за съдебната система конкретно, какъвто е случаят със съдилищата по търговското право, тези на деца или на насилието срещу жени, но също така могат да бъдат резултат от специализация по този член. 98 от съдебното решение, посочено по-горе, е било извършено от Общия съдебен съвет, какъвто е случаят със семейните съдилища (Juzgados de Familia), „Съдружниците за принудително изпълнение върху ипотекиран имот „(„съдилищата по изпълнението на Hipotecaria“) или националните съдилища.

Други специализирани съдилища

Дял VI от Конституцията на Испания от 1978 г. е посветен на съдебната власт, като в своя член 117 установява, че принципът на съдебното единство е основата за организацията и функционирането на съдилищата.

Този принцип намира отражение в съществуването на единна юрисдикция, съставена от един общ съд и съдии, които образуват обикновени съдилища.

Испанската конституция посочва, че мировият съдия се ръководи от народа и се ръководи от съдии и магистрати от съдебната власт, независими, неотстраними, отговорни и подчинени на върховенството на закона.

Съдиите и висшите съдии не могат да бъдат разделяни, временно прекратени, прехвърляни или пенсионирани, а въз основа на една от причините и при спазване на предвидените в закона гаранции.

Упражняването на правораздавателни правомощия във всички видове производства, съдиите и принудителното изпълнение на съдебни производства е изключителна компетентност на съдилищата, определени от закона, в съответствие с правилата за компетентност и процедурата, която те определят.

Съдилищата и трибуналите не изпълняват други функции, различни от тези на марките и на тези, които са изрично предвидени в закона като гаранция за каквото и да било право.

Освен съдебната система самата Конституция предвижда съществуването на два конституционни органа, посочени като съдилища. Това са органи, които са напълно независими и безпристрастни и са подчинени единствено на върховенството на закона.

Тези конституционни органи са Конституционния съд и Сметната палата.

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

Испанският Конституционен съд е създаден като орган, който се намира извън съдебната система.

Той е върховният устен преводач на Конституцията, който е независим от другите конституционни органи и е подчинен единствено на Конституцията и на Устройствения закон.

Той е единствен по рода си в своето определение и разширява своята компетентност по отношение на цялата национална територия.

СЪСТАВ

Той се състои от 12 членове, назначени от краля, четирима от които по предложение на Конгреса, с мнозинство от три пети от членовете си; четири по предложение на Сената, със същото мнозинство; две по предложение на правителството и две по предложение на Общия съвет на съдебната власт, включително председател и заместник-председател.

ПРАВОМОЩИЯ

Конституционният съд се изслушва в случаите и по начин, предвидени от закона, inter alia:

 • Жалбата и въпросът за противоконституционността на законите, нормативните разпоредби или актовете, които имат силата на закон.
 • Иск за защита на публичните права и свободи, изброени в член 53. 2 от Конституцията.
 • Спорове на основание конкуренция между държавата и автономните области или между държавата и автономните области.
 • Споровете между конституционните органи на държавата.
 • Декларацията относно конституционосъобразността на международните договори.

За повече информация: Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд

СМЕТНА ПАЛАТА

Сметната палата е върховен одитен орган на отчетите и на икономическото управление на държавата, както и на публичния сектор.

Без да се засяга собствената му компетентност, той се намира в орбитата на законодателния орган, който е пряко зависим от Cortes Generales.

СЪСТАВ

Има 12 членове, членове на Одиторския съвет, шестима членове, назначени от Congreso de los Diputados и шест от Сената, които имат право на принципите на независимост, несменяемост и несъвместимост, както и на съдиите.

ЗАДАЧИ

Сметната палата има две функции:

 • Функцията по одита, която се характеризира с външен, постоянен и консумативен характер, е да се провери дали икономическата и финансова дейност на публичния сектор съответства на принципите на законност, ефективност и икономичност.
 • Съдебната функция се състои в предявяване на иск за ангажиране на отговорността на лицата, които са отговорни за управлението на публична собственост, средства или имущество, с цел обезщетяване на публичните средства, засегнати от деянието, неправилно, непълно или необосновано, или поради други причини или поведение.

За повече информация: Връзката отваря нов прозорецСметната палата.

ОБИЧАЙНИ СЪДИЛИЩА

Те са признати в член 125 от Конституцията като една от формите на участие на обществеността в съдебната администрация.

Член 19 от Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) признава обичайните съдилища на Aguas de la Vega Valencia и Съвета на Буенос Айрес. И двете са обичайни правни субекти в областта на управлението на водите.

От 2009 г. насам тези две испански обичайни съдилища са включени в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството и са живи доказателства за способността на хората да организират по демократичен начин сложни системи от социална гледна точка.

СЪД НА ВОДИТЕ НА VEGA DE VALENCIA

Това е най-висшата институция в Европа.

Той ще действа в териториалната зона на Валенсия.

Тя се състои от осем избрани представители, избрани по демократичен път от напоителните системи в област Huerta Valencia, и техните правомощия са справедливото разпределение на водата между различните собственици на земеделска земя, разрешаването на възникналите между самите напоителни системи проблеми и налагането на съответните санкции за нарушения на наредбите на напояването.

СЪВЕТ НА МУРСИЯ

Съветът за мъже в Буенос Айрес е правна институция с средновековен произход, който е институционализиран и законово регулиран през 1849 г. като Върховен съд на Huerta de Murcia. Съветът се състои от председател, секретар и петима членове.

Съветът на Буенос диас (Buenos días) в Мурсия сърдечно приветства изслушването му от четвъртъците в зала на залата на кметството и за всяко изслушване по време на заседанието от деня или най-късно в хода на следващото заседание. Резолюциите се приемат с мнозинство, но при равенство на гласовете председателят се гласува. Санкциите, които произтичат от съдебната система на Европейския съвет от Буенос с Съвет по въпросите на мъжете, имат изключителен характер. Решенията на този съд са окончателни, приложими и изпълними.

За повече информация: „GoodВръзката отваря нов прозорец of Good Men“ (Good of Good and Good of Good of Good Men Council).

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецОБЩ СЪВЕТ НА ИСПАНИЯ

Връзката отваря нов прозорецКОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА ИСПАНИЯ

Връзката отваря нов прозорецСМЕТНА ПАЛАТА НА ИСПАНИЯ

Връзката отваря нов прозорецИСПАНСКИ СЪДИЛИЩА, ОБИЧАЙНИ СЪДИЛИЩА


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 13/09/2019