Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Spanien

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

I artikel 117 i den spanske forfatning fra 1978 hedder det, at princippet om domstolenes enhed skal danne grundlag for domstolenes opbygning og funktionsmåde.


I den spanske domstolsorganisation inddeles de almindelige domstole i fire retsafgørelser: civil, Criminal, Administrative, Labour and Labour.

Sammen med de fire domstole i den almindelige jurisdiktion er det den militære jurisdiktion, der er en integrerende del af retssystemet i den stat, som udelukkende henhører under militærdomstolene, der er oprettet ved lov.

Kompetencekonflikter mellem retter i almindelige domstole og militære retsinstanser afgøres af højesterets særlige afdeling, afdelingen for bilæggelse af tvister, der består af højesteretspræsidenten, to dommere ved højesteret og to dommere i militærafdelingen, der alle er udpeget af det nationale råd for retsvæsenet.

Der findes specialretter på dette område inden for den almindelige jurisdiktion. F.eks. domstole i sager om vold mod kvinder, handelsretter eller domstole med ansvar for tilsyn med fængsler eller mindreårige.

I den organiske lov om retsvæsenet hedder det, at der findes følgende specialretter:

HANDELSRETTER

Handelsretterne, der har været i drift siden den 1. september 2004, er specialiserede retsinstanser. De er integreret i de civile domstole.

TERRITORIALT ANVENDELSESOMRÅDE

Generelt vil der i hver provins være en eller flere domstole, der er kompetente i hele provinsen og har hjemsted i provinsen.

De kan også være hjemmehørende i andre bestande end provinskapital, når det på grund af befolkningens eksistens er tilrådeligt, at der findes industrielle eller kommercielle centre og økonomiske aktiviteter, i begge tilfælde bør afgrænsningen af deres kompetence defineres.

Handelsretterne kan beslutte at udvide deres kompetence til at omfatte to eller flere provinser i samme selvstyrende region.

BEFØJELSER

Handelsretterne har kompetence til at behandle sager, der opstår under insolvensbehandlingen i henhold til dens lovgivning.

Handelsretterne skal også være opmærksomme på spørgsmål, der henhører under de civile domstoles kompetence, bl.a. for så vidt angår sager vedrørende illoyal konkurrence, industriel ejendomsret, intellektuel ejendomsret og reklame, samt alle spørgsmål, der behandles i denne rækkefølge i henhold til de regler, der gælder for erhvervsvirksomheder og kooperativer.

Handelsretterne har kompetence til at anerkende og fuldbyrde domme og andre kendelser afsagt af udenlandske voldgiftskendelser, når de vedrører spørgsmål inden for deres kompetenceområde, medmindre deres viden i henhold til traktaterne og andre internationale regler tilfalder en anden ret.

RESSOURCER

Provinsdomstolene træffer afgørelse i sager om afgørelser, der er truffet i første instans af handelsretterne, bortset fra afgørelser, der træffes i tilfælde af insolvens, og hvor et eller flere af deres faglige sektioner er specialiseret i denne henseende, i overensstemmelse med bestemmelserne i LOLF.

De øvrige retsmidler, som er fastsat i LOPJ, kan indføres.

EF-VAREMÆRKEDOMSTOLE

Fællesskabets handelsretter (Juzgados de Marca Comunitaria) er den lokale domstol (Juzgados de lo Mercantil) på lokaliteten i Alicante, for så vidt som de udøver deres kompetence til i første instans og udelukkende at påkende alle de tvister, som fremmes i henhold til Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker og Rådets forordning (EØF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design.

Ved udøvelsen af denne kompetence udvider retterne deres kompetence til hele det nationale område, og de kaldes i den forbindelse EF-varemærkedomstolene.

De er integreret i de civile domstole.

Endvidere har den faglige sektion eller afdelinger i Audiencia Provincial de Alicante (regional domstol i Alicante) specialiseret sig i anden instans og udelukkende i forbindelse med alle de appeller, der er omhandlet i artikel 101 i forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 truffet af Rådet for Den Europæiske Union om EF-varemærker og Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design. Ved udøvelsen af denne kompetence omfatter kompetencen hele det nationale område, og i den forbindelse benævnes de EF-varemærker.

DOMSTOLE MED ANSVAR FOR OVERVÅGNING AF FÆNGSLER:

Domstolene i fængselsstraffe skal have de retslige funktioner, der er fastsat i den almindelige lov om fængselsstraffe med hensyn til fuldbyrdelse af frihedsstraffe og sikkerhedsforanstaltninger, domstolsprøvelse af fængselsmyndighedernes disciplinære beføjelser, beskyttelse af fængselsstraffe og fordele for tilbageholdte i fængsler og andre. De indgår i den strafferetlige kendelse.

TERRITORIALT ANVENDELSESOMRÅDE

I hver provins vil der i straffedomstolen være en eller flere domstole i fængselstilsynet.

I Madrid by, der er kompetent i hele Spanien, vil der være en eller flere centrale dommere.

BEFØJELSER

Domstolene i fængselsstraffe skal have de retslige funktioner, der er fastsat i den almindelige lov om fængselsstraffe med hensyn til fuldbyrdelse af frihedsstraffe og sikkerhedsforanstaltninger, domstolsprøvelse af fængselsmyndighedernes disciplinære beføjelser, beskyttelse af fængselsstraffe og fordele for tilbageholdte i fængsler og andre.

RESSOURCER

Provinsdomstolene behandler appel, der er fastsat i loven, til prøvelse af de afgørelser, der er truffet af fængselstilsyn i provinsen.

De øvrige retsmidler, som er fastsat i LOPJ, kan indføres.

UNGDOMSDOMSTOLE

TERRITORIALT ANVENDELSESOMRÅDE

Der vil være et eller flere ungdomsdomstole i hver provins med jurisdiktion overalt i provinsen og plads i hovedstaden.

I byen Madrid, der er kompetent i hele Spanien, vil der være en central domstol for mindreårige, som skal behandle de grunde, der er anført i lovgivningen vedrørende det strafferetlige ansvar for mindreårige.

BEFØJELSER

Ungdomsdomstolene har jurisdiktion over lovovertrædelser begået af personer over 14 år og under 18 år.

Det påhviler ungdomsdomstolene at udføre de opgaver, der er fastsat i lovgivningen for børn, der har begået strafbare handlinger som en strafbar handling, og dem, der, når det drejer sig om mindreårige, giver dem lov.

RESSOURCER

Provinsdomstolene behandler klager over afgørelser truffet af ungdomsdomstole i provinsen.

De øvrige retsmidler, som er fastsat i LOPJ, kan indføres.

DOMSTOLE TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

TERRITORIALT ANVENDELSESOMRÅDE

Hver part har et eller flere retter til vold mod kvinder, der er baseret i deres hovedstad og jurisdiktion overalt i landet. De sørger for, at de udpeges.

Regeringen kan på forslag af det nationale råd for retsvæsenet og, hvor det er relevant, med en rapport fra den selvstyrende region, der er kompetent på det retlige område, ved kongelig anordning fastsætte, at det er domstolene for vold mod kvinder, der er fast besluttet på at udvide deres kompetence til at omfatte to eller flere parter i samme provins.

Det øverste retsråd kan på grundlag af en rapport fra regeringens kamre beslutte, at kendskab til domstolenes kompetence i de pågældende valgkredse, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende arbejdsbyrde, hører under førsteinstansretten og den lokale straffedomstol (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) eller, alt efter omstændighederne, en instruks.

I sager, hvor der kun er én førsteinstansdomstol og førsteinstansret, vil denne domstol overtage kendskabet til de sager, hvor sager om vold mod kvinder har kompetence.

De indgår i den strafferetlige kendelse.

BEFØJELSER

I straffesager skal retten til vold mod kvinder under alle omstændigheder være bekendt med de procedurer og retsmidler, der er fastsat i strafferetsplejeloven, herunder:

 • Retsforfølgning af strafansvar for lovovertrædelser, der er omfattet af artiklerne i straffeloven om manddrab, abort, skade, skade på det ufødte barn, forbrydelser mod den moralske integritet, mod privatlivets fred og retten til billeder af vold eller intimidering, under forudsætning af at enhver person, der er eller har været hans kone, eller som har været juridisk forbundet med hustruen eller samleveren, eller som har været udsat for en kønsbestemt voldshandling, har været omfattet af beskyttelsen eller beskyttelsen af ægtefællen eller partneren.
 • Procesinstruktion med henblik på at kræve strafansvar for eventuelle krænkelser af familierettigheder og pligter, når offeret er en af de personer, der er identificeret som sådan i det foregående stykke.
 • Vedtagelsen af de tilsvarende beskyttelsesordrer til ofrene, uden at dette berører de beføjelser, som Guardia Civil er blevet tillagt.
 • Ud fra viden om og skyld i mindre lovovertrædelser, der er tildelt dem ved lov, når offeret er en af de personer, der identificeres som sådan i stk. 1.
 • Udstedelse og fuldbyrdelse af instrumenter til gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager i Den Europæiske Union, der er overdraget til dem ved lov.
 • En efterforskning af en straffesag vedrørende en overtrædelse, der er påtænkt og kan straffes i medfør af artikel 468 i straffeloven, når en person handler for den lovovertrædelse, hvis dom, retsbevarende foranstaltning eller sikkerhedsforanstaltning er blevet overtrådt eller har været hans kone, eller en kvinde, der er eller har været forbundet med gerningsmanden til et lignende følelsesmæssigt forhold, selv uden at de har et familiemæssigt samliv, eller på personer, der er mindreårige eller personer, som har ret til at optræde som part i en retssag, værgemål, samværgemål, anbringelse eller de facto lagring af ægtefællen eller partneren.

Domstolene med ansvar for vold mod kvinder kan i den civile kendelse under alle omstændigheder i overensstemmelse med de procedurer og retsmidler, der er fastsat i den civile retsplejelov, være bekendt med bl.a. følgende:

 • Forældreskab, barselsorlov og fædreorlov.
 • Omstødelse af ægteskab, separation og omstødelse af ægteskab.
 • Dem, der vedrører forbindelserne mellem fædre og ældre.
 • Retsakter, hvis formål er vedtagelse eller ændring af foranstaltninger af betydning for familien.
 • Personer, der udelukkende har forældremyndighed over børn eller børn eller underholdsbidrag, som den ene forælder hævder mod den anden på vegne af børn og mindreårige døtre.
 • Dem, der vedrører behovet for enighed i forbindelse med vedtagelsen.
 • Indsigelser mod administrative afgørelser om beskyttelse af børn.

Retten til vold mod kvinder skal have eksklusiv og eksklusiv civil kompetence, hvis følgende betingelser er opfyldt på samme tid:

 • Civile sager vedrørende et af de spørgsmål, der er omhandlet i foregående stykke.
 • En af parterne i den civile retssag er ofre for kønsbaseret vold;
 • Enhver part i civile retssager bør pålægges som gerningsmand, initiativtager eller kooperativ, hvis det er nødvendigt for at kunne udøve kønsbaseret vold.
 • At den dommer, der beskæftiger sig med vold mod kvinder, har indledt en straffesag for lovovertrædelser eller forseelser på grund af en voldshandling mod kvinder, eller at der er truffet en afgørelse om at beskytte et offer for kønsbaseret vold.

Hvis retten finder, at de handlinger, der er bragt til hans kundskab, på en velkendt måde ikke er udtryk for kønsbaseret vold, kan anmodningen afvises med henvisning til den kompetente domstol.

I alle disse tilfælde er mægling forbudt eller forbudt.

RESSOURCER

Provinsdomstolene behandler appelsager i henhold til lov om forbud mod vold mod kvinder i provinsen.

De øvrige retsmidler, som er fastsat i LOPJ, kan indføres.

SPECIALISEREDE ORGANER UNDER RETSVÆSENETS ALMINDELIGE RÅD

I Spanien kan specialiserede domstole, som ikke har nogen indflydelse på princippet om domstolenes enhed, når de er integreret i de fem ordrer, oprettes, ikke blot fordi de er oprettet ved LOLF, som det er tilfældet med erhvervsretlige domstole, børn eller vold mod kvinder, men som også kan følge af specialisering i henhold til artiklen. 98 af den nævnte dom er blevet afsagt af det spanske retsvæsens øverste domstol, som det er tilfældet med familiedomstolene (Juzgados de Famillia), "Domstolene med henblik på realisering af pant i fast ejendom" ("Hipotecaria") eller nationale domstole.

Andre specialdomstole

Afsnit VI i den spanske forfatning af 1978 er forbeholdt domstolene, idet det i artikel 117 er fastsat, at princippet om domstolenes enhed danner grundlag for domstolenes organisation og funktionsmåde.

Dette princip kommer til udtryk i, at der er tale om en enkelt retsinstans, der består af et fælles organ bestående af dommere og dommere, som er almindelige domstole.

Den spanske forfatning fastslår, at retssystemet kommer fra folket og administreres af dommere og dommere i retsvæsenet i kongen af dommere og dommere i retsvæsenet, som er uafhængige, irløse, ansvarlige og kun underlagt retsstaten.

Dommere og ældre dommere kan ikke adskilles, suspenderes, overføres eller trækkes tilbage, men på grundlag af en af årsagerne hertil og med forbehold af de ved lov fastsatte garantier.

Udøvelsen af dømmende myndighed i alle typer sager, dommere og tvangsfuldbyrdelsesprocedurer, henhører under domstolenes enekompetence i henhold til reglerne om retternes kompetence og den procedure, som de fastsætter.

Retterne må ikke udøve andre funktioner end dem, der indehaves af mærkerne, og dem, som de udtrykkeligt er tillagt ved lov som garanti for en ret.

Ud over domstolene bestemmer forfatningen selv, at der findes to forfatningsorganer. Der er tale om organer, der er fuldt uafhængige og upartiske og kun er underlagt retsstatsprincippet.

Disse forfatningsmæssige organer er forfatningsdomstolen og Revisionsretten.

FIRST HALL CIVIL COURT CONSTITUTIONAL JURISDICTION (AFDELING AF CIVIL COURT FOR FORFATNINGSSPØRGSMÅL)

Den spanske forfatningsdomstol er oprettet som et organ uden for retsvæsenet.

Det er den øverste fortolker af forfatningen, der er uafhængig af de øvrige forfatningsmæssige organer, og som kun er underlagt forfatningen og dens organiske lov.

Det er unikt i sin kendelse og udvider sin kompetence til hele det nationale område.

SAMMENSÆTNING

Den består af 12 medlemmer udpeget af kongen, hvoraf fire medlemmer udpeges af Kommunalkongressen med tre femtedele af dets medlemmer. fire på Senatets forslag med samme flertal; to på regeringens forslag og to på forslag fra det generelle råd for retsvæsenet, herunder en formand og en næstformand.

BEFØJELSER

Forfatningsdomstolen høres i de tilfælde og på den måde, der er foreskrevet ved lov, bl.a.:

 • Appel og indsigelse mod love, normative bestemmelser eller retsakter.
 • Et søgsmål om beskyttelse for krænkelse af offentlige rettigheder og friheder, der er nævnt i artikel 53. 2 i forfatningen.
 • Tvister på grundlag af konkurrence mellem staten og de selvstyrende regioner eller mellem staten og de selvstyrende regioner.
 • Tvister mellem statens forfatningsmæssige organer.
 • Erklæringen om, at de internationale traktater er i overensstemmelse med forfatningen.

For yderligere information: Link åbner i nyt vindueForfatningsdomstolen

REVISIONSRETTEN

Revisionsretten er den øverste revisionsmyndighed for regnskaberne og den økonomiske forvaltning i staten samt i den offentlige sektor.

Med forbehold af sin egen kompetence er den direkte afhængig af Cortes Generales.

SAMMENSÆTNING

Der er 12 medlemmer, medlemmer af Revisionsudvalget, seks medlemmer udpeget af Congreso de los Diputados og seks af Senatet med ret til principperne om uafhængighed, uafsættelighed og uforenelighed samt dommere.

OPGAVER

Revisionsretten har to funktioner:

 • Revisionsfunktionen, der er karakteriseret ved at være ekstern, permanent og forbundet med forbruget, er at kontrollere, at den offentlige sektors økonomiske og finansielle aktiviteter er i overensstemmelse med principperne om lovlighed, effektivitet og økonomi.
 • Den dømmende funktion består i at anlægge sag vedrørende den regnskabsmæssige ansvar, som påhviler dem, der er ansvarlige for forvaltningen af offentlig ejendom, midler eller aktiver, med det formål at yde erstatning til de offentlige midler, der er berørt af uretmæssig tilegnelse, uretmæssig brug, mangelfuld eller mangelfuld begrundelse eller andre årsager eller adfærd.

For yderligere information: Link åbner i nyt vindueRevisionsretten.

DE SÆDVANLIGE DOMSTOLE

De anerkendes i forfatningens artikel 125 som en af de former for offentlig deltagelse i justitsforvaltningen.

I artikel 19 i Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) anerkendes de sædvanlige domstole i Aguas de la Vega Valencia og Buenos Aires. Begge er sædvaneretlige enheder for vandforvaltning.

Siden 2009 er disse to spanske sædvanlige domstole blevet placeret på den repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv og beviser, at de er i stand til at organisere komplekse systemer på en demokratisk måde fra det sociale grundlag.

DOMSTOLEN I FARVANDENE UD VEGA DE VALENCIA

Det er den øverste retsinstitution i Europa.

Det vil handle i Valencias territoriale område.

Den består af otte folkevalgte repræsentanter, der vælges demokratisk af kunstkunstnerne i regionen Huita Valencia, og deres beføjelser er den ligelige fordeling af vand mellem de forskellige ejere af landbrugsarealer, løsning af de faktiske omstændigheder, der er opstået mellem de kunstvandede arealer, og pålæggelsen af de tilsvarende sanktioner for overtrædelser af vandingssystemerne.

MURCIAS RÅD

Buenos Aires-bestyrelsen er en juridisk institution af middelalderlig oprindelse, der er institutionaliseret og juridisk reguleret i 1849 som højesteretten i Huerta de Murcia. Rådet består af en formand, en sekretær og fem medlemmer.

Rådet for Buenos días i Murcia udtrykker stor tilfredshed med høringen om alle torsdagen i rådhuset og ikke i retsmødet for dagen eller senest under den næste høring. Beslutningerne træffes ved flertalsafgørelse, men i tilfælde af stemmelighed besluttes formandens stemme. De sanktioner, der følger af retsordningen i Buenos dsiske mænd, har udelukkende karakter af sanktioner. De afgørelser, der træffes af denne ret, er blevet endelige, og kan fuldbyrdes og håndhæves.

For yderligere information: Link åbner i nyt vindueGood of Good Men Council.

Links

Link åbner i nyt vindueGENERAL COUNCIL OF THE JUDICIARY OF THE JUDICIAL OF SPAIN

Link åbner i nyt vindueSPANIENS FORFATNINGSDOMSTOL

Link åbner i nyt vindueDEN SPANSKE REVISIONSRET

Link åbner i nyt vindueSPANSKE SÆDVANLIGE DOMSTOLE


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 13/09/2019