Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Spanja

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?

L-Artikolu 117 tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 jipprovdi li l-prinċipju ta’ unità ġudizzjarja huwa l-bażi għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-qrati.


Fi ħdan l-organizzazzjoni ġudizzjarja Spanjola, il-qrati ordinarji huma maqsuma f’erba’ ordnijiet tal-qorti: ċivili, Kriminali, Amministrattiva, tax-Xogħol u tax-Xogħol.

Flimkien mal-erba’ qrati tal-ġurisdizzjoni ordinarja, hija l-ġurisdizzjoni militari, li hija parti integrali mis-sistema ġudizzjarja tal-Istat, li hija esklussivament ir-responsabbiltà tal-qrati militari stabbiliti mil-liġi.

Il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-qrati jew it-tribunali ta’ kwalunkwe ordni tal-qorti ta’ ġurisdizzjoni ordinarja u korpi ġudizzjarji militari jiġu riżolti minn Awla Speċjali tal-Qorti Suprema, l-Awla għas-Soluzzjoni tat-Tilwim komposta mill-President tal-Qorti Suprema, żewġ maġistrati tal-Awla tal-Qorti Suprema, u żewġ maġistrati tal-Awla Militari, kollha maħtura mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura.

Il-qrati speċjalizzati jeżistu f’dan il-qasam fi ħdan il-ġurisdizzjoni ordinarja. Pereżempju, il-qrati ta’ vjolenza kontra n-nisa, il-qrati kummerċjali jew il-qrati responsabbli għall-monitoraġġ tal-ħabsijiet jew tal-minorenni.

Il-liġi Organika dwar il-Ġudikatura tipprevedi l-eżistenza tal-qrati speċjalizzati li ġejjin:

TRIBUNALI TAL-KUMMERĊ

Il-qrati Kummerċjali, li bdew joperaw sa mill-1 ta’ Settembru 2004, huma korpi ġudizzjarji speċjalizzati. Huma integrati fil-qrati ċivili.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

B’mod ġenerali, f’kull provinċja, b’ġurisdizzjoni fil-provinċja kollha u li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fil-kapitali tagħha, ikun hemm qorti waħda jew aktar.

Jistgħu jiġu stabbiliti wkoll f’popolazzjonijiet li mhumiex provinċjali fejn, fir-rigward tal-popolazzjoni, għandha tiġi definita l-eżistenza ta’ ċentri industrijali jew kummerċjali u ta’ attività ekonomika, f’kull każ l-ambitu tal-ġurisdizzjoni tagħhom.

Il-qrati kummerċjali jistgħu jiġu determinati li jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għal żewġ provinċji fl-istess Komunità Awtonoma.

SETGĦAT

Il-qrati kummerċjali għandu jkollhom ġurisdizzjoni biex jittrattaw ma’ kwistjonijiet li jinqalgħu fil-kors ta’ proċeduri ta’ insolvenza skont it-termini tal-liġi tagħha.

Il-qrati kummerċjali għandhom ukoll ikunu konxji ta’ kwalunkwe kwistjoni li taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni ta’ qrati ċivili, fir-rigward ta’, inter alia, azzjonijiet li jinvolvu kompetizzjoni inġusta, proprjetà industrijali, proprjetà intellettwali u reklamar, kif ukoll il-kwistjonijiet kollha trattati f’dik l-ordni taħt ir-regoli li jirregolaw kumpanniji kummerċjali u kooperattivi.

Il-qrati kummerċjali għandu jkollhom ġurisdizzjoni fuq ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi u sentenzi oħra u deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ barranin, meta jikkonċernaw materji li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, sakemm, kif miftiehem fit-Trattati u regoli internazzjonali oħra, l-għarfien tagħhom ma jkunx dovut lil qorti jew tribunal ieħor.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu appelli stabbiliti mil-liġi kontra deċiżjonijiet meħuda fl-ewwel istanza mill-qrati kummerċjali, bl-eċċezzjoni ta’ dawk maħruġa f’każijiet ta’ insolvenza li jsolvu kwistjonijiet ta’ impjieg, b’waħda jew aktar mit-taqsimiet tagħhom ikunu speċjalizzati f’dan ir-rigward, skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

IL-QRATI TAT-TRADE MARKS KOMUNITARJI

Il-qrati għall-Kummerċ tal-Komunità (Juzgados de Marca Comunitaria) huma l-qorti lokali (Juzgados de lo Mercantil) fil-lokalità ta’ Alicante peress li jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni tagħhom biex jisimgħu u jiddeterminaw fl-ewwel istanza u fuq bażi esklussiva dawk it-tilwimiet li huma promossi skont ir-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94 tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji.

Fl-eżerċizzju ta’ din il-ġurisdizzjoni, il-qrati għandhom jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għat-territorju nazzjonali kollu u, f’dak ir-rigward, huma għandhom jissejħu qrati tat-trade marks Komunitarji.

Huma integrati fil-qrati ċivili.

Barra minn hekk, is-Sezzjoni jew is-Sezzjonijiet tal-Audiencia Provincial de Alicante (qorti provinċjali ta’ Alicante) li huma speċjalizzati, barra minn hekk, fit-tieni istanza u esklużivament, tal-appelli kollha msemmija fl-Artikolu 101 tar-Regolament Nru 44/2001 40/94 tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-Trade Mark Komunitarja u r-Regolament ta’ l-Unjoni Ewropea 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji. Fl-eżerċizzju ta’ dik is-setgħa, il-ġurisdizzjoni għandha testendi għat-territorju nazzjonali kollu u, f’dak ir-rigward, għandhom jissejħu trade mark Komunitarja.

IL-QRATI GĦAS-SUPERVIŻJONI FIL-ĦABSIJIET:

Il-qrati tas-sentenzi ta’ ħabs għandu jkollhom il-funzjonijiet ġudizzjarji previsti fil-Liġi Ġenerali dwar sentenzi ta’ ħabs fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja u miżuri ta’ sigurtà, stħarriġ ġudizzjarju tas-setgħat dixxiplinari tal-awtoritajiet tal-ħabs, il-protezzjoni ta’ sentenzi ta’ ħabs u l-benefiċċji ta’ detenuti fil-ħabsijiet u oħrajn. Dawn huma inklużi fl-ordni tal-qorti kriminali.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

F’kull provinċja, fil-qorti kriminali, ser ikun hemm qorti waħda jew aktar f’dik li hi superviżjoni fil-ħabsijiet.

Fil-belt ta’ Madrid, b’ġuriżdizzjoni fi Spanja kollha, se jkun hemm Qorti jew aktar tal-Qrati Ċentrali.

SETGĦAT

Il-qrati tas-sentenzi ta’ ħabs għandu jkollhom il-funzjonijiet ġudizzjarji previsti fil-Liġi Ġenerali dwar sentenzi ta’ ħabs fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja u miżuri ta’ sigurtà, stħarriġ ġudizzjarju tas-setgħat dixxiplinari tal-awtoritajiet tal-ħabs, il-protezzjoni ta’ sentenzi ta’ ħabs u l-benefiċċji ta’ detenuti fil-ħabsijiet u oħrajn.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu l-appelli stabbiliti mil-Liġi kontra d-deċiżjonijiet tal-Qrati tas-Sorveljanza tal-Ħabsijiet tal-Provinċja.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

QRATI TAL-MINORENNI

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

Se jkun hemm wieħed jew aktar Qrati tal-Minorenni f’kull provinċja, b’ġurisdizzjoni matul il-provinċja u s-sede fil-kapitali tagħha.

Fil-belt ta’ Madrid, b’ġuriżdizzjoni fi Spanja kollha, se jkun hemm Qorti Ċentrali għall-minorenni, li se tittratta r-raġunijiet mogħtija mil-leġiżlazzjoni li tirregola r-responsabbiltà kriminali tal-minorenni.

SETGĦAT

Il-qrati għall-Minorenni għandhom ġurisdizzjoni fuq reati mwettqa minn persuni li għandhom’ il fuq minn 14 sena u taħt l-età ta’ 18 sena.

Huwa f’idejn il-qrati tal-minorenni li jwettqu d-dmirijiet stabbiliti fil-liġijiet għal tfal li jkunu wettqu reati kklassifikati mil-liġi bħala reat kriminali, u dawk li, fil-każ ta’ minuri, jagħtuhom il-liġi.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu appelli kontra deċiżjonijiet maħruġa minn qrati tal-minorenni fil-provinċja.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

IL-QRATI GĦALL-VJOLENZA KONTRA N-NISA

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

Kull parti se jkollha Qorti waħda jew aktar għall-Vjolenza kontra n-Nisa, ibbażata fuq il-kapital u l-ġurisdizzjoni tagħha fit-territorju kollu tagħha. Huma għandhom jagħmlu l-arranġamenti għall-ħatra tagħhom tal-muniċipalità tas-sede tagħhom.

Il-Gvern, fuq proposta tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura u, fejn xieraq, b’rapport mill-Komunità Awtonoma b’ġurisdizzjoni fil-qasam tal-ġustizzja, jista’ jistabbilixxi permezz ta’ Digriet Irjali li l-Qrati ta’ Vjolenza kontra n-Nisa, determinati li jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għal żewġ partijiet jew aktar fl-istess provinċja.

Il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura jista’ jiddeċiedi, fuq il-bażi ta’ rapport mill-kmamar tal-gvern, li f’dawk il-kostitwenzi fejn xieraq skont l-ammont ta’ xogħol eżistenti, l-għarfien tal-ġurisdizzjoni tal-qrati jaqa’ fuq wieħed mill-Qrati tal-Prim’ Istanza u l-Qorti Kriminali Lokali (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) jew, skont il-każ, struzzjoni.

F’każijiet fejn hemm biss Qorti tal-Prim’ Istanza u Qorti tal-Prim’ Istanza (Juzgado de Primera Instancia), din il-qorti tieħu f’idejha l-għarfien tal-każijiet li fihom il-qrati ta’ vjolenza kontra n-nisa jkollhom ġurisdizzjoni.

Dawn huma inklużi fl-ordni tal-qorti kriminali.

SETGĦAT

Fi proċedimenti kriminali, il-qrati għall-vjolenza kontra n-nisa għandhom, fi kwalunkwe każ, ikunu konxji mill-proċeduri u r-rimedji previsti fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, inkluż:

 • Proċedimenti fir-rigward tar-responsabbiltà kriminali għal reati koperti mit-titoli tal-Kodiċi Penali dwar omiċidju, abort, dannu, ħsara lit-tarbija fil-ġuf, reati kontra l-libertà, reati kontra l-libertà, protezzjoni morali, kontra l-privatezza u d-dritt għal immaġini ta’ vjolenza jew intimidazzjoni, dment li kwalunkwe persuna li hija jew li kienet martu, jew li hija jew li kienet legalment marbuta mal-mara jew is-sieħeb, jew li kienet soġġetta għall-poter, il-protezzjoni jew il-kura tas-saħħa tal-konjuġi jew tas-sieħeb tagħha, fejn kien hemm ukoll att ta’ vjolenza abbażi ta’ sess.
 • Struzzjoni ta’ proċess biex tkun meħtieġa r-responsabbiltà kriminali għal kwalunkwe reat kontra d-drittijiet u d-dmirijiet tal-familja, meta l-vittma tkun waħda mill-persuni identifikati bħala tali fil-paragrafu preċedenti.
 • L-adozzjoni ta’ l-ordnijiet ta’ protezzjoni korrispondenti lill-vittmi, mingħajr preġudizzju għall-poteri konferiti fuq il-Guardia Civil.
 • Mill-għarfien u t-tort ta’ reati minuri li huma assenjati lilhom bil-liġi meta l-vittma tkun waħda mill-persuni identifikati bħala tali fl-ewwel paragrafu.
 • Il-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ strumenti ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet kriminali fi ħdan l-Unjoni Ewropea li huma assenjati lilhom mil-liġi.
 • Investigazzjoni fi proċedimenti għall-impożizzjoni ta’ responsabbiltà kriminali għar-reat ta’ ksur previst u punibbli skont l-Artikolu 468 tal-Kodiċi Kriminali, fejn persuna tidħol għar-reat li l-kundanna, miżura ta’ prekawzjoni jew miżura ta’ sigurtà tagħha tkun inkisret jew kienet il-mara tiegħu, jew mara li hija, jew li kienet, marbuta mal-awtur għal relazzjoni simili ta’ affezzjoni, anki mingħajr koabitazzjoni, kif ukoll id-dixxendenti, kemm jekk ikunu jew le tal-konjuġi jew sieħeb, jew ta’ persuni li huma minuri jew persuni bil-kapaċità li jħarrku jew jiġu mħarrka, tutela, kurazija, kollokament jew ħażna de facto tal-konjuġi jew tas-sieħeb/sieħba.

Il-qrati għall-vjolenza kontra n-nisa jistgħu, fl-ordni ċivili fi kwalunkwe każ f’konformità mal-proċeduri u r-rimedji previsti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, ikunu konxji tal-kwistjonijiet li ġejjin, fost oħrajn:

 • Il-liv għall-ġenituri, il-liv tal-maternità u l-paternità.
 • Iż-żwieġ, is-separazzjoni u l-annullament tad-divorzju.
 • Dawk li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet paternali.
 • Dawk li għandhom bħala s-suġġett tagħhom l-adozzjoni jew l-emenda tal-miżuri ta’ importanza tal-familja.
 • Dawk li jirrigwardaw esklużivament il-kustodja tat-tfal jew tat-tfal jew il-manteniment mitlub minn ġenitur wieħed kontra l-ieħor f’isem it-tfal u l-bniet minuri.
 • Dawk li jikkonċernaw il-ħtieġa għal qbil fl-adozzjoni.
 • Dawk ta’ oppożizzjoni għal deċiżjonijiet amministrattivi fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal.

Il-qrati dwar il-Vjolenza kontra n-Nisa għandu jkollhom kompetenza ċivili esklussiva u esklussiva meta l-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati fl-istess ħin:

 • Proċeduri ċivili fir-rigward ta’ kwalunkwe waħda mill-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu preċedenti.
 • Kwalunkwe waħda mill-partijiet għall-proċedimenti ċivili tkun il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza sessista;
 • Kwalunkwe parti fi proċedimenti ċivili għandha tiġi akkużata bħala awtur, provokatur jew kooperattiva kif meħtieġ fit-twettiq ta’ atti ta’ vjolenza sessista.
 • Li l-imħallef li jittratta l-vjolenza kontra n-nisa beda proċedimenti kriminali għal reat jew imġiba ħażina abbażi ta’ att ta’ vjolenza fuq in-nisa, jew ġiet adottata ordni biex tiġi protetta vittma ta’ vjolenza sessista.

Fejn il-qorti ssib li l-atti miġjuba għall-għarfien tagħha, b’mod magħruf sew, ma jikkostitwixxux espressjoni ta’ vjolenza sessista, l-applikazzjoni tista’ tiġi miċħuda b’referenza għall-qorti kompetenti.

F’dawn il-każijiet kollha l-medjazzjoni hija pprojbita jew ipprojbita.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu l-appelli stabbiliti mil-Liġi kontra d-deċiżjonijiet tal-Qrati dwar il-Vjolenza Kontra n-Nisa tal-Provinċja.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

KORPI SPEĊJALIZZATI MILL-KUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA

Fi Spanja, il-qrati speċjalizzati, li ma għandhom l-ebda effett fuq il-prinċipju tal-unità ġudizzjarja meta jiġu integrati fil-ħames ordnijiet, jistgħu jiġu stabbiliti mhux biss minħabba li huma maħluqa mil-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura speċifikament, kif inhu l-każ tal-qrati tad-dritt kummerċjali, dawk tat-tfal jew il-vjolenza kontra n-nisa, iżda jistgħu jkunu wkoll ir-riżultat ta’ speċjalizzazzjoni skont l-artikolu. 98 tas-sentenza msemmija hawn fuq twettqet mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, kif inhu l-każ fil-Qrati tal-Familja (Juzgados de Familia), il- “Qrati għall-Infurzar Ipotekarju” (“Qrati tal-Eżekuzzjoni ta’ Hipotecaria”) jew qrati nazzjonali.

Qrati speċjalizzati oħra

It-Titolu VI tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 huwa ddedikat lill-Ġudikatura, li jistabbilixxi fl-Artikolu 117 tiegħu li l-prinċipju ta’ unità ġudizzjarja huwa l-bażi għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-qrati.

Dan il-prinċipju huwa rifless fl-eżistenza ta’ ġurisdizzjoni unika, magħmula minn korp wieħed ta’ mħallfin u mħallfin li jikkostitwixxu qrati ordinarji.

Il-Kostituzzjoni Spanjola tiddikjara li l-Ġustizzja toħroġ min-nies u hija amministrata f’isem ir-Re mill-Imħallfin u l-Maġistrati tal-Ġudikatura, indipendenti, li tista’ titneħħa, responsabbli u soġġetta biss għall-istat tad-dritt.

L-imħallfin u l-imħallfin anzjani ma jistgħux jiġu separati, sospiżi, trasferiti jew irtirati, iżda abbażi ta’ waħda mill-kawżi u soġġetti għall-garanziji previsti mil-liġi.

L-eżerċizzju tas-setgħa ġudizzjarja f’kull tip ta’ proċedimenti, imħallfin u proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ta’ proċedimenti fil-qrati, huwa r-responsabbiltà esklużiva tal-qrati stabbiliti mil-liġi, skont ir-regoli dwar il-ġurisdizzjoni u l-proċedura li huma jistabbilixxu.

Il-qrati u t-tribunali m’għandhomx iwettqu funzjonijiet oħra ħlief dawk tal-marki u dawk espressament assenjati lilhom mil-liġi bħala garanzija ta’ kwalunkwe dritt.

Minbarra l-ġudikatura, il-Kostituzzjoni nnifisha tipprevedi l-eżistenza ta’ żewġ korpi kostituzzjonali msemmija bħala l-qrati. Dawn huma organi li huma kompletament indipendenti u imparzjali u huma suġġetti biss għall-istat tad-dritt.

Dawn il-korpi kostituzzjonali huma l-Qorti Kostituzzjonali u l-Qorti tal-Awdituri.

IL-QORTI KOSTITUZZJONALI

Il-Qorti Kostituzzjonali Spanjola hija stabbilita bħala korp li jinsab barra mill-ġudikatura.

Huwa l-interpretu suprem tal-Kostituzzjoni, indipendenti mill-korpi kostituzzjonali l-oħra u huwa suġġett biss għall-Kostituzzjoni u għal-Liġi Organika tagħha.

Hija hija unika fl-ordni tagħha u testendi l-ġurisdizzjoni tagħha għat-territorju nazzjonali kollu.

KOMPOŻIZZJONI

Din tikkonsisti minn 12 membri maħtura mir-Re, li erbgħa minnhom fuq il-proposta tal-Kungress, b’maġġoranza ta’ tlieta minn ħamsa tal-membri tagħha; erbgħa fuq proposta tas-Senat, bl-istess maġġoranza; tnejn dwar il-proposta tal-Gvern u tnejn dwar il-proposta tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, inkluż President u Viċi President.

SETGĦAT

It-Tribunal Kostituzzjonali għandu jinstema’ fil-każijiet u bil-mod preskritt mil-liġi, inter alia:

 • L-appell u l-kwistjoni ta’ antikostituzzjonalità kontra Liġijiet, dispożizzjonijiet normattivi jew atti b’forza tal-liġi.
 • Azzjoni għal ksur tad-drittijiet u l-libertajiet pubbliċi elenkati fl-Artikolu 53. 2 tal-Kostituzzjoni.
 • Kawżi dwar raġunijiet ta’ kompetizzjoni bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi jew bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi.
 • Tilwim bejn l-organi kostituzzjonali tal-Istat.
 • Id-dikjarazzjoni dwar il-kostituzzjonalità tat-trattati internazzjonali.

Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kostituzzjonali

IL-QORTI TAL-AWDITURI

Il-Qorti ta’ l-Awdituri hija l-korp suprem ta’ verifika tal-kontijiet u tal-ġestjoni ekonomika ta’ l-Istat, kif ukoll tas-settur pubbliku.

Mingħajr preġudizzju għall-ġurisdizzjoni tagħha stess, hija titqiegħed f’orbita tal-leġiżlatura dipendenti b’mod dirett mill-Cortes Generales.

KOMPOŻIZZJONI

Hemm 12-il membru, membri tal-Bord ta’ Verifika, sitt membri maħtura mill-Congreso de los Diputados u sitta mis-Senat intitolati għall-prinċipji ta’ indipendenza, pożizzjoni fissa u inkompatibilitajiet, kif ukoll l-imħallfin.

KOMPITI

Il-Qorti ta’ l-Awdituri hija assenjata żewġ funzjonijiet:

 • Il-funzjoni ta’ awditjar, ikkaratterizzata li hija esterna, permanenti u konsuma, hija li jiġi vverifikat jekk l-attività ekonomika u finanzjarja tas-settur pubbliku tikkonformax mal-prinċipji ta’ legalità, ta’ effiċjenza u ta’ ekonomija.
 • Il-funzjoni ġudizzjarja tikkonsisti fi proċedimenti fir-rigward tar-responsabbiltà tal-kontijiet imġarrba minn dawk li huma responsabbli għall-ġestjoni ta’ proprjetà pubblika, fondi jew assi, bil-għan li jiġi indennizzat il-fondi pubbliċi affettwati b’miżapproprjazzjoni, skorrett, inkomplet jew ta’ nuqqas ta’ ġustifikazzjoni jew minħabba kawżi jew imġiba oħra.

Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti ta’ l-Awdituri.

IL-QRATI KONSWETUDINARJI

Huma rikonoxxuti fl-Artikolu 125 tal-Kostituzzjoni bħala waħda mill-forom ta’ parteċipazzjoni pubblika fl-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.

L-Artikolu 19 tal-Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) jirrikonoxxi l-qrati abitwali ta’ Aguas de la Vega Valencia u l-Kunsill ta’ Buenos Aires. It-tnejn huma entitajiet legali konswetudinarji għall-ġestjoni tal-ilma.

Mill-2009, dawn iż-żewġ qrati abitwali Spanjoli tqiegħdu fuq il-lista rappreżentattiva tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli tal-Umanità u huma prova ħajja tal-abbiltà tal-gruppi umani li jorganizzaw sistemi kumplessi b’mod demokratiku mill-bażi soċjali.

IL-QORTI TA’ L-ILMIJIET TA’ VEGA DE VALENCIA

Hija l-aktar istituzzjoni għolja tal-ġustizzja fl-Ewropa.

Se jaġixxi fiż-żona territorjali ta’ Valenzja.

Dan jikkonsisti fi tmien rappreżentanti eletti demokratikament mill-irrigazzjoni fir-reġjun ta’ Huerta Valencia u li s-setgħat tagħhom huma d-distribuzzjoni ekwa ta’ ilma bejn is-sidien differenti ta’ art agrikola, ir-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet ta’ fatt li nqalgħu bejn l-irrigazzjoni u l-impożizzjoni tal-penali korrispondenti għal ksur kontra l-Ordinanzi ta’ Irrigazzjoni.

IL-KUNSILL TA’ L-IRĠIEL

Il-Bord ta’ Buenos Aires ta’ Irġiel huwa istituzzjoni legali ta’ oriġini medjevali li hija istituzzjonalizzata u rregolata legalment fl-1849 bħala l-Qorti Suprema tal-Ġustizzja ta’ Huerta de Murcia. Il-Kunsill huwa magħmul minn President, Segretarju u ħames Membri.

Il-Kunsill ta’ Buenos días ta’ Murcia jilqa’ b’sodisfazzjon is-seduta ta’ smigħ tiegħu f’kull nhar ta’ Ħamis fis-Sala tal-Muniċipju u għal kull seduta ta’ smigħ waqt is-seduta jew l-aktar tard matul is-seduta li jmiss. Ir-riżoluzzjonijiet jinħarġu b’vot ta’ maġġoranza, iżda fil-każ ta’ voti ndaqs, il-vot tal-President jiġi deċiż. Is-sanzjonijiet li jirriżultaw mis-sistema tal-ġustizzja tal-Kunsill ta’ Buenos medika rġiel huma ta’ natura esklużiva. Id-deċiżjonijiet maħruġa minn din il-qorti saru definittivi, infurzabbli u infurzabbli.

Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill Tajba tal-Irġiel.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA TA’ SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-QORTI KOSTITUZZJONALI TA’ SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-QORTI TA’ L-AWDITURI TA’ SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-QRATI KONSWETUDINARJI SPANJOLI


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019