Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Spanje

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Artikel 117 van de Spaanse grondwet van 1978 bepaalt dat het beginsel van de rechterlijke eenheid de basis vormt voor de organisatie en de werking van de rechterlijke instanties.


Binnen de Spaanse gerechtelijke organisatie worden de gewone rechtbanken verdeeld in vier rechterlijke bevelen: burgerlijk, strafrechtelijk, administratief, arbeids- en arbeidsrecht.

Samen met de vier gewone rechtbanken van de gewone jurisdictie is het de militaire jurisdictie, die integraal deel uitmaakt van de rechterlijke macht van de staat, die uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de bij wet opgerichte militaire rechtbanken.

Geschillen over de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van een rechterlijke uitspraak van de rechterlijke macht van de gewone en militaire rechterlijke instanties worden beslecht door een bijzondere kamer van het Hooggerechtshof, de kamer voor geschillenbeslechting, bestaande uit de president van het Hooggerechtshof, twee magistraten van de kamer van het Hooggerechtshof van het Hooggerechtshof, en twee magistraten van de militaire kamer, die allemaal worden benoemd door de Hoge Raad voor de rechterlijke macht.

Er bestaan gespecialiseerde rechtbanken op dit gebied die onder de gewone jurisdictie vallen. Bijvoorbeeld hoven van beroep tegen vrouwen, handelsrechtbanken of rechtbanken die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op gevangenissen of minderjarigen.

De organieke wet inzake de rechterlijke macht voorziet in het bestaan van de volgende gespecialiseerde rechtbanken:

HANDELSRECHTBANKEN

De handelsrechtbanken die sinds 1 september 2004 operationeel zijn, zijn gespecialiseerde gerechtelijke instanties. Zij zijn geïntegreerd in de civiele rechtbanken.

TERRITORIALE WERKINGSSFEER

In het algemeen zal er in elke provincie, met jurisdictie in de hele provincie en met statutaire zetel in haar kapitaal, een of meer rechterlijke instanties zijn.

Zij kunnen ook worden vastgesteld in andere populaties dan provinciekapitaal waar, wat de bevolking betreft, het bestaan van industriële of commerciële centra en economische activiteit het wenselijk maakt om in elk geval de omvang van hun rechtsmacht te bepalen.

Een handelsrechtbank kan worden aangewezen zijn bevoegdheid uit te breiden tot twee of meer provincies van dezelfde autonome gemeenschap.

BEVOEGDHEDEN

De handelsrechtbanken zijn krachtens de wet bevoegd voor de behandeling van zaken die zich in het kader van een insolventieprocedure voordoen.

De handelsrechtbanken zijn ook op de hoogte van vraagstukken die onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechter vallen, onder meer ten aanzien van acties waarbij sprake is van oneerlijke concurrentie, industriële eigendom, intellectuele eigendom en reclame, alsmede van alle aangelegenheden die in dit besluit worden behandeld in het kader van de regels inzake handelsvennootschappen en coöperaties.

Handelsrechtbanken zijn bevoegd voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en andere vonnissen en scheidsrechterlijke uitspraken in buitenlandse zaken, indien zij betrekking hebben op aangelegenheden die onder hun rechtsmacht vallen, tenzij hun kennis ten goede komt aan een andere rechterlijke instantie, zoals overeengekomen in de Verdragen en andere internationale regels.

MIDDELEN

De provinciale rechtbanken horen bij wet vastgestelde rechtsmiddelen tegen beslissingen die in eerste aanleg zijn genomen door de handelsrechtbanken, met uitzondering van beroepen die zijn uitgevaardigd in het kader van een faillissement waarbij sprake is van een schikking, waarbij een of meer van hun afdelingen in dit verband gespecialiseerd zijn, overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet inzake de rechterlijke macht.

De andere rechtsmiddelen waarin de LOPJ voorziet, kunnen worden aangebracht.

RECHTBANKEN VOOR HET GEMEENSCHAPSMERK

De communautaire handelsrechtbanken (Principados de Marca Comunitaria) zijn de plaatselijke rechtbank (Principados de lo Mercantil) van de plaats Alicante, waar zij hun bevoegdheid uitoefenen om in eerste aanleg en op exclusieve basis kennis te nemen van alle geschillen die op grond van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EEG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen worden bevorderd.

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid breiden de gerechten hun bevoegdheid uit tot het gehele nationale grondgebied en worden zij in dit verband de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk genoemd.

Zij zijn geïntegreerd in de civiele rechtbanken.

Bovendien hebben de afdeling of de afdelingen van de Audiencia Provincial de Alicante (provinciale rechtbank te Alicante), die in tweede aanleg en uitsluitend met alle in artikel 101 van verordening nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en de Raad van de Europese Unie Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid strekt de bevoegdheid zich uit tot het gehele nationale grondgebied en worden zij in dit verband als gemeenschapsmerk aangeduid.

RECHTBANKEN VOOR TOEZICHT OP GEVANGENISSEN:

De rechtbanken hebben de gerechtelijke taken waarin is voorzien in de algemene wet inzake gevangenisstraffen voor de uitvoering van vrijheidsstraffen en veiligheidsmaatregelen, de rechterlijke toetsing van de disciplinaire bevoegdheden van de gevangenisautoriteiten, de bescherming van gevangenisstraffen en de voordelen van gedetineerden in gevangenissen en andere. Zij zijn opgenomen in de strafbeschikking.

TERRITORIALE WERKINGSSFEER

In elke provincie wordt in de strafrechter een of meer rechterlijke instanties voor het toezicht op de gevangenissen aangewezen.

In de stad Madrid, die in heel Spanje bevoegd is, is er een of meer rechtsrechters.

BEVOEGDHEDEN

De rechtbanken hebben de gerechtelijke taken waarin is voorzien in de algemene wet inzake gevangenisstraffen voor de uitvoering van vrijheidsstraffen en veiligheidsmaatregelen, de rechterlijke toetsing van de disciplinaire bevoegdheden van de gevangenisautoriteiten, de bescherming van gevangenisstraffen en de voordelen van gedetineerden in gevangenissen en andere.

MIDDELEN

De provinciale rechtbanken horen bij de wet tegen de beslissingen van de Courts of Prison Surveillance van de provincie.

De andere rechtsmiddelen waarin de LOPJ voorziet, kunnen worden aangebracht.

JEUGDRECHTBANKEN

TERRITORIALE WERKINGSSFEER

Er is één of meer jeugdrechtbanken in elke provincie, met jurisdictie over de gehele provincie en de zetel in haar kapitaal.

In de stad Madrid, die in heel Spanje bevoegd is, is er een centrale rechtbank voor minderjarigen, die zich zal buigen over de redenen die worden gegeven door de wetgeving betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen.

BEVOEGDHEDEN

De jeugdrechtbanken zijn bevoegd voor strafbare feiten die zijn gepleegd door personen ouder dan 14 jaar en jonger dan 18 jaar.

Het is aan de jeugdrechtbanken om de taken uit te voeren die zijn vastgelegd in de wetgeving voor kinderen die strafbare feiten hebben gepleegd die wettelijk als strafbaar feit zijn aangemerkt, en kinderen die hun, in het geval van minderjarigen, het recht geven.

MIDDELEN

De provinciale rechtbanken zullen kennis nemen van beroepen tegen beslissingen van jeugdrechters in de provincie.

De andere rechtsmiddelen waarin de LOPJ voorziet, kunnen worden aangebracht.

RECHTBANKEN VOOR GEWELD TEGEN VROUWEN

TERRITORIALE WERKINGSSFEER

Elke partij heeft een of meer rechtbanken voor geweld tegen vrouwen op basis van haar kapitaal en rechtsmacht op haar gehele grondgebied. Zij regelen de aanwijzing van de gemeente waar hun zetel is gevestigd.

De regering kan op voorstel van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht en, in voorkomend geval, een verslag van de autonome gemeenschap met bevoegdheid op het gebied van justitie, bij Koninklijk Besluit bepalen dat de rechtbanken voor geweld tegen vrouwen hun bevoegdheid uitbreiden tot twee of meer partijen binnen dezelfde provincie.

De Hoge Raad voor de rechterlijke macht kan op basis van een verslag van de regeringskamers besluiten dat in die kiesdistricten, in voorkomend geval op basis van de bestaande werklast, de kennis van de bevoegdheid van de gerechten berust bij een van de gerechten van eerste aanleg en het plaatselijke strafhof (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Primera Instancia e Instrucción) of, naar gelang van het geval, een instructie.

In gevallen waarin er slechts één rechtbank van eerste aanleg en het Gerecht van eerste aanleg (Juzgado de Primera Instancia) zijn, neemt deze rechtbank kennis van de gevallen waarin de hoven van beroep van de vrouw bevoegd zijn.

Zij zijn opgenomen in de strafbeschikking.

BEVOEGDHEDEN

In strafrechtelijke procedures zijn de rechtbanken voor geweld tegen vrouwen in ieder geval op de hoogte van de procedures en rechtsmiddelen waarin het wetboek van strafvordering voorziet, waaronder:

 • Procedure in verband met strafrechtelijke aansprakelijkheid voor strafbare feiten die vallen onder de titels van het wetboek van strafrecht betreffende doodslag, abortus, letsel, schade aan het ongeboren kind, misdrijven tegen de vrijheid, tegen de morele integriteit, tegen de persoonlijke levenssfeer en het recht op beelden van geweld of intimidatie, op voorwaarde dat eenieder die zijn echtgenote of partner is of is geweest die juridisch verbonden is of is geweest met de vrouw of partner, of die onderworpen is geweest aan het gezag, de bescherming of de gezondheidszorg van de echtgenoot of partner, wanneer er ook sprake is geweest van gendergerelateerd geweld.
 • Een procesinstructie om strafrechtelijke aansprakelijkheid te eisen voor strafbare feiten die verband houden met de rechten en plichten van familieleden, wanneer het slachtoffer een van de personen is die in de vorige alinea als zodanig zijn aangeduid.
 • De vaststelling van de overeenkomstige beschermingsbevelen aan slachtoffers, onverminderd de aan de Guardia Civil verleende bevoegdheden.
 • Van de kennis en de fout van lichte strafbare feiten die hun bij wet zijn opgelegd, wanneer het slachtoffer een van de personen is die in de eerste alinea als zodanig zijn aangemerkt.
 • De afgifte en uitvoering van instrumenten voor wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen in de Europese Unie, die hun bij wet zijn toegewezen.
 • Een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het strafbaar feit van overtreding waarvan sprake is in de zin van artikel 468 van het wetboek van strafrecht, wanneer een persoon de strafbare feiten heeft ondergaan waarvan de veroordeling, de bewarende maatregel of de veiligheidsmaatregel is geschonden of die zijn echtgenote of vrouw is of is geweest die verbonden is of is geweest met de dader van een soortgelijke affectieve relatie, zelfs zonder samenwoning, alsmede de nakomelingen, al dan niet in eigendom van de echtgenoot of partner, of van minderjarigen of personen die in staat zijn om in rechte op te treden, de voogdij, de curatele, de curatele, de plaatsing of de feitelijke opslag van de echtgenoot of partner.

De rechtbanken voor geweld tegen vrouwen kunnen in elk geval, overeenkomstig de procedures en rechtsmiddelen waarin het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet, op de hoogte zijn van onder meer de volgende zaken:

 • Ouderschap, zwangerschaps- en vaderschapsverlof.
 • Huwelijk, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van de echtscheiding.
 • De betrekkingen op het gebied van de betrekkingen van de man.
 • Die welke betrekking hebben op de vaststelling of wijziging van maatregelen van familiaal belang.
 • Die welke uitsluitend betrekking hebben op de voogdij over kinderen of kinderen of op onderhoud dat door een ouder ten behoeve van kinderen en minderjarige dochters ten laste van de andere ouder wordt gesteld.
 • Met betrekking tot de noodzaak van overeenstemming in de aanneming.
 • Personen die bezwaar maken tegen administratieve beslissingen op het gebied van de bescherming van kinderen.

De rechtbanken voor geweld tegen vrouwen hebben exclusieve en exclusieve bevoegdheid op het gebied van de burgerlijke stand, mits gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Burgerlijke rechtsvorderingen betreffende een van de in het vorige punt genoemde feiten.
 • Een van de partijen bij de civiele procedure is het slachtoffer van gendergerelateerd geweld;
 • Elke partij in een burgerlijke procedure moet als dader, aanstichter of coöperatie worden vervolgd voor het uitvoeren van daden van gendergerelateerd geweld.
 • De rechter die handelt over geweld tegen vrouwen, is begonnen met een strafprocedure wegens overtreding of overtreding op basis van een daad van geweld tegen vrouwen of een bevel om een slachtoffer van geweld op grond van geslacht te beschermen.

Indien de rechtbank vaststelt dat de naar zijn kennis gebrachte feiten op een bekende manier geen uitdrukking vormen van gendergerelateerd geweld, kan het verzoek worden afgewezen op basis van een verzoek aan het bevoegde gerecht.

In al deze gevallen is bemiddeling verboden of verboden.

MIDDELEN

De provinciale rechtbanken horen bij de wet tegen besluiten van de wet inzake geweld tegen vrouwen van de provincie.

De andere rechtsmiddelen waarin de LOPJ voorziet, kunnen worden aangebracht.

GESPECIALISEERDE ORGANEN VAN DE ALGEMENE RAAD VAN DE RECHTERLIJKE MACHT

In Spanje kunnen gespecialiseerde rechtbanken die geen gevolgen hebben voor het beginsel van de rechterlijke eenheid wanneer zij in de vijf bestellingen zijn geïntegreerd, niet alleen worden opgericht omdat zij zijn opgericht bij de organieke wet inzake de rechterlijke macht, zoals het geval is met de rechtbanken van het handelsrecht, die van kinderen of geweld tegen vrouwen, maar ook het resultaat kunnen zijn van een specialisatie in het artikel. 98 van het bovengenoemde arrest is uitgevoerd door de Hoge Raad voor de rechterlijke macht, zoals het geval is bij de familierechtbanken (Principados de Familia), de „Courts for MHipotecaria” (Rechtbanken voor de uitvoering van Hipotecaria) of de nationale rechterlijke instanties.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Titel VI van de Spaanse grondwet van 1978 is gewijd aan de rechterlijke macht, waarbij in artikel 117 wordt vastgesteld dat het beginsel van de rechterlijke eenheid de basis vormt voor de organisatie en de werking van de rechtbanken.

Dit beginsel komt tot uiting in het bestaan van één enkel rechtsgebied, bestaande uit één enkel orgaan van rechters en rechters die gewone rechtbanken zijn.

De Spaanse grondwet bepaalt dat de rechtspraak uitgaat van de bevolking en wordt beheerd op naam van de koning door de rechters en de magistraten van de rechterlijke macht, die onafhankelijk, onverwijderbaar, verantwoordelijk en uitsluitend aan de rechtsstaat onderworpen zijn.

Rechters en ervaren rechters mogen niet worden gescheiden, geschorst, verplaatst of gepensioneerd, maar op basis van een van de oorzaken en met inachtneming van de waarborgen waarin de wet voorziet.

De uitoefening van de rechterlijke macht in alle soorten procedures, rechters en gerechtelijke procedures valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de bij de wet aangewezen rechterlijke instanties, overeenkomstig de regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de procedure die zij vaststellen.

De gerechten en rechterlijke instanties verrichten geen andere functies dan die van de merken en die welke hun bij wet uitdrukkelijk zijn toegekend, door middel van de garantie van elk recht.

Naast de rechterlijke macht voorziet de grondwet zelf in het bestaan van twee constitutionele organen die als rechtbanken worden aangeduid. Dit zijn organen die volledig onafhankelijk en onpartijdig zijn en uitsluitend onderworpen zijn aan de rechtsstaat.

Deze constitutionele organen zijn het Grondwettelijk Hof en de Rekenkamer.

HET GRONDWETTELIJK HOF

Het Spaanse constitutionele hof wordt opgericht als een orgaan dat zich buiten de rechterlijke macht bevindt.

Het is de hoogste tolk van de grondwet, onafhankelijk van de andere constitutionele organen en is alleen onderworpen aan de grondwet en aan de organieke wet.

Het is uniek in zijn beschikking en breidt zijn bevoegdheid uit tot het gehele nationale grondgebied.

SAMENSTELLING

Het bestaat uit 12 leden, benoemd door de Koning, waarvan vier op voorstel van het Congres, met een meerderheid van drie vijfde van zijn leden; vier op voorstel van de Eerste Kamer, met dezelfde meerderheid; twee over het voorstel van de regering en twee over het voorstel van de Hoge Raad voor de rechterlijke macht, met inbegrip van een voorzitter en een vicevoorzitter.

BEVOEGDHEDEN

Het Constitutioneel Hof wordt gehoord in de zaken en op de bij wet voorgeschreven wijze, onder meer:

 • De hogere voorziening en de kwestie van de ongrondwettigheid van wetten, normatieve bepalingen of handelingen met kracht van wet.
 • Een vordering tot bescherming wegens schending van de in artikel 53 genoemde openbare rechten en vrijheden. 2 van de Grondwet.
 • Geschillen in verband met de mededinging tussen de staat en de autonome gemeenschappen of tussen de staat en de autonome gemeenschappen.
 • Geschillen tussen de constitutionele organen van de staat.
 • De verklaring over de grondwettigheid van de internationale verdragen.

Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Grondwettelijk Hof

DE REKENKAMER

De Rekenkamer is het hoogste controleorgaan van de rekeningen en het economisch beheer van de staat, alsook van de overheidssector.

Zonder afbreuk te doen aan zijn eigen bevoegdheid, is het in de omloopbaan van de wetgever rechtstreeks afhankelijk van de Cortes Generales.

SAMENSTELLING

Er zijn 12 leden, leden van de Rekencommissie, zes door het Congreso de los Diputados en zes door de Senaat die recht heeft op de beginselen van onafhankelijkheid, onafzetbaarheid en onverenigbaarheden, alsmede de rechters.

TAKEN

De Rekenkamer krijgt twee functies toegewezen:

 • De auditfunctie, die wordt aangemerkt als extern, permanent en consumptief is, is na te gaan of de economische en financiële activiteit van de publieke sector in overeenstemming is met de beginselen van legaliteit, efficiëntie en economie.
 • De gerechtelijke functie bestaat in het instellen van een procedure in verband met de boekhoudkundige aansprakelijkheid van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de overheidseigendom, de fondsen of de activa, met het doel om de door middel van verduistering getroffen overheidsmiddelen schadeloos te stellen, onjuist, onvolledig of ontoereikend of wegens andere oorzaken of gedragingen.

Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rekenkamer.

DE GEWONE GERECHTEN

Zij worden in artikel 125 van de grondwet erkend als een van de vormen van inspraak van het publiek in de rechtsbedeling.

Artikel 19 van de Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) erkent de gewone rechtbanken van het Aguas de la Vega Valencia en de Raad van Buenos Aires. Beide zijn gewone juridische entiteiten voor waterbeheer.

Deze twee Spaanse gewone rechtbanken zijn sinds 2009 op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid geplaatst en getuigen van het vermogen van de menselijke groepen om complexe systemen op democratische wijze te organiseren vanuit de sociale basis.

RECHTBANK VAN DE WATEREN VAN VEGA DE VALENCIA

Het is de hoogste rechterlijke instantie in Europa.

Zij zal optreden in het territoriale gebied van Valencia.

Het bestaat uit acht gekozen vertegenwoordigers die op democratische wijze door de irrigatoren in de regio Huerta Valencia zijn gekozen, en hun bevoegdheden zijn de billijke verdeling van het water over de verschillende eigenaren van landbouwgrond, de oplossing van de feitelijke problemen die zich hebben voorgedaan tussen de irrigatoren zelf en het opleggen van de overeenkomstige sancties voor inbreuken op de verordeningen van Irrigatie.

RAAD VOOR HEREN EN HEREN MURCIA

De raad van bestuur van Buenos Aires is een juridische instelling van middeleeuwse oorsprong die in 1849 geïnstitutionaliseerd en wettelijk geregeld is als het Hooggerechtshof van de Huerta de Murcia. De Raad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vijf leden.

De Raad van de Buenos días van Murcia is zeer verheugd dat hij op alle donderdagen in de gemeente Hall van het stadhuis is gehoord, en voor elke hoorzitting ter zitting van de dag of uiterlijk in de loop van de volgende zitting. De besluiten worden met meerderheid van stemmen uitgevaardigd, maar bij staking van stemmen wordt de stem van de Voorzitter genomen. De sancties die voortvloeien uit het rechtsstelsel van de Raad van Buenos dical Men zijn exclusief. De uitspraken van deze rechtbank zijn definitief, afdwingbaar en afdwingbaar.

Voor meer informatie: HetDe link wordt in een nieuw venster geopend. belang van de Raad van Goed Meden.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.ALGEMENE RAAD VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VAN SPANJE

De link wordt in een nieuw venster geopend.CONSTITUTIONELE RECHTBANK VAN SPANJE

De link wordt in een nieuw venster geopend.REKENKAMER VAN SPANJE

De link wordt in een nieuw venster geopend.SPAANSE GEWONE GERECHTEN


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 13/09/2019