Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe specializate - Spania

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?

Articolul 117 din Constituția spaniolă din 1978 prevede că principiul unității judiciare stă la baza organizării și funcționării instanțelor.


În cadrul organizației judiciare spaniole, instanțele de drept comun sunt divizate în patru hotărâri judecătorești: civil, penal, administrativ, dreptul muncii și dreptul muncii.

Împreună cu cele patru instanțe de drept comun, competența militară este cea militară, care face parte integrantă din sistemul judiciar al statului, care este exclusiv responsabilitatea tribunalelor militare instituite prin lege.

Conflictele de competență dintre instanțele judecătorești din cadrul oricărei hotărâri judecătorești a instanțelor judecătorești de drept comun și al organelor judiciare militare sunt soluționate de o cameră specială a Curții Supreme, Camera de soluționare a litigiilor, compusă din președintele Curții Supreme, doi judecători ai Camerei Curții Supreme a Curții Supreme și doi Magistrații din camera militară, toți numiți de Consiliul General al Magistraturii.

Există instanțe specializate în acest domeniu în cadrul jurisdicției de drept comun. De exemplu, instanțe de judecată de violență împotriva femeilor, a instanțelor comerciale sau a instanțelor responsabile cu monitorizarea penitenciarelor sau a minorilor.

Legea organică privind sistemul judiciar prevede existența următoarelor instanțe specializate:

INSTANȚE COMERCIALE

Instanțele comerciale, în funcțiune de la 1 septembrie 2004, sunt organisme judiciare specializate. Acestea sunt integrate în instanțele civile.

DOMENIUL TERITORIAL DE APLICARE

În general, în fiecare provincie, cu competență în întreaga provincie și având sediul social în capitala fiecărei provincii, vor exista una sau mai multe instanțe.

De asemenea, acestea pot fi stabilite și în alte populații decât cele provinciale, unde, în ceea ce privește populația, existența unor centre industriale sau comerciale și a unor activități economice justifică, în fiecare caz, definirea sferei de competență a acestora.

Instanțele comerciale pot fi hotărâte să își extindă competența în două sau mai multe provincii ale aceleiași comunități autonome.

COMPETENȚE

Instanțele comerciale au competența de a soluționa chestiunile care apar în cursul procedurii de insolvență în temeiul legislației sale.

De asemenea, instanțele comerciale trebuie să fie informate cu privire la orice aspecte care țin de competența instanțelor civile, în ceea ce privește, printre altele, acțiunile care implică concurența neloială, proprietatea industrială, proprietatea intelectuală și publicitatea, precum și toate aspectele tratate în ordonanța respectivă în temeiul normelor care reglementează societățile comerciale și cooperativele.

Instanțele comerciale sunt competente în ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor și a altor hotărâri și sentințe arbitrale străine, în cazul în care acestea se referă la aspecte aflate sub jurisdicția lor, cu excepția cazului în care, astfel cum s-a convenit în tratate și în alte norme internaționale, cunoștințele acestora ajung la o altă instanță.

RESURSE

Instanțele provinciale judecă recursurile formulate prin lege împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de instanțele comerciale, cu excepția celor emise în caz de insolvență care reglementează aspecte legate de încadrarea în muncă, una sau mai multe dintre secțiunile acestora fiind specializate în această privință, în conformitate cu dispozițiile Legii organice privind sistemul judiciar.

Pot fi introduse celelalte căi de atac prevăzute de LOPJ.

TRIBUNALELE DE MĂRCI COMUNITARE

Instanțele comunitare pentru comerțul comunitar (Juzgados de Marca Comunitaria) sunt instanța locală (Juzgados de lo Mercantil) din localitatea Alicante, în măsura în care acestea își exercită competența de a judeca în primă instanță și în mod exclusiv toate litigiile care sunt promovate în temeiul Regulamentului nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară și al Regulamentul (CEE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare.

În exercitarea acestei competențe, instanțele extind competența lor la întregul teritoriu național și, în acest sens, se numesc instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare.

Acestea sunt integrate în instanțele civile.

În plus, secțiunea sau secțiunile Audiencia Provincial de Alicante (Curtea Provincială din Alicante) se specializează, în plus, în al doilea rând și exclusiv pe toate căile de atac menționate la articolul 101 din Regulamentul nr. 40/94 a Consiliului Uniunii Europene din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară și a Regulamentului nr. 6/2002 al Consiliului Uniunii Europene din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare. În exercitarea acestei competențe, competența se extinde la întregul teritoriu național și, în această privință, acestea sunt denumite mărci comunitare.

INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE A PENITENCIARELOR:

Instanțele judecătorești de condamnare la închisoare au funcțiile judiciare prevăzute în Legea generală privind pedepsele cu închisoarea în ceea ce privește executarea pedepselor și a măsurilor de siguranță privative de libertate, controlul jurisdicțional al competențelor disciplinare ale autorităților penitenciare, protecția pedepselor cu închisoarea, precum și prestațiile deținuților aflați în penitenciare și ale altor persoane. Acestea sunt incluse în ordinul instanței penale.

DOMENIUL TERITORIAL DE APLICARE

În fiecare provincie, în fața instanței penale, va exista una sau mai multe instanțe în materie de supraveghere a penitenciarelor.

În orașul Madrid, cu competență pe întreg teritoriul Spaniei, vor exista una sau mai multe instanțe ale judecătorilor din cel mai înalt nivel.

COMPETENȚE

Instanțele judecătorești de condamnare la închisoare au funcțiile judiciare prevăzute în Legea generală privind pedepsele cu închisoarea în ceea ce privește executarea pedepselor și a măsurilor de siguranță privative de libertate, controlul jurisdicțional al competențelor disciplinare ale autorităților penitenciare, protecția pedepselor cu închisoarea, precum și prestațiile deținuților aflați în penitenciare și ale altor persoane.

RESURSE

Instanțele provinciale soluționează căile de atac prevăzute de Legea împotriva hotărârilor instanțelor de supraveghere a penitenciarelor din provincie.

Pot fi introduse celelalte căi de atac prevăzute de LOPJ.

INSTANȚE PENTRU MINORI

DOMENIUL TERITORIAL DE APLICARE

Va exista una sau mai multe instanțe pentru minori în fiecare provincie, cu jurisdicție în provincie și în capitala acesteia.

În orașul Madrid, cu competență pe întreg teritoriul Spaniei, va exista o instanță centrală pentru minori, care se va ocupa de motivele invocate de legislația care reglementează răspunderea penală a minorilor.

COMPETENȚE

Instanțele pentru minori sunt competente în ceea ce privește infracțiunile comise de persoane în vârstă de peste 14 de ani și sub vârsta de 18 de ani.

Este de competența instanțelor pentru minori să îndeplinească sarcinile prevăzute de legislația pentru copiii care au comis infracțiuni clasificate prin lege ca infracțiuni penale și celor care, în cazul minorilor, le dau legea.

RESURSE

Instanțele provinciale judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele pentru minori din provincie.

Pot fi introduse celelalte căi de atac prevăzute de LOPJ.

INSTANȚELE PENTRU VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR

DOMENIUL TERITORIAL DE APLICARE

Fiecare parte va avea una sau mai multe instanțe pentru violența împotriva femeilor, pe baza capitalului și a jurisdicției sale pe întregul său teritoriu. Acestea asigură desemnarea comună a localității în care își au sediul.

Guvernul, la propunerea Consiliului General al Magistraturii și, după caz, împreună cu un raport al comunității autonome competente în domeniul justiției, poate stabili prin decret regal faptul că instanțele pentru violența împotriva femeilor, hotărâte să își extindă jurisdicția la două sau mai multe părți din aceeași provincie.

Consiliul General al Magistraturii poate decide, pe baza unui raport al camerelor de guvernare, că, în acele circumscripții, după caz, în funcție de volumul de lucru existent, cunoștințele privind competența instanțelor intră sub incidența unuia dintre instanțele de prim grad jurisdicțional și a instanțelor penale locale (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) sau, după caz, ale unei instrucțiuni.

În cazurile în care Tribunalul de Primă Instanță și Tribunalul de Primă Instanță (Juzgado de Primera Instancia) nu au decât o singură instanță, această instanță va lua cunoștință de cazurile în care instanțele de violență îndreptate împotriva femeilor sunt competente.

Acestea sunt incluse în ordinul instanței penale.

COMPETENȚE

În cadrul procedurilor penale, instanțele pentru violența împotriva femeilor sunt în orice caz informate cu privire la procedurile și căile de atac prevăzute în Codul de procedură penală, inclusiv:

 • Procedurile privind răspunderea penală pentru infracțiuni reglementate de titlurile Codului penal privind omorul, avortul, vătămarea corporală, vătămarea copilului nenăscut, crimele împotriva libertății, a integrității morale, a vieții private și a dreptului la violență sau intimidare, cu condiția ca orice persoană care este sau a fost soția sa sau care este sau a fost legată legal de soție sau de partener sau care a fost supusă dreptului, protecției sau asistenței medicale a soțului sau a partenerului, în cazul în care a existat, de asemenea, un act de violență bazată pe gen.
 • Instrucția de a impune răspunderea penală pentru orice infracțiune împotriva drepturilor și obligațiilor familiale, atunci când victima este una dintre persoanele identificate ca atare la punctul anterior.
 • Adoptarea ordinelor de protecție corespunzătoare pentru victime, fără a aduce atingere competențelor conferite Guardia Civil.
 • Din cunoașterea și din vina infracțiunilor minore care le sunt atribuite prin lege, atunci când victima este una dintre persoanele identificate ca atare la primul paragraf.
 • Emiterea și executarea instrumentelor de recunoaștere reciprocă a deciziilor penale în cadrul Uniunii care le sunt conferite prin lege.
 • O anchetă privind o procedură de stabilire a răspunderii penale pentru infracțiunea de încălcare avută în vedere și pasibilă de pedeapsă în temeiul articolul 468 din Codul penal, în cazul în care o persoană care face obiectul infracțiunii a cărei condamnare, măsură de precauție sau măsură de securitate a fost încălcată sau a fost soția sau o femeie care este sau a fost legată de autorul infracțiunii pentru o relație de afecțiune similară, chiar și fără coabitare, precum și descendenții, indiferent dacă aparțin sau nu soțului sau partenerului sau persoanelor care sunt minori sau persoane care au capacitatea de a sta în justiție, tutela, curatela, plasarea sau depozitarea de facto a soțului sau a partenerului.

Instanțele pentru violența împotriva femeilor pot, în orice cauză în conformitate cu procedurile și căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, să cunoască, printre altele, următoarele aspecte:

 • Concediul de paternitate, concediul de maternitate și concediul de paternitate.
 • Anularea căsătoriei, a separării și a divorțului.
 • Cele privind relațiile paternaliste.
 • Cele care au ca obiect adoptarea sau modificarea unor măsuri de importanță familială.
 • Cele referitoare exclusiv la custodia copiilor sau copiilor sau la întreținerea solicitată de un părinte împotriva celuilalt părinte în numele copiilor și al fiicelor minore.
 • Cele privind necesitatea unui acord în vederea adoptării.
 • Cele privind opoziția față de deciziile administrative în domeniul protecției copilului.

Instanțele pentru violența împotriva femeilor trebuie să aibă competență civilă exclusivă și exclusivă în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • Procedurile civile cu privire la oricare dintre aspectele menționate la punctul anterior.
 • Oricare dintre părțile la procedurile civile este victima unor acte de violență bazată pe gen;
 • Orice parte la o procedură civilă ar trebui să fie acuzată ca autor, instigator sau cooperativă, după cum este necesar, în îndeplinirea unor acte de violență bazată pe gen.
 • Faptul că judecătorul care se ocupă de violența împotriva femeilor a inițiat o procedură penală pentru o infracțiune sau un delict pe baza unui act de violență împotriva femeilor sau a fost adoptat un ordin de protejare a unei victime a violenței bazate pe gen.

În cazul în care instanța constată că faptele care i-au fost aduse la cunoștință, în mod notoriu, nu constituie o expresie a violenței bazate pe gen, cererea poate fi respinsă prin referire la instanța competentă.

În toate aceste cazuri, medierea este interzisă sau interzisă.

RESURSE

Instanțele provinciale soluționează căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele pentru violența împotriva femeilor din provincie.

Pot fi introduse celelalte căi de atac prevăzute de LOPJ.

ORGANISMELE SPECIALIZATE ALE CONSILIULUI JUDICIAR

În Spania, instanțele specializate, care nu au niciun efect asupra principiului unității judiciare atunci când sunt integrate în cele cinci ordine, pot fi înființate nu numai pentru că sunt create prin Legea organică privind puterea judiciară, cum ar fi în mod specific instanțele de drept comercial, cele ale copiilor sau violența împotriva femeilor, ci pot fi, de asemenea, rezultatul specializării conform articolului. 98 din hotărârea menționată anterior a fost efectuată de Consiliul General al Magistraturii, astfel cum este cazul instanțelor de dreptul familiei (Juzgados de Familia), al „instanțelor judecătorești de executare ipotecară” („Instanțele de executare a Hipotecaria”) sau a instanțelor naționale.

Alte instanțe specializate

Titlul VI din Constituția spaniolă din 1978 este dedicat sistemului judiciar, stabilind la articolul 117 că principiul unității judiciare stă la baza organizării și funcționării instanțelor.

Acest principiu se reflectă în existența unei jurisdicții unice, compusă dintr-un singur corp de judecători și judecători care constituie instanțe de drept comun.

Constituția spaniolă prevede că emană de la oameni și este administrată în numele Regelui de judecători și de magistraților din cadrul sistemului judiciar, independent, inamovibil, responsabil și supus numai statului de drept.

Judecătorii și judecătorii de rang înalt nu pot fi separați, suspendați, transferați sau pensionați, ci în funcție de una dintre cauze și sub rezerva garanțiilor prevăzute de lege.

Exercitarea competenței judiciare în toate tipurile de proceduri judiciare, de judecători și de executare a procedurilor judiciare este responsabilitatea exclusivă a instanțelor stabilite prin lege, în conformitate cu normele privind competența judiciară și cu procedura pe care o stabilesc.

Instanțele nu îndeplinesc alte funcții decât cele ale mărcilor și cele care le sunt atribuite în mod expres prin lege, prin garantarea oricărui drept.

În afară de sistemul judiciar, Constituția prevede existența a două organe constituționale la care se face referire în calitate de instanțe. Acestea sunt organe care sunt pe deplin independente și imparțiale și sunt supuse doar statului de drept.

Aceste organe constituționale sunt Curtea Constituțională și Curtea de Conturi.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Curtea Constituțională spaniolă este instituită ca un organism situat în afara sistemului judiciar.

Este interpretul suprem al Constituției, este independent de celelalte organe constituționale și face numai obiectul Constituției și al legii organice.

Aceasta este unică în ordinea sa și extinde competența sa la întregul teritoriu național.

COMPOZIȚIE

Acesta este format din 12 membri numiți de rege, dintre care patru la propunerea Congresului, cu o majoritate de trei cincimi din membrii săi; patru la propunerea Senatului, cu aceeași majoritate; două cu privire la propunerea guvernului și două cu privire la propunerea Consiliului General al Magistraturii, inclusiv un președinte și un vicepreședinte.

COMPETENȚE

Curtea Constituțională este audiată în cazurile și în modul prevăzut de lege, inter alia:

 • Recursul și chestiunea neconstituționalității împotriva legilor, dispozițiilor normative sau a actelor cu putere de lege.
 • O acțiune în protecție pentru încălcarea drepturilor și libertăților publice enumerate la articolul 53. Articolul 2 din Constituție.
 • Litigii pe motive de concurență între stat și comunitățile autonome sau între stat și comunitățile autonome.
 • Litigiile dintre organele constituționale ale statului
 • Declarația privind constituționalitatea tratatelor internaționale

Pentru mai multe informații: Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Constituțională

CURTEA DE CONTURI

Curtea de Conturi este organismul suprem de audit al conturilor și al gestiunii economice a statului, precum și al sectorului public.

Fără a aduce atingere propriei sale competențe, acesta este plasat pe orbită în mod direct în funcție de Cortes Generales.

COMPOZIȚIE

Există 12 membri, membri ai Comisiei de audit, șase membri numiți de Congreso de los Diputados și șase membri ai Senatului care au dreptul la principiile de independență, inamovibilitate și incompatibilități, precum și judecători.

SARCINI

Curtea de Conturi îndeplinește două funcții:

 • Funcția de control, caracterizată de o activitate externă, permanentă și de consum, este de a verifica dacă activitatea economică și financiară a sectorului public respectă principiile legalității, eficienței și economiei.
 • Funcția jurisdicțională constă în introducerea unei acțiuni în răspundere contabilă a celor însărcinați cu administrarea patrimoniului, a fondurilor sau a patrimoniului, cu scopul de a compensa fondurile publice afectate de însușiri ilegale, de fapte inexacte, incomplete sau de justificare ori de alte cauze sau comportamente.

Pentru mai multe informații: Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Conturi.

CU PRIVIRE LA INSTANȚA DE TRIMITERE

Acestea sunt recunoscute în articolul 125 din Constituție ca fiind una dintre formele de participare a publicului la administrația justiției.

Articolul 19 din Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) recunoaște instanțele de drept cutumiar ale Aguas de la Vega Valencia și ale Consiliului de la Buenos Aires. Ambele sunt entități juridice obișnuite pentru gestionarea apei.

Din 2009, aceste două instanțe spaniole cutumiare spaniole au fost incluse pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității și care demonstrează capacitatea grupurilor umane de a organiza sisteme complexe, în mod democratic, de la baza socială.

TRIBUNALUL APELOR DIN VEGA DE VALENCIA

Este cea mai importantă instituție de justiție din Europa.

Va acționa în domeniul teritorial al regiunii Valencia.

Aceasta este compusă din opt reprezentanți aleși în mod democratic de agenții de irigații din regiunea Huerta, din regiunea Huerta, iar competențele acestora sunt distribuția echitabilă a apei între diferiții proprietari de terenuri agricole, soluționarea problemelor de fapt între sistemele de irigații și impunerea de sancțiuni corespunzătoare pentru încălcarea ordonanțelor de irigații.

CONSILIUL PENTRU BĂRBAȚI ȘI BĂRBAȚI DIN MURCIA

Consiliul de la Buenos Aires cu privire la bărbați este o instituție de origine medievală care este instituționalizată și reglementată în mod legal în 1849 ca Curtea Supremă de Justiție a regiunii Huerta de Murcia. Consiliul este compus dintr-un președinte, un secretar și cinci membri.

Consiliul din Buenos días din Murcia salută călduros audierea sa în toate zilele de joi din sala Primăriei și nu reușește să audieze fiecare audiere în cursul zilei sau cel târziu în cursul următoarei audieri. Rezoluțiile sunt emise cu majoritate de voturi, însă în caz de egalitate de voturi, se hotărăște votul președintelui. Sancțiunile care decurg din sistemul de justiție din cadrul Consiliului consultativ al Consiliului medical au un caracter exclusiv. Hotărârile pronunțate de această instanță au devenit definitive, executorii și executorii.

Pentru mai multe informații: ConsiliulLinkul se deschide într-o fereastră nouă Bună de bune bărbați.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCONSILIUL GENERAL AL SISTEMULUI JUDICIAR DIN SPANIA

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCURTEA CONSTITUȚIONALĂ A SPANIEI

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCURTEA DE CONTURI A SPANIEI

Linkul se deschide într-o fereastră nouăINSTANȚELE SPANIOLE


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 13/09/2019