Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Španielsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Článok 117 španielskej ústavy z roku 1978 stanovuje, že zásada jednoty súdnictva je základom organizácie a fungovania súdov.


V rámci španielskej súdnej organizácie sú všeobecné súdy rozdelené na štyri súdne príkazy: občianska, trestná, správna, práca a práca.

Spolu so štyrmi súdmi, ktoré sú v právomoci, ide o vojenskú právomoc, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súdneho systému štátu, pričom táto právomoc patrí do výlučnej právomoci vojenských súdov zriadených zákonom.

Spory o právomoc medzi súdnymi orgánmi akéhokoľvek súdneho príkazu s právomocou a vojenskými súdnymi orgánmi rieši osobitná komora najvyššieho súdu, komora na urovnávanie sporov zložená z predsedu najvyššieho súdu, dvoch sudcov Najvyššieho súdu Najvyššieho súdu a dvoch sudcov Vojenskej komory, ktorých vymenúva Generálna rada súdnej moci.

V tejto oblasti existujú špecializované súdy v rámci bežnej jurisdikcie. Napríklad násilie páchané na ženách, obchodné súdy alebo súdy zodpovedné za monitorovanie väzníc alebo maloletých osôb.

Organický zákon o súdnej moci stanovuje existenciu týchto špecializovaných súdov:

OBCHODNÉ SÚDY

Obchodné súdy sú v prevádzke od 1. septembra 2004, sú špecializované súdne orgány. Sú integrované do občianskych súdov.

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

Vo všeobecnosti v každej provincii, ktorá má právomoc v provincii a ktorá má svoje sídlo v jeho hlavnom meste, bude existovať jeden alebo viac súdov.

Môžu byť tiež usadené v iných populáciách než na provinčnom hlavnom meste, ak je v súvislosti s obyvateľstvom potrebné vymedziť existenciu priemyselných alebo obchodných centier a hospodárskych činností, v každom prípade by sa mal vymedziť rozsah ich právomoci.

Obchodné súdy môžu byť rozhodnuté rozšíriť svoju právomoc na dve alebo viaceré provincie v tom istom autonómnom spoločenstve.

PRÁVOMOCI

Obchodné súdy majú právomoc rozhodovať o veciach, ktoré vznikli v priebehu konkurzného konania podľa jeho právnych predpisov.

Obchodné súdy sú tiež informované o otázkach, ktoré patria do právomoci občianskych súdov, okrem iného pokiaľ ide o konanie týkajúce sa nekalej hospodárskej súťaže, priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva a reklamy, ako aj o všetky záležitosti, ktorými sa v tomto poradí zaoberá podľa pravidiel platných pre obchodné spoločnosti a družstvá.

Obchodné súdy majú právomoc rozhodovať o uznaní a výkone rozsudkov a iných rozsudkov a zahraničných rozhodcovských rozsudkov, ak sa týkajú záležitostí v rámci ich jurisdikcie, pokiaľ, ako sa dohodlo v zmluvách a iných medzinárodných pravidlách, ich vedomosť pripadne inému súdnemu orgánu.

ZDROJE

Súdy provincie rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným na prvom stupni obchodnými súdmi, s výnimkou tých, ktoré sú vydané v prípade platobnej neschopnosti, ktorá rieši otázky zamestnania, pričom jedna alebo viaceré z ich odborných sekcií sú v tejto súvislosti špecializované v súlade s ustanoveniami organického zákona o súdnej moci.

Ostatné opravné prostriedky, ktoré stanovuje LOPJ, sa môžu podať.

SÚDY PRE OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČENSTVA

Súdy pre obchodné súdy (Juzgados de Marca Comunitaria) sú miestne súdy (Juzgados de lo Mercantil) v obvode Alicante v tom zmysle, že vykonávajú svoju právomoc rozhodovať v prvom stupni a na výhradnom základe všetky tie spory, ktoré sú podporované podľa nariadenia Rady č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva a nariadenia Rady (EHS) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva.

Pri výkone tejto právomoci súdy rozšíria svoju právomoc na celé vnútroštátne územie a v tejto súvislosti sa budú nazývať súdmi pre ochranné známky spoločenstva.

Sú integrované do občianskych súdov.

Okrem toho oddiel alebo oddiely Audiencia Provincial de Alicante (Provinčný súd Alicante), ktorý sa okrem toho v druhom stupni a výlučne špecializuje na všetky odvolania uvedené v článku 101 nariadenia č. Nariadenie Rady Európskej únie č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Európskej únie č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva. Pri výkone tejto právomoci sa právomoc rozšíri na celé územie štátu a v tejto súvislosti sa budú označovať ako ochranná známka Spoločenstva.

SÚDY PRE VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY:

Súdy trestov odňatia slobody majú súdne funkcie stanovené vo všeobecnom zákone o výkone trestov odňatia slobody so zreteľom na výkon trestov odňatia slobody a ochranných opatrení, súdne preskúmanie disciplinárnych právomocí väzenských orgánov, ochranu trestov odňatia slobody a výhody zadržiavaných osôb vo väzniciach a iné osoby. Sú zahrnuté do trestného súdneho príkazu.

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

V každej provincii bude na trestnom súde jeden alebo viac súdov vo výkone trestu odňatia slobody.

V meste Madrid, ktoré má právomoc v Španielsku, sa uskutoční jedna alebo viacero súdov v strednej komore.

PRÁVOMOCI

Súdy trestov odňatia slobody majú súdne funkcie stanovené vo všeobecnom zákone o výkone trestov odňatia slobody so zreteľom na výkon trestov odňatia slobody a ochranných opatrení, súdne preskúmanie disciplinárnych právomocí väzenských orgánov, ochranu trestov odňatia slobody a výhody zadržiavaných osôb vo väzniciach a iné osoby.

ZDROJE

Súdy provincie rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam súdu o väzenskom príkaze provincie.

Ostatné opravné prostriedky, ktoré stanovuje LOPJ, sa môžu podať.

SÚDY PRE MLADISTVÝCH

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

V každej provincii sa uskutoční jeden alebo viacero súdov pre mladistvých, ktorí majú právomoc v celej provincii a sedia v jeho hlavnom meste.

V meste Madrid, ktoré má právomoc v Španielsku, bude pre maloleté osoby ústredný súd, ktorý sa bude zaoberať dôvodmi uvedenými v právnych predpisoch upravujúcich trestnú zodpovednosť maloletých.

PRÁVOMOCI

Súdy pre mladistvých majú súdnu právomoc nad trestnými činmi, ktoré spáchali osoby staršie ako 14 rokov a mladšie ako 18 rokov.

Súdy pre mladistvých vykonávajú funkcie stanovené v zákonoch pre deti, ktoré sa dopustili trestných činov, ktoré sú podľa zákona klasifikované ako trestný čin, a tie, ktoré im v prípade maloletých osôb dávajú právo.

ZDROJE

Súdy provincie rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam vydaným súdnymi orgánmi pre mladistvých v tejto provincii.

Ostatné opravné prostriedky, ktoré stanovuje LOPJ, sa môžu podať.

SÚDY PRE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

Každá zmluvná strana bude mať na svojom kapitáli a súdnej príslušnosti na celom svojom území jeden alebo viac súdov pre násilie voči ženám. Zariadia svoje určenie obce.

Vláda konajúca na návrh Generálnej rady súdnej moci a v prípade potreby aj správa autonómneho spoločenstva s právomocou v oblasti spravodlivosti môžu prostredníctvom kráľovského dekrétu stanoviť, že súdy pre násilie voči ženám sú odhodlané rozšíriť svoju právomoc na dve alebo viaceré strany v tej istej provincii.

Všeobecná súdna rada môže na základe správy komôr vlády rozhodnúť, že v tých volebných obvodoch, kde je to vhodné podľa existujúceho pracovného zaťaženia, majú znalosti o právomoci súdov jeden z súdov prvého stupňa a miestny trestný súd (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), prípadne pokyn.

V prípadoch, keď existuje len jeden súd prvého stupňa a súd prvého stupňa (Juzgado de Primera Instancia), prevezme tento súd poznatky o prípadoch, v ktorých majú právomoc súdy v oblasti násilia voči ženám.

Sú zahrnuté do trestného súdneho príkazu.

PRÁVOMOCI

V trestnom konaní súdy za násilie páchané na ženách si v každom prípade uvedomujú postupy a prostriedky nápravy stanovené v Trestnom poriadku vrátane:

 • Konanie v súvislosti s trestnou zodpovednosťou za trestné činy, na ktoré sa vzťahujú hlavy trestného zákonníka o vražde, umelom prerušení tehotenstva, ublížení na zdraví, ujme spôsobenej nenarodenému dieťaťu, trestné činy proti slobode, trestné činy proti morálnej integrite, právo na súkromie a právo na vyobrazenie násilia alebo zastrašovania, pod podmienkou, že každá osoba, ktorá je alebo bola s manželkou alebo partnerom, alebo ktorá je alebo bola právne prepojená s manželkou alebo partnerom, alebo ktorá bola vystavená moci, ochrane alebo zdravotnej starostlivosti manžela alebo partnera, ak bol aj čin rodovo motivovaného násilia.
 • Pokyn na proces, ktorým sa vyžaduje trestná zodpovednosť za akékoľvek porušenie rodinných práv a povinností, ak je obeť jednou z osôb uvedených v predchádzajúcom odseku.
 • Prijatie príslušných ochranných príkazov pre obete bez toho, aby boli dotknuté právomoci prenesené na Guardia Civil.
 • Z vedomia a zavinenia menej závažných trestných činov, ktoré im boli pridelené na základe zákona, keď je obeťou jedna z osôb označených v prvom odseku.
 • Vydávanie a vykonávanie nástrojov vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach v rámci Európskej únie, ktoré im boli pridelené na základe zákona.
 • Vyšetrovanie konania vo veci uloženia trestnej zodpovednosti za porušenie predpokladané a trestné podľa článku 468 trestného zákona, ak sa osoba dopustila trestného činu, ktorého odsúdenie, preventívne opatrenie alebo bezpečnostné opatrenie bolo porušené alebo bolo jeho manželkou, alebo ženou, ktorá je alebo bola s páchateľom spojená s podobným citátom, a to aj bez spolužitia, ako aj s potomkami, či už patria manželskému partnerovi alebo partnerovi alebo nie, alebo s osobami, ktoré sú maloletými osobami alebo osobami, ktoré majú spôsobilosť žalovať alebo byť žalovaní, poručníctvo, poručníctvo, umiestnenie alebo faktické skladovanie manžela (-ky)/partnera (-ky) alebo partnera (-ky).

Súdy pre násilie páchané na ženách môžu byť v súlade s postupmi a prostriedkami nápravy stanovenými v občianskom súdnom poriadku v každom prípade informované o týchto záležitostiach, okrem iného:

 • Rodičovstvo, materská a otcovská dovolenka.
 • Manželstvo, rozluka a vyhlásenie o rozvode manželstva.
 • Tie, ktoré sa týkajú otcovských vzťahov.
 • Tie, ktorých cieľom je prijatie alebo zmena opatrení rodinného významu.
 • Tie, ktoré sa týkajú výlučne starostlivosti o deti alebo deti alebo výživného, ktoré uplatňuje jeden z rodičov voči druhému rodičovi v mene detí a maloletých dcér.
 • Tie, ktoré sa týkajú potreby prijatia dohody.
 • Tí, ktorí majú námietky voči správnym rozhodnutiam v oblasti ochrany detí.

Súdy pre násilie voči ženám majú výlučnú a výlučnú občiansku právomoc, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

 • Občianskoprávne konanie v súvislosti so záležitosťami uvedenými v predchádzajúcom odseku.
 • Každá z účastníkov občianskoprávneho konania je obeťou rodovo motivovaného násilia;
 • Každý účastník občianskoprávneho konania by mal byť považovaný za páchateľa, podnecovateľa alebo družstva, ak je to potrebné pri vykonávaní aktov rodovo motivovaného násilia.
 • Že sudca, ktorý sa zaoberá násilím páchaným na ženách, začal trestné konanie vo veci trestného činu alebo prečinu na základe násilia páchaného na ženách, alebo bol prijatý príkaz na ochranu obete násilia založeného na rodovej príslušnosti.

Ak súd zistí, že akty, ktoré boli podľa jeho vedomia známe známym spôsobom, nepredstavujú vyjadrenie násilia založeného na rodovej príslušnosti, žiadosť môže byť zamietnutá na príslušný súd.

Vo všetkých týchto prípadoch je mediácia zakázaná alebo zakázaná.

ZDROJE

Súdy provincie rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam súdov provincie pre násilie páchané na ženách.

Ostatné opravné prostriedky, ktoré stanovuje LOPJ, sa môžu podať.

ŠPECIALIZOVANÉ ORGÁNY ZO STRANY GENERÁLNEJ RADY SÚDNICTVA

V Španielsku môžu byť špecializované súdy, ktoré nemajú žiadny vplyv na zásadu jednoty súdnictva, keď sú začlenené do týchto piatich pokynov, stanovené nielen preto, lebo sú vytvorené organickým zákonom o súdnictve, ako je to v prípade súdov obchodného práva, detí alebo násilia páchaného na ženách, ale môžu byť aj výsledkom špecializácie podľa tohto článku. 98 uvedeného rozsudku vykonáva všeobecná rada súdnictva, ako je to v prípade rodinných súdov (Juzgados de Familia), „súdov pre presadzovanie hypotekárnych úverov“ (ďalej len „súdy vykonávajúce činnosť v rámci spoločnosti Hipotecaria“) alebo vnútroštátnych súdov.

Iné špecializované súdy

Hlava VI španielskej ústavy z roku 1978 sa týka súdnictva, pričom v jej článku 117 sa ustanovuje, že zásada jednoty súdnictva je základom organizácie a fungovania súdov.

Táto zásada sa odráža v existencii jedinej jurisdikcie zloženej z jediného orgánu sudcov a sudcov, ktorí predstavujú všeobecné súdy.

V španielskej ústave sa uvádza, že spravodlivosť pochádza od ľudu a v mene kráľa sa riadia sudcovia a sudcovia súdneho systému, ktorý je nezávislý, neodnímateľný, zodpovedný a podlieha len právnemu štátu.

Sudcovia a vyšší sudcovia nesmú byť oddelení, suspendovaní, preložení alebo prepustení, ale na základe jednej z príčin a v súlade so zárukami stanovenými zákonom.

Výkon súdnej právomoci vo všetkých typoch súdnych konaní, sudcov a vymáhacích súdnych konaní je vo výlučnej právomoci súdov stanovených zákonom, v súlade s pravidlami o súdnej právomoci a v súlade s postupom, ktorý určujú.

Súdy a tribunály nevykonávajú iné funkcie ako tie z ochranných známok a tie, ktoré sú im výslovne pridelené zákonom, a to ako záruka akéhokoľvek práva.

Okrem súdnictva samotná ústava ustanovuje existenciu dvoch ústavných orgánov uvedených ako súdy. Ide o orgány, ktoré sú úplne nezávislé a nestranné a podliehajú len právnemu štátu.

Tieto ústavné orgány sú ústavným súdom a Dvorom audítorov.

ÚSTAVNÝ SÚD

Španielsky ústavný súd je zriadený ako orgán, ktorý sa nachádza mimo súdnictva.

Najvyšší tlmočník ústavy, ktorý je nezávislý od ostatných ústavných orgánov a podlieha len ústave a jeho organickému zákonu.

Je jedinečná vo svojom poradí a rozširuje svoju právomoc na celé územie štátu.

ZLOŽENIE

Pozostáva z 12 členov menovaných kráľom, z ktorých štyri sú na návrh kongresu trojpätinovou väčšinou svojich členov; štyroch na návrh senátu s rovnakou väčšinou; dva na návrh vlády a dva na návrh Generálnej rady súdnictva vrátane predsedu a podpredsedu.

PRÁVOMOCI

Ústavný súd je vypočutý v prípadoch stanovených zákonom, okrem iného:

 • Odvolanie a protiústavnosť zákonov, normatívnych ustanovení alebo zákonov.
 • Návrh na ochranu porušení práv a slobôd verejnosti uvedených v článku 53. 2 ústavy.
 • Spory medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami alebo medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami na základe hospodárskej súťaže.
 • Spory medzi štátnymi ústavnými orgánmi.
 • Vyhlásenie o ústavnosti medzinárodných zmlúv.

Viac informácií: Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd

DVOR AUDÍTOROV

Dvor audítorov je najvyšším kontrolným orgánom účtov a hospodárskeho riadenia štátu, ako aj verejného sektora.

Bez toho, aby bola dotknutá jeho právomoc, je na obežnej dráhe zákonodarcu priamo závislá od Cortes Generales.

ZLOŽENIE

Existuje 12 členov, členov rady audítorov, šiestich členov, ktorých vymenoval Congreso de los Diputados a šesť senátorov, ktorí sú oprávnení na zásady nezávislosti, neodvolateľnosti a nezlučiteľnosti funkcií, ako aj sudcov.

ÚLOHY

Dvor audítorov má dve funkcie:

 • Funkcia auditu charakterizovaná ako externá, stála a spotrebiteľská, je kontrola toho, či je hospodárska a finančná činnosť verejného sektora v súlade so zásadami zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti.
 • Súdna funkcia spočíva v konaní vo vzťahu k účtovnej zodpovednosti, ktorá vzniká tým, ktorí sú zodpovední za spravovanie verejného majetku, finančných prostriedkov alebo majetku, s cieľom náhrady verejných finančných prostriedkov, ktorých sa týka sprenevera, nesprávne, neúplné alebo nedostatočné odôvodnenie alebo z dôvodu iných príčin či správania.

Viac informácií: Odkaz sa zobrazí v novom okneDvor audítorov.

ZVYKOVÉ SÚDY

Uznáva sa v článku 125 ústavy ako jedna z foriem účasti verejnosti na správe spravodlivosti.

Článok 19 Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) uznáva obvyklé súdy Aguas de la Vega Valencia a Rada Buenos Aires. Obaja sú zvykovými právnymi subjektmi na hospodárenie s vodou.

Od roku 2009 boli tieto dva španielske obvyklé súdy zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a sú živým dôkazom schopnosti ľudských skupín demokraticky organizovať zložité systémy zo sociálneho základu.

SÚD VO VODÁCH VEGA DE VALENCIA

Ide o najvyššiu inštitúciu spravodlivosti v Európe.

Bude konať v územnej oblasti Valencia.

Pozostáva z ôsmich volených zástupcov demokraticky zvolených zo zavlažovacích zariadení v regióne Huerta Valencia a ich právomocí je rovnomerné rozdelenie vody medzi rôznych vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, vyriešenie problémov, ktoré vznikli medzi samotnými zavlažovacími zariadeniami, a uloženie príslušných sankcií za porušenia predpisov uplatňovaných proti výnosom z zavlažovania.

RADA MURCIA

Rada pre Buenos Aires je právnickou inštitúciou stredoveku, ktorá je inštitucionalizovaná a právne regulovaná v roku 1849 ako Najvyšší súd spravodlivosti mesta Huerta de Murcia. Rada sa skladá z predsedu, tajomníka a piatich členov.

Rada mesta Murcia srdečne víta svoje vypočutie všetkých štvrtkov v Hallovi radnice a na každom pojednávaní v deň alebo najneskôr v priebehu nasledujúceho vypočutia. Uznesenia sa vydávajú väčšinovým hlasovaním, ale v prípade rovnosti hlasov sa rozhoduje o hlasovaní predsedu. Sankcie vyplývajúce zo súdneho systému Rady pre argentínske lekárske rady majú výlučnú povahu. Rozhodnutia vydané týmto súdom sa stali konečnými, vykonateľnými a vykonateľnými.

Viac informácií: RadaOdkaz sa zobrazí v novom okne dobrej rady pre dobrú mužov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneGENERÁLNA RADA SÚDNICTVA ŠPANIELSKA

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚSTAVNÝ SÚD ŠPANIELSKA

Odkaz sa zobrazí v novom okneDVOR AUDÍTOROV ŠPANIELSKA

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠPANIELSKE OBYČAJOVÉ SÚDY


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019