Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Španija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Člen 117 španske ustave iz leta 1978 določa, da je načelo pravne enote podlaga za organizacijo in delovanje sodišč.


V španski sodni organizaciji so redna sodišča razdeljena na štiri sodne odločbe: civilno, kazensko, upravno, delo in delo.

Skupaj s štirimi sodišči v redni jurisdikciji je vojaška pristojnost, ki je sestavni del pravosodnega sistema države, ki je izključno pristojnost vojaških sodišč, ustanovljenih z zakonom.

Spore o pristojnosti med sodišči v redni sodni pristojnosti in vojaškim pravosodnim organom rešuje posebni senat vrhovnega sodišča, senat za reševanje sporov, ki ga sestavljajo predsednik vrhovnega sodišča, dva sodnika vrhovnega sodišča vrhovnega sodišča in dva sodnika iz vojaške zbornice, ki jih imenuje generalni sodni svet.

Na tem področju v okviru splošne pristojnosti obstajajo specializirana sodišča. Na primer, sodišča nasilja nad ženskami, gospodarskimi sodišči ali sodišči, pristojnimi za spremljanje zaporov ali mladoletnikov.

Organski zakon o pravosodju določa obstoj naslednjih specializiranih sodišč:

GOSPODARSKA SODIŠČA

Gospodarska sodišča, ki delujejo od 1. septembra 2004, so specializirani pravosodni organi. Vključeni so v civilna sodišča.

OZEMELJSKO PODROČJE UPORABE

Na splošno bo v vsaki pokrajini, ki ima pristojnost po vsej pokrajini in ima registriran sedež v njenem kapitalu, eno ali več sodišč.

Ustanovijo se lahko tudi s populacijami, ki niso provincialni kapital, kadar je glede na prebivalstvo obstoj industrijskih ali komercialnih centrov in gospodarske dejavnosti priporočljivo, da se v vsakem primeru opredeli obseg njihove pristojnosti.

Gospodarska sodišča se lahko odločijo, da razširijo svojo pristojnost na dve ali več provinc v isti avtonomni skupnosti.

PRISTOJNOSTI

Gospodarska sodišča so pristojna za obravnavanje zadev, ki se pojavijo med postopkom zaradi insolventnosti, v skladu z določbami njegove zakonodaje.

Gospodarska sodišča so seznanjena tudi z vsemi vprašanji, ki spadajo v pristojnost civilnih sodišč, med drugim v zvezi z dejanji, ki vključujejo nelojalno konkurenco, industrijsko lastnino, intelektualno lastnino in oglaševanje, ter vsa vprašanja, ki se obravnavajo v tem vrstnem redu v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe in zadruge.

Gospodarska sodišča so pristojna za priznavanje in izvrševanje sodnih in drugih sodb ter tujih arbitražnih odločb, če se nanašajo na zadeve v njihovi pristojnosti, razen če, kot je dogovorjeno v Pogodbah in drugih mednarodnih pravilih, njihovo znanje pripada drugemu sodišču.

SREDSTVA

Deželna sodišča obravnavajo pravna sredstva, določena z zakonom, zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji sprejmejo gospodarska sodišča, z izjemo tistih, ki se izdajo v primeru insolventnosti, ki urejajo zadeve v zvezi z zaposlitvijo, pri čemer je eden ali več njihovih oddelkov v zvezi s tem specializiran, v skladu z določbami sistemskega zakona o sodstvu.

Uvede se lahko tudi druga pravna sredstva, ki jih predvideva LOPJ.

SODIŠČA ZA ZNAMKO SKUPNOSTI

Sodišča Skupnosti (Juzgados de Marca Comunitaria) so okrajno sodišče (Juzgados de lo Mercantil) v kraju Alicante, v katerem izvajajo svojo pristojnost za obravnavanje in odločanje na prvi stopnji in na izključni podlagi vseh sporov, ki se spodbujajo na podlagi Uredbe Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (EGS) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti.

Pri izvajanju te pristojnosti sodišča razširijo svojo pristojnost na celotno nacionalno ozemlje in se v zvezi s tem imenujejo sodišča za blagovne znamke Skupnosti.

Vključeni so v civilna sodišča.

Poleg tega oddelek ali oddelek Audiencia Provincial de Alicante (provincialno sodišče v Alicanteju), ki je poleg tega na drugi stopnji specializiran za vse pritožbe iz člena 101 Uredbe št. 40/94 Sveta Evropske unije z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti in Uredbi Sveta Evropske unije 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti. Pri izvajanju te pristojnosti se pristojnost razširi na celotno nacionalno ozemlje in se v tem okviru imenujejo znamke Skupnosti.

SODIŠČA ZA NADZOR NAD PRESTAJANJEM ZAPORNE KAZNI:

Sodišča v zapornih kaznih imajo sodno funkcijo, določeno v splošnem zakonu o zapornih kaznih v zvezi z izvrševanjem zapornih kazni in varnostnih ukrepov, sodni nadzor nad disciplinskimi pooblastili zaporov, zaščito zapornih kazni in koristi zapornikov v zaporih in drugih. Ti so vključeni v kaznovalni nalog.

OZEMELJSKO PODROČJE UPORABE

V vsaki pokrajini bo na kazenskem sodišču ena ali več sodišč.

V Madridu, ki je pristojno po vsej Španiji, bo eno ali več sodišč osrednjih sodnikov.

PRISTOJNOSTI

Sodišča v zapornih kaznih imajo sodno funkcijo, določeno v splošnem zakonu o zapornih kaznih v zvezi z izvrševanjem zapornih kazni in varnostnih ukrepov, sodni nadzor nad disciplinskimi pooblastili zaporov, zaščito zapornih kazni in koristi zapornikov v zaporih in drugih.

SREDSTVA

Deželna sodišča obravnavajo pritožbe, ki jih določa zakon, zoper odločbe sodišč v zvezi z nadzorom v zaporu v provinci.

Uvede se lahko tudi druga pravna sredstva, ki jih predvideva LOPJ.

SODIŠČA ZA MLADOLETNIKE

OZEMELJSKO PODROČJE UPORABE

V vsaki pokrajini bo ena ali več sodišč za mladoletnike, ki bodo pristojna za celotno pokrajino in sedež v njegovem glavnem mestu.

V Madridu, ki je pristojno po vsej Španiji, bo osrednje sodišče za mladoletnike, ki bo obravnavalo razloge, navedene v zakonodaji, ki ureja kazensko odgovornost mladoletnikov.

PRISTOJNOSTI

Sodišča za mladoletnike so pristojna za kazniva dejanja, ki jih storijo osebe, starejše od 14 let, in mlajše od 18 let.

Mladoletniška sodišča morajo opravljati naloge, določene v zakonodaji, za otroke, ki so storili kaznivo dejanje, opredeljeno z zakonom kot kaznivo dejanje, in tiste, ki jim v primeru mladoletnikov dajejo pravo.

SREDSTVA

Deželna sodišča obravnavajo pritožbe zoper odločbe, ki jih izdajo sodišča za mladoletnike v pokrajini.

Uvede se lahko tudi druga pravna sredstva, ki jih predvideva LOPJ.

SODIŠČA ZA NASILJE NAD ŽENSKAMI

OZEMELJSKO PODROČJE UPORABE

Vsaka pogodbenica bo imela eno ali več sodišč na področju nasilja nad ženskami na podlagi svojega kapitala in pristojnosti na svojem celotnem ozemlju. Določijo občino svojega sedeža.

Vlada lahko na predlog generalnega sodnega sveta in po potrebi s poročilom avtonomne skupnosti s sodno pristojnostjo na področju pravosodja s kraljevim odlokom ustanovi sodišča za nasilje nad ženskami, ki so odločena razširiti svojo pristojnost na dve ali več strank iste province.

Splošni sodni svet se lahko na podlagi poročila zbornic vlade odloči, da v teh volilnih enotah, kjer je to primerno glede na obstoječo delovno obremenitev, poznavanje pristojnosti sodišč spada na eno od sodišč prve stopnje in na lokalno kazensko sodišče (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) oziroma, odvisno od primera, na navodila.

V primerih, ko je le eno sodišče prve stopnje in Sodišče prve stopnje (Juzgado de Primera Instancia), bo to sodišče prevzelo znanje o zadevah, v katerih so pristojna sodišča o nasilju nad ženskami.

Ti so vključeni v kaznovalni nalog.

PRISTOJNOSTI

V kazenskem postopku morajo biti sodišča za nasilje nad ženskami vsekakor seznanjena s postopki in pravnimi sredstvi iz zakonika o kazenskem postopku, ki vključujejo:

 • Postopki v zvezi s kazensko odgovornostjo za kazniva dejanja, zajeta v naslovih kazenskega zakonika, o uboju, splavu, poškodbi, škodi za nerojenega otroka, kaznivih dejanjih zoper svobodo, zločine proti moralni integriteti, zasebnosti in pravici do podob nasilja ali ustrahovanja, pod pogojem, da je vsaka oseba, ki je ali je bila žena ali je bila pravno povezana z ženo ali partnerjem, zaščitena z močjo, zaščito ali zdravstvenim varstvom zakonca ali partnerja, če je bilo storjeno tudi nasilje na podlagi spola.
 • Postopek, v katerem se zahteva kazenska odgovornost za vsako kaznivo dejanje zoper družinske pravice in dolžnosti, kadar je žrtev ena od oseb, opredeljenih v prejšnjem odstavku.
 • Sprejetje ustreznih odredb o zaščiti za žrtve, brez poseganja v pooblastila Guardia Civil.
 • Iz znanja in krivde manjših kaznivih dejanj, ki so jim po zakonu dodeljena z zakonom, kadar je žrtev ena od oseb, opredeljenih kot taka v prvem odstavku.
 • Izdajanje in izvajanje instrumentov vzajemnega priznavanja kazenskih odločb v Evropski uniji, ki so jim dodeljene z zakonom.
 • Preiskavo v zvezi s postopkom za naložitev kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje kršitve, ki je predvidena in se kaznuje v skladu s členom 468 kazenskega zakonika, če je bila kršena ali je bila kršena njegova žena ali je bila žena ali ženska, ki je ali je bila povezana s storilcem za podobno čustveno razmerje, tudi brez zakonca, ter potomci, ne glede na to, ali pripadajo zakoncu ali partnerju ali ne, ali osebam, ki so mladoletne osebe ali osebe, ki imajo sposobnost biti stranka v postopku, skrbništvo, namestitev ali dejansko shranjevanje zakonca ali partnerja.

Sodišča za nasilje nad ženskami so lahko v vsakem primeru v skladu s postopki in pravnimi sredstvi, določenimi v zakoniku o civilnem postopku, med drugim seznanjena z naslednjimi zadevami:

 • Starševstvo, porodniški in očetovski dopust.
 • Razveljavitev zakonske zveze, ločitev in razveljavitev zakonske zveze.
 • Tiste, ki se nanašajo na starševske odnose.
 • Katerih cilj je sprejetje ali sprememba ukrepov družinskega člana.
 • Tiste, ki so povezane izključno z varstvom in vzgojo otrok ali otrok ali preživnino, ki jo eden od staršev uveljavlja proti drugi, v imenu otrok in manjših hčera.
 • Tiste, ki se nanašajo na potrebo po dogovoru pri sprejetju.
 • Tiste, ki nasprotujejo upravnim odločitvam na področju zaščite otrok.

Sodišča za nasilje nad ženskami imajo izključno in izključno civilno pristojnost, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Civilne postopke v zvezi s katero koli zadevo iz prejšnjega odstavka.
 • So vse stranke v civilnih postopkih žrtve dejanj nasilja na podlagi spola;
 • Vsaka stranka v civilnih postopkih bi morala biti odgovorna kot storilec, pobudnik ali zadruga, kot je potrebno za izvajanje dejanj nasilja na podlagi spola.
 • Da je sodnik, ki se ukvarja z nasiljem nad ženskami, začel kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja ali prekršek na podlagi nasilja nad ženskami ali da je bil sprejet sklep o zaščiti žrtve nasilja na podlagi spola.

Če sodišče ugotovi, da dejanja, s katerimi je bilo seznanjeno, niso izraz nasilja na podlagi spola, se vloga lahko zavrne s sklicevanjem na pristojno sodišče.

V vseh teh primerih je mediacija prepovedana ali prepovedana.

SREDSTVA

Deželna sodišča obravnavajo pritožbe, določene z zakonom, zoper odločbe sodišč za nasilje nad ženskami v pokrajini.

Uvede se lahko tudi druga pravna sredstva, ki jih predvideva LOPJ.

SPECIALIZIRANI ORGANI S STRANI GENERALNEGA DRŽAVNEGA SVETA

V Španiji se lahko ustanovijo specializirana sodišča, ki ne vplivajo na načelo enotnosti sodišča, če so vključena v pet odredb, ne le zato, ker so ustanovljena na podlagi sistemskega zakona o sodstvu, kot to velja za sodišča gospodarskega prava, za otroke ali nasilje nad ženskami, temveč so lahko tudi rezultat specializacije iz tega člena. 98 zgoraj navedene sodbe je sprejel generalni sodni svet, kot velja za družinska sodišča (Juzgados de Familia), „sodišča za izvršbo na podlagi hipoteke“ („Courts of Enforcement of Hipotecaria“) ali nacionalna sodišča.

Druga specializirana sodišča

Naslov VI španske ustave iz leta 1978 je namenjen pravosodju in v členu 117 določa, da je načelo pravne enote podlaga za organizacijo in delovanje sodišč.

To načelo se odraža v obstoju enotne jurisdikcije, ki je sestavljena iz enega samega organa sodnikov in sodnikov, ki so redna sodišča.

Španska ustava določa, da pravosodni organi izhajajo iz ljudi in da jih upravljajo sodniki in sodni sodniki, neodvisni, neodstranljivi, odgovorni in podrejeni le pravni državi.

Sodniki in višji sodniki ne smejo biti ločeni, začasno premeščeni, premeščeni ali upokojeni, vendar na podlagi enega od vzrokov in ob upoštevanju jamstev, določenih z zakonom.

Izvrševanje sodne oblasti v vseh vrstah postopkov, sodnikov in sodnih postopkov je v izključni pristojnosti sodišč, ki jih določa zakon, v skladu s pravili o pristojnosti in postopkom, ki ga določijo.

Sodišča ne opravljajo nobenih drugih funkcij, razen tistih, ki so značilne za znamke, in tistih, ki so jim izrecno dodeljene z zakonom, tako da zagotavljajo kakršne koli pravice.

Poleg pravosodja tudi Ustava določa obstoj dveh ustavnih organov, imenovanih sodišča. To so organi, ki so popolnoma neodvisni in nepristranski ter zanje velja le pravna država.

Ustavni organi so ustavno sodišče in Računsko sodišče.

USTAVNO SODIŠČE

Špansko ustavno sodišče je ustanovljeno kot organ zunaj sodstva.

Je najvišji tolmač v ustavi, neodvisno od drugih ustavnih organov, zanj pa velja le Ustava in njen sistemski zakon.

Njena pristojnost je edinstvena in razširja njeno pristojnost na celotno nacionalno ozemlje.

SESTAVA

Sestavlja ga 12 članov, ki jih imenuje kralj, od tega štirje na predlog Kongresa s tripetinsko večino svojih članov; štiri na predlog senata z enako večino; dva na predlog vlade in dva na predlog generalnega sodnega sveta, vključno s predsednikom in podpredsednikom.

PRISTOJNOSTI

Ustavno sodišče se zasliši v primerih in na način, ki je predpisan z zakonom, med drugim:

 • Pritožba in vprašanje protiustavnosti zakonov, normativnih določb ali pravnih aktov.
 • Ukrep za zaščito pravic in svoboščin javnosti, navedenih v členu 53. 2 Ustave.
 • Spori zaradi konkurence med državo in avtonomnimi skupnostmi ali med državo in avtonomnimi skupnostmi.
 • Spori med ustavnimi organi države.
 • Izjavo o ustavnosti mednarodnih pogodb.

Za več informacij: Povezava se odpre v novem oknuUstavno sodišče

RAČUNSKO SODIŠČE

Računsko sodišče je najvišji revizijski organ in gospodarsko upravljanje države, pa tudi javnega sektorja.

Brez poseganja v svojo pristojnost spada v orbito zakonodajalca, ki je neposredno odvisen od parlamenta Cortes Generales.

SESTAVA

12 članov, članov Revizijskega odbora, šest članov, ki jih imenuje Congreso de los Diputados, šest pa senat, ki so upravičeni do načel neodvisnosti, nezamenljivosti in nezdružljivosti funkcij, ter sodniki.

NALOGE

Računsko sodišče ima dve nalogi:

 • Naloga revizije, ki je opredeljena kot zunanja, stalna in potrošniška, je preverjanje, ali gospodarska in finančna dejavnost javnega sektorja izpolnjuje načela zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti.
 • Namen sodne funkcije je, da začne postopek v zvezi z računovodsko obveznostjo, ki jo imajo tisti, ki so odgovorni za upravljanje javnega premoženja, sredstev ali premoženja, z namenom povrnitve zadevnih javnih sredstev, ki so posledica poneverbe, nepravilne, nepopolne ali pomanjkljive utemeljitve ali zaradi drugih vzrokov ali ravnanja.

Za več informacij: Povezava se odpre v novem oknuRačunsko sodišče.

OBIČAJNA SODIŠČA

V členu 125 Ustave so priznane kot ena od oblik sodelovanja javnosti v pravosodju.

Člen 19 Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) priznava običajna sodišča Aguas de la Vega Valencia in Sveta iz Buenos Airesa. Oba sta običajna pravna subjekta za gospodarjenje z vodami.

Od leta 2009 sta bili ti dve španski običajni sodišči uvrščeni na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in so živeli kot dokaz sposobnosti skupin ljudi, da demokratično organizirajo kompleksne sisteme na socialni podlagi.

SODIŠČE V VODAH VEGA DE VALENCIA

To je najbolj vodilna institucija na področju pravosodja v Evropi.

Deloval bo na območju Valencie.

Sestavlja ga osem izvoljenih predstavnikov, ki jih demokratično izvolijo namailci na območju reke Huerta Valencia, njihova pooblastila pa so pravična porazdelitev vode med različne lastnike kmetijskih zemljišč, reševanje dejanskih vprašanj, ki so se pojavila med namakalnimi sredstvi in uvedbo ustreznih kazni za kršitve odlokov glede namakanja.

MESTNI SVET MURCIE

Odbor za moške v Buenos Airesu je pravna institucija srednjeveškega rodu, ki je institucionalizirana in zakonsko urejena leta 1849 kot vrhovno sodišče Huerta de Murcia. Svet sestavljajo predsednik, sekretar in pet poslancev.

Svet Buenos días Murcia toplo pozdravlja njeno obravnavo ob vseh četrtkih v dvorani City Hall in ne obravnava vsakega zaslišanja na seji dneva ali najpozneje med naslednjo obravnavo. Resolucije se izdajajo z večino glasov, vendar je pri neodločenem izidu glasovanja sprejet sklep predsednika. Sankcije, ki izhajajo iz pravosodnega sistema, ki ga je pripravil regionalni parlamentarni svet, so izključne. Sodbe, ki jih je izdalo to sodišče, so postale dokončne, izvršljive in izvršljive.

Za več informacij: Povezava se odpre v novem oknuGood of Good Moški Svet.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuGENERALNI SVET ŠPANSKEGA SODSTVA

Povezava se odpre v novem oknuUSTAVNO SODIŠČE ŠPANIJE

Povezava se odpre v novem oknuRAČUNSKO SODIŠČE ŠPANIJE

Povezava se odpre v novem oknuŠPANSKA OBIČAJNA SODIŠČA


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019