Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ισπανία

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Το άρθρο 117 του ισπανικού Συντάγματος του 1978 προβλέπει ότι η αρχή της ενότητας του δικαστικού σώματος αποτελεί τη βάση για την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων.


Στο πλαίσιο της ισπανικής δικαστικής οργάνωσης, τα τακτικά δικαστήρια χωρίζονται σε τέσσερις δικαστικές αποφάσεις: αστική, ποινική, διοικητική, εργασιακή και εργασία.

Από κοινού με τα τέσσερα δικαστήρια της συνήθους δικαιοδοσίας, η στρατιωτική δικαιοδοσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικαστικού συστήματος του κράτους, το οποίο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων που έχουν συσταθεί με νόμο.

Οι συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των δικαστηρίων μιας συνήθους δικαιοδοσίας και των στρατιωτικών δικαστικών οργάνων επιλύονται από ειδικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το τμήμα επίλυσης διαφορών, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δύο τμήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δύο τμήματα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και δύο τμήματα του στρατιωτικού τμήματος, που διορίζονται από το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο.

Στον τομέα αυτόν υπάρχουν ειδικά δικαστήρια εντός της συνήθους δικαιοδοσίας. Για παράδειγμα, δικαστήρια βίας κατά γυναικών, εμποροδικεία ή δικαστήρια που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση των φυλακών ή των ανηλίκων.

Ο οργανικός νόμος για τη δικαστική εξουσία προβλέπει την ύπαρξη των ακόλουθων ειδικών δικαστηρίων:

ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ

Τα Εμπορικά Δικαστήρια, που λειτουργούν από την 1 Σεπτεμβρίου 2004, είναι ειδικευμένα δικαιοδοτικά όργανα. Εντάσσονται στα πολιτικά δικαστήρια.

ΕΔΑΦΙΚΌ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Γενικά, σε κάθε επαρχία, με δικαιοδοσία σε ολόκληρη την επαρχία και με την καταστατική έδρα της στο κεφάλαιό της, θα υπάρχουν ένα ή περισσότερα δικαστήρια.

Μπορούν επίσης να είναι εγκατεστημένοι σε πληθυσμούς άλλους από την επαρχιακή πρωτεύουσα, όταν, όσον αφορά τον πληθυσμό, η ύπαρξη βιομηχανικών ή εμπορικών κέντρων και οικονομικών δραστηριοτήτων το καθιστά σκόπιμο να καθορίζεται σε κάθε περίπτωση η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Τα εμποροδικεία μπορούν να είναι αποφασισμένα να επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους σε δύο ή περισσότερες επαρχίες της ίδιας Αυτόνομης Κοινότητας.

ΕΞΟΥΣΊΕΣ

Τα εμπορικά δικαστήρια είναι αρμόδια να επιλαμβάνονται υποθέσεων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας βάσει του δικαίου της.

Τα εμποροδικεία είναι επίσης ενήμερα για τυχόν ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις αγωγές που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τη διανοητική ιδιοκτησία και τη διαφήμιση, καθώς και όλα τα θέματα που διέπονται από τη διάταξη αυτή σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εμπορικές εταιρείες και τους συνεταιρισμούς.

Τα εμποροδικεία είναι αρμόδια για την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων και αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, όταν αφορούν θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις Συνθήκες και άλλους διεθνείς κανόνες, η γνώση τους περιέρχεται σε άλλο δικαστήριο.

ΠΌΡΟΙ

Τα Επαρχιακά Δικαστήρια εκδικάζουν εφέσεις που προβλέπονται από τον νόμο κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων των εμποροδικείων, με εξαίρεση εκείνες που εκδίδονται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας οι οποίες ρυθμίζουν θέματα απασχόλησης, με ένα ή περισσότερα ειδικευμένα τμήματα των τμημάτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία.

Τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον LOPJ μπορούν να ασκηθούν.

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΣΗΜΆΤΩΝ

Τα κοινοτικά εμπορικά δικαστήρια (Juzgados de Marca Comunitaria) είναι το τοπικό δικαστήριο (Juzgados de lo Mercantil) του δήμου του Alicante, καθώς ασκούν τη δικαιοδοσία τους να εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό και κατ’ αποκλειστικότητα όλες τις διαφορές που προωθούνται δυνάμει του κανονισμού αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20 Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12 Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.

Κατά την άσκηση της εν λόγω δικαιοδοσίας, τα δικαστήρια επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και, στο πλαίσιο αυτό, καλούνται δικαστήρια κοινοτικών σημάτων.

Εντάσσονται στα πολιτικά δικαστήρια.

Επιπλέον, το τμήμα ή τα τμήματα του Audiencia Provincial de Alicante (περιφερειακού δικαστηρίου του Αλικάντε), που ειδικεύονται επίσης, σε δεύτερο βαθμό και αποκλειστικά, σε όλες τις προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 101 του κανονισμού αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 20 Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12 Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, η δικαιοδοσία εκτείνεται στο σύνολο της εθνικής επικράτειας και στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται ως κοινοτικό σήμα.

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΏΝ:

Τα δικαστήρια των ποινών φυλάκισης έχουν τις δικαστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον γενικό νόμο για τις ποινές φυλάκισης όσον αφορά την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας, τον δικαστικό έλεγχο των πειθαρχικών εξουσιών των σωφρονιστικών αρχών, την προστασία των ποινών φυλάκισης και τα οφέλη των κρατουμένων στις φυλακές και άλλα. Περιλαμβάνονται στην ποινική τάξη.

ΕΔΑΦΙΚΌ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Σε κάθε επαρχία, στο ποινικό δικαστήριο θα υπάρχει ένα ή περισσότερα δικαστήρια για την εποπτεία των φυλακών.

Στην πόλη της Μαδρίτης, με δικαιοδοσία σε ολόκληρη την Ισπανία, θα υπάρχει ένας ή περισσότεροι δικαστές.

ΕΞΟΥΣΊΕΣ

Τα δικαστήρια των ποινών φυλάκισης έχουν τις δικαστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον γενικό νόμο για τις ποινές φυλάκισης όσον αφορά την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών και μέτρων ασφαλείας, τον δικαστικό έλεγχο των πειθαρχικών εξουσιών των σωφρονιστικών αρχών, την προστασία των ποινών φυλάκισης και τα οφέλη των κρατουμένων στις φυλακές και άλλα.

ΠΌΡΟΙ

Τα επαρχιακά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων του σωφρονιστικού συστήματος της επαρχίας.

Τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον LOPJ μπορούν να ασκηθούν.

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΑΝΗΛΊΚΩΝ

ΕΔΑΦΙΚΌ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Θα υπάρχουν ένα ή περισσότερα δικαστήρια ανηλίκων σε κάθε επαρχία, με διεθνή δικαιοδοσία σε ολόκληρη την επαρχία και την έδρα του.

Στην πόλη της Μαδρίτης, με δικαιοδοσία σε ολόκληρη την Ισπανία, θα υπάρξει ένα κεντρικό δικαστήριο για τους ανηλίκους, το οποίο θα ασχολείται με τους λόγους που αναφέρονται στη νομοθεσία που διέπει την ποινική ευθύνη των ανηλίκων.

ΕΞΟΥΣΊΕΣ

Τα δικαστήρια ανηλίκων είναι αρμόδια για αδικήματα που διαπράττονται από άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών και κάτω των 18 ετών.

Εναπόκειται στα δικαστήρια ανηλίκων να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τα παιδιά που έχουν διαπράξει αδικήματα τα οποία χαρακτηρίζονται νομοθετικά ως ποινικά αδικήματα και τα πρόσωπα τα οποία, στην περίπτωση ανηλίκων, τους παρέχουν τη νομοθεσία.

ΠΌΡΟΙ

Τα επαρχιακά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων των δικαστηρίων ανηλίκων στην επαρχία.

Τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον LOPJ μπορούν να ασκηθούν.

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΊΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ

ΕΔΑΦΙΚΌ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Κάθε μέρος θα διαθέτει ένα ή περισσότερα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών, με βάση το κεφάλαιο και τη δικαιοδοσία του σε ολόκληρη την επικράτειά του. Μεριμνούν για τον διορισμό του δήμου της έδρας τους.

Η κυβέρνηση, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, με έκθεση της Αυτόνομης Κοινότητας δικαιοδοσίας στον τομέα της δικαιοσύνης, μπορεί να διαπιστώσει με βασιλικό διάταγμα ότι τα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών, αποφασίζουν να επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους σε δύο ή περισσότερα μέρη εντός της ίδιας επαρχίας.

Το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, βάσει έκθεσης των τμημάτων της κυβέρνησης, ότι στις εκλογικές περιφέρειες όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο φόρτο εργασίας, η γνώση της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων εμπίπτει σε ένα από τα πρωτοδικεία και το τοπικό ποινικό δικαστήριο (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) ή, κατά περίπτωση, σε οδηγία.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο ένα Πρωτοδικείο και το Πρωτοδικείο (Juzgado de Primera Instancia), το δικαστήριο αυτό θα λάβει υπόψη του τις υποθέσεις στις οποίες αρμόδια είναι τα δικαστήρια κατά της βίας κατά των γυναικών.

Περιλαμβάνονται στην ποινική τάξη.

ΕΞΟΥΣΊΕΣ

Στις ποινικές διαδικασίες, τα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών έχουν σε κάθε περίπτωση επίγνωση των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μεταξύ των οποίων:

 • Διαδικασίες όσον αφορά την ποινική ευθύνη για αδικήματα που καλύπτονται από τους τίτλους του ποινικού κώδικα για τις ανθρωποκτονίες, τις αμβλώσεις, τη ζημία, τις βλάβες στο έμβρυο, τα εγκλήματα κατά της ελευθερίας, τα εγκλήματα κατά της ηθικής ακεραιότητας, κατά της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα σε εικόνες βίας ή εκφοβισμού, υπό τον όρο ότι κάθε άτομο που είναι ή ήταν η σύζυγός του, ή το οποίο συνδέεται ή υπήρξε νομικά συνδεδεμένο με τη σύζυγο ή τον σύντροφο ή το οποίο έχει υποστεί την εξουσία, την προστασία ή την υγειονομική περίθαλψη του/της συζύγου ή συντρόφου, όταν έχει επίσης υπάρξει πράξη βίας λόγω φύλου.
 • Οδηγίες επεξεργασίας για την απαίτηση ποινικής ευθύνης για κάθε αδίκημα κατά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της οικογένειας, όταν το θύμα είναι ένα από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως τέτοια στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Την έκδοση των αντίστοιχων εντολών προστασίας στα θύματα, με την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατίθενται στην Guardia Civil.
 • Από τις γνώσεις και τα σφάλματα ήσσονος σημασίας που του ανατίθενται από τον νόμο, όταν το θύμα είναι ένα από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο.
 • Έκδοση και εκτέλεση πράξεων αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους ανατίθενται δια νόμου.
 • Έρευνα σχετικά με διαδικασία για την επιβολή ποινικής ευθύνης για το αδίκημα της παράβασης που προβλέπεται και τιμωρείται κατά το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα, όταν ένα πρόσωπο του οποίου η καταδίκη, μέτρο προφύλαξης ή μέτρο ασφαλείας έχει παραβιαστεί ή ως σύζυγος, ή γυναίκα η οποία συνδέεται ή έχει συνδεθεί με τον δράστη για παρόμοια συναισθηματική σχέση, ακόμη και χωρίς να συζεί, καθώς και οι κατιόντες, είτε ανήκουν είτε όχι στον/στη σύζυγο ή σύντροφο, είτε σε πρόσωπα που είναι ανήλικα ή πρόσωπα με την ικανότητα να μηνύουν ή να ενάγονται, την κηδεμονία, την επιτροπεία, την τοποθέτηση ή την de facto αποθήκευση του/της συζύγου ή συντρόφου.

Τα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών μπορούν, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Την γονική άδεια, την άδεια μητρότητας και πατρότητας.
 • Την ακύρωση του γάμου, του χωρισμού και της διαζυγίου.
 • Εκείνοι που αφορούν τις σχέσεις με τους γονείς.
 • Αυτές που έχουν ως αντικείμενο τη θέσπιση ή την τροποποίηση μέτρων οικογενειακής σημασίας.
 • Εκείνες που αφορούν αποκλειστικά την επιμέλεια παιδιών ή παιδιών ή τη διατροφή που ζητείται από τον έναν γονέα έναντι του άλλου για λογαριασμό παιδιών και θυγατέρων.
 • Εκείνα που αφορούν την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας κατά την έγκριση.
 • Όσοι αντιτίθενται σε διοικητικές αποφάσεις στον τομέα της προστασίας του παιδιού.

Τα δικαστήρια για τη βία κατά των γυναικών έχουν αποκλειστική και αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αστικές διαδικασίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους της αστικής διαδικασίας είναι θύμα πράξεων βίας με βάση το φύλο·
 • Οποιοσδήποτε διάδικος σε αστικές διαδικασίες θα πρέπει να διώκεται ως αυτουργός, υποκινήτρια ή συνεταιρισμός που είναι αναγκαίος για την τέλεση πράξεων βίας με βάση το φύλο.
 • Ότι ο δικαστής που ασχολείται με τη βία κατά των γυναικών έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία για το αδίκημα ή το πλημμέλημα με βάση πράξη βίας κατά των γυναικών, ή έχει εκδοθεί απόφαση για την προστασία θύματος έμφυλης βίας.

Όταν το δικαστήριο κρίνει ότι οι πράξεις οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του, με πολύ γνωστό τρόπο, δεν συνιστούν έκφραση της βίας με βάση το φύλο, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί με αναφορά στο αρμόδιο δικαστήριο.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται ή απαγορεύεται η διαμεσολάβηση.

ΠΌΡΟΙ

Τα επαρχιακά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές που προβλέπονται από τον νόμο κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων για τη βία κατά των γυναικών της επαρχίας.

Τα άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον LOPJ μπορούν να ασκηθούν.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟΙ ΦΟΡΕΊΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Στην Ισπανία, τα ειδικευμένα δικαστήρια, τα οποία δεν έχουν καμία επίπτωση στην αρχή της ενότητας της δικαιοσύνης όταν ενσωματώνονται στις πέντε εντολές, μπορούν να συσταθούν όχι μόνο επειδή δημιουργούνται από τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δικαστηρίων του εμπορικού δικαίου, των παιδιών ή της βίας κατά των γυναικών, αλλά μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα της εξειδίκευσης βάσει του άρθρου. 98 της προαναφερθείσας απόφασης έχει πραγματοποιηθεί από το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο, όπως συμβαίνει με τα οικογενειακά δικαστήρια (Juzgados de Familia), τα «Δικαστήρια για την εκτέλεση ενυπόθηκων δανείων» («Δικαστήρια εκτέλεσης της Hipotecaria») ή τα εθνικά δικαστήρια.

Άλλα εξειδικευμένα δικαστήρια

Ο τίτλος VI του ισπανικού Συντάγματος του 1978 είναι αφιερωμένος στη δικαστική εξουσία, ορίζοντας, στο άρθρο 117, ότι η αρχή της ενότητας του δικαστικού σώματος αποτελεί τη βάση για την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων.

Η αρχή αυτή αντικατοπτρίζεται στην ύπαρξη μιας και μόνης δικαιοδοσίας, η οποία αποτελείται από ένα μόνο σώμα δικαστών και δικαστών που αποτελούν τακτικά δικαστήρια.

Το Σύνταγμα της Ισπανίας ορίζει ότι η δικαιοσύνη προέρχεται από τον λαό και διοικείται στο όνομα του βασιλιά από τους δικαστές και τους δικαστικούς λειτουργούς, ανεξάρτητους και αντικαταστάσιμους, υπεύθυνους και υποκείμενα μόνο στο κράτος δικαίου.

Οι δικαστές και οι ανώτατοι δικαστές δεν μπορούν να χωρίζονται, να έχουν ανασταλεί, να έχουν μετατεθεί ή να έχουν συνταξιοδοτηθεί, αλλά βάσει ενός από τα αίτια και υπό την επιφύλαξη των εγγυήσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Η άσκηση της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα είδη διαδικασιών, τους δικαστές και την εκτέλεση των δικαστικών διαδικασιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων που ορίζονται από τον νόμο, σύμφωνα με τους κανόνες περί δικαιοδοσίας και τη διαδικασία που θεσπίζουν.

Τα δικαστήρια δεν ασκούν άλλα καθήκοντα εκτός από εκείνα των σημάτων και εκείνων που τους έχουν ρητώς ανατεθεί από τον νόμο, ως εγγύηση οποιουδήποτε δικαιώματος.

Εκτός από το δικαστικό σώμα, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει την ύπαρξη δύο συνταγματικών οργάνων που αναφέρονται ως δικαστήρια. Τα όργανα αυτά είναι απολύτως ανεξάρτητα και αμερόληπτα και υπόκεινται αποκλειστικά στο κράτος δικαίου.

Αυτοί οι συνταγματικοί φορείς είναι το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Το ισπανικό συνταγματικό δικαστήριο είναι όργανο που βρίσκεται εκτός του δικαστικού σώματος.

Είναι ο υπέρτατος ερμηνευτής του Συντάγματος, ανεξάρτητος από τους άλλους συνταγματικούς φορείς και υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στον οργανικό νόμο του.

Είναι μοναδική στη διάταξή του και επεκτείνει τη δικαιοδοσία του στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.

ΣΎΝΘΕΣΗ

Αποτελείται από 12 μέλη που διορίζονται από τον Βασιλιά, εκ των οποίων τέσσερα μετά από πρόταση του Κογκρέσου, με πλειοψηφία τριών πέμπτων των μελών του· τέσσερις κατόπιν προτάσεως της Γερουσίας, με την ίδια πλειοψηφία· δύο σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης και δύο σχετικά με την πρόταση του γενικού συμβουλίου δικαιοσύνης, καθώς και έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο.

ΕΞΟΥΣΊΕΣ

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εκδικάζεται στις περιπτώσεις και κατά τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, μεταξύ άλλων:

 • Η προσφυγή και το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας νόμων, κανονιστικών διατάξεων ή πράξεων με ισχύ νόμου.
 • Στ) αγωγή για προστασία λόγω παραβίασης των δημόσιων δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναφέρονται στο άρθρο 53. 2 του Συντάγματος.
 • Διαφορές λόγω ανταγωνισμού μεταξύ του κράτους και των Αυτόνομων Κοινοτήτων ή μεταξύ του κράτους και των Αυτόνομων Κοινοτήτων.
 • Διαφορές μεταξύ των συνταγματικών οργάνων του κράτους.
 • Τη δήλωση συνταγματικότητας των διεθνών συνθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυνταγματικό Δικαστήριο

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου των λογαριασμών και της οικονομικής διαχείρισης του κράτους, καθώς και του δημόσιου τομέα.

Με την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας του, ο νομοθέτης εξαρτάται άμεσα από το Cortes Generales.

ΣΎΝΘΕΣΗ

Υπάρχουν 12 μέλη, μέλη της επιτροπής λογαριασμών, έξι μέλη που διορίζονται από το Congreso de los Diputados και έξι από τη Γερουσία, με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας, της μονιμότητας και της ασυμβατότητας, καθώς και των δικαστών.

ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαθέτει δύο λειτουργίες:

 • Η ελεγκτική λειτουργία, που χαρακτηρίζεται ως εξωτερική, μόνιμη και καταναλωτική, είναι η επαλήθευση του κατά πόσον η οικονομική και χρηματοπιστωτική δραστηριότητα του δημόσιου τομέα είναι σύμφωνη με τις αρχές της νομιμότητας, της αποδοτικότητας και της οικονομίας.
 • Η δικαστική λειτουργία συνίσταται στην άσκηση προσφυγής σε σχέση με τη λογιστική ευθύνη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, των κεφαλαίων ή των περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την αποζημίωση των δημόσιων πόρων που έχουν προσβληθεί λόγω υπεξαίρεσης, εσφαλμένης, ελλιπούς ή αδικαιολόγητης αιτιολόγησης ή άλλων αιτίων ή συμπεριφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕλεγκτικό Συνέδριο.

ΤΑ ΕΘΙΜΙΚΆ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ

Αναγνωρίζονται στο άρθρο 125 του Συντάγματος ως μία από τις μορφές συμμετοχής του κοινού στη διοίκηση του τομέα της δικαιοσύνης.

Το άρθρο 19 του Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) αναγνωρίζει τα εθιμικά δικαστήρια του Aguas de la Vega Valencia και του Συμβουλίου του Μπουένος Άιρες. Και οι δύο είναι συνήθεις νομικές οντότητες για τη διαχείριση των υδάτων.

Από το 2009, αυτά τα δύο ισπανικά συνήθη δικαστήρια έχουν συμπεριληφθεί στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και ζουν με απόδειξη της ικανότητας των ανθρώπινων ομάδων να οργανώνουν δημοκρατικά συστήματα με δημοκρατικό τρόπο από την κοινωνική βάση.

ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ VEGA DE VALENCIA

Πρόκειται για το ανώτατο θεσμό της δικαιοσύνης στην Ευρώπη.

Δρα στην περιοχή της Βαλένθιας.

Αποτελείται από οκτώ εκλεγμένους εκπροσώπους που εκλέγονται δημοκρατικά από τους οίκους αρδεύσεως της περιοχής Huerta και οι εξουσίες τους αποτελούν τη δίκαιη κατανομή των υδάτων μεταξύ των διαφόρων ιδιοκτητών γεωργικών εκτάσεων, την επίλυση των πραγματικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει μεταξύ των ίδιων των αρδευτών και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων της αρδεύσεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΎΡΘΙΑ

Το Συμβούλιο του Μπουένος Άιρες για τους άνδρες είναι ένας νομικός θεσμός της μεσαιωνικής προέλευσης που είναι θεσμοθετημένος και νομικά κατοχυρωμένος το 1849 ως το Ανώτατο Δικαστήριο του Huerta de Murcia. Το Συμβούλιο αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Γραμματέα και πέντε μέλη.

Το Συμβούλιο του Buenos días de Murcia εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η οποία πραγματοποιείται στο Hall του Δημαρχείου και δεν λαμβάνει χώρα σε συνεδρίαση κατά τη συνεδρίαση της ημέρας ή, το αργότερο, κατά την επόμενη ακρόαση. Τα ψηφίσματα εγκρίνονται κατά πλειοψηφία, αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας, αποφασίζεται η ψήφος του Προέδρου. Οι κυρώσεις που απορρέουν από το δικαστικό σύστημα του Μπουένος Άιρες είναι αποκλειστικές. Οι αποφάσεις που εκδίδει το εν λόγω δικαστήριο έχουν καταστεί οριστικές, εκτελεστές και εκτελεστές.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΤοΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Συμβούλιο Καλών Ανδρών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓΕΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΊΑΣ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΊΑΣ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΙΣΠΑΝΊΑΣ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙΣΠΑΝΙΚΆ ΣΥΝΉΘΗ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2019