Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Spanyolország

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

A spanyol alkotmány 1978. évi 117. cikk úgy rendelkezik, hogy a bíróságok szervezetének és működésének alapja a bírósági egységesség elve.


A spanyol igazságügyi szervezeten belül a rendes bíróságok négy bírósági végzésre oszlanak: polgári, büntetőjogi, közigazgatási, munkaügyi és munkaügyi kérdések.

A rendes joghatóság négy bíróságával együtt ez a katonai joghatóság, amely az állam igazságszolgáltatási rendszerének szerves részét képezi, amely kizárólag a törvény által létrehozott katonai bíróságok hatáskörébe tartozik.

A rendes joghatóság bírósága vagy törvényszéke és a katonai igazságügyi szervek közötti joghatósági összeütközést a Legfelsőbb Bíróság különleges tanácsa, a Legfelsőbb Bíróság elnökéből álló Vitarendezési Tanács, a Legfelsőbb Bíróság Legfelsőbb Bíróságának két bírája és a Katonai Kamara két bírái, az Általános Igazságszolgáltatási Tanács nevezi ki.

Erre a területre a rendes joghatóság területén szakosodott bíróságok léteznek. Például a nők elleni erőszak bíróságai, kereskedelmi bíróságok vagy a börtönök és kiskorúak ellenőrzéséért felelős bíróságok.

Az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény rendelkezik az alábbi különös hatáskörű törvényszékek meglétéről:

KERESKEDELMI BÍRÓSÁGOK

A 2004. szeptember 1. óta működő Kereskedelmi Bíróságok szakosodott igazságügyi szervek. Ezek a polgári igazságszolgáltatási szervek részét képezik.

TERÜLETI HATÁLY

Általában minden megyében egy vagy több bíróság lesz illetékes a tartomány egész területén, és létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik.

A tartományi fővárosokon kívül is letelepedhetnek, ha a lakosság tekintetében az ipari vagy kereskedelmi központok, illetve a gazdasági tevékenység megléte ajánlatossá teszi, a joghatóságuk hatályát minden egyes esetben meg kell határozni.

A kereskedelmi bíróságok határozhatnak úgy, hogy joghatóságukat az ugyanazon autonóm közösség két vagy több megyére is kiterjesztik.

HATÁSKÖRÖK

A fizetésképtelenségi eljárás során felmerülő ügyek elbírálására a kereskedelmi bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

A kereskedelmi bíróságoknak továbbá ismerniük kell minden olyan kérdést, amely a polgári bíróságok hatáskörébe tartozik, többek között a tisztességtelen versenyt, az ipari tulajdont, a szellemi tulajdont és a reklámokat érintő intézkedésekkel, valamint minden olyan üggyel kapcsolatban, amellyel a kereskedelmi társaságokra és szövetkezetekre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

A kereskedelmi bíróságoknak joghatósággal kell rendelkezniük az ítéletek és egyéb ítéletek elismerésére és végrehajtására, valamint a külföldi választottbírósági határozatokra, amennyiben azok a joghatóságuk alá tartozó ügyekre vonatkoznak, kivéve, ha – a Szerződésekben és más nemzetközi szabályokban megállapítottak szerint – ismeretük egy másik bírósághoz kerül.

ERŐFORRÁSOK

A tartományi bíróságok törvény által megállapított fellebbezéseket bírálják el az első fokon a kereskedelmi bíróságok által hozott határozatok ellen, kivéve azokat, amelyeket fizetésképtelenség esetén bocsátanak ki, és amelyek egy vagy több szakosított szekcióval rendelkeznek e tekintetben, az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény rendelkezéseivel összhangban.

Ki lehet alakítani a LOPJ által biztosított egyéb korrekciós intézkedéseket.

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGYBÍRÓSÁGOK

A közösségi kereskedelmi bíróságok (Juzgados de Marca Comunitaria) Alicante település helyi bírósága (Juzgados de lo Mercantil), amelynek joghatósága alatt joghatóságot gyakorolnak, hogy első fokon és kizárólagos alapon meghatározzák azokat a vitákat, amelyeket a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94 tanácsi rendelet és a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EGK tanácsi rendelet értelmében támogatnak.

E joghatóság gyakorlása során a bíróságok hatáskörét az ország egész területére ki kell terjeszteni, és ezzel összefüggésben azokat közösségi védjegybíróságnak kell nevezni.

Ezek a polgári igazságszolgáltatási szervek részét képezik.

Ezenkívül az Audiencia Provincial de Alicante (Alicante Tartományi Bíróság) szakterülete vagy szakaszai, akik másodfokon és kizárólag a rendelet 101. cikk említett összes fellebbezésből származnak Az Európai Unió Tanácsának 1993. december 20-i 40/94 rendelete a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002 európai uniós rendelet módosításáról. E hatáskör gyakorlása során a joghatóság az ország egész területére kiterjed, és ezzel összefüggésben közösségi védjegyként történik.

A BÖRTÖNÖK FELÜGYELETÉVEL MEGBÍZOTT BÍRÓSÁGOK:

A szabadságvesztés-büntetések bíróságai a szabadságvesztés-büntetések és a biztonsági intézkedések végrehajtása, a büntetés-végrehajtási hatóságok fegyelmi jogköreinek bírósági felülvizsgálata, a büntetés-végrehajtás védelme, valamint a börtönökben és más börtönökbe fogva tartottak számára biztosított ellátások tekintetében rendelkeznek az általános szabadságvesztés-büntetésekről szóló általános törvényben meghatározott igazságszolgáltatási feladatokkal. Szerepelnek a büntetőbíróság által hozott határozatban.

TERÜLETI HATÁLY

Minden tartományban a büntetőbíróság egy vagy több bíróság felügyelete alá fog tartozni.

Madrid területén, amely Spanyolország egész területén rendelkezik joghatósággal, egy vagy több bírósági bíró lesz a bíróság.

HATÁSKÖRÖK

A szabadságvesztés-büntetések bíróságai a szabadságvesztés-büntetések és a biztonsági intézkedések végrehajtása, a büntetés-végrehajtási hatóságok fegyelmi jogköreinek bírósági felülvizsgálata, a büntetés-végrehajtás védelme, valamint a börtönökben és más börtönökbe fogva tartottak számára biztosított ellátások tekintetében rendelkeznek az általános szabadságvesztés-büntetésekről szóló általános törvényben meghatározott igazságszolgáltatási feladatokkal.

ERŐFORRÁSOK

A tartományi bíróságok a törvény által a tartományi büntetés-végrehajtási bíróságok határozatai ellen hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket bírálják el.

Ki lehet alakítani a LOPJ által biztosított egyéb korrekciós intézkedéseket.

FIATALKORÚAK BÍRÓSÁGA

TERÜLETI HATÁLY

Minden tartományban egy vagy több, a törvényszék hatáskörébe tartozó bíróság, amely a tartomány egész területén rendelkezik joghatósággal, és székhelye is lesz.

Madrid területén, amely Spanyolország egész területén rendelkezik joghatósággal, a kiskorúak tekintetében központi bíróság működik majd, aki a kiskorúak büntetőjogi felelősségét szabályozó jogszabályok által meghatározott okokkal fog foglalkozni.

HATÁSKÖRÖK

A fiatalkorúak bíróságai rendelkeznek joghatósággal a 14 év feletti és 18 év alatti személyek által elkövetett bűncselekményekre.

A fiatalkorúak bíróságai látják el a törvényben meghatározott feladatokat azokra a gyermekekre vonatkozóan, akik bűncselekményt követtek el bűncselekményként, és akik a kiskorúak esetében jogot biztosítanak számukra.

ERŐFORRÁSOK

A tartományi bíróságok a fiatalkorúak bíróságai által a tartományban hozott határozatok elleni fellebbezéseket bírálják el.

Ki lehet alakítani a LOPJ által biztosított egyéb korrekciós intézkedéseket.

NŐK ELLENI ERŐSZAKKAL FOGLALKOZÓ BÍRÓSÁGOK

TERÜLETI HATÁLY

Mindegyik fél egy vagy több, a nők elleni erőszak miatt bíróság előtt áll, saját tőkéje és joghatósága alapján annak egész területén. Gondoskodnak a helyhatóság kijelöléséről.

A Kormány az Általános Igazságszolgáltatási Tanács javaslata alapján és adott esetben az igazságszolgáltatás területén joghatósággal rendelkező autonóm közösség jelentésében a nők elleni erőszakról szóló királyi rendelet útján megállapíthatja, hogy illetékességi körüket ugyanazon tartományon belül két vagy több félre is kiterjesztik.

Az általános tanács a kormánykamarák jelentése alapján határozhat arról, hogy e választókörzetekben – adott esetben a meglévő munkateher függvényében – a bíróságok joghatóságának ismerete az Elsőfokú Bíróság és a helyi büntetőbíróság (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) vagy – adott esetben – egy utasítás alapján történik.

Az Elsőfokú Bíróság és az Elsőfokú Bíróság (Juzgado de Primera Instancia) esetében ez a bíróság veszi át azokat az eseteket, amikor a nőkkel szembeni erőszak helye szerinti bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Szerepelnek a büntetőbíróság által hozott határozatban.

HATÁSKÖRÖK

A büntetőeljárás során a nőkkel szembeni erőszak ügyében eljáró bíróságoknak mindenképpen tisztában kell lenniük a büntetőeljárási törvénykönyv szerinti eljárásokkal és jogorvoslatokkal, többek között az alábbiakkal:

 • A büntető törvénykönyv emberölésre, abortuszra, sérülésre, a születendő gyermekre ártalmas személyekre, a szabadság elleni bűncselekményekre, az erkölcsi integritás, a magánélet védelme és az erőszak vagy megfélemlítés képeihez való jog hatálya alá tartozó bűncselekmények miatti büntetőjogi felelősségre vonatkozó eljárások, feltéve, hogy minden olyan személy, aki felesége vagy aki a feleségével vagy élettársával jogi kapcsolatban áll vagy volt, illetve aki a házastárs vagy élettárs hatalmához, védelméhez vagy egészségügyi ellátásához van kötve, ahol a nemi alapú erőszakot is elkövették.
 • A családjogi felelősségre vonást előíró eljárási utasítás, amennyiben a sértett az előző bekezdésben ekként meghatározott személyek egyike.
 • A megfelelő védelmi határozatok elfogadása az áldozatok számára, a Guardia Civil hatáskörébe ruházott hatáskörök sérelme nélkül.
 • A jogszabály által rájuk ruházott, kisebb súlyú bűncselekmények ismeretéről és hibájáról, amennyiben a sértett az első bekezdésben ilyenként meghatározott személyek egyike.
 • Büntetőjogi határozatok Európai Unión belüli kölcsönös elismerése eszközeinek törvény általi kiadása és végrehajtása.
 • A Büntető Törvénykönyv 468. cikk szerint tervezett és büntetendő cselekmény elkövetéséért büntetőjogi felelősség megállapítására irányuló eljárások vizsgálata, ha a bűncselekmény elkövetéséért bűncselekmény, óvintézkedés vagy óvintézkedés megsértése történt vagy ő volt a felesége, vagy az a nő, aki az elkövetővel a hasonló viszonyban áll, akár együttélés nélkül is, akár a házastárshoz vagy élettárshoz tartozás nélkül, akár a házastárs vagy élettárs, vagy olyan személyek esetében, akik kiskorúak vagy olyan személyek, akik a házastárs vagy élettárs gyámsága, gyámsága, gondnoksága, elhelyezése vagy tényleges tárolása miatt perelhetik vagy elperlik őket.

A polgári perrendtartásban meghatározott eljárásokkal és jogorvoslatokkal összhangban a nők elleni erőszakkal foglalkozó bíróságok többek között a következők lehetnek:

 • Szülői szabadság, szülési szabadság és apasági szabadság.
 • Házasság, különválás és házasság felbontása.
 • A szülői kapcsolatokra vonatkozó szabályok.
 • Amelyek tárgya a családi jelentőségű intézkedések elfogadása vagy módosítása.
 • Azok, amelyek kizárólag gyermekek vagy gyermekek felügyeletére vagy az egyik szülő által a másik ellen a gyermekek és a kiskorú lánygyermekek nevében a másik ellen felhozott tartásra vonatkoznak.
 • Azok, amelyek az örökbefogadással kapcsolatos megállapodásra vonatkoznak.
 • A gyermekvédelem területén hozott közigazgatási határozatokkal szembeni ellenállásra vonatkozók.

A nőkkel szembeni erőszak elleni bíróságok kizárólagos és kizárólagos polgári hatáskörrel rendelkeznek, amennyiben a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek:

 • Az előző bekezdésben említett bármely kérdéssel kapcsolatos polgári eljárás.
 • A polgári eljárásban részt vevő felek bármelyike nemi alapú erőszak áldozatává vált személy;
 • A polgári eljárásban részt vevő bármely felet tettesként, felbujtóként vagy a nemi alapú erőszakos cselekmények elkövetéséhez szükséges szövetkezetként kell felszámítani.
 • A nők elleni erőszakkal foglalkozó bíró a nőkkel szembeni erőszak vagy a nemi alapú erőszak áldozatainak védelmére irányuló végzés alapján büntetőeljárást kezdeményezett, vagy vétség miatt büntetőeljárást kezdeményezett.

Ha a bíróság úgy találja, hogy a tudomására hozott cselekmények jól ismert módon nem minősülnek nemi alapú erőszaknak, a kérelmet az illetékes bírósághoz való hivatkozással el lehet utasítani.

Ezekben az esetekben a közvetítés tilos vagy tilos.

ERŐFORRÁSOK

A tartományi bíróságok a törvény által megállapított fellebbezéseket bírálják el a tartomány nők elleni erőszakkal kapcsolatos határozatai ellen.

Ki lehet alakítani a LOPJ által biztosított egyéb korrekciós intézkedéseket.

A BÍRÓI KAR ÁLTALÁNOS TANÁCSÁNAK SZAKOSODOTT SZERVEI

Spanyolországban a különös hatáskörű törvényszékek, amelyek nem gyakorolnak hatást az igazságügyi egység elvére, amikor azokat az öt megrendelésbe integrálják, nemcsak azért is megállapíthatók, mert azokat kifejezetten az igazságszolgáltatásról szóló organikus törvény hozta létre, mint a kereskedelmi jog szerinti bíróságok, a gyermekek ellen elkövetett erőszak vagy a nők elleni erőszak, hanem az e cikk szerinti szakosodás eredménye is lehet. A fent említett ítélet közül 98-et az általános igazságszolgáltatási tanács hozott, mint a családjogi bíróságok (Juzgados de Familia), a jelzáloghitel-végrehajtás bíróságai (a „Hipotecaria kivégzésének bíróságai”) vagy a nemzeti bíróságok.

Egyéb szakosított bíróságok

A 1978. évi spanyol alkotmány VI. címe az igazságszolgáltatásról szól, és 117. cikk megállapítja, hogy a bíróságok szervezetének és működésének alapját a bírósági egységesség elve képezi.

Ezt az elvet tükrözi az egyetlen joghatóság megléte, amely a bírák egyetlen testületéből, valamint a rendes bíróságok részét képező bírákból áll.

A spanyol alkotmány kimondja, hogy az igazságszolgáltatás az emberektől származik, és azt a király neve mellett bírák és bírák alkotják, akik függetlenek, ireltávolítottak, felelősek és csak a jogállamiság alanyai.

A bírákat és az idősebbeket nem lehet különválasztani, felfüggeszteni, áthelyezni és nyugdíjazni, hanem az okok egyike és a törvényben előírt biztosítékok alapján.

A bírói hatalom gyakorlása az eljárások valamennyi típusában, a bírák és a bírósági eljárások végrehajtása a jog által meghatározott bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik, a joghatóságra és az általuk meghatározott eljárásra vonatkozó szabályokkal összhangban.

A bíróságok és törvényszékek a jelek és a törvény által kifejezetten rájuk ruházott funkciókon kívül semmilyen más feladatot nem láthatnak el.

Az igazságszolgáltatás mellett az alkotmány maga is rendelkezik két, bíróság előtti alkotmányos szervezet létezéséről. Ezek a szervek teljesen függetlenek és pártatlanok, és csak a jogállamiság hatálya alá tartoznak.

Ezek az alkotmányos szervek az Alkotmánybíróság és a Számvevőszék.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

A spanyol Alkotmánybíróság az igazságszolgáltatáson kívüli szervezetként működik.

Az alkotmány és a többi alkotmányos testülettől független legfőbb tolmácsa, és csak az Alkotmányhoz és annak ökológiai jogához tartozik.

Megrendelésében egyedi, és hatáskörét az ország egész területére kiterjeszti.

ÖSSZETÉTEL

12 tagból áll, akiket a király nevez ki, akik közül négy a Kongresszus javaslata alapján, tagjainak háromötödös többségével rendelkezik; négy a Szenátus javaslatára, azonos többséggel; kettőt a kormány javaslata alapján, kettőt az Általános Igazságszolgáltatási Tanács javaslatára, köztük egy elnököt és egy alelnököt.

HATÁSKÖRÖK

Az Alkotmánybíróság többek között az alábbi esetekben és a törvényben előírt módon hallgatja meg az őt:

 • A fellebbezés, valamint a törvények, normatív rendelkezések vagy a jogerővel bíró jogi aktusok elleni alkotmányellenesség kérdése.
 • A 53. cikk felsorolt nyilvános jogok és szabadságok megsértése esetén alkalmazandó védelem. Az Alkotmány 2. cikke.
 • Az állam és az autonóm közösségek közötti, illetve az állam és az autonóm közösségek közötti, versennyel kapcsolatos viták.
 • Az állam alkotmányos szervei közötti viták.
 • A nemzetközi szerződések alkotmányosságára vonatkozó nyilatkozat.

További információ: A link új ablakot nyit megAz Alkotmánybíróság

A SZÁMVEVŐSZÉK

A Számvevőszék az állami és az állami gazdasági irányítás legfőbb ellenőrzési szerve.

Saját joghatóságának sérelme nélkül közvetlenül a Cortes Generales-től függ.

ÖSSZETÉTEL

Vannak 12 tag, a könyvvizsgáló bizottság tagjai, a Congreso de los Diputados által kinevezett hat tag, valamint a Szenátus hat tagja, akik a függetlenség, az elmozdíthatatlanságuk és az összeegyeztethetetlenségek elvére, valamint a bírákra is jogosultak.

FELADATOK

A Számvevőszék két feladatot lát el:

 • A külső, állandó és fogyasztó jellegű könyvvizsgálati funkció annak ellenőrzésére szolgál, hogy a közszektor gazdasági és pénzügyi tevékenysége megfelel-e a jogszerűség, a hatékonyság és a gazdaságosság elvének.
 • A bírói funkció abból áll, hogy eljárást indít a közvagyon, a pénzeszközök vagy az eszközök kezeléséért felelős személyek számviteli felelőssége kapcsán azzal a céllal, hogy a hűtlen kezelés, helytelen, hiányos vagy indokoltság hiánya, illetve egyéb okok vagy magatartás miatt kártalanítsa a közpénzeket.

További információ: A link új ablakot nyit megSzámvevőszék.

A SZOKÁSJOGON ALAPULÓ BÍRÓSÁGOK

Ezeket az Alkotmány 125. cikk az igazságügyi közigazgatásban való nyilvános részvétel egyik formájaként ismeri el.

A Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Pider Judicial) 19. cikk elismeri az Aguas de la Vega Valenciai és Buenos Aires tanácsait. Mindkettő a vízgazdálkodáshoz szokásosan használatos jogi személy.

2009 óta e két spanyol szokásjogi bíróság került be az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára, és élő bizonyítéka annak, hogy az emberi csoportok demokratikus módon, szociális alapon szervezhetik meg összetett rendszereiket.

A VALENCIAI VEGA BÍRÓSÁG (VALENCIA) VIZEI

Ez a legfontosabb európai igazságszolgáltatási intézmény.

A program Valencia területi területén fog tevékenykedni.

A Huerta Valencia régió öntözői által demokratikusan választott, nyolc választott képviselőből áll, amelyek hatásköre a víz igazságos elosztása a különböző mezőgazdasági területek tulajdonosai között, a maguk által az öntözéssel kapcsolatban felmerült problémák megoldása és az ennek megfelelő szankciók kiszabása az öntözés elleni rendelkezések megsértése miatt.

MURCIA FÉRFI TANÁCSA

A Buenos Aires igazgatótanácsának a középkori eredetű jogi intézmény, amely a Huerta de Murcia Legfelsőbb Bírósága (Huerta de Murcia) Legfelsőbb Bírósága (Supreme Court of Justice) intézményesített és jogilag szabályozott. A Tanács egy elnökből, egy titkárból és öt képviselőből áll.

A murciai Tanács (Buenos días) melegen üdvözli a Városháza Hall termeiben csütörtökönként tartott meghallgatásait, és a következő meghallgatás során, de legkésőbb a következő meghallgatáson nem vesz részt minden meghallgatáson. Az állásfoglalásokat többségi szavazással bocsátják ki, de szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A férfi bírói tanács igazságszolgáltatási rendszeréből eredő szankciók kizárólagos jellegűek. Az e bíróság által kiadott határozatok véglegessé, végrehajthatóvá és végrehajthatóvá váltak.

További információ: A link új ablakot nyit megA Jó Férfiak Tanács.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA SPANYOL BÍRÓI KAR ÁLTALÁNOS TANÁCSA

A link új ablakot nyit megSPANYOLORSZÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA

A link új ablakot nyit megSPANYOL SZÁMVEVŐSZÉK

A link új ablakot nyit megSPANYOL SZOKÁSJOGI BÍRÓSÁGOK


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 13/09/2019