menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Ispanija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

1978 m. Ispanijos Konstitucijos 117 straipsnyje nustatyta, kad teismų vieningumo principas yra teismų veiklos organizavimo ir jų veiklos pagrindas.


Ispanijos teisminės institucijos bendrosios kompetencijos teismai yra suskirstyti į keturis užsakymus: civilinės, kriminalinės, administracinės, darbo ir darbo jėgos.

Kartu su keturiais bendrosios kompetencijos teismais, tai yra karinė jurisdikcija, kuri yra neatskiriama valstybės teismų sistemos dalis ir už kurią išimtinai atsako karo teismai, įsteigti pagal įstatymą.

Bet kokių bendrosios jurisdikcijos teismų ir karinių teisminių institucijų jurisdikcijos kolizijų jurisdikcijos koliziją sprendžia Aukščiausiasis Teismas, Ginčų sprendimo kolegija, sudaryta iš Aukščiausiojo Teismo pirmininko, dviejų Aukščiausiojo Teismo Aukščiausiojo Teismo kolegijos magistratų, ir dviejų Magistratų, kuriuos skiria Generalinė teismų taryba.

Bendrosios jurisdikcijos srityje veikia specializuoti šios srities teismai. Pavyzdžiui, smurto prieš moteris teismai, komercinių bylų teismai ar teismai, atsakingi už kalėjimų priežiūrą.

Pagrindų įstatyme dėl teismų sistemos numatyta, kad turi būti šie specializuoti teismai:

KOMERCINIAI TEISMAI

Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. veikiantys komerciniai teismai yra specializuoti teismai. Jie įtraukiami į civilinių bylų teismus.

TERITORINIO TAIKYMO SRITIS

Apskritai kiekvienoje provincijoje, turinčioje jurisdikciją visoje provincijoje ir jos įstatiniame kapitale, bus vienas arba daugiau teismų.

Jos taip pat gali būti steigiamos populiacijose, kurios nėra provincijos kapitalas, jeigu dėl tokių populiacijų, dėl pramoninių ar komercinių centrų ir ekonominės veiklos buvimo, kiekvienu atveju turėtų būti apibrėžta jų jurisdikcija.

Komercinių bylų teismai gali būti pasiryžę išplėsti jurisdikciją į dvi ar daugiau provincijų tose pačiose autonominėse srityse.

ĮGALIOJIMAI

Komercinių bylų teismai turi jurisdikciją nagrinėti klausimus, kylančius bankroto bylos nagrinėjimo metu pagal jos teisės nuostatas.

Komercinių bylų teismai taip pat turi žinoti visus civilinių teismų jurisdikcijai priklausančius klausimus, susijusius, inter alia, su veiksmais, susijusiais su nesąžininga konkurencija, pramonine nuosavybe, intelektine nuosavybe ir reklama, taip pat visus šioje srityje pagal taisykles, reglamentuojančias komercines įmones ir kooperatyvus, nagrinėjamus klausimus.

Komercinių bylų teismai turi jurisdikciją pripažinti ir vykdyti teismo sprendimus ir kitus teismo sprendimus bei užsienio arbitražo sprendimus, kai jie yra susiję su jų jurisdikcijai priklausančiais klausimais, išskyrus atvejus, kai, kaip susitarta Sutartyse ir kitose tarptautinėse taisyklėse, jų žinios atitenka kitam teismui.

IŠTEKLIAI

Apygardos teismai nagrinėja apeliacinius skundus, kuriuos apeliacine instancija priėmė komercinių bylų teismai, išskyrus tuos, kurie yra išduoti nemokumo atveju, kurie sprendžia darbo klausimus, kurių vienas ar keli specializuoti skyriai šiuo atžvilgiu yra specializuoti, laikantis Pagrindinio teisminių institucijų įstatymo nuostatų.

Galima pradėti taikyti kitas LOPJ numatytas teisių gynimo priemones.

BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLŲ TEISMAI

Bendrijos prekybos teismai (isp. Juzgados de Marca Comunitaria) yra Alikantės vietovės vietos teismas (isp. Juzgados de lo Mercantil), kuris naudojasi savo jurisdikcija pirmąja instancija nagrinėti ir nagrinėti visus ginčus, kurie yra skatinami pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo ir 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino.

Šios jurisdikcijos vykdymo atvejais teismai išplečia jų jurisdikciją visoje nacionalinėje teritorijoje, todėl jie vadinami Bendrijos prekių ženklų teismais.

Jie įtraukiami į civilinių bylų teismus.

Be to, Audiencia de Alicante (Alikantės provincijos teismas) skyrius arba skyriai specializavosi, visų pirma antrosios instancijos ir išimtinai visų apeliacinių skundų, nurodytų Reglamento Nr. 101 straipsnyje, atveju. 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo ir 2001 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino. Naudodamosi šia galia, jurisdikcija apima visą šalies teritoriją ir todėl jos vadinamos Bendrijos prekių ženklu.

KALĖJIMŲ PRIEŽIŪROS TEISMAI:

Laisvės atėmimo bausmių teismai atlieka Bendrajame įstatyme dėl laisvės atėmimo bausmių ir saugumo priemonių vykdymo numatytas teismines funkcijas, kalėjimų institucijų drausminių įgaliojimų teisminę kontrolę, laisvės atėmimo bausmių apsaugą ir sulaikytų asmenų bei kitų asmenų privilegijas. Jie yra įtraukti į teismo nutartį.

TERITORINIO TAIKYMO SRITIS

Kiekvienoje provincijoje baudžiamųjų bylų teisme bus vienas arba daugiau kalėjimų priežiūros teismų.

Madrido mieste, turinčiame jurisdikciją visoje Ispanijoje, bus vienas arba daugiau centrinių teisėjų teismų.

ĮGALIOJIMAI

Laisvės atėmimo bausmių teismai atlieka Bendrajame įstatyme dėl laisvės atėmimo bausmių ir saugumo priemonių vykdymo numatytas teismines funkcijas, kalėjimų institucijų drausminių įgaliojimų teisminę kontrolę, laisvės atėmimo bausmių apsaugą ir sulaikytų asmenų bei kitų asmenų privilegijas.

IŠTEKLIAI

Provincijos teismai nagrinėja apeliacinius skundus, kuriuos pateikė Įstatymas dėl provincijos kalėjimų priežiūros teismų sprendimų.

Galima pradėti taikyti kitas LOPJ numatytas teisių gynimo priemones.

NEPILNAMEČIŲ BYLŲ TEISMAI

TERITORINIO TAIKYMO SRITIS

Kiekvienoje provincijoje bus vienas arba daugiau Nepilnamečių teismų, kurie turi jurisdikciją visoje provincijoje ir jos sostinėje.

Madrido mieste, turinčiame jurisdikciją visoje Ispanijoje, bus Centrinis nepilnamečių teismas, kuris nagrinės su nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančiais teisės aktais susijusias priežastis.

ĮGALIOJIMAI

Nepilnamečių teismų jurisdikcijai priklauso vyresni nei 14 metų ir jaunesni nei 18 metų asmenys.

Būtent nepilnamečių teismai atlieka teisės aktuose nustatytas pareigas vaikams, kurie pagal įstatymą klasifikuojami kaip nusikalstama veika, ir nepilnamečius, kurie, nepilnamečių atveju, jiems suteikia teisę.

IŠTEKLIAI

Provincijos teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl provincijos nepilnamečių teismų sprendimų.

Galima pradėti taikyti kitas LOPJ numatytas teisių gynimo priemones.

TEISMAI DĖL SMURTO PRIEŠ MOTERIS

TERITORINIO TAIKYMO SRITIS

Kiekviena šalis turi vieną arba daugiau teismų dėl smurto prieš moteris, pagrįstą jos kapitalu ir jurisdikcija visoje jos teritorijoje. Jie pasirūpina, kad būtų paskirta savivaldybės, kurioje yra jų būstinė.

Vyriausybė, remdamasi Bendrojo teismų tarybos pasiūlymu ir, tam tikrais atvejais, autonominės bendruomenės, turinčios jurisdikciją teisingumo srityje, pranešimu, Karališkuoju dekretu gali nustatyti, kad smurto prieš moteris teismai, pasiryžę išplėsti savo jurisdikciją toje pačioje provincijoje, išplėsti savo jurisdikciją.

Bendroji teismų taryba, remdamasi vyriausybės rūmų pranešimu, gali nuspręsti, kad tose rinkimų apygardose, kur tinkama, atsižvelgiant į esamą darbo krūvį, teismų jurisdikcijos žinios būtų vienos iš Pirmosios instancijos teismų ir Vietos baudžiamųjų bylų teismo (isp. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) arba, tam tikrais atvejais, nurodymo.

Tais atvejais, kai yra tik vienas pirmosios instancijos teismas ir pirmosios instancijos teismas (Juzgado de Primera Instancia), šis teismas perima žinias apie bylas, kuriose jurisdikciją turi smurto prieš moteris teismai.

Jie yra įtraukti į teismo nutartį.

ĮGALIOJIMAI

Baudžiamosiose bylose smurto prieš moteris teismai bet kuriuo atveju turi žinoti baudžiamojo proceso kodekse numatytas procedūras ir teisių gynimo priemones, įskaitant:

 • Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamas veikas, kurioms taikomi Baudžiamojo kodekso pavadinimai: žmogžudystės, nėštumo nutraukimas, žala negimusiam vaikui, nusikaltimai laisvei, nusikaltimai moralinei neliečiamybei, dėl privatumo ir teisės į smurto ar bauginimo vaizdus, jei bet kuris asmuo, kuris yra arba buvo jo žmona, arba kuris yra arba buvo teisiškai susijęs su žmona ar partneriu, arba kuriam buvo suteikti sutuoktinio ar partnerio įgaliojimai, apsauga ar sveikatos priežiūra, jei taip pat buvo vykdomas smurtas dėl lyties.
 • Proceso nurodymas reikalauti baudžiamosios atsakomybės už bet kokį nusikaltimą, susijusį su šeiminėmis teisėmis ir pareigomis, kai auka yra vienas iš ankstesnėje dalyje nurodytų asmenų.
 • Atitinkamų apsaugos orderių priėmimą nukentėjusiems asmenims, nepažeidžiant Guardia Civil suteiktų įgaliojimų.
 • Smulkių teisės pažeidimų, kurie pagal įstatymą jiems priskiriami, kai auka yra vienas iš pirmojoje pastraipoje nurodytų asmenų, žinių ir trikčių.
 • Baudžiamųjų sprendimų tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje dokumentų, kurie joms priskiriami teisės aktais, išdavimas ir vykdymas.
 • Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamą veiką, apie kurią buvo numatyta ir už kurią baudžiama pagal Baudžiamojo kodekso 468 straipsnį, tyrimą, kai asmuo yra už nusikalstamą veiką, kurios teistumas, atsargumo arba atsargumo priemonė arba apsaugos priemonė buvo pažeistos, ar buvo jo žmona, arba moteris, kuri yra arba buvo susijusi su kaltininku dėl panašaus poveikio nedarančio ryšio, net be bendro gyvenimo, taip pat palikuonys, priklausantys sutuoktiniui (-ei) ar partneriui (-ei), ar asmenys, kurie yra nepilnamečiai ar asmenys, turintys teisę būti ieškovu ar atsakovu, globa, globa, laikymas arba de facto laikymas sutuoktinis ar partneris.

Teismai, padarę smurtą prieš moteris, bet kuriuo atveju civilinėje nutartyje, laikydamiesi Civilinio proceso kodekse numatytų procedūrų ir teisių gynimo priemonių, gali, be kita ko, būti susipažinę su šiais klausimais:

 • Tėvystės, motinystės ir tėvystės atostogos.
 • Santuokos, gyvenimo skyrium (separacija) ir santuokos nutraukimo panaikinimas.
 • Tie, kurie susiję su tėvystės santykiais.
 • Kurių tikslas – patvirtinti ar iš dalies pakeisti šeimos svarbos priemones.
 • Susijusios tik su vaikų ar vaikų globa arba išlaikymu, kurį vaikų ir nepilnamečių vardu teigia vienas iš tėvų.
 • Pakeitimai, susiję su būtinybe sudaryti susitarimą.
 • Tiems, kurie prieštarauja administraciniams sprendimams vaikų apsaugos srityje.

Smurto prieš moteris teismai turi išimtinę ir išimtinę kompetenciją, kai vienu metu įvykdomos šios sąlygos:

 • Civilines bylas dėl bet kurio iš pirmesniame punkte nurodytų dalykų.
 • Bet kuri civilinio proceso šalis yra smurto dėl lyties auka;
 • Bet kuri civilinio proceso šalis turėtų būti kaltintoja, kurstytoja ar kooperatyvas, kai tai būtina siekiant vykdyti smurto dėl lyties veiksmus.
 • Kad teisėjas, nagrinėjantis smurtą prieš moteris, pradėjo baudžiamąjį persekiojimą už nusikalstamą veiką arba baudžiamąjį persekiojimą dėl smurto prieš moteris, arba buvo priimtas sprendimas apsaugoti nuo smurto dėl lyties nukentėjusius asmenis.

Jeigu teismas nustato, kad jo žiniomis gerai žinomu būdu perduotas jo pažinimas nėra smurto dėl lyties išraiška, prašymas gali būti atmestas kaip nuoroda į kompetentingą teismą.

Visais šiais atvejais tarpininkavimas draudžiamas arba draudžiamas.

IŠTEKLIAI

Provincijos teismai nagrinėja apeliacinius skundus dėl šios provincijos kovos su smurtu prieš moteris teismų sprendimų.

Galima pradėti taikyti kitas LOPJ numatytas teisių gynimo priemones.

BENDROSIOS TEISMŲ TARYBOS SPECIALIZUOTOS INSTITUCIJOS

Ispanijoje specializuoti teismai, kurie neturi jokio poveikio teismo vienovės principui, kai jie įtraukiami į penkias nutartis, gali būti steigiami ne vien dėl to, kad jie yra sukurti pagal Teismų pagrindų įstatymą konkrečiai, kaip antai teismų, komercinių, vaikų ar smurto prieš moteris teismų, tačiau taip pat gali būti specializacijos pagal šį straipsnį. Pirmiau minėto sprendimo 98 punktą atliko Generalinė teismų taryba, kaip ir Šeimos bylų teismai (isp. Juzgados de Familia), Hipoteko vykdymo teismai (angl. Courts for Hipotetecaria) arba nacionaliniai teismai.

Kiti specializuoti teismai

1978 m. Ispanijos Konstitucijos VI antraštinė dalis skirta teisminėms institucijoms, jos 117 straipsnyje nustatyta, kad teismų vieningumo principas yra teismų veiklos organizavimo ir jų veiklos pagrindas.

Šį principą atspindi tai, kad esama vienos jurisdikcijos, kurią sudaro vienas teisėjų ir teisėjų organas, kuris yra bendrosios kompetencijos teismai.

Ispanijos Konstitucijoje nustatyta, kad Teisingumo Teismas priėmė žmones, o karaliaus vardu jį administruoja teisėjų ir teisėjų magistratų teismas, kuris yra nepriklausomas, pašalinamas, atsakingas ir kuriam taikomas tik teisinės valstybės principas.

Teisėjų ir vyresniųjų teisėjų negalima atskirti, laikinai sustabdyti, perduoti ar išeiti į pensiją, bet remiantis viena iš priežasčių ir garantijomis, numatytomis įstatymuose.

Teisminės valdžios vykdymas visų rūšių bylose, teisėjai ir teismo proceso vykdymo užtikrinimas priklauso išimtinei teismų kompetencijai, kaip nustatyta teisės aktuose dėl jurisdikcijos ir jos nustatytos tvarkos.

Teismai neatlieka jokių kitų funkcijų, išskyrus žymes ir aiškiai pagal įstatymus jiems priskirtas funkcijas, užtikrinant bet kokią teisę.

Be teisminių institucijų, Konstitucijoje taip pat numatyta, kad veikia dvi konstitucinės institucijos, vadinamos teismais. Tai organai, kurie yra visiškai nepriklausomi ir nešališki ir priklauso tik nuo teisinės valstybės.

Šios konstitucinės institucijos yra Konstitucinis Teismas ir Audito Rūmai.

KONSTITUCINIS TEISMAS

Ispanijos Konstitucinis Teismas įsteigtas kaip institucija, veikianti ne teismų sistemoje.

Tai yra aukščiausias Konstitucijos vertėjas, nepriklausantis nuo kitų konstitucinių institucijų ir kuriam galioja tik Konstitucija ir organiška teisė.

Jis yra unikalus savo pavedimu ir išplečia jo jurisdikciją visoje šalies teritorijoje.

SUDĖTIS

Ją sudaro 12 karaliaus paskirto narių, iš jų keturi, remiantis Kongreso pasiūlymu, trijų penktadalių narių balsų dauguma, keturi sprendimai dėl Senato pasiūlymo su ta pačia balsų dauguma; du pasiūlymai dėl Vyriausybės pasiūlymo ir du pasiūlymai dėl Bendrojo teismų tarybos pasiūlymo, įskaitant pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

ĮGALIOJIMAI

Konstitucinis Teismas bylas nagrinėja įstatymų nustatyta tvarka ir tvarka, inter alia:

 • Apeliacinis skundas ir įstatymų, norminių aktų ar įstatymų prieštaraujančio įstatymų konstitucingumo klausimas.
 • Ieškinys dėl 53 straipsnyje išvardytų viešųjų teisių ir laisvių pažeidimo. Konstitucijos 2.
 • Ginčai dėl konkurencijos tarp valstybės ir autonominių sričių arba tarp valstybės ir autonominių sričių.
 • Valstybės konstitucinių institucijų ginčai.
 • Deklaracija dėl tarptautinių sutarčių konstitucingumo.

Daugiau informacijos pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstitucinis Teismas

AUDITO RŪMAI

Audito Rūmai yra aukščiausioji valstybės audito institucija ir valstybės ekonomikos vadovybė, taip pat viešasis sektorius.

Nedarydamas poveikio savo jurisdikcijai, jis perkeliamas į orbitą tiesiogiai nuo Cortes Generales.

SUDĖTIS

Yra 12 nariai, Audito valdybos nariai, šeši nariai, kuriuos skiria Deputatų Rūmai, o šeši – Senatas, įgaliotas laikytis nepriklausomumo, nepašalinamumo ir nesuderinamumo principų, taip pat teisėjai.

UŽDUOTYS

Audito Rūmams pavesta atlikti dvi funkcijas:

 • Audito funkcija, apibūdinama kaip išorinė, nuolatinė ir vartotojiška, yra skirta patikrinti, ar ekonominė ir finansinė viešojo sektoriaus veikla atitinka teisėtumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo principus.
 • Teisminė funkcija – patraukti atsakomybėn asmenų, atsakingų už viešosios nuosavybės, fondų arba turto valdymą, apskaitos procedūras, kurių tikslas – atlyginti valstybės lėšas, nukentėjusias dėl neteisėto pasisavinimo, neteisingo, neišsamaus arba nepakankamo pagrindimo, arba dėl kitų priežasčių ar elgesio.

Daugiau informacijos pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAudito Rūmai.

ĮPRASTI TEISMAI

Konstitucijos 125 straipsnyje jos pripažįstamos kaip viena iš viešojo dalyvavimo Teisingumo valdyme formų.

Ley Orgįnica del Poder Judicial (isp. Ley Orgįnica del Poder Judicial) 19 straipsnyje pripažįstami paprotiniai Aguas de la Vega Valencia ir Buenos Airių tarybos teismai. Abu šie subjektai yra įprasti vandens išteklių valdymo juridiniai asmenys.

Nuo 2009 m. šie du Ispanijos paprotiniai teismai buvo įtraukti į reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ir rodo žmonių grupių gebėjimą demokratiškai organizuoti sudėtingas sistemas socialiniu pagrindu.

VEGA DE VALENCIA TEISINGUMO TEISMAS

Tai svarbiausia Europos teisingumo institucija.

Ji veiks Valensijos regiono teritorijoje.

Jį sudaro aštuoni išrinktieji atstovai, demokratiškai išrinkti Huerta Valensijos regiono drėkinimo struktūrų, ir jų įgaliojimai yra teisingas vandens paskirstymas tarp skirtingų žemės ūkio paskirties žemės savininkų, taip pat dėl problemų, kylančių tarp pačių drėkinimo įstaigų, sprendimo ir dėl atitinkamų sankcijų už drėkinimo potvarkių potvarkių pažeidimus skyrimo.

MURSIJOS VYRŲ TARYBA

Buenos Airių (Buenos Airių) taryba – tai viduramžių teisinė institucija, oficialiai įtvirtinta ir teisiškai reglamentuojama 1849 m. kaip Huerta de Murcia Aukščiausiasis Teismas. Tarybą sudaro pirmininkas, sekretorius ir penki nariai.

Į Mursijos tarybos Buenos días Taryba labai palankiai vertina jo klausymą visais ketvirtadieniais miesto rotušėje ir per kitą posėdžio dieną arba ne vėliau kaip per kitą posėdį neišklauso nė vieno posėdžio. Nutarimai priimami balsų dauguma, tačiau, kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimas dėl pirmininko balsavimo priimamas. Sankcijos, nustatytos Buenos medicinos personalo tarybos teisingumo sistemoje, yra išskirtinio pobūdžio. Šio teismo priimti sprendimai tapo galutiniai, vykdytini ir vykdytini.

Daugiau informacijos pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGeros būklės vyrų taryba.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasISPANIJOS TEISMŲ BENDROJI TARYBA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasISPANIJOS KONSTITUCINIS TEISMAS

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasISPANIJOS AUDITO RŪMAI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasISPANIJOS PAPROTINIAI TEISMAI


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2019