Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V článku 117 španielskej Ústavy z roku 1978 sa ustanovuje, že princíp jurisdikčnej jednoty je základom organizácie a fungovania súdov.

Podľa španielskej súdnej organizácie sa všeobecné súdy delia na päť druhov: občianske, trestné, správne, sociálne a vojenské.

V Španielsku nejestvujú žiadne mimoriadne súdy, možno však poznamenať, že v rámci uvedených druhov súdov boli vytvorené špecializované súdy z vecného dôvodu. Uveďme na ilustráciu špecializované súdy pre oblasti násilia páchaného na ženách, pre obchodnoprávne záležitosti, súdy dohliadajúce nad výkonom trestov a súdy pre mladistvých. Tieto súdy sú jurisdikciou všeobecného práva, ale z vecného dôvodu sa vyznačujú špecializáciou.


Špecializované súdy

Ústavný zákon o súdnej moci predpokladá existenciu týchto špecializovaných súdov:

Obchodné súdy

Obchodné súdy, ktoré fungujú od 1. septembra 2004, sú špecializovanými súdnymi orgánmi. Sú začlenené do občianskeho súdnictva.

ÚZEMNÁ pôsobnosť

Vo všeobecnosti v každej provincii by mal byť jeden alebo viac obchodných súdov. Majú pôsobnosť na celom jej území a sú zriadené v jej sídle.

Môžu byť tiež zriadené inde ako v sídle provincie, ak sa ich jestvovanie odporúča vzhľadom na populáciu, existenciu priemyselných alebo obchodných centier s tým, že sa pôsobnosť ich jurisdikcie vymedzí od prípadu k prípadu.

Taktiež jestvujú obchodné súdy, ktorých jurisdikcia má pôsobnosť v dvoch alebo viacerých provinciách toho istého autonómneho spoločenstva.

príslušnosť

Obchodné súdy rozhodujú vo všetkých otázkach týkajúcich sa konkurzu v súlade s ustanoveniami zákona, ktorý sa na nich vzťahuje.

Obchodné súdy okrem iného rozhodujú vo všetkých otázkach spadajúcich do príslušnosti občianskeho súdnictva, ide najmä o žaloby týkajúce sa nekalej konkurencie, priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva a zverejňovania, ako aj o všetky otázky, ktoré sa v rámci týchto súdov nastolia v regulačnom rámci obchodných a družstevných spoločností.

Obchodné súdy sú príslušné rozhodovať a vykonávať rozhodnutia a iné zahraničné súdne a arbitrážne rozsudky.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú podľa zákona o opravných prostriedkoch podaných voči rozhodnutiam prijatým prvostupňovými obchodnými súdmi s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa platobných sporov prijatých s cieľom reagovať na pracovnoprávne otázky, na ktoré sa musí špecializovať jedna alebo viac sekcií, v súlade s ustanoveniami článku 98 ústavného zákona o súdnej moci.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené v ústavnom zákone o súdnej moci môžu byť formulované v prípadoch definovaných týmto zákonom.

Súdy pre ochranné známky spoločenstva

„Súdmi pre ochranné známky Spoločenstva“ sa rozumejú obchodné súdy v Alicante, ak vykonávajú svoje rozhodovacie právomoci na prvom stupni, a to výhradne o akýchkoľvek sporoch, ku ktorým dochádza v rámci nariadenia Rady Európskej únie č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenia Rady Európskej únie č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva.

Pri výkone tejto právomoci tieto súdy pokrývajú svojou jurisdikciou celé územie krajiny.

Sú súčasťou občianskeho súdnictva.

Okrem toho špecializovaná sekcia alebo sekcie provinčného súdu v Alicante rozhodujú na druhom stupni a výhradne o všetkých odvolaniach, ktoré sú uvedené v článku 101 nariadenia Rady Európskej únie č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Rady Európskej únie č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva. Pri výkone tejto právomoci ich jurisdikcia pokrýva celé územie krajiny a len pre tento účel sa nazývajú Súdmi pre ochranné známky Spoločenstva.

Súdy dohliadajúce na výkon trestov

Súdy dohliadajúce na výkon trestov zabezpečujú súdne funkcie ustanovené všeobecným zákonom o dohľade nad výkonom trestu odňatia slobody a bezpečnostných opatrení, opatrení súdnej kontroly disciplinárnej právomoci väzenských orgánov, pokiaľ ide o práva a výhody väzňov v zariadeniach na výkon trestu a iných zariadeniach ustanovených týmto zákonom. Tieto súdy sú súčasťou trestného súdnictva.

ÚZEMNÁ pôsobnosť

V každej provincii a v rámci trestného súdnictva sa nachádza jeden alebo viac súdov dohliadajúcich na výkon trestov.

Patrí sem aj jeden alebo viac centrálnych súdov dohliadajúcich na výkon trestov v meste Madrid, ktorých jurisdikcia platí v celom Španielsku.

príslušnosť

Súdy dohliadajúce na výkon trestov zabezpečujú súdne funkcie ustanovené zákonom o výkone trestov z hľadiska výkonu trestov odňatia slobody a bezpečnostných opatrení, opatrení súdnej kontroly disciplinárnej právomoci väzenských orgánov, pokiaľ ide o práva a výhody väzňov v zariadeniach na výkon trestu a iných zariadeniach ustanovených týmto zákonom.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú o opravných prostriedkoch ustanovených podľa zákona, ktoré sú podané proti rozhodnutiam vydaným súdmi dohliadajúcimi na výkon trestov v príslušnej provincii.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené v ústavnom zákone o súdnej moci môžu byť podané v prípadoch definovaných týmto zákonom.

Súdy pre mladistvých

ÚZEMNÁ pôsobnosť

V každej provincii sa nachádza jeden alebo viac súdov pre mladistvých, ktorých jurisdikcia pokrýva celú provinciu a ktorých sídlo sa nachádza v jej hlavnom meste.

V meste Madrid sa nachádza centrálny súd pre mladistvých, ktorého jurisdikcia pokrýva celé územie Španielska a ktorý rozhoduje vo veciach, ktoré mu ukladá zákon o trestnej zodpovednosti mladistvých.

príslušnosť

Súdy pre mladistvých sú oprávnené rozhodovať o trestných činoch a prečinoch, ktorých sa dopustili osoby vo veku od 14 do 18 rokov.

Sudcovia pre mladistvých musia vykonávať funkcie, ktoré im ukladajú zákony v súvislosti s mladistvými, ktorých správanie zákon kvalifikuje ako prečin alebo trestný čin, ale tiež ďalšie funkcie súvisiace s mladistvými, ktoré sú definované právnymi predpismi.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú podľa zákona o opravných prostriedkoch, ktoré sú podané proti rozhodnutiam vydaným súdmi pre mladistvých v príslušnej provincii.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené ústavným zákonom o súdnej moci môžu byť podané v prípadoch definovaných týmto zákonom.

Súdy pre násilie páchané na ženách

ÚZEMNÁ pôsobnosť

Každý obvod má jeden alebo viac súdov pre násilie páchané na ženách, jeho sídlo je v hlavnom meste obvodu a jeho jurisdikcia pokrýva celé jeho územie. Ich názov zahŕňa názov obce, v ktorej sa nachádza ich sídlo.

V súdnych obvodoch, v ktorých sa nachádza len jeden prvostupňový a vyšetrovací súd, tento rozhoduje o veciach, pre ktoré sú územne príslušné súdy proti násiliu páchanému na ženách.

Tieto súdy sú súčasťou trestného súdnictva.

príslušnosť

V súlade s konaniami a opravnými prostriedkami ustanovenými trestným poriadkom majú súdy pre násilie páchané na ženách tieto právomoci:

 • Procesné vyšetrovanie s cieľom vyžadovať trestnoprávnu zodpovednosť vo veciach trestných činov podľa trestného zákona súvisiacich so zabitím, potratom, zraneniami embrya, obmedzovaním slobody, morálnou integritou, sexuálnou slobodou a odškodnením alebo akýmkoľvek iným trestným činom spáchaným násilím alebo zastrašovaním. To sa uplatňuje, ak sa tieto prečiny spáchajú voči manželke, bývalej manželke alebo žene, ktorá má s pôvodcom podobný citový vzťah, nezávisle od toho, či spolu žijú alebo nie, voči potomkom manželky alebo potomkom ženy, s ktorou pôvodca spolunažíva, voči maloletým alebo postihnutým osobám, ktoré žijú spoločne s pôvodcom trestného činu, alebo ktoré sú v rodičovskej starostlivosti, v poručníctve alebo opatrovníctve, náhradnej starostlivosti alebo opatrovaní manželky alebo družky, v prípadoch, ak došlo k aktu sexuálneho násilia.
 • Procesné vyšetrovanie s cieľom vyžadovať trestnoprávnu zodpovednosť za akýkoľvek trestný čin z hľadiska rodinných práv a povinností, ak je obeťou jedna z osôb uvedených v predchádzajúcom bode.
 • Prijatie nariadení na ochranu príslušných obetí, bez toho, aby boli dotknuté právomoci udelené dozorujúcemu sudcovi.

V súlade s konaniami a opravnými prostriedkami ustanovenými občianskoprávnym poriadkom môžu súdy pre násilie páchané na ženách rozhodovať v týchto veciach:

 • Príbuzenský pomer, materstvo a otcovstvo.
 • Zrušenie manželstva, odluka a rozvod.
 • Veci týkajúce sa vzťahov otec/dieťa
 • Veci týkajúce sa potrebných súhlasov na adopciu.

Súdy pre násilie páchané na ženách majú výhradnú právomoc v občianskom súdnictve, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

 • ak ide o občianskoprávne konanie, ktorého predmetom je niektorá z vecí uvedených v predchádzajúcom odseku;
 • ak je jedna zo strán v občianskoprávnom konaní obeťou aktov sexuálneho násilia;
 • ak je jedna zo strán v občianskoprávnom konaní obvinená, že je pôvodcom, strojcom alebo spolupáchateľom aktov sexuálneho násilia;
 • ak sa začalo trestné stíhanie sudcom pre násilie páchané na ženách za trestný čin alebo prečin po spáchaní aktu násilia na žene, alebo ak bolo prijaté rozhodnutie o ochrane obete sexuálneho násilia.

Ak sudca zváži, že jemu predkladané skutky na rozhodnutie nepredstavujú skutky sexuálneho násilia, môže odmietnuť požiadavku a postúpiť ju vecne príslušnému súdnemu orgánu.

V každom prípade je mediácia zakázaná.

Opravné prostriedky

Provinčné súdy rozhodujú podľa zákona o opravných prostriedkoch, ktoré sú podané proti rozhodnutiam vydaným súdmi pre násilie páchané na ženách príslušnej provincie.

Ostatné opravné prostriedky ustanovené v ústavnom zákone o súdnej moci môžu byť podané v prípadoch definovaných týmto zákonom.

špecializované orgány na základe súhlasu generálnej rady súdnej moci

Zriadenie špecializovaných súdov, ktoré nepredstavujú porušenie princípu súdnej jednoty, pretože sa integrujú do piatich druhov súdov, závisí v Španielsku nielen od ústavného zákona o súdnej moci, ako je to v prípade obchodných súdov, súdov pre mladistvých alebo súdov pre násilie páchané na ženách, ale tiež od špecializácie v rámci článku 98 uvedeného zákona Generálnej rady súdnej moci ako v prípade rodinných súdov, súdov pre nútenú dražbu nehnuteľností alebo exekučných súdov.

Ostatné špecializované súdy

Článok 117 Španielskej ústavy z roku 1978 ustanovuje, že princíp súdnej jednoty je základom organizácie a fungovania súdov.

Tento princíp sa konkretizuje prostredníctvom existencie jednotného súdnictva zloženého z jediného zboru sudcov a vyšších sudcov, ktorí tvoria jurisdikciu všeobecného práva.

Ústava však predpokladá existenciu špeciálnych súdov. Ide o orgány, ktoré sú úplne nezávislé a nestranné a ktoré sú plne podriadené moci zákona.

Ide o nasledujúce súdy:

ústavný súd

Španielsky ústavný súd má štruktúru ako orgán všeobecného práva, ale podľa článku 159 Španielskej ústavy z roku 1978 má jurisdikčný charakter.

Má najvyššie postavenie z hľadiska výkladu ústavy, je nezávislý a jediný svojho druhu. Jeho súdna právomoc pokrýva celé územie krajiny.

zloženie

Ústavný súd sa skladá z dvanástich vyšších sudcov menovaných kráľom, štyroch na návrh Snemovne trojpätinovou väčšinou členov, štyroch na návrh Senátu s rovnakou väčšinou, dvoch na návrh vlády a dvoch na návrh Generálnej rady súdnej moci. Predseda a podpredseda sú potom menovaní spomedzi týchto členov.

príslušnosť

Ústavný súd je príslušný rozhodovať v prípadoch a spôsobmi stanovenými zákonom:

 • o veciach a opravných prostriedkoch protiústavnosti proti zákonom, zákonným ustanoveniam a nariadeniam majúcim právnu moc,
 • o opravných prostriedkoch pri ústavou zaručených právach za porušenie verejných práv a slobôd ustanovených v článku 53 ods. 2 ústavy,
 • o ústavných kompetenčných sporoch medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami a kompetenčných sporoch medzi týmito spoločenstvami,
 • o sporoch medzi ústavnými orgánmi štátu,
 • o vyhlásení ústavnosti medzinárodných zmlúv.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd

dvor audÍtorov

Dvor audítorov je najvyšším revíznym orgánom hospodárenia štátu, ako aj verejného sektora.

Dvor audítorov bez toho, aby bola dotknutá jeho vlastná jurisdikcia, spadá pod legislatívnu právomoc parlamentu a priamo mu podlieha.

zloženie

Dvor audítorov sa skladá z dvanástich členov. Šiesti sú menovaní Snemovňou a šiesti Senátom. Títo členovia majú rovnakú nezávislosť a neodvolateľnosť a podliehajú rovnakej nezlučiteľnosti ako sudcovia.

funkcie

Dvor audítorov má dve funkcie:

 • revíznu funkciu účtov formou externých, stálych a poradných kontrol, spočívajúcu v hodnotení súladu hospodárskej a finančnej činnosti verejného sektora so zásadami zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti,
 • jurisdikčnú funkciu spočívajúcu v posudzovaní revíznej zodpovednosti, ktorú majú tí, čo sú poverení správou majetku, kapitálu alebo štátnych cenných papierov, a majúcu za cieľ získať náhradu škody na štátnych prostriedkoch, ktoré boli predmetom ujmy na základe sprenevery, nesprávneho, nekompletného alebo neplatného zdôvodnenia, alebo akejkoľvek inej príčiny alebo správania.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneDvor audítorov

obyčajové súdy

Súdy tradičného obyčajového práva sú uznané v článku 125 ústavy ako forma ľudovej účasti na súdnej správe.

Článok 19 ústavného zákona o súdnej moci rozoznáva dva obyčajové súdy, Súd pre vody Valencijskej nížiny a Radu spravodlivých Murcie.

Vodný súd Valencijskej nížiny

Svoju právomoc vykonáva na území Valencie.

Skladá sa z ôsmich správcov - roľníkov zvolených demokraticky spomedzi závlahárov (regantes) Valencijskej nížiny. Medzi jeho právomoci patrí spravodlivé rozdelenie vôd medzi rôznych vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, riešenie faktických otázok nastolených závlahármi a uloženie príslušných sankcií za porušenie predpisov o zavlažovaní (Ordenanzas de Riego).

Rada spravodlivých MURCIE

Rada spravodlivých je založená a zákonne upravená od roku 1849 ako najvyšší orgán spravodlivosti Murcijskej nížiny. Rada sa skladá z predsedu, tajomníka a piatich členov s hlasovacím právom.

Rada spravodlivých Murcie má verejné konania každý štvrtok v plenárnej sieni miestneho úradu a vynáša rozsudky priamo v priebehu zasadnutia alebo najneskôr počas nasledujúceho konania. Rozhodnutia sú plnoprávne pri väčšine hlasov. V prípade rovnosti hlasov je však hlas predsedu rozhodujúci. Sankcie vyplývajúce zo spravodlivosti Rady spravodlivých Murcie sú výlučne peňažného rázu. Rozsudky vynesené týmto súdom sú definitívne, nemenné a vykonateľné.

Viac informácií nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom okneRada spravodlivých

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknegenerálna rada súdnej moci španielska

Odkaz sa zobrazí v novom okneústavný súd španielska

Odkaz sa zobrazí v novom oknedvor audítorov španielska

Odkaz sa zobrazí v novom okneobyčajové súdy Španielska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019