Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - England och Wales

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Här hittar du information om några av specialdomstolarna i England och Wales, även s.k. tribunals (nämnder).


Förvaltningsdomstolar

Tribunals Courts and Enforcement Act 2007 har skapat en enda enhetlig struktur för de flesta tribunaler, indelat i First-tier Tribunal och Upper Tribunal. First-tier Tribunal (First-tier Tribunal) och Upper Tribunal (First-tier Tribunal) har båda separata avdelningar som behandlar olika ämnesområden och som sammanför liknande jurisdiktioner. Närmare uppgifter om tribunalerna finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts and Tribunals service.

First-tier tribunal

First-tier tribunal är en allmän nämnd. Dess främsta uppgift är att handlägga överklaganden av myndighetsavgöranden på de områden som nämnden har jurisdiktion över. I vissa fall har den jurisdiktion över hela Förenade kungariket. First-tier tribunal är uppdelad i sex kammare:

 • Social Entitlement Chamber (sociala rättigheter).
 • Health, Education and Social Care Chamber (hälsa, utbildning och socialvård).
 • WAR Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (krigspensioner och ersättning till de väpnade styrkorna).
 • Tax Chamber (skatter).
 • General regulatory chamber (diverse).
 • Immigration and Asylum Chamber (invandring och asyl).
 • Fastighetskammaren

Upper tribunal

Den hänskjutande domstolen avgör i huvudsak, men inte uteslutande, överklaganden som följer av avgöranden i First-tier Tribunal (Förstainstansdomstolen). Det är en överordnad domstol och har också befogenhet att handlägga ärenden om rättslig prövning under vissa omständigheter.

Upper Tribunal (Upper Tribunal) består av

 • Administrative Appeals Chamber (förvaltningsöverklaganden).
 • Lands Chamber (fastigheter).
 • Tax and Chancery Chamber (skatter och egendomsärenden).
 • Immigration and Asylum Chamber (invandring och asyl).

Ett särdrag hos tribunalerna är deras sakkunskap i fråga om överklaganden. Strukturen är sådan att domare vid tribunalerna är experter i lagstiftningen inom deras jurisdiktion och de icke-rättsliga ledamöterna är antingen yrkesmässigt kvalificerade eller kvalificerade utifrån sina erfarenheter på fältet. Paneler för enskilda typer av överklaganden varierar beroende på föremålet för överklagandet.

Arbetsdomstolar och arbetsöverdomstolar

Employment Tribunal och Employment Appeal Tribunal befinner sig utanför den enhetliga rättstribunalen, men stöds av HMCTS. Domstolens uppgift är att utföra de administrativa uppgifter som är nödvändiga för att väcka talan vid arbetsdomstolar och senare överklaganden till Employment Appeal Tribunal.

I England och Wales omfattar förvaltningsrättens arbete den förvaltningsrättsliga jurisdiktionen över England och Wales samt tillsyn över lägre instanser och tribunaler.

Specialdomstolar

Det finns ett antal specialdomstolar i England och Wales:

 • I Coroners Courts utreder en coroner (ibland med en jury) orsakerna till våldsamma, onaturliga och misstänkta dödsfall eller plötsliga dödsfall när dödsorsak är okänd.
 • Court of Protection fattar beslut i frågor som rör egendom och affärer, vård och personlig välfärd för vuxna (och i ett fåtal fall barn) med bristande beslutsförmåga. Domstolen har också befogenheter att avgöra huruvida någon har förmåga att fatta ett visst beslut. Detta är en s.k. superior court of record och kan fatta vägledande beslut.
 • I Courts Martial handläggs åtal mot anställda inom krigsmakten i enlighet med militärlagstiftningen.
 • Kyrkliga domstolar beslutar i frågor som rör den engelska och den kyrkliga rätten.
 • Handelsdomstolarna behandlar handelsfrågor
 • Teknik- och byggdomstolarna behandlar frågor som rör byggnadsarbeten eller it-kontrakt

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts and Tribunals Service


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 13/09/2019