menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Inglismaa ja Wales

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sellel lehel esitatakse teavet Inglismaa ja Walesi teatavate erikohtute kohta.


Halduskohtud

Ühendkuningriigis hiljuti elluviidud muudatustega pandi alus uuele ühtsele tribunalide süsteemile. Tribunalide kohta saab üksikasjalikumat teavet Lingil klikates avaneb uus akenkuningliku kohtuameti (Her Majesty's Courts and Tribunals service) veebisaidil.

Esimese astme tribunal (first-tier tribunal) on üldkohus. Selle põhiülesanne on menetleda valitsuse otsuste vastu esitatud apellatsioone tribunali pädevusse kuuluvates valdkondades. Teatavatel põhjustel hõlmab tribunali pädevus kogu Ühendkuningriiki. Esimese astme tribunal on jaotatud kuueks kojaks:

 • sotsiaalõiguste koda (Social Entitlement Chamber);
 • tervishoiu, hariduse ja sotsiaalhoolekande küsimuste koda (Health, Education and Social Care Chamber);
 • sõjaväepensionite ja relvajõudude hüvitiste koda (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • maksunduskoda (Tax Chamber).
 • üldkoda (General Regulatory Chamber)
 • sisserände- ja varjupaigaküsimuste koda (Immigration and asylum chamber)

Plaanis on luua ka seitsmes koda: maaomandi ja elamuküsimuste koda.

Kõrgema astme tribunal

Kõrgema astme tribunal (upper tribunal) loodi esimese astme tribunali otsuste edasikaebuste menetlemiseks. Kõrgema astme tribunali pädevus hõlmab kogu Ühendkuningriigi ning tribunal jaguneb kodadeks. Kõrgema astme tribunalil on õigus kohtulikult läbi vaadata menetlusi, mille on talle edastanud kõrgema astme kohus. Praegu on kõrgema astme tribunalis neli koda:

 • halduskaebuste koda (Administrative Appeals Chamber);
 • maaküsimuste koda (Lands Chamber);
 • maksunduse ja heategevusküsimuste koda (Tax and Chancery Chamber);
 • sisserände- ja varjupaigaküsimuste koda (Immigration and asylum chamber)

Töövaidlustribunalid ja töövaidluse apellatsioonitribunalid

Töövaidlustribunalid ja töövaidluse apellatsioonitribunalid on esimese astme tribunalist ja kõrgema astme tribunalist eraldiseisvad, kuigi nende vahel on tihedad sidemed.

Üldiselt on töövaidlustribunalides menetlus vähem ametlik kui teistes kohtutes. Tribunalidesse võivad kuuluda spetsialistid ja eksperdid ka väljastpoolt õigusvaldkonda, nagu arstid ja teised kohtuvälised spetsialistid, ehkki eesistuja on peaaegu alati õigusharidusega.

Inglismaal ja Walesis hõlmab halduskohtu töö haldusõiguse alast pädevust kogu Inglismaal ja Walesis, samuti pädevust teostada järelevalvet madalama astme kohtute ja tribunalide töö üle.

Erikohtud

Inglismaal ja Walesis on palju erikohtuid (specialised courts):

 • koronerikohtutes (Coroners’ Courts) uurib koroner (vahel vandekohtunike abiga) vägivaldseid, mitteloomulikke ning kahtlasi surmajuhtumeid või teadmata põhjusega äkksurmasid;
 • kaitsekohus (Court of Protection) teeb otsuseid teovõimetute täiskasvanud isikute (ning harvadel juhtudel laste) omandi ja vara, tervishoiu ja isikliku heaolu küsimustes. Samuti on kohtul õigus hinnata isiku suutlikkust mingi konkreetse otsuse tegemiseks. Tegemist on kõrgema registrit pidava kohtuga, kes võib luua pretsedente;
 • sõjakohtutes (Courts Martial) algatatakse sõjaõiguse alusel kohtuasju relvajõudude liikmete vastu;
 • kirikukohtud (Ecclesiastical Courts) võtavad vastu otsuseid anglikaani kiriku ja kirikuõiguse küsimustes.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKuninglik kohtuamet


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 12/06/2017