Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Inglismaa ja Wales

Ce pays fait l'objet d'un processus de transition en vue de son retrait de l’UE.

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Sellel lehel esitatakse teavet Inglismaa ja Walesi teatavate erikohtute kohta.


Halduskohtud

2007. aasta kohtute ja jõustamisseadusega loodi enamiku tribunalide ühine ühtne struktuur, mis on jagatud esimese astme kohtu ja ülemkohtuga. Esimese astme kohtul ja ülemkohtul on erinevad kolleegiumid, mis katavad erinevaid teemavaldkondi, mis ühendavad sarnaseid jurisdiktsioone. Tribunalide andmed on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkuningliku kohtuteenistuse veebisaidil.

Esimese astme tribunal

Esimese astme tribunal (first-tier tribunal) on üldkohus. Selle põhiülesanne on menetleda valitsuse otsuste vastu esitatud apellatsioone tribunali pädevusse kuuluvates valdkondades. Teatavatel põhjustel hõlmab tribunali pädevus kogu Ühendkuningriiki. Esimese astme tribunal on jaotatud kuueks kojaks:

 • Sotsiaalõiguste koda (Social Entitlement Chamber);
 • Tervishoiu, hariduse ja sotsiaalhoolekande küsimuste koda (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Sõja- ja relvajõudude hüvituskoda
 • Maksunduskoda (Tax Chamber).
 • Üldkoda (General Regulatory Chamber)
 • Sisserände- ja varjupaigakoda
 • Kinnisvarakoda

Kõrgema astme tribunal

Esimese astme tribunali otsustest tulenevad apellatsioonkaebused on peamiselt (kuid mitte ainult). Tegemist on ülemkohtuga, kes on pädev menetlema teatavatel asjaoludel ka kohtuliku läbivaatamise juhtumit.

Upper Tribunal koosneb:

 • Halduskaebuste koda (Administrative Appeals Chamber);
 • Maaküsimuste koda (Lands Chamber);
 • Maksunduse ja heategevusküsimuste koda (Tax and Chancery Chamber);
 • Sisserände- ja varjupaigakoda

Tribunalide tunnusjooneks on nende erialateadmised apellatsioonkaebuste teema kohta. Selline struktuur on selline, et tribunalide kohtunikud on oma kohtualluvusse kuuluvad eksperdid ning juriidilised isikud, kes ei ole juriidilised isikud, on oma valdkonna kogemuse alusel kvalifitseeritud või kvalifitseeritud. Kaebuste üksikute liikide puhul on hindamiskomisjonid erinevad, sõltuvalt kaebuse teemast.

Töövaidlustribunalid ja töövaidluse apellatsioonitribunalid

Töökohus ja töövaidlusküsimuste apellatsioonikohus ei ole ühendatud kohtute struktuuriga, vaid neid toetab kuningliku kohtuameti peadirektor. Vahekohtu ülesanne on täita haldusülesandeid, mis on vajalikud töökohtutele esitatavate nõuete ja tööhõiveapellatsioonikohtu edasiste kaebuste kindlaksmääramiseks.

Inglismaal ja Walesis hõlmab halduskohtu töö Inglismaa ja Walesi haldusõigust, samuti järelevalvet madalama astme kohtute pädevuse üle.

Erikohtud

Inglismaal ja Walesis on palju erikohtuid (specialised courts):

 • Koronerikohtutes (Coroners’Courts) uurib koroner (vahel vandekohtunike abiga) vägivaldseid, mitteloomulikke ning kahtlasi surmajuhtumeid või teadmata põhjusega äkksurmasid;
 • Kaitsekohus (Court of Protection) teeb otsuseid teovõimetute täiskasvanud isikute (ning harvadel juhtudel laste) omandi ja vara, tervishoiu ja isikliku heaolu küsimustes. Samuti on kohtul õigus hinnata isiku suutlikkust mingi konkreetse otsuse tegemiseks. Tegemist on kõrgema registrit pidava kohtuga, kes võib luua pretsedente;
 • Sõjakohtutes ( Courts Martial) algatatakse sõjaõiguse alusel kohtuasju relvajõudude liikmete vastu;
 • Kirikukohtud (Ecclesive Courts) teevad otsuseid Inglismaa kiriku ja kirikuõiguse küsimustes.
 • Kaubandus- ja kaubanduskohtud tegelevad kaubandusküsimustega
 • Tehnoloogia- ja ehituskohtud menetlevad ehitustööde või IT-lepingutega seotud küsimusi.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKuninglik Kohtuamet


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/09/2019