Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Anglicko a Wales

Ce pays fait l'objet d'un processus de transition en vue de son retrait de l’UE.

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Na tejto stránke nájdete informácie o niektorých špecializovaných súdoch v Anglicku a vo Walese vrátane tribunálov.


Administratívne súdy

Zákonom o súdoch a výkone rozhodnutí z roku 2007 sa vytvorila jednotná jednotná štruktúra pre väčšinu súdov, ktorá bola rozdelená na First-tier Tribunal a Upper Tribunal. First-tier Tribunal a Upper Tribunal majú samostatné komory vzťahujúce sa na rôzne záležitosti, ktoré spájajú podobné jurisdikcie. Podrobné informácie o tribunáloch sa nachádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Jej Veličenstva (Jej Veličenstva).

Prvostupňový tribunál

Prvostupňový tribunál je všeobecným tribunálom. Jeho hlavnou funkciou je vypočuť si odvolania proti rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená jurisdikcia. V určitých prípadoch má jurisdikciu v celom Spojenom kráľovstve. Prvostupňový súd je v súčasnosti rozdelený na šesť komôr:

 • Komora pre sociálne dávky,
 • Komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť,
 • Komora pre kompenzáciu vojnových dôchodkov a ozbrojených síl,
 • Daňová komora.
 • Všeobecná regulačná komora
 • Komora pre prisťahovalectvo a azyl
 • Realitná komora

Vyšší tribunál

Najvyšší súd, najmä, ale nie výlučne, rozhoduje o odvolaniach vyplývajúcich z rozhodnutí na First-tier Tribunal. Ide o vyšší súdny dvor a za určitých okolností má právomoc zaoberať sa prípadom súdneho preskúmania.

Upper Tribunal sa skladá z:

 • Správna odvolacia komora,
 • Pozemková komora,
 • Daňová komora a kancelárska komora.
 • Komora pre prisťahovalectvo a azyl

Znakom tribunálov sú ich odborné znalosti v predmete opravných prostriedkov. Štruktúra je taká, že sudcovia tribunálov sú odborníkmi v oblasti práva ich jurisdikcie a neprávni členovia sú buď odborne spôsobilí alebo kvalifikovaní na základe skúseností v ich oblasti. Jednotlivé druhy odvolaní sú rôzne v závislosti od predmetu odvolania.

Odvolacie súdy pre zamestnanosť a zamestnanosť

Employment Tribunal a Employment Appeal Tribunal nepatria do štruktúry jednotných tribunálov, ale podporujú HMCTS. Úlohou tribunálu je vykonávať administratívne úlohy potrebné na to, aby sa sťažnosti podávali na pracovné súdy, a následné odvolania na Employment Appeal Tribunal (odvolací pracovný súd).

V Anglicku a vo Walese zahŕňa práca správneho súdu jurisdikciu v oblasti správneho práva v Anglicku a vo Walese, ako aj právomoc dohľadu nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Osobitné súdy

V Anglicku a vo Walese je niekoľko špecializovaných súdov:

 • Na súdoch koronerov (Coroners’Courts), koroner (niekedy spolu s porotou) vyšetruje príčiny násilných, neprirodzených a podozrivých úmrtí alebo náhle úmrtia, keď je príčina úmrtia neznáma.
 • Súd ochrany (Court of Protection) rozhoduje o majetkových veciach, zdravotnej starostlivosti a o osobnej sociálnej starostlivosti nespôsobilých dospelých osôb (a v niektorých prípadoch aj detí). Súd má aj právomoc vydávať vyhlásenia o tom, či niekto je spôsobilý urobiť určité rozhodnutie. Je najvyšším súdom, ktorý spisuje a uschováva súdne zápisy a môže vytvárať precedensy.
 • Na vojenskom súde sa predkladajú prípady proti členom ozbrojených síl, ktoré podliehajú vojenskému právu.
 • Cirkevné súdy rozhodujú o veciach týkajúcich sa Anglicka a cirkevného práva
 • Obchodné/obchodné súdy riešia obchodné záležitosti
 • Technické a stavebné súdy sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa stavebných prác alebo zmlúv v oblasti IT

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Jej Veličenstva


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019