Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - England og Wales

Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Denne side indeholder oplysninger om nogle af de særlige domstole i England og Wales.


Forvaltningsdomstole

Med den seneste tids reformer i Det Forenede Kongerige er der nu indført et nyt, samlet nævnssystem. Der findes flere oplysninger om nævnene på webstedet for Link åbner i nyt vindueHer Majesty's Courts and Tribunals service (domstolsstyrelsen). First-tier tribunal (nævn af første instans)

First-tier tribunal er et fælles nævn. Dens hovedfunktion er at behandle klager over myndighedernes afgørelser på områder, der henhører under denne retsinstans kompetenceområde. I nogle sager har nævnet kompetence i hele Det Forenede Kongerige. First-tier tribunal er i øjeblikket inddelt i seks kamre:

 • Social Entitlement Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende sociale ydelser)
 • Health, Education and Social Care Chamber (behandler klager over afgørelser vedrørende sundhed, uddannelse og socialforsorg)
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (behandler bl.a. klager over afgørelser vedrørende pensioner til medlemmer af de væbnede styrker)
 • Tax Chamber (behandler klager over afgørelser truffet af skattevæsenet)
 • General Regulatory Chamber (behandler klager inden for forskellige områder, såsom transport, ejendomsmæglervirksomhed og forbrugerkredit)
 • Immigration and Asylum Chamber (behandler klager over afgørelser truffet af indenrigsministeren og dennes embedsmænd vedrørende indvandring, asyl og nationalitet).

Et syvende kammer, Land Property and Housing Chamber, vil blive oprettet, når det findes passende.

Upper tribunal (øverste nævn)

Upper tribunal behandler appelsager vedrørende afgørelser truffet af First-tier Tribunal. Dette nævn har kompetence i hele Det Forenede Kongerige og er også inddelt i kamre. Det har desuden beføjelse til at behandle appelsager vedrørende legalitetsspørgsmål, som henvises til det af High Court (landsretten). Der findes fire kamre:

 • Administrative Appeals Chamber (administrativt appelkontor under øverste nævn)
 • Lands Chamber (behandler anker over afgørelser vedrørende fast ejendom).
 • Tax and Chancery Chamber (behandler bl.a. appeller af afgørelser om skattespørgsmål truffet af First-tier Tribunal).
 • Immigration and Asylum Chamber (behandler klager over afgørelser truffet af indenrigsministeren og hendes embedsmænd vedrørende indvandring, asyl og nationalitet).

Employment and Employment Appeal Tribunals (Det Forenede Kongeriges beskæftigelsesankenævn)

Employment Tribunal and Employment Appeal Tribunal er adskilt fra First-tier og Upper Tribunal, selv om de vil være tæt forbundet.

Generelt vil proceduren i disse nævn være mindre formel end i de andre retter og domstole. Medlemmer af nævn kan omfatte ikkejuridiske specialister eller eksperter, såsom læger og lægmænd, men formanden vil næsten altid have en juridisk uddannelse.

I England og Wales omfatter Administrative Court's arbejdsområde beføjelser på det forvaltningsretlige område i England og Wales, og den er tilsynsmyndighed for domstole og nævn i lavere instans.

Særlige domstole

Der findes en række særlige domstole i England og Wales:

 • I Coroners' Courts behandler en ligsynsmand (undertiden med en jury) sager om voldelige, unaturlige eller mistænkelige dødsfald og pludselige dødsfald, hvor dødsårsagen er ukendt.
 • Court of Protection træffer afgørelser om umyndige voksnes (og i enkelte sager børns) ejendom, forhold, sundhedspleje og personlige velfærd. Domstolen har også beføjelse til at afgive udtalelse om, hvorvidt en person har retsevne til at træffe en bestemt beslutning. Den er en protokolførende domstol (superior court of record), og dens afgørelser kan danne præcedens.
 • I Courts Martial behandles sager mod medlemmer af de væbnede styrker, der er underlagt militær ret.
 • I Ecclesiastical Courts behandles sager vedrørende Church of England og kirkeret.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueHer Majesty's Courts and Tribunals Service


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 30/11/2016