Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Soome

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Selles osas esitatakse teavet Soome erikohtute korralduse kohta.


Erikohtud

Soomes on olemas erikohtud, mille ülesanded on sätestatud eri põhikirjades. Erikohtud loodi, et lahendada teatavaid asju, mida ei saa vaadata läbi üld- või halduskohtud, sest need nõuavad eriteadmisi. Erikohtute koosseisu kuuluvad tavaliselt asjaomase valdkonna spetsialistid. Erikohtud on:

  • töökohus;
  • turukohus;
  • kindlustuskohus ja
  • ametialaste rikkumiste kõrgem kohus.

Töökohus

Lingil klikates avaneb uus akenTöökohus lahendab vaidlusi, mis on seotud töölepingu seaduse, riigiteenistuja lepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse teenistuja lepingu seaduse ja evangeelse luterliku kiriku teenistuses olevate avalike teenistujate lepinguid käsitleva seaduse tõlgendamisega. Töökohus arutab ka riigiteenistujate lepingute ja töötajate kollektiivlepingutega seotud vaidlusi.

Turukohus

Lingil klikates avaneb uus akenTurukohus arutab tarbijakaitseseaduse, tarbijaküsimuste ombudsmani seaduse ja väärtpaberituru seaduse reguleerimisalasse kuuluvaid küsimusi. Turukohus lahendab ka vaidlusi, mis puudutavad krediidiasutuste ja ettevõtjate vahelisi lepinguid käsitleva seaduse reguleerimisalasse kuuluvad turustus- ja lepingutingimusi, ning tegeleb konkurentsipiirangute seaduse rikkumistega.

Kindlustuskohus

Lingil klikates avaneb uus akenKindlustuskohus on haldusõiguse alusel tegutsev erikohus. Ta arutab oma pädevusse kuuluvaid sotsiaalhoolekandeküsimustega seotud asju. Kindlustuskohus lahendab muu hulgas eri liiki ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustusega seotud vaidlusi ning vaatab läbi pensionivaidluskomisjoni, õnnetusjuhtumikindlustuse vaidluskomisjoni, sotsiaalkindlustuse vaidluskomisjoni ja töötuskindlustuse vaidluskomisjoni otsuste peale esitatud kaebusi.

Ametialaste rikkumiste kõrgem kohus

Lingil klikates avaneb uus akenAmetialaste rikkumiste kõrgem kohus on erikohus, mis menetleb Soome valitsuse liikmete, ülemkohtu ja kõrgema halduskohtu kohtunike ning teatavate kõrgemate ametnike õigusvastase ametialase käitumise peale esitatud süüdistusi. Ametialaste rikkumiste kõrgem kohus tuleb kokku üksnes vajaduse korral.

Lisateave

Lingil klikates avaneb uus akenSoome kohtute veebisait sisaldab teavet Soome kohtusüsteemi kohta. See on ühtne portaal, kus on esitatud teave kohtute, prokuröride, täitevasutuste ja õigusabi kohta.

Veebisaidil on näiteks olemas apellatsiooni- ja halduskohtute hiljutine kohtupraktika ning lingid kõigi kohtute veebisaitidele.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/06/2019