Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Хърватия

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Специализираните съдилища са търговски съдилища и административни съдилища като първа инстанция, а Висшият съд за простъпки на Република Хърватия, Висшият търговски съд на Република Хърватия и Върховният административен съд на Република Хърватия се произнасят по съдилища от втора инстанция.

По отношение на областта на правораздаването:

Търговски съдилища

Девет търговски съдилища (Загреб, Сплит, Риека, Осиек, Бенджовар, Варадар, Пазарджик, Задар, Пазарджик, Дубровник) бяха установени в Република Хърватия:

които:

 1. да се произнася по искови и охранителни въпроси, когато това се изисква от специален закон,
 2. Закон и водене на съдебни регистри;
 3. вземат решения по предложенията, свързани със създаването, функционирането и прекратяването на дружеството,
 4. те вземат решение по предложенията за образуване на производство по несъстоятелност и водят производства, предшестващи производството по несъстоятелност, и производствата по несъстоятелност;
 5. те вземат решение относно вписванията в регистъра на корабите и яхтите по въпросите, поставени под юрисдикцията на търговския съд, за ограничаване на отговорността на корабоплавателното дружество и за ограничаване на отговорността на корабоплавателното дружество, чрез жалби срещу окончателното разпределено основание за прекратяване на общото убежище, ако правото за определен вид закон не предвижда друго;
 6. провеждане на процедура за признаване на чуждестранни съдебни решения, както и арбитражни решения по търговски спорове,
 7. те предоставят доказателство за процедурите, които иначе отговарят;
 8. определя мерките за осигуряване по време на производството и процедурите, за които те обикновено са компетентни,
 9. те предоставят международна правна помощ за събиране на доказателства по търговски въпроси,
 10. освен това те изпълняват и други задачи, определени от закона.

Връзката отваря нов прозорецТърговски съдилища в Република Хърватия

Административни съдилища

В Република Хърватия са установени четири административни съдилища, а именно в Загреб, Сплит, Риека и Осиек, които:

 1. взема решения за действия срещу отделни решения на органите, отговарящи за публичното право,
 2. взема решения за действия срещу действия на публичноправни органи,
 3. взема решения по искове за неизпълнение на индивидуални решения или искове от публичноправен орган в срока, предвиден от закона,
 4. взема решения по искове, заведени срещу административни договори и изпълнение на административни договори,
 5. те решават по друг начин случаите, посочени по-горе.

Връзката отваря нов прозорецАдминистративни съдилища в Република Хърватия

Висш съд за простъпки на Република Хърватия

 1. взема решения относно обикновени правни средства за защита срещу решения на общинските съдилища по дела за наказуеми простъпки и решения на публичноправни органи, действащи като първа инстанция за установяване на неизпълнение на задължения, когато това се изисква от специален закон,
 2. за разрешаване на спорове за компетентност между общинските съдилища по дела за нарушения,
 3. решава относно наличието на изключителни правни средства за защита срещу окончателните решения за установяване на неизпълнение на задължения, когато това се изисква от специален закон,
 4. взема решения по жалби в случаи на международно съдебно сътрудничество с държави — членки на ЕС, които са под юрисдикцията на държавите членки,
 5. упражняване на надзор върху нормалното протичане на работата на съдиите, работещи по дела за нарушения,
 6. изпълнява и други задачи, определени от закона.

Висш съд за простъпки на Република Хърватия,
Ulica Šene 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Тел: + 385 1 480 75 10 факс:
+ 385 1 461 12 91

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Връзката отваря нов прозорец http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Висш търговски съд на Хърватия (High Commercial Court of Croatia)

 1. да се произнесе по жалбите, подадени от търговските съдилища на първа инстанция,
 2. да уреди териториалната компетентност на търговските съдилища и да вземе решение относно делегирането на компетентността между търговските съдилища,
 3. изпълнява и други задачи, определени от закона.

Висш търговски съд на Република Хърватия
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Тел: + 385 1 489 68 88 факс:
+ 385 1 487 23 29

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.vtsrh.hr/

Висш административен съд на Република Хърватия

 1. да се произнасят по жалби срещу решения на административни съдилища и да постановяват решения, които подлежат на обжалване,
 2. взема решение относно законосъобразността на общите актове;
 3. взема решение относно конфликта на правомощия между административните съдилища,
 4. за вземане на решение по други дела.

English Special Administrative Court of the Republic of Croatia

16 Zagreb

Тел: + 385 1 480 78 00 факс:
+ 385 1 480 79 28

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.upravnisudrh.hr/


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 16/09/2019