Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Kroatien

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Specialiserade domstolar är handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar i första instans, och Republiken Kroatiens brottmålsdomstol med hög nivå, Republiken Kroatiens handelsdomstol och Republiken Kroatiens högsta förvaltningsdomstol ska besluta om en domstol i andra instans.

När det gäller rättskipning:

Handelsdomstolar

Nio handelsdomstolar (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) inrättades i Republiken Kroatien:

vilket:

 1. fatta beslut om tvistemål och ärenden som inte är tvistemål och där detta krävs enligt en särskild lag,
 2. Agera och föra domstolsregister,
 3. de ska besluta om förslag avseende företagets inrättande, drift och upphörande.
 4. de ska besluta om förslag om att inleda insolvensförfaranden och genomföra förfaranden före och vid insolvens.
 5. de beslutar om registrering av fartyg och yachter i de områden där handelsdomstolen är behörig, att begränsa rederiets ansvar och att begränsa rederiets ansvar, genom klagomål mot den slutliga delade grunden för avvecklingen av en gemensam hamn, om lagen för en viss typ av lag inte föreskriver något annat.
 6. genomföra ett förfarande för erkännande av utländska domar samt skiljedomar i handelsrättsliga tvister,
 7. de ska tillhandahålla bevis för de förfaranden som annars är tillämpliga.
 8. fastställa vilka åtgärder som ska vidtas inom ramen för förfarandet och vilka förfaranden som ska gälla för dem,
 9. de ska tillhandahålla internationellt rättsligt bistånd för bevisupptagning i handelsfrågor.
 10. de utför även andra uppgifter som anges i lag.

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsdomstolarna i Republiken Kroatien

Förvaltningsdomstolar

Fyra förvaltningsdomstolar identifierades i Republiken Kroatien, nämligen i Zagreb, Split, Rijeka och Osijek, som

 1. besluta om åtgärder mot enskilda myndighetsbeslut,
 2. besluta om åtgärder mot offentligrättsliga organ,
 3. besluta om åtgärder för underlåtenhet att fatta enskilda beslut eller åtgärder som vidtas av ett offentligrättsligt organ inom den tidsfrist som fastställs i lag,
 4. besluta om talan mot administrativa avtal och om genomförande av administrativa avtal,
 5. de ska besluta i annan lag de fall som avses ovan.

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörvaltningsdomstolar i Kroatien

Högt uppträdande från Republiken Kroatiens sida

 1. besluta om ordinarie rättsmedel mot beslut som kommunala domstolar fattar i fall av överträdelser och beslut som fattas av offentligrättsliga organ och som är verksamma i första instans om detta krävs enligt en särskild lag,
 2. lösa behörighetskonflikter mellan lokala domstolar i överträdelseärenden,
 3. besluta om exceptionella rättsmedel mot slutliga överträdelsebeslut om detta krävs enligt en särskild lag,
 4. besluta om överklaganden i fall av internationellt rättsligt samarbete med EU:s medlemsstater under jurisdiktion,
 5. övervaka det korrekta genomförandet av det arbete som utförs av de domare som arbetar med överträdelseärenden,
 6. utföra andra uppgifter som anges i lag.

Högt uppträdande från Republiken Kroatiens sida,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tfn: + 385 1 480 75 10 Fax:
+ 385 1 461 12 91

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Länken öppnas i ett nytt fönster http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Högsta handelsdomstolen i Kroatien

 1. avgöra överklaganden från handelsdomstolar i första instans,
 2. avgöra handelsdomstolarnas territoriella behörighet och besluta om delegering av behörighet mellan handelsdomstolarna,
 3. utföra andra uppgifter som anges i lag.

Kroatiens handelsdomstol 11
, Zagreb,

10 000 Zagreb

Tfn: + 385 1 489 68 88 Fax:
+ 385 1 487 23 29

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.vtsrh.hr/

Högsta förvaltningsdomstolen i Republiken Kroatien

 1. besluta om överklagande av domar från administrativa domstolar och vilka beslut som överklagas.
 2. beslutar om lagenligheten av de allmänna rättsakterna,
 3. beslutar om behörighetskonflikten mellan förvaltningsdomstolarna,
 4. besluta i andra rättsärenden.

English specialdomstol i Republiken Kroatien

16 Zagreb

Tfn: + 385 1 480 78 00 Fax:
+ 385 1 480 79 28

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.upravnisudrh.hr/


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/09/2019