Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Κροατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.


Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι τα πταισματοδικεία, τα εμποροδικεία, τα διοικητικά δικαστήρια ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, καθώς και το ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας ως δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Διάφοροι τομείς απονομής δικαιοσύνης:

Πταισματοδικεία — ιδρύθηκαν 61 πταισματοδικεία βάσει του νόμου περί δικαστηρίων (κατά τόπον αρμοδιότητες και έδρες). Τα πταισματοδικεία εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό αδικήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την οικονομία και τη δημόσια τάξη.

Ο νόμος αυτός εξακολουθεί να ισχύει, αλλά θα καταργηθεί την 1η Ιουλίου 2015, όταν τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί δικαστηρίων (κατά τόπον αρμοδιότητες και έδρες)(OG 128/14).

Εμποροδικεία - υπάρχουν επτά εμποροδικεία στη Δημοκρατία της Κροατίας (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varazdin, Zadar), τα οποία αποφαίνονται επί διαφορών μεταξύ των εταιρειών, επί των προτάσεων για τη δημιουργία, τη λειτουργία ή την παύση δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, τηρούν δικαστικά μητρώα εμπορικών επιχειρήσεων, διεξάγουν διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση των αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων όσον αφορά εμπορικές διαφορές, διεξάγουν διαδικασίες αφερεγγυότητας και παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές υποθέσεις και άλλες δραστηριότητες.

Τα διοικητικά δικαστήρια - υπάρχουν τέσσερα διοικητικά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας, στις πόλεις Zagreb, Split, Rijeka και Osijek. Τα εν λόγω δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά των ατομικών αποφάσεων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, προσφυγές κατά πράξεων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, προσφυγές λόγω μη έκδοσης ατομικών αποφάσεων και προσφυγές κατά διοικητικών συμφωνιών και της εκτέλεσης διοικητικών συμφωνιών.

Το ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας αποφαίνονται ως δευτεροβάθμια δικαστήρια επί εφέσεων κατά αποφάσεων των πταισματοδικείων, των εμποροδικείων και των διοικητικών δικαστηρίων της Κροατίας και έχουν την έδρα τους στο Ζάγκρεμπ.

Πταισματοδικεία

 1. Αποφαίνονται ως πρωτοβάθμια δικαστήρια για αδικήματα ήσσονος σημασίας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας από άλλον φορέα.
 2. Παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή σε διαδικασίες εντός της δικαιοδοσίας τους, καθώς και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από τον νόμο.

ΠταισματοδικείαPDF(274 Kb)hr

Εμπορικά δικαστήρια

Εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από άλλους νόμους, τα εμποροδικεία:

 1. Είναι επιφορτισμένα με θέματα εγγραφής ή τήρησης μητρώων.
 2. Αποφασίζουν σχετικά με τις εγγραφές στα μητρώα πλοίων και σκαφών αναψυχής για ζητήματα στα οποία τα εμποροδικεία έχουν αρμοδιότητα βάσει του ναυτιλιακού κώδικα, για τον περιορισμό της ευθύνης των πλοιοκτητών και καταγγελίες κατά της τελικής βάσης για την εκκαθάριση σε τυχόν αβαρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία για ένα συγκεκριμένο είδος της υπόθεσης.
 3. Αποφασίζουν όσον αφορά αιτήσεις για δημιουργία, λειτουργία και παύση λειτουργίας επιχειρήσεων.
 4. Αποφασίζουν για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που προβλέπονται από τον νόμο για τις επιχειρήσεις.
 5. Διεξάγουν διαδικασίες για την αναγνώριση των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, καθώς και διαιτητικών αποφάσεων σε εμπορικές διαφορές.
 6. Διαφυλάσσουν αποδεικτικά στοιχεία σε διαδικασίες για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία.
 7. Επιβάλλουν μέτρα προστασίας σε διαδικασίες και σε σχέση με διαδικασίες για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία.
 8. Αποφασίζουν σχετικά με αιτήσεις πτωχεύσεως και τη διεξαγωγή της πτωχευτικής διαδικασίας.
 9. Παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές υποθέσεις.
 10. Εκτελούν άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

ΕμποροδικείαPDF(192 Kb)hr

Πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Απριλίου 2015 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο δίκτυο δημοτικών δικαστηρίων και εμποροδικείων, που αποτελείται από 24 δημοτικά δικαστήρια και οκτώ εμποροδικεία. Την 1η Ιουλίου 2015 θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο δίκτυο 22 πταισματοδικείων. Αυτά διέπονται από τον νόμο περί δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο(κατά τόπον αρμοδιότητες και έδρες)(OG 128/14)
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα είναι ακριβείς και ενημερωμένες, αλλά θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά την 1η Απριλίου 2015 και την 1η Ιουλίου 2015.

Διοικητικά δικαστήρια

 1. Αποφαίνονται επί προσφυγών κατά ατομικών αποφάσεων των φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.
 2. Αποφαίνονται επί προσφυγών κατά πράξεων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο.
 3. Αποφαίνονται επί προσφυγών λόγω μη εκδόσεως ατομικών αποφάσεων και ή παράλειψης εκ μέρους ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου να ενεργήσει εντός εκ του νόμου καθορισμένης προθεσμίας.
 4. Αποφαίνονται επί προσφυγών κατά διοικητικών συμφωνιών και της εκτέλεσης διοικητικών συμφωνιών.
 5. Αποφαίνονται επί των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Διοικητικά δικαστήριαPDF(180 Kb)hr

Το ανώτατο πταισματοδικείο

 1. Αποφαίνεται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των πταισματοδικείων και κρατικών διοικητικών οργάνων που εκδίδουν αποφάσεις σε πρωτοβάθμιες διαδικασίες για πταίσματα και εφέσεων κατά αποφάσεων των λοιπών αρχών όταν αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο.
 2. Επιλύει τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των πταισματοδικείων.
 3. Αποφαίνεται σχετικά με έκτακτα ένδικα μέσα κατά τελικών και δεσμευτικών αποφάσεων σε σχέση με αδίκημα όταν προβλέπεται από ειδικό νόμο.
 4. Εκτελεί άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 480 75 10
Φαξ: +385 1 461 12 91
ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροpredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. Αποφαίνεται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα εμποροδικεία.
 2. Επιλύει συγκρούσεις κατά τόπον αρμοδιότητας  μεταξύ εμποροδικείων και αποφαίνεται σχετικά με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμποροδικείων.
 3. Εκτελεί άλλα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 489 68 88
Φαξ: +385 1 487 23 29
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.vtsrh.hr/

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. Αποφαίνεται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων και εφέσιμων αποφάσεων.
 2. Αποφαίνεται σχετικά με τη νομιμότητα των γενικών νομοθετικών πράξεων.
 3. Αποφαίνεται επί συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων.
 4. Αποφαίνεται για άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Τηλ: +385 1 480 78 00
Φαξ: +385 1 480 79 28
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.upravnisudrh.hr/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2016