Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Chorwacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.


Sądy szczególne to: sądy ds. wykroczeń, sądy gospodarcze i sądy administracyjne, czyli sądy pierwszej instancji oraz Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) oraz Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), czyli sądy drugiej instancji.

Różne obszary wymiaru sprawiedliwości

Sądy ds. wykroczeń – na mocy ustawy o siedzibach i obszarach właściwości sądów utworzono 61 sądów ds. wykroczeń. Sądy ds. wykroczeń orzekają w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń drogowych, wykroczeń gospodarczych i wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

Wspomniana ustawa w dalszym ciągu pozostaje w mocy, lecz zostanie uchylona w dniu 1 lipca 2015 r. po wejściu w życie nowe jLink otworzy się w nowym oknieustawy o siedzibach i obszarach właściwości sądów (OG 128/14).

Sądy gospodarcze – w Republice Chorwacji istnieje siedem sądów gospodarczych (w Zagrzebiu, Splicie, Rijece, Osijeku, Bjelovarze, Varazdinie, Zadarze), które rozstrzygają spory między spółkami prawa handlowego, orzekają w sprawach wniosków o utworzenie lub likwidację spółki prawa handlowego, prowadzą sądowe rejestry spółek prawa handlowego, prowadzą postępowania dotyczące uznawania orzeczeń sądów zagranicznych i wyroków sądów polubownych w sprawach gospodarczych, prowadzą postępowanie upadłościowe i zapewniają międzynarodową pomoc prawną przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach gospodarczych oraz dokonują innych czynności.

Sądy administracyjne – w Republice Chorwacji istnieją cztery sądy administracyjne: w Zagrzebiu, Splicie, Rijece i Osijeku. Sądy te orzekają w sprawach skarg na: decyzje indywidualne wydawane przez podmioty prawa publicznego, czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego, niepodjęcie decyzji indywidualnej oraz porozumienia administracyjne i wykonywanie porozumień administracyjnych.

Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji, Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji oraz Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji, które mają swoją siedzibę w Zagrzebiu, orzekają jako sądy drugiej instancji w przypadku wniesienia środków odwoławczych od orzeczeń wydawanych przez sądy ds. wykroczeń, sądy gospodarcze i sądy administracyjne w Chorwacji.

Sądy ds. wykroczeń

 1. Orzekają w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń, chyba że w obowiązujących przepisach jako organ właściwy do przeprowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie wskazano inny organ.
 2. zapewniają międzynarodową pomoc prawną w postępowaniach podlegających ich właściwości oraz dokonują innych czynności przewidzianych w przepisach prawa.

Sądy ds. wykroczeńPDF(274 Kb)hr

Sądy gospodarcze

Poza właściwością wynikająca z innych przepisów prawa sądy gospodarcze:

 1. dokonują czynności związanych z rejestracją i prowadzą rejestry sądowe;
 2. orzekają w sprawie wpisów do rejestru statków i jachtów w sprawach, które zgodnie z kodeksem morskim podlegają właściwości sądów gospodarczych, a także w sprawach dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków i w sprawach skarg na ostateczną podstawę rozliczenia awarii wspólnej, chyba że w danej sytuacji przepisy szczególne stanowią inaczej;
 3. orzekają w sprawie wniosków związanych z utworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją spółek prawa handlowego;
 4. orzekają w postępowaniu bezspornym w sprawach wskazanych w ustawie o spółkach prawa handlowego;
 5. prowadzą postępowania w sprawie uznawania orzeczeń sądów zagranicznych, jak również wyroków sądów polubownych w sprawach gospodarczych;
 6. zabezpieczają dowody na potrzeby postępowań podlegających ich właściwości;
 7. stosują środki służące zabezpieczeniu interesu prawnego w postępowaniach i w związku z postępowaniami, które podlegają ich właściwości;
 8. rozpoznają wnioski o upadłość i prowadzą postępowania upadłościowe;
 9. zapewniają międzynarodową pomoc prawną przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach gospodarczych;
 10. podejmują inne czynności przewidziane w przepisach prawa.

Sądy gospodarczePDF(192 Kb)hr

Należy pamiętać, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. w Chorwacji funkcjonować będzie nowa sieć sądów rejonowych i gospodarczych obejmująca 24 sądy rejonowe i osiem sądów gospodarczych. Od dnia 1 lipca 2015 r. funkcjonować będzie nowa sieć obejmująca 22 sądy ds. wykroczeń. Zostało to uregulowane w przepisach Link otworzy się w nowym oknieustawy o siedzibach i obszarach właściwości sądów (OG 128/14).
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne i prawidłowe na dzień jego opracowania, ale odpowiednie przepisy zostaną zmienione po dniu 1 kwietnia 2015 r. i 1 lipca 2015 r.

Sądy administracyjne

 1. Orzekają w sprawach skarg na decyzje indywidualne wydawane przez podmioty prawa publicznego;
 2. orzekają w sprawach skarg na czynności podmiotów prawa publicznego;
 3. orzekają w sprawach skarg na niepodjęcie decyzji indywidualnej lub na niepodjęcie czynności przez podmiot prawa publicznego w ustawowym terminie;
 4. orzekają w sprawach skarg na porozumienia administracyjne i wykonywanie porozumień administracyjnych;
 5. orzekają w innych sprawach określonych w przepisach prawa.

Sądy administracyjnePDF(180 Kb)hr

Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń

 1. Orzeka w sprawie środków odwoławczych od orzeczeń sądów ds. wykroczeń oraz decyzji organów administracji państwowej orzekających w pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia, a także od decyzji innych organów w przypadkach określonych w przepisach szczególnych;
 2. rozstrzyga spory kompetencyjne między sądami ds. wykroczeń;
 3. orzeka w sprawie nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnych orzeczeń w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w przepisach szczególnych;
 4. dokonuje innych czynności przewidzianych w przepisach prawa.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Apelacyjny Sąd ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagrzeb
tel.: +385 1 480 75 10
faks: +385 1 461 12 91
e-mail:Link otworzy się w nowym okniepredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Link otworzy się w nowym okniehttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji

 1. Orzeka w sprawie środków odwoławczych od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy gospodarcze;
 2. rozstrzyga konflikty dotyczące właściwości miejscowej między sądami gospodarczymi oraz orzeka w sprawach dotyczących delegacji właściwości między sądami gospodarczymi;
 3. dokonuje innych czynności przewidzianych w przepisach prawa.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Apelacyjny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji)
Berislavićeva 11
10 000 Zagrzeb
tel.: +385 1 489 68 88
faks: +385 1 487 23 29
Link otworzy się w nowym okniehttp://www.vtsrh.hr/

Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji

 1. Orzeka w sprawie środków odwoławczych od wyroków sądów administracyjnych oraz innych orzeczeń podlegających zaskarżeniu;
 2. orzeka w kwestii legalności aktów o charakterze generalnym;
 3. rozstrzyga spory kompetencyjne między sądami administracyjnymi;
 4. orzeka w innych sprawach określonych w przepisach prawa.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Apelacyjny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji)
Frankopansa 16
10 000 Zagrzeb
tel.: +385 1 480 78 00
faks: +385 1 480 79 28
Link otworzy się w nowym okniehttp://www.upravnisudrh.hr/


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 20/07/2016