Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Kroatien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.


Specialdomstolarna är småbrottsdomstolar, handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar som förstainstansrätter och Kroatiens småbrottsöverdomstol, Kroatiens handelsöverdomstol och Kroatiens högsta förvaltningsdomstol som appellationsdomstolar.

Rättsskipningens olika områden

Småbrottsdomstolar: 61 småbrottsdomstolar har inrättats i enlighet med lagen om domstolar (domkretsar och säten). Småbrottsdomstolar meddelar dom i första instans om brott som rör trafiksäkerhet, ekonomi och allmän ordning.

Lagen gäller fortfarande, men upphävs den 1 juli 2015, när bestämmelserna i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om domstolar (domkretsar och säten) (OG 128/14) träder i kraft.

Handelsdomstolar: I Kroatien finns sju handelsdomstolar (i Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin och Zadar) som avgör tvister mellan företag och behandlar ansökningar om bildande och nedläggning av företag, som för företagsregister, handlägger erkännanden av utländska domstolsbeslut och skiljedomar avseende handelstvister, genomför insolvensförfaranden och ger internationell rättshjälp vid bevisupptagning i samband med handelsmål och annan verksamhet.

Förvaltningsdomstolar: Det finns fyra förvaltningsdomstolar i Kroatien (i Zagreb, Split, Rijeka och Osijek). Dessa domstolar prövar mål som rör enskilda beslut som fattats av offentligrättsliga organ, offentligrättsliga organs agerande, underlåtelse att anta beslut samt administrativa avtal och genomförandet av administrativa avtal.

Kroatiens småbrottsöverdomstol, Kroatiens handelsöverdomstol och Kroatiens högsta förvaltningsdomstol dömer i andra instans efter överklaganden av beslut som fattats av småbrottsdomstolar, handelsdomstolar och förvaltningsdomstolar i Kroatien. Dessa domstolar har sina säten i Zagreb.

Småbrottsdomstolar

 1. beslutar i första instans om mindre brott, förutom där lagen föreskriver att så ska ske i en annan instans,
 2. ger internationell rättshjälp gäller förhandlingar som omfattas av deras behörighet och vid annan verksamhet som anges i lag.

SmåbrottsdomstolarPDF(274 Kb)hr

Handelsdomstolar

Förutom den behörighet som föreskrivs i andra lagar har handelsdomstolar behörighet att

 1. agera i ärenden som rör registrering samt att föra domstolsregister,
 2. besluta om noteringar i registret över fartyg och yachter i frågor som delegerats till handelsdomstolen enligt sjöfartslagen samt besluta om begränsning av fartygsägarnas skadeståndsansvar och klagan mot de slutliga grunderna för slutbetalning av gemensamt haveri, såvida annat inte föreskrivs i lagen för en särskild typ av mål,
 3. handlägga ansökningar om företags bildande, verksamhet och nedläggning,
 4. handlägga domstolsärenden enligt bolagslagen,
 5. erkänna såväl utländska domstolsbeslut som skiljedomar i handelstvister,
 6. säkra bevis för förfaranden som omfattas av domstolarnas behörighet,
 7. vidta skyddsåtgärder i förfaranden och i samband med förfaranden som omfattas av domstolarnas behörighet,
 8. besluta om konkursansökningar och genomföra konkursförfaranden,
 9. ge internationell rättshjälp vid bevisupptagning i handelsmål,
 10. utföra uppgifter som fastställs i lag.

HandelsdomstolarPDF(192 Kb)hr

Noteras bör att ett nytt nätverk av 24 distriktsdomstolar och åtta handelsdomstolar kommer att upprättas den 1 april 2015. Den 1 juli 2015 kommer ett nytt nätverk av 22 småbrottsdomstolar att upprättas. Dessa regleras av Länken öppnas i ett nytt fönster lagen om domstolar (domkretsar och säten) (OG 128/14)
Informationen här kommer att ändras efter den 1 april 2015 och den 1 juli 2015.

Förvaltningsdomstolar

 1. prövar mål som rör enskilda beslut fattade av offentligrättsliga organ,
 2. prövar mål som rör offentligrättsliga organs agerande,
 3. prövar mål som rör underlåtelse att fatta enskilda beslut och/eller ett offentligrättsligt organs underlåtelse att vidta åtgärder inom en föreskriven tidsfrist,
 4. prövar mål som rör administrativa avtal och genomförandet av administrativa avtal,
 5. prövar andra mål som föreskrivs i lag.

FörvaltningsdomstolarPDF(180 Kb)hr

Småbrottsöverdomstolen

 1. prövar överklaganden av beslut fattade av småbrottsdomstolar och statliga förvaltningsorgan som dömer i första instans samt överklaganden av andra myndigheters beslut när så föreskrivs i en specifik lag,
 2. löser behörighetskonflikter mellan småbrottsdomstolar,
 3. prövar extraordinära rättsmedel mot slutliga och bindande beslut som rör en överträdelse där detta föreskrivs i en specifik lag,
 4. utför andra uppgifter som fastställs i lag.

High Misdemeanour Court of the Republic of Croatia
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Tfn. +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterpredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Kroatiens handelsöverdomstol

 1. prövar överklaganden av beslut som fattats i första instans av handelsdomstolarna,
 2. löser territoriella behörighetskonflikter mellan handelsdomstolar och prövar överföring av behörighet mellan handelsdomstolarna,
 3. utför andra uppgifter som fastställs i lag.

High Commercial Court of the Republic of Croatia
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Tfn: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.vtsrh.hr/

Kroatiens högsta förvaltningsdomstol

 1. prövar överklaganden av förvaltningsdomstolars domar och beslut som kan överklagas,
 2. prövar allmänna lagars lagenlighet,
 3. prövar behörighetskonflikter mellan förvaltningsdomstolar,
 4. prövar andra mål som föreskrivs i lag.

High Administrative Court of the Republic of Croatia  
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Tfn: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.upravnisudrh.hr/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/07/2016