Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Ιταλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Ιταλίας.


Ειδικά δικαστήρια

Το άρθρο 102 του Συντάγματος απαγορεύει τη σύσταση νέων «έκτακτων ή ειδικών» δικαστηρίων. Ωστόσο, τμήματα ειδικευμένα σε συγκεκριμένους τομείς μπορούν να συσταθούν στο πλαίσιο τακτικών δικαιοδοτικών οργάνων – δηλαδή, παρουσία των ίδιων δικαστών και εμπειρογνωμόνων που δεν είναι δικαστικοί (π.χ. τα ειδικευμένα αγροτικά τμήματα).

Ορισμένα ειδικά δικαστήρια προβλέπονται ωστόσο από το άρθρο 103 του Συντάγματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα διοικητικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα οποία είχαν θεσπισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος.

Τα στρατιωτικά δικαστήρια [Tribunale Militare], τα οποία είναι αρμόδια να εκδικάζουν στρατιωτικά εγκλήματα που διαπράττονται από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, λειτουργούν χωριστά από τα τακτικά δικαστήρια και διοικούνται από ένα όργανο αυτορρύθμισης το οποίο ονομάζεται Ανώτατο Συμβούλιο Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Διοικητικά δικαστήρια

Τα διοικητικά δικαστήρια επιλαμβάνονται διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ιδιωτών και των δημόσιων αρχών σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση.

Τα διοικητικά δικαστήρια εξετάζουν κατά πόσον ήταν κατάλληλα τα ληφθέντα διοικητικά μέτρα (δεν έχουν σχέση με τη σκοπιμότητα των μέτρων). Η προσφυγή ενώπιον διοικητικού Δικαστηρίου στοχεύει στην ακύρωση των διοικητικών μέτρων, με το σκεπτικό ότι είναι ελαττωματικά λόγω έλλειψης αρμοδιότητας (incompetenza), παραβίασης του νόμου (violazione di legge), ή καταχρήσεως εξουσίας (eccesso di potere).

Κατά γενικό κανόνα, η δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων και η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων διαχωρίζονται με βάση την αναφορά σε υποκειμενικά κριτήρια, δηλαδή κατά πόσον το διοικητικό μέτρο παραβιάζει υποκειμενικό δικαίωμα (diritto soggettivo) και έννομο συμφέρον (interesse legittimo): Τα διοικητικά δικαστήρια εξετάζουν υποθέσεις που αφορούν το έννομο συμφέρον, και κατ’ εξαίρεση ορισμένα άλλα θέματα, επί των οποίων έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.

Το όργανο αυτοδιοίκησης των διοικητικών δικαστών είναι το Συμβούλιο της Προεδρίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • I Τα περιφερειακά διοικητικά δικαστήρια [Tribunali Amministrativi Regionali] είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια.
  • Il Το Συμβούλιο της Επικρατείας [Consiglio di Stato] είναι δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα φορολογικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τις διοικητικές υποθέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Corte dei Conti) συγκροτείται από ελεγκτές δικαστές και εισαγγελείς. Στο δικαστήριο αυτό αντιστοιχεί μια γενική εισαγγελία στην οποία έχουν ανατεθεί ανακριτικά καθήκοντα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβλήθηκε πρόσφατα σε μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπει αυτόνομα περιφερειακά δικαστικά και εισαγγελικά τμήματα.

Το Συμβούλιο της Προεδρίας είναι το όργανο αυτοδιοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο για:

  • τον εκ των προτέρων έλεγχο της συμβατότητας με τη νομοθεσία ευρέος φάσματος μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση και άλλα δημόσια όργανα
  • τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της δημόσιας διοίκησης
  • την έκδοση αποφάσεων σε θέματα όπως οι δημόσιοι λογαριασμοί, οι συντάξεις και η ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων του κράτους ή άλλων δημόσιων οργάνων.

Τα φορολογικά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα επί φορολογικών υποθέσεων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στον δικτυακό τόπο των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣτρατιωτικών Δικαστηρίων, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και τις διαδικασίες τους. Μπορείτε επίσης να βρείτε αρχεία των βασικών δικών για εγκλήματα πολέμου (μόνον ιστορικές διαδικασίες).

Ο δικτυακός τόπος των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο πινάκιο των υποθέσεων, στο πλήρες κείμενο των αποφάσεων, των διατάξεων και των διαταγμάτων, που αφορούν διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτών σχετικά με αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης.

Για λόγους προστασίας των δεδομένων, η αναζήτηση στις τρέχουσες προσφυγές υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο τις κύριες κρίσεις και αποφάσεις του. Το κοινό έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε αυτές.

Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί επίσης ως πύλη για τα περιφερειακά τμήματα του δικαστηρίου και διαθέτει πλούτο πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των εν λόγω οργάνων.

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2019