Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Italië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Italië.


Gespecialiseerde rechtbanken

Artikel 102 van de grondwet verbiedt het instellen van nieuwe "buitengewone of speciale" rechtbanken. Wel mogen er binnen de gewone rechtbanken gespecialiseerde kamers voor specifieke klassen van rechtsonderwerpen worden opgericht, met rechters uit dezelfde rechtbank die worden bijgestaan door burgers die geen beroepsrechter zijn (een kamer voor landbouwzaken bijvoorbeeld).

Artikel 103 van de grondwet voorziet ook in een aantal speciale rechtbanken, waaronder administratieve rechtbanken, de Rekenkamer en militaire rechtbanken, die reeds vóór de inwerkingtreding van de grondwet bestonden.

Militaire rechtbanken (tribunali militari), die bevoegd zijn militaire delicten te beslechten die door leden van de strijdkrachten zijn gepleegd, zijn gescheiden van de gewone rechtbanken en worden beheerd door een autonoom orgaan, de Hoge Raad voor de militaire magistratuur (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken behandelen geschillen tussen particuliere rechtssubjecten en overheidsinstanties met betrekking tot door de overheid genomen beslissingen.

De administratieve rechtbanken bekijken of een administratieve maatregel naar behoren is genomen; ze spreken zich niet uit over de wenselijkheid van de maatregel. Een bij een administratieve rechtbank ingediend verzoekschrift vraagt de rechtbank om een administratieve maatregel nietig te verklaren op grond van het feit dat de maatregel gebrekkig is wegens onbevoegdheid (incompetenza), schending van de wet (violazione di legge) of machtsmisbruik (eccesso di potere).

Algemeen genomen wordt het onderscheid tussen de bevoegdheid van de gewone rechtbanken en de bevoegdheid van de administratieve rechtbanken gemaakt op basis van de aard van de geclaimde schade, namelijk of de administratieve maatregel inbreuk maakt op een recht (diritto soggettivo) of alleen op een rechtmatig belang (interesse legittimo): de administratieve rechtbanken behandelen zaken die op rechtmatige belangen betrekking hebben, hoewel ze voor een aantal gebieden exclusief bevoegd zijn.

Het autonome orgaan van de administratieve rechtbanken is de Raad voor de administratieve magistratuur (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • De regionale administratieve rechtbanken (tribunali amministrativi regionali) zijn gerechten van eerste aanleg;
  • de Raad van State (Consiglio di Stato) is een gerecht van tweede aanleg.

De Rekenkamer en de belastingcommissies zijn bevoegd voor administratieve zaken in bepaalde gebieden.

De Rekenkamer (Corte dei Conti) bestaat uit rechters en aanklagers die in accountancy zijn gespecialiseerd. De onderzoeken worden gevoerd door een parket van de procureur-generaal (Ufficio del procuratore generale) verbonden aan de Rekenkamer. Ingevolge een recente hervorming beschikt de Rekenkamer nu over autonome, regionale kamers (sezioni regionali) die in hun rechtsgebieden uitspraken doen en controles verrichten.

Het autonome orgaan van de Rekenkamer is de Raad voor de Rekenkamer (Consiglio di Presidenza).

De Rekenkamer heeft de bevoegdheid om:

  • vooraf de verenigbaarheid met het recht van een grote verscheidenheid van maatregelen van de regering en andere overheidsorganen grondig te onderzoeken;
  • het financiële beheer en de vermogens van overheidsinstanties te controleren;
  • uitspraak te doen over kwesties die verband houden met de overheidsbegrotingen, de pensioenen en de aansprakelijkheid van ambtenaren.

De belastingcommissies (commissioni tributarie) zijn bevoegd voor belastingzaken.

Juridische gegevensbanken

Op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.militaire rechtbanken vindt u historische aantekeningen en informatie over procedures. De belangrijkste processen tegen oorlogsmisdadigers zijn eveneens hier gepubliceerd.

De website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale administratieve rechtbanken en de Raad van State biedt kosteloos toegang tot de zittingskalender en tot de integrale teksten van uitspraken en verordeningen in geschillen tussen overheidsinstanties en particuliere rechtssubjecten betreffende door de overheid genomen maatregelen.

Ter bescherming van de gegevens gelden voor opzoekingen bij lopende procedures bepaalde beperkingen.

De belangrijkste besluiten en uitspraken van de Rekenkamer worden op haar website gepubliceerd en zijn kosteloos toegankelijk.

De website van de Rekenkamer dient ook als portaal voor de regionale kamers van de Rekenkamer en bevat uitgebreide informatie over hun rol en hun werking.

Naam en URL van de gegevensbank


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 02/04/2019