Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Włochy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych we Włoszech.


Sądy szczególne

Artykuł 102 konstytucji zawiera zakaz powoływania nowych sądów „nadzwyczajnych lub szczególnych”. W ramach struktur sądownictwa powszechnego dopuszcza się jednak możliwość tworzenia wydziałów wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach, z udziałem sędziów danego sądu, wspieranych przez obywateli niebędących członkami kadry sądowniczej (np. wydziałów szczególnych ds. rolnych).

Art. 103 konstytucji przewiduje także szereg sądów szczególnych. Należą do nich sądy administracyjne, Trybunał Obrachunkowy oraz sądy wojskowe, które istniały zanim jeszcze konstytucja weszła w życie.

Sądy wojskowe (tribunali militari), właściwe w sprawach o przestępstwa wojskowe popełnione przez członków sił zbrojnych, są oddzielone od struktur sądownictwa powszechnego. Ich działalnością zarządza samorządowa organizacja zwana Wyższą Radą Sądownictwa Wojskowego (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne rozstrzygają spory pomiędzy podmiotami prywatnymi a organami władzy publicznej dotyczące decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej.

Sądy administracyjne badają, czy akty administracyjne zostały przyjęte we właściwy sposób, nie rozstrzygają natomiast w sprawie zasadności zastosowania danego środka. W skardze skierowanej do sądu administracyjnego należy zawrzeć żądanie uchylenia aktu administracyjnego ze względu na jego wadliwość wynikającą z braku właściwości danego organu (incompetenza), naruszenie prawa (violazione di legge) lub nadużycie władzy (eccesso di potere).

Co do zasady różnica pomiędzy właściwością sądów powszechnych a właściwością sądów administracyjnych zasadza się na rodzaju zarzucanej szkody, a w szczególności tego, czy określony akt administracyjny narusza przysługujące komuś uprawnienie (diritto soggettivo) czy tylko jego prawnie uzasadniony interes (interesse legittimo): sądy administracyjne rozpatrują sprawy dotyczące interesów prawnych, chociaż istnieją także inne obszary, w których mają one właściwość wyłączną.

Sądy administracyjne podlegają samorządowemu organowi, jakim jest Rada Prezydialna Sądownictwa Administracyjnego (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Regionalne sądy administracyjne (tribunali amministrativi regionali) są sądami pierwszej instancji,
  • natomiast sądem drugiej instancji jest Rada Stanu (Consiglio di Stato).

Trybunał Obrachunkowy oraz izby skarbowy rozstrzygają sprawy o charakterze administracyjnym w określonych dziedzinach prawa.

W skład Trybunału Obrachunkowego (Corte dei Conti) wchodzą sędziowie i prokuratorzy, którzy specjalizują się w księgowości. Czynności dochodzeniowe prowadzi Biuro Prokuratora Generalnego (Ufficio del procuratore generale) działające przy Trybunale. W wyniku niedawnej reformy Trybunał posiada teraz niezależne wydziały zamiejscowe (sezioni regionali), które orzekają i prowadzą kontrole w podległych im okręgach.

Organem zarządzającym Trybunału jest Rada Prezydialna (Consiglio di Presidenza).

Do kompetencji Trybunału Obrachunkowego należy:

  • prewencyjna kontrola zgodności z prawem szerokiego zakresu aktów przyjmowanych przez rząd i inne organy publiczne;
  • kontrola zarządzania finansami i zasobami administracji publicznej;
  • orzekanie w sprawach dotyczących rachunków sektora publicznego, emerytur oraz odpowiedzialności urzędników służby cywilnej.

Izby skarbowe (commissioni tributarie) są właściwe do rozpatrywania spraw podatkowych.

Prawnicze bazy danych

Na stronie internetowej poświęconym Link otworzy się w nowym okniewojskowym znajdują się informacje o ich historii oraz postępowaniu przed tymi sądami. Strona ta zawiera również wykaz najważniejszych historycznych procesów o zbrodnie wojenne.

Strona internetowa poświęcona Link otworzy się w nowym oknieregionalnym sądom administracyjnym oraz Radzie Stanu zapewnia bezpłatny dostęp do kalendarza posiedzeń oraz pełnej treści wyroków i postanowień w sporach pomiędzy organami publicznymi oraz podmiotami prawa prywatnego dotyczących aktów przyjętych przez administrację publiczną.

Ze względu na ochronę danych osobowych wyszukiwanie w bazie postępowań będących w toku podlega pewnym ograniczeniom.

Najważniejsze decyzje i orzeczenia Trybunału Obrachunkowego są publikowane na jego stronie internetowej, gdzie można się z nimi zapoznać bezpłatnie.

Strona internetowa Trybunału Obrachunkowego służy również jako portal internetowy jego wydziałów zamiejscowych. Znajdują się na niej szczegółowe informacje na temat odgrywanej przez nie roli oraz bieżącej działalności.

Nazwy i adresy internetowe baz danych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2019