Specialdomstolar - Italien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatjeckiskaestniskagrekiskaengelskafranskalettiskamaltesiskapolskaportugisiskaslovakiskaslovenskafinska är dock redan färdig.

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Italien är organiserade.


Specialdomstolar

Enligt artikel 102 i grundlagen är det förbjudet att inrätta nya specialdomstolar. Avdelningar som är specialiserade på särskilda områden får dock inrättas vid de allmänna rättsorganen, dvs. med samma domare och behöriga medborgare som inte är medlemmar i domarkåren (t.ex. avdelningar specialiserade på jordbruksfrågor).

Vissa specialdomstolar är trots detta lagstadgade i enlighet med artikel 103 i grundlagen. Det gäller förvaltningsdomstolar, revisionsrätten och militärdomstolar, eftersom dessa inrättades innan grundlagen trädde i kraft.

Militärdomstolar (tribunale militare) dömer i mål om militära brott som begåtts av försvarsmaktens medlemmar. De är åtskilda från den allmänna domarkåren och förvaltas av ett självstyrande organ som kallas militärdomstolarnas högsta råd (consiglio superiore della magistratura militare).

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna avgör tvister mellan offentliga myndigheter och privatpersoner eller privata företag som rör beslut som fattats av offentliga myndigheter.

Förvaltningsdomstolarna gör en kontroll av legalitet (och prövar inte ärendena i sak, dvs. om besluten var ändamålsenliga). Syftet med en ansökan till förvaltningsdomstolen är att uppnå en ogiltigförklaring av ett förvaltningsbeslut på grund av bristande behörighet, åsidosättande av lagar eller maktmissbruk.

Generellt görs åtskillnaden mellan allmänna domstolars och förvaltningsdomstolars behörighet på grundval av den typ av påverkan som åberopas, dvs. om förvaltningsbeslutet påverkar en subjektiv rättighet eller endast ett berättigat intresse. Förvaltningsdomstolarna prövar ärenden som avser berättigade intressen, men det finns även särskilda rättsområden där de har exklusiv behörighet.

Förvaltningsdomarnas självstyrande organ är förvaltningsdomarnas ordföranderåd (consiglio di presidenza della magistratura amministrativa).

De regionala förvaltningsdomstolarna (tribunali amministrativi regionali) är första instans i förvaltningsmål.

Högsta förvaltningsdomstolen (consiglio di stato) är andra instans i förvaltningsmål.

Revisionsrätten och skatterätterna fungerar som förvaltningsdomstolar på särskilda områden.

Revisionsrätten (corte dei conti) består av revisionsdomare och åklagare. Ett allmänt åklagarkontor som arbetar med utredningar har inrättats och knutits till domstolen. Revisionsrättens organisation ändrades nyligen för att ge plats åt oberoende regionala domstols- och åklagaravdelningar.

Revisionsrätten styrs av sitt eget ordföranderåd.

Revisionsrätten har behörighet att

förhandsgranska en rad olika åtgärder som vidtagits av regeringen och andra statliga organ för att se om de är förenliga med lagen,

granska ekonomiförvaltningen och den offentliga förvaltningens tillgångar,

besluta i frågor som rör statsbudgeten, pensioner och ansvarsskyldigheter för statsanställda och statstjänstemän eller andra statliga organ.

Skatterätterna (commissioni tributarie) har behörighet på området for skatter och avgifter.

Rättsdatabaser

Länken öppnas i ett nytt fönstermilitärdomstolarnas webbplats hittar du information om domstolarnas historia och om rättegångar. Där finns arkivhandlingar från de viktigaste krigsförbrytarrättegångarna (endast historiska rättegångar).

Länken öppnas i ett nytt fönsterDe regionala förvaltningsdomstolarnas och den högsta förvaltningsdomstolens webbplats ger fri tillgång till datum för förhandlingar och fullständiga texter till domar, beslut och andra avgöranden i tvister mellan offentliga myndigheter och privatpersoner eller privata företag som rör beslut som fattats av offentliga myndigheter.

På grund av uppgiftsskyddet är tillgången till pågående mål begränsad.

På revisionsrättens webbplats publiceras de viktigaste besluten och domarna. De är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt.

Webbplatsen fungerar även som en webbportal för revisionsrättens lokala avdelningar och innehåller omfattande information om deras behörighet och verksamhet.

Databasens namn och URL


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 02/04/2019