Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Люксембург

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В този раздел ще намерите кратък преглед на специализираните съдилища в Люксембург.


Специализирани съдилища

Специализирани съдилища в системата на общите съдилища

Арбитражен съвет и висш съвет по социално осигуряване

Всички спорове в областта на социалното осигуряване, отнасящи се до членство или задължително осигуряване, осигурителни вноски, глоби за административни нарушения и осигурителни плащания, освен посочените в член 317 или тези по членове 147 и 148 от Кодекса за социално осигуряване (Code des assurances sociales) се решават от Арбитражния съвет по социално осигуряване (Conseil arbitral des assurances sociales) и подлежат на обжалване пред Висшия съвет по социално осигуряване (Conseil supérieur des assurances sociales). Решенията, постановени от Арбитражния съвет като последна инстанция, както и решенията на Висшия съвет по социално осигуряване, могат да бъдат обжалвани пред Касационния съд.

Административни съдилища

Административен съд

Освен ако в закона не е предвидено друго, пред Административния съд (Cour Administrative) със седалище в Люксембург могат да се обжалват решенията, постановени от Първоинстанционния административен съд (tribunal administratif) по жалби за отмяна на индивидуални административни актове или актове, издадени във връзка с нормативни административни актове. Като втора инстанция Административният съд също така разглежда във въззивно производство жалбите срещу постановени по административни жалби решения на други административни юрисдикции, чиято компетентност е уредена в специални закони.

Всички адвокати, които имат право да се явяват по дела пред съдилищата на Великото херцогство, имат право да се явяват по дела пред Административния съд; независимо от това, единствено „адвокатите, вписани в списък І“ на таблиците, изготвяни всяка година от съветите на адвокатските колегии имат право да извършват действия по събиране на доказателства и процесуални действия (процесуално представителство).

Пред Административния съд държавата се представлява от пълномощник или от адвокат.

Първоинстанционен административен съд

Първоинстанционният административен съд със седалище в Люксембург разглежда жалбите за липса на компетентност, превишаване и злоупотреба с власт, нарушаване на закона или на процесуалните правила, които имат за цел защитата на частни интереси, срещу всички административни решения, за които в закона и подзаконовите нормативни актове не е предвидено обжалване по друг ред, и срещу всички нормативни административни актове, независимо от органа, който ги е издал. Той разглежда по същество и спорове, свързани с преките данъци и местните данъци и такси..

Решенията на Първоинстанционния административен съд могат да се обжалват пред Административния съд.

Първоинстанционният административен съд разглежда като съд по същество жалбите срещу решенията на директора на Администрацията на преките данъци, в случаите, в които законите в тази област допускат такова обжалване.

Други специализирани съдилища

Конституционен съд

Конституционният съд (Cour Constitutionnelle) се произнася с решения относно съответствието на законите с Конституцията, с изключение на тези, с които се ратифицират договори.

Когато някоя от страните в процеса повдигне пред общ или административен съд въпрос относно съответствието на даден закон с Конституцията, този съд е длъжен да сезира Конституционния съд, освен когато съдът счете, че: а) за решаването на конкретното дело не е необходимо решение по повдигнатия въпрос; б) въпросът е лишен от основание; в) Конституционният съд вече се е произнесъл с по въпрос със същото съдържание.

Съставът на Конституционния съд включва председателя на Върховния съд, председателя на Административния съд, двама членове на Касационния съд и петима магистрати, назначени от Великия херцог след съвместно становище на Върховния съд и Административния съд. Конституционният съд заседава в състав от петима магистрати.

Бази данни с правна информация по тази материя

Вж. също Връзката отваря нов прозорецраздела за юрисдикциите на уебсайта на Министерство на правосъдието.

Достъпът до базите данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Вж. също уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАрбитражния съвет и висшия съвет по социално осигуряване.

Вж. също уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАдминистративните съдилища.

Вж. също уебсайта на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/03/2015