Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Luxembursko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

V tejto časti nájdete prehľad špecializovaných súdov v Luxembursku.


Osobitné súdy

Všeobecný súd

Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Akékoľvek spory týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o príslušnosť alebo zodpovednosť, príspevky, pokuty a dávky, s výnimkou sporov, na ktoré sa vzťahuje článok 317 alebo ktoré sa týkajú článkov 147 a 148 zákonníka sociálneho poistenia, posudzuje Conseil constitutionnel de la sécurité sociale (Rozhodcovská rada pre sociálne poistenie) a v odvolacom konaní Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Združenie sociálneho poistenia). Rozhodnutia, ktoré napokon vydáva Conseil constitutionnel de la sécurité sociale (Conseil constitutionnel de la sécurité sociale) a rozhodnutia Najvyššej rady sú predmetom kasačného opravného prostriedku.

Administratívne súdy

Správny súd (Cour administrative)

Ak zákon neustanovuje inak, odvolanie voči rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu rozhodujúceho ako zrušujúci sudca, voči konkrétnym správnym rozhodnutiam a voči rozhodnutiam vyneseným vo veci správnych nariaďujúcich aktov možno podať na správny súd. Správny súd rozhoduje v odvolacom konaní a ako sudca vo veci samej rozhoduje o odvolaniach namierených proti rozhodnutiam iných správnych súdov, ktoré už rozhodli o zmenených odvolaniach, pre ktoré špecializované zákony ukladajú príslušnosť týmto súdom.

Všetci advokáti, ktorí môžu zastupovať na súdoch Veľkovojvodstva, môžu zastupovať aj na správnom súde, avšak „právni zástupcovia zoznamu I“ tabuliek, ktoré každoročne vypracúvajú rady advokátskej komory, majú výlučné právo vykonávať úkony v rámci vyšetrovania a konania (ministerstvo spravodlivosti súdu).

Štát zastupuje na správnom súde zmocnenec alebo advokát.

Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd so sídlom v Luxemburgu rozhoduje o odvolaniach pre nepríslušnosť, prekročenie a zneužitie právomoci, porušenie zákona alebo foriem určených na ochranu súkromných záujmov, proti všetkým správnym rozhodnutiam, voči ktorým nie je možné podať žiadne iné odvolanie podľa zákonov a nariadení, a proti správnym nariaďujúcim aktom bez ohľadu na orgán, ktorý ich vydal. Vo všeobecnosti rozhoduje o sporoch týkajúcich sa priamych daní a obecných daní a poplatkov.

Odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu je možné podať na správnom súde.

Prvostupňový správny súd rozhoduje ako sudca vo veci samej o odvolaniach voči rozhodnutiam riaditeľa správy priamych príspevkov v prípadoch, keď príslušné zákony ustanovujú možnosť takéhoto odvolania.

Iné špecializované súdy

Ústavný súd

Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou s výnimkou zákonov, ktoré sa týkajú schvaľovania zmlúv.

Ak niektorá strana spochybní súlad zákona s ústavou pred všeobecným alebo správnym súdom, tento súd je povinný predložiť vec ústavnému súdu okrem prípadu, keď sa domnieva, že: A) rozhodnutie vo veci nie je potrebné na vydanie rozsudku; Otázka je úplne neopodstatnená; C) ústavný súd sa už vyjadril k otázke týkajúcej sa rovnakej témy.

Ústavný súd je zložený z predsedu najvyššieho súdu, predsedu správneho súdu, dvoch radcov pri kasačnom súde a piatich sudcov vymenovaných veľkovojvodom na základe spoločného súhlasu najvyššieho súdu a správneho súdu. Ústavný súd má jeden senát zasadajúci v zložení piatich sudcov.

Právne databázy týkajúce sa týchto oblastí

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknečasť venovanú súdom na webových stránkach ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Pozri internetovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okne Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Pozri webovú Odkaz sa zobrazí v novom oknestránku správnych súdov.

Odkaz na webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okne Ústavného súdu

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019