Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Lucembursko

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V tomto oddíle najdete přehled o specializovaných soudech v Lucembursku.


Specializované soudy

Obecné soudnictví

Rozhodčí rada a Nejvyšší rada pro sociální pojištění (Conseil arbitral a Conseil supérieur des assurances sociales)

O veškerých sporech ve věci sociálního zabezpečení týkajících se dobrovolné nebo povinné účasti v systému, příspěvků, pořádkových pokud a dávek, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v článku 317 nebo které se týkají článků 147 a 148 zákona o sociálním pojištění, rozhoduje rozhodčí rada a v případě odvolání Nejvyšší rada pro sociální pojištění. Proti rozhodnutím vydaným Rozhodčí radou v poslední instanci, jakož i proti rozhodnutím Nejvyšší rady je možné podat opravný prostředek (cassation).

Správní soudnictví

Správní soudní dvůr (Cour administrative)

Pokud není zákonem stanoveno jinak, je možné proti rozhodnutím vyneseným správním soudem, který rozhoduje jako zrušovací soudce, proti individuálním správním rozhodnutím, jakož i proti rozhodnutím vyneseným ve věci nařizovacích správních opatření, podat odvolání správnímu soudnímu dvoru, který sídlí v Lucemburku. Správní soudní dvůr dále rozhoduje v odvolacím řízení a jako soudce rozhodující ve věci samé v řízeních, ve kterých se napadají rozhodnutí ostatních správních soudů, které rozhodovaly o žalobách na zrušení rozhodnutí, pro něž jsou příslušné podle zvláštních zákonů.

Všichni advokáti, kteří jsou zmocněni k zastupování před soudy velkovévodství jsou také zmocněni vystupovat před Správním soudním dvorem, nicméně pouze „advokáti zapsaní na seznam I“, který každoročně sestavují rady advokátních komor, mohou provádět důkazy a účastnit se řízení (zastupování právním zástupcem).

Před Správním soudním dvorem zastupuje stát zmocněnec vlády nebo advokát.

Správní soud (Tribunal Administratif)

Správní soud, který sídlí v Lucemburku, rozhoduje o opravných prostředcích podaných z důvodu nepříslušnosti, překročení a zneužití pravomoci, porušení zákona nebo nedodržení formálních hledisek v oblasti ochrany soukromých zájmů proti všem správním rozhodnutím, u nichž zákony ani předpisy nepřipouštějí žádný jiný prostředek právní ochrany, jakož i proti nařizovacím správním opatřením, a to bez ohledu na orgán, který je vydal. V zásadě také rozhoduje i o sporech vyplývajících z přímých daní a obecních daní a poplatků.

Proti rozhodnutím správního soudu může být podán opravný prostředek k Správnímu soudnímu dvoru.

Správní soud rozhoduje ve věci samé o odvoláních podaných proti rozhodnutím ředitele Administration des contributions directes (Daňové správy) v případech, kdy zákony týkající se této věci připouštějí toto odvolání.

Další zvláštní soudy

Ústavní soud

Ústavní soud vydává rozhodnutí o souladu zákonů s Ústavou, s výjimkou těch, které se týkají schvalování smluv.

Pokud některý z účastníků vznese otázku týkající se souladu některého ze zákonů s Ústavou k soudu obecného nebo správního soudnictví, je tento soud povinen obrátit se na Ústavní soud; výjimku tvoří případy, kdy se soud domnívá, že: a) rozhodnutí ohledně položené otázky není nezbytné pro vynesení rozsudku; b) otázka je zřejmě neopodstatněná; c) Ústavní soud již rozhodoval v otázce, která se týkala téže věci.

Ústavní soud se skládá z Předsedy Nejvyššího soudu, předsedy Správního soudního dvora, dvou členů Kasačního soudu a pěti soudců, které na základě společného stanoviska Nejvyššího soudu a Správního soudního dvora jmenuje velkovévoda. Ústavní soud má jeden senát, který zasedá v počtu pěti soudců.

Právní databáze pro tyto oblasti

Odkazujeme na Odkaz se otevře v novém okně.oddíl o soudech na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Odkazujeme na stránky Odkaz se otevře v novém okně.Rozhodčí rady a Nejvyšší rady sociálního pojištění.

Odkazujeme na stránky Odkaz se otevře v novém okně.soudů správního soudnictví.

Odkazujeme na stránky Odkaz se otevře v novém okně.Ústavního soudu.

Odpovídající odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 27/03/2015