Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Liuksemburgas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame skyriuje apžvelgiami Liuksemburgo specializuoti teismai.


Specializuoti teismai

Bendrosios kompetencijos teismai

Arbitražo taryba ir Aukščiausioji socialinio draudimo taryba

Visus ginčus, kylančius socialinio draudimo srityje dėl narystės, teisių, įmokų, administracinių baudų ir paslaugų, išskyrus nurodytuosius Socialinio draudimo kodekso 317 straipsnyje arba susijusius su 147 ir 148 straipsniais, nagrinėja Arbitražo taryba, o apeliacinius skundus – Aukščiausioji socialinio draudimo taryba. Sprendimus, kuriuos galutine instancija priima Arbitražo taryba, ir Aukščiausiosios tarybos sprendimus galima apskųsti kasacine tvarka.

Administraciniai teismai

Administracinis teismas

Jei įstatyme nenustatyta kitaip, Administraciniam teismui, kurio būstinė yra Liuksemburge, galima paduoti apeliacinius skundus dėl atskirųjų Administracinio teismo sprendimų panaikinimo ir dėl sprendimų dėl įstatymų įgyvendinamųjų administracinių teisės aktų. Administracinis teismas taip pat nagrinėja apeliacinius skundus ir iš esmės nagrinėja skundus dėl kitų administracinių teismų sprendimų dėl prašymų pakeisti sprendimą, priimamų pagal specialiais įstatymais šiems teismams priskirtą jurisdikciją.

Visi advokatai, kurie turi teisę būti gynėjais Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teismuose, tokią pat teisę turi Administraciniame apeliaciniame teisme; tačiau tik advokatai, įrašyti į advokatūros tarybų kasmet sudaromų lentelių ,,I sąrašą“, turi teisę atlikti ikiteisminio tyrimo ir proceso veiksmus (patikėtiniai).

Valstybei Administraciniame apeliaciniame teisme atstovauja paskirtas pareigūnas arba advokatas.

Administracinis tribunolas

Administracinis tribunolas, kurio būstinė yra Liuksemburge, nagrinėja skundus dėl valdžios pareigūnų nekompetentingumo, įgaliojimų viršijimo, naudojimusi įgaliojimais ne pagal paskirtį, įstatymų ar procedūrų, kuriomis ginami privatūs interesai, pažeidimo, dėl visų administracinių sprendimų, kurių niekaip kitaip apskųsti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus neįmanoma, ir dėl bet kurios valdžios institucijos išleistų įstatymų įgyvendinamųjų administracinių teisės aktų. Tribunolas paprastai taip pat nagrinėja ginčus, susijusius su tiesioginiais mokesčiais ir komunaliniais mokesčiais bei rinkliavomis.

Administracinio tribunolo sprendimus apeliacine tvarka galima apskųsti Administraciniam teismui.

Administracinis teismas iš esmės nagrinėja skundus dėl Tiesioginių mokesčių administracijos direktoriaus sprendimų, jeigu pagal įstatymus, kuriais ši sritis reglamentuojama, galima pateikti tokius skundus.

Kiti specializuoti teismai

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas priimdamas sprendimus sprendžia, ar įstatymai neprieštarauja Konstitucijai, išskyrus tuos įstatymus, kuriais tvirtinamos sutartys.

Jei prašymą ištirti įstatymo atitiktį Konstitucijai šalis teikia bendrosios kompetencijos arba administraciniam teismui, šis privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą, išskyrus atvejus, kai šalis mano, kad: a) teismo sprendimui paskelbti nereikia priimti sprendimo dėl atitinkamo prašymo; b) prašymas visiškai nepagrįstas; c) Konstitucinis Teismas jau yra priėmęs sprendimą dėl prašymo, kurio dalykas yra tas pats.

Konstitucinį Teismą sudaro Aukščiausiojo teisingumo teismo pirmininkas, Administracinio apeliacinio teismo pirmininkas, du Kasacinio teismo teisėjai ir penki teisėjai, didžiojo hercogo skiriami Aukščiausiajam teisingumo teismui ir Administraciniam apeliaciniam teismui pateikus bendrą nuomonę. Konstitucinį Teismą sudaro penkių teisėjų kolegija.

Teisinių duomenų bazės

Žr. Teisingumo ministerijos interneto svetainės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismų skyrelį.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasArbitražo tarybos ir Aukščiausiosios socialinio draudimo tarybos interneto svetainę.

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadministracinių teismų interneto svetainę.

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstitucinio Teismo interneto svetainę.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2015