Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Luksemburg

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

W niniejszej części przedstawiono w skrócie informacje na temat sądów szczególnych w Luksemburgu.


Sądy wyspecjalizowane

Sądy wyspecjalizowane w systemie sądownictwa powszechnego

Conseil Arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Wszelkie spory dotyczące zabezpieczenia społecznego w zakresie przynależności lub odpowiedzialności, składek, grzywien i świadczeń, z wyjątkiem sporów objętych art. 317 lub dotyczących art. 147 i 148 kodeksu zabezpieczenia społecznego, są rozpatrywane przez Conseil arbitras de la sécurité sociale (Urząd Arbitrażowy ds. Ubezpieczeń Społecznych), a w postępowaniu odwoławczym Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales). Orzeczenia ostatecznie wydane przez Conseil arbitral de la sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) i wyroki Rady Najwyższej podlegają zaskarżeniu.

Sądy administracyjne

Trybunał Administracyjny

Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, skargi mogą być wnoszone do sądu administracyjnego (Cour administrative), który zasiada w Luksemburgu, od orzeczeń wydanych przez Sąd Administracyjny Pierwszej Instancji (tribunal administratif), w sprawie wniosków o stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji administracyjnych lub decyzji administracyjnych wydanych w związku ze środkami administracyjnymi o charakterze regulacyjnym. Sąd administracyjny orzeka również w postępowaniu odwoławczym i co do istoty w postępowaniu kwestionującym decyzje innych sądów administracyjnych rozpatrujących wnioski o stwierdzenie nieważności, w przypadku gdy prawo szczególne przyznaje tym sądom jurysdykcję.

Wszyscy adwokaci uprawnieni do występowania przed sądami Wielkiego Księstwa mają prawo powoływać się przed sądem administracyjnym; jednakże „lista adwokatów z listy I” tabel sporządzanych co roku przez Radę Adwokacką ma wyłączne prawo do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych i procesowych (Ministerstwo Attorney w Trybunale).

Państwo jest reprezentowane przed Sądem Administracyjnym przez urzędnika lub adwokata.

Sąd Administracyjny (Tribunal Administratif)

Sąd administracyjny pierwszej instancji (sąd administracyjny pierwszej instancji), działający w Luksemburgu, podejmuje decyzję w sprawie skarg ze względu na brak władzy, działanie w nadmiernej władzy, niewłaściwe wykonywanie władzy lub naruszenie prawa lub procedur mających na celu ochronę prywatnych interesów, od decyzji administracyjnych, w odniesieniu do których nie jest dostępny żaden inny środek prawny zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, oraz przeciwko środkom administracyjnym o charakterze regulacyjnym, niezależnie od organu, od którego one pochodzą. Co do zasady jest on również właściwy w sprawach z zakresu sporów dotyczących podatków bezpośrednich oraz podatków i opłat lokalnych.

Od orzeczenia Sądu Administracyjnego można wnieść apelację do Trybunału Administracyjnego.

Sąd administracyjny pierwszej instancji jest sądem rozpoznającym wyzwania w związku z decyzjami kierownika departamentu ds. podatków bezpośrednich w sprawach, w których odpowiednie przepisy przewidują takie skargi.

Inne sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny (Cour Constitutionnelle) orzeka w sprawie zgodności ustaw z konstytucją, chyba że prawo ratyfikuje traktat.

W przypadku gdy strona podnosi kwestię zgodności ustawy z Konstytucją przed sądem powszechnym lub sądem administracyjnym, sąd ma obowiązek skierowania pytania do Trybunału Konstytucyjnego, chyba że w swojej opinii: Decyzja w tej sprawie nie jest konieczna do wydania wyroku; Pytanie to jest całkowicie bezpodstawne; Trybunał Konstytucyjny wydał już orzeczenie w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny składa się z prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Sądu Administracyjnego, dwóch sędziów Sądu Kasacyjnego oraz pięciu sędziów powołanych przez Wielkiego Księcia w sprawie wspólnej porady Sądu Najwyższego i Sądu Administracyjnego. Trybunał Konstytucyjny składa się z jednej izby orzekającej w składzie pięciu sędziów.

Prawnicze bazy danych dotyczące tego zagadnienia

Zob. Link otworzy się w nowym okniezakładkę poświęconą sądom na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy dostęp do bazy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości

Zob. strona internetowa Link otworzy się w nowym oknie Conseil arbitral i Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Zob. Link otworzy się w nowym okniestrona internetowa sądów administracyjnych.

Patrz strona internetowa Link otworzy się w nowym oknie Trybunału Konstytucyjnego

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019