menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Luxemburg

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

In dit deel vindt u een overzicht van de gespecialiseerde rechtbanken in Luxemburg.


Gespecialiseerde rechtbanken

Gespecialiseerde rechtbanken in het kader van de gewone rechtbanken

Conseil supérieur de la sécurité sociale

De Conseil arbitral de la sécurité sociale (scheidsgerecht voor de sociale zekerheid) en, in hoger beroep, de Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (vereniging van sociale verzekeringen) beoordelen alle geschillen met betrekking tot sociale zekerheid op het gebied van aansluiting of aansprakelijkheid, bijdragen, boeten en uitkeringen, met uitzondering van die welke vallen onder artikel 317 of met betrekking tot de artikelen 147 en 148 van de Code de la sécurité sociale. Tegen beslissingen van de Conseil arbitral de la sécurité sociale en de arresten van de Hoge Raad is cassatieberoep ingesteld.

Administratieve rechtbanken

Administratieve rechtbank

Tenzij bij wet anders is bepaald, kan beroep worden ingesteld bij de administratieve rechtbank, die in Luxemburg zitting houdt tegen de beslissingen van de administratieve rechtbank van eerste aanleg (tribunal administratif), over verzoeken tot nietigverklaring van individuele administratieve besluiten of besluiten in verband met bestuursrechtelijke maatregelen van regelgevende aard. De administratieve rechtbank treedt ook op in beroep en in procedures tegen beslissingen van andere administratieve rechtbanken waarin vorderingen tot nietigverklaring aanhangig zijn gemaakt, waarbij speciale wetten de bevoegdheid toekennen aan die rechtbanken.

Alle advocaten die zich voor de rechter van het Groothertogdom mogen beroepen, kunnen zich voor de bestuursrechter beroepen; de „lijst I-advocaten” van de door de Raad van de orde van advocaten opgestelde tabellen hebben evenwel als enig recht de handelingen van instructie en gerechtelijke procedures te verrichten (ministerie van de advocaat bij het Hof).

De staat wordt voor het Verwaltungsgericht vertegenwoordigd door een ambtenaar of een advocaat.

Het Administratieve Tribunaal

De administratieve rechtbank van eerste aanleg (Tribunal administratif) van Luxemburg besluit over beroepen wegens onbevoegdheid, overschrijding van de bevoegdheid, onjuiste uitoefening van het gezag, schending van het recht of van procedures ter bescherming van de particuliere belangen, tegen administratieve besluiten waarvoor overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen geen ander rechtsmiddel openstaat, en tegen administratieve handelingen van regelgevende aard, ongeacht de instantie waarvan zij afkomstig zijn. In de regel is zij ook bevoegd uitspraak te doen in geschillen over directe belastingen en gemeentelijke belastingen en heffingen.

Tegen de beslissingen van de administratieve rechtbank van eerste aanleg kan beroep worden aangetekend bij de administratieve rechtbank.

De administratieve rechtbank van eerste aanleg is de geadieerde rechtbank voor de betwistingen van de besluiten van het hoofd van de afdeling directe belastingen in gevallen waarin de desbetreffende wetgeving voorziet in dergelijke acties.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof (Grondwettelijk Hof) regelt de verenigbaarheid van wetten met de grondwet, behalve wanneer een wet tot ratificatie van een verdrag leidt.

Wanneer een partij een vraag doet rijzen over de overeenstemming van een wet met de grondwet voor een gewone of administratieve rechter, is de rechtbank verplicht de vraag voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, tenzij zij van mening is dat: A) een beslissing ter zake niet noodzakelijk is voor het wijzen van zijn vonnis; De vraag is volledig ongegrond; C) het Grondwettelijk Hof heeft al een uitspraak over hetzelfde onderwerp uitgesproken.

Het grondwettelijk hof bestaat uit de president van het Hooggerechtshof, de president van de administratieve rechtbank, twee rechters van het Hof van Cassatie en vijf door de Groothertog benoemde rechters op gezamenlijk advies van het Hooggerechtshof en de administratieve rechtbank. Het Grondwettelijk Hof omvat één afdeling van vijf rechters.

Juridische gegevensbanken op deze gebieden

Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.het gedeelte betreffende de website van het ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de databank is gratis.

Korte omschrijving inhoud

Verwijzen naar de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend. Conseil Arbitrage en de Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Zie de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de administratieve rechtbank.

Verwijzen naar de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend. Grondwettelijk Hof

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 13/09/2019