menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti nájdete prehľad špecializovaných súdov v Luxembursku.


Špecializované súdy

Všeobecný súd

Arbitrážna rada a najvyššia rada sociálneho zabezpečenia

Všetky spory v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúce sa uzavretia sociálneho poistenia alebo záležitostí podliehajúcich sociálnemu poisteniu, príspevkov, poriadkových pokút a dávok, s výnimkou sporov uvedených v článku 317, alebo spory týkajúce sa článkov 147 a 148 zákona o sociálnom zabezpečení, rieši arbitrážna rada a v prípade odvolania najvyššia rada sociálneho zabezpečenia. Proti konečnému rozhodnutiu arbitrážnej rady a proti rozsudkom najvyššej rady možno podať zmätočné dovolanie.

Správne súdy

Správny súd (Cour administrative)

Ak zákon neustanovuje inak, odvolanie voči rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu rozhodujúceho ako zrušujúci sudca, voči konkrétnym správnym rozhodnutiam a voči rozhodnutiam vyneseným vo veci správnych nariaďujúcich aktov možno podať na správny súd. Správny súd rozhoduje v odvolacom konaní a ako sudca vo veci samej rozhoduje o odvolaniach namierených proti rozhodnutiam iných správnych súdov, ktoré už rozhodli o zmenených odvolaniach, pre ktoré špecializované zákony ukladajú príslušnosť týmto súdom.

Všetci advokáti, ktorí môžu zastupovať na súdoch Veľkovojvodstva, môžu zastupovať aj na správnom súde, ale iba „advokáti zapísaní v zozname 1“ zoznamov, ktoré každoročne zostavujú rady advokátskych komôr, majú právo vykonávať vyšetrovacie a procedurálne úkony (zastupovanie právnym zástupcom).

Štát zastupuje na správnom súde zmocnenec alebo advokát.

Prvostupňový správny súd (Tribunal administratif)

Prvostupňový správny súd so sídlom v Luxemburgu rozhoduje o odvolaniach pre nepríslušnosť, prekročenie a zneužitie právomoci, porušenie zákona alebo foriem určených na ochranu súkromných záujmov, proti všetkým správnym rozhodnutiam, voči ktorým nie je možné podať žiadne iné odvolanie podľa zákonov a nariadení, a proti správnym nariaďujúcim aktom bez ohľadu na orgán, ktorý ich vydal. Vo všeobecnosti rozhoduje o sporoch týkajúcich sa priamych daní a obecných daní a poplatkov.

Odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu je možné podať na správnom súde.

Prvostupňový správny súd rozhoduje ako sudca vo veci samej o odvolaniach voči rozhodnutiam riaditeľa správy priamych príspevkov v prípadoch, keď príslušné zákony ustanovujú možnosť takéhoto odvolania.

Ostatné špecializované súdy

Ústavný súd

Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou s výnimkou zákonov, ktoré sa týkajú schvaľovania zmlúv.

Ak niektorá strana spochybní súlad zákona s ústavou pred všeobecným alebo správnym súdom, tento súd je povinný predložiť vec ústavnému súdu okrem prípadu, keď sa domnieva, že: a) rozhodnutie v otázke súladu nie je, pokiaľ ide o vynesenie rozsudku, nevyhnutné; b) otázka súladu je neopodstatnená; c) ústavný súd v rovnakej veci už rozhodol.

Ústavný súd je zložený z predsedu najvyššieho súdu, predsedu správneho súdu, dvoch radcov pri kasačnom súde a piatich sudcov vymenovaných veľkovojvodom na základe spoločného súhlasu najvyššieho súdu a správneho súdu. Ústavný súd má jeden senát zasadajúci v zložení piatich sudcov.

Právne databázy týkajúce sa týchto oblastí

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknečasť venovanú súdom na webových stránkach ministerstva spravodlivosti.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom oknearbitrážnej rady a najvyššej rady sociálneho zabezpečenia.

Pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnych súdov.

Pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneústavného súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 27/03/2015