Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Luxemburg

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I det här avsnittet finns en översikt över specialdomstolar i Luxemburg.


Specialdomstolar

Allmänna domstolar

Socialförsäkringsdomstolen (Conseil arbitral) och högsta socialförsäkringsdomstolen (Conseil supérieur des assurances sociales)

Tvister i socialförsäkringsfrågor som rör medlemskap eller anslutning, avgifter, ordningsböter och förmåner, utom de som anges i artikel 317 eller artiklarna 147 och 148 i socialförsäkringslagen, avgörs av socialförsäkringsdomstolen. Domarna kan överklagas till högsta socialförsäkringsdomstolen. Socialförsäkringsdomstolens avgöranden i sista instans och högsta socialförsäkringsdomstolens domar kan överklagas till kassationsdomstolen.

Förvaltningsdomstolar

Högsta förvaltningsdomstolen (La Cour Administrative)

Om inget annat anges i lagen kan avgöranden från lägre förvaltningsdomstolar överklagas till högsta förvaltningsdomstolen som ligger i Luxemburg. Överklagandena gäller enskilda förvaltningsrättsliga beslut samt beslut i mål om ogiltigförklaring av förvaltningslagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen avgör också överklagade domar från andra förvaltningsdomstolar i mål om ändring av beslut där dessa domstolar enligt speciallagstiftning är behöriga.

Advokater som får föra talan vid de allmänna domstolarna får också föra talan vid högsta förvaltningsdomstolen. Däremot får endast advokater som är upptagna på förteckning I i advokatsamfundets årligen uppdaterade advokatförteckning leda förundersökningar och upprätta rättegångshandlingar (ministère d'avoué).

Staten företräds vid högsta förvaltningsdomstolen av allmänt ombud eller advokat.

Förvaltningsdomstolen (Le Tribunal Administratif)

Förvaltningsdomstolen har sitt säte i staden Luxemburg och handlägger mål som gäller oskicklighet i tjänsten, myndighetsmissbruk och brott mot lagar eller formföreskrifter som ska skydda enskildas intressen. Det rör sig om överklaganden av alla förvaltningsbeslut som enligt lagar och bestämmelser inte kan överklagas på annat sätt och om ogiltigförklaring av annan förvaltningslagstiftning, oavsett vilken myndighet som utfärdat den. Domstolen avgör också mål om direkta skatter och kommunala skatter och avgifter.

Förvaltningsdomstolens avgöranden kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen prövar överklaganden av skattemyndighetens beslut om direkta skatter enligt vad som anges i relevant lagstiftning.

Andra specialdomstolar

Författningsdomstol (Cour Constitutionelle)

Författningsdomstolen fattar beslut om lagar är förenliga med författningen, förutom lagar som gäller godkännande av internationella fördrag.

Om en part inför allmän domstol eller förvaltningsdomstol ifrågasätter om en lag är förenlig med författningen ska domstolen lägga fram ärendet för författningsdomstolen, om den inte anser att a) det inte krävs någon prövning av frågan för att fälla ett avgörande, b) frågan helt saknar grund eller c) författningsdomstolen redan har avgjort en fråga rörande samma sak.

Författningsdomstolen består av högsta domstolens ordförande, högsta förvaltningsdomstolens ordförande, de båda domarna vid kassationsdomstolen och de fem domare som utsetts av storhertigen efter gemensamt yttrande från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Författningsdomstolen har en avdelning med fem domare.

Rättsdatabas på området

Se Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnittet om domstolar på justitieministeriets webbplats

Är tillgången till uppgifter i databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till uppgifter i databasen är kostnadsfri.

Kort innehållsbeskrivning

Länken öppnas i ett nytt fönsterSocialförsäkringsdomstolens och högsta socialförsäkringsdomstolens webbplats.

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörvaltningsdomstolarnas webbplats.

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörfattningsdomstolens webbplats.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 27/03/2015