Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Латвия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на специализираните съдилища в Латвия.


Специализирани съдилища

Конституционен съд на Република Латвия (Satversmes tiesa)

Съгласно Връзката отваря нов прозорецКонституцията на Република Латвия (наричана по-нататък „Конституцията“) в страната има Конституционен съд (Satversmes tiesa), който е независим съдебен орган и разглежда, в рамките на предоставените му от закона правомощия, делата за конституционосъобразност на законодателството и дела по други въпроси, предвидени в закона. Конституционният съд може да обезсилва законите и подзаконовите актове или части от тях.

Съгласно член 16 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за Конституционния съд (Satversmes tiesas likums) Конституционният съд разглежда делата, свързани със:

 1. съответствието на законите с Конституцията;
 2. съответствието на международните договори, подписани или сключени от Латвия, с Конституцията (включително преди ратифицирането им от латвийския парламент — Saeimā);
 3. съответствието на законовите и подзаконовите нормативни актове, или на части от такива актове, с норми на правото, ползващи се с по-голяма юридическа сила;
 4. съответствието със закона на другите актове, приети от Парламента (Saeimā), правителството, президента, председателя на Парламента или министър-председателя (с изключение на административните актове);
 5. съответствието със закона на заповедите, с които даден министър, оправомощен за целта от правителството, отменя решения на органи на местната администрация;
 6. съответствието на разпоредбите на латвийското национално законодателство с международните споразумения, сключени от Латвия, които не противоречат на Конституцията.

Конституционният съд се състои от седем съдии, които се назначават с мнозинство от общия брой гласове в Парламента, т.е. с не по-малко от 51 гласа. Трима от съдиите се назначават по предложение на не по-малко от десет народни представители от Парламента, двама — по предложение на Министерския съвет и двама — по предложение на Пленума (Общото събрание) на Върховния съд. Пленумът на Върховния съд избира кандидатите за длъжността съдия в Конституционния съд измежду латвийските съдии.

Конституционният съд не може да образува дела по собствена инициатива; за целта той трябва да бъде сезиран от лицата, предвидени в закона. Според действащото законодателство Конституционният съд може да бъде сезиран от:

 • президента на Републиката;
 • парламента;
 • поне двадесет народни представители;
 • Министерски съвет (Ministru kabinets);
 • главния прокурор;
 • Сметната палата на Латвия;
 • общинските съвети;
 • Омбудсмана, когато институцията или държавният служител, издал оспорвания акт, не е отстранил установените недостатъци в определения от Омбудсмана срок;
 • съдилищата, разглеждащи граждански, наказателни или административни дела;
 • съдиите по вписванията в отделенията по кадастри и имотни регистри, които вписват недвижими имоти или права, свързани с тези имоти, в кадастъра и имотния регистър;
 • всяко физическо или юридическо лице, чиито основни права, регламентирани в Конституцията, са нарушени;
 • Съдебният съвет (Tieslietu padome) в рамките на законоустановената си компетентност.

Делата относно конституционосъобразността на законите и подзаконовите актове, относно съответствието на нормите на националното законодателство с международните споразумения, които са сключени от Латвия и не противоречат на Конституцията, и относно съответствието с Конституцията на международните споразумения, подписани или сключени от Латвия (включително преди ратифицирането им от парламента), както и на останалите нормативни актове или части от тях, се разглеждат от Конституционния съд в пълен състав. Останалите дела се решават от състав от трима съдии, освен ако Конституционният съд реши друго.

Решенията на Конституционния съд са окончателни и придобиват сила на пресъдено нещо от момента на произнасянето им. Както те, така и тълкуването на правните норми, дадено в тях, са задължителни за всички национални и местни институции и длъжностни лица, включително съдилищата, както и за физическите и юридическите лица.

Правните норми, обявени от Конституционния съд за противоречащи на правна норма от по-висока степен, се смятат за отменени, считано от публикуването на съдебното решение, освен ако съдът реши друго. Ако Конституционният съд приеме, че международно споразумение, подписано или сключено от Латвия, противоречи на Конституцията, Министерският съвет е длъжен незабавно да предприеме действия за неговото изменяне, денонсиране, суспендиране или оттегляне на страната от споразумението.

Юридически бази данни

Наименование и URL адрес на базата данни

Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика на Конституционния съд (търсене)

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Кратко описание на съдържанието на базата данни

Базата данни съдържа решенията на Конституционния съд на Република Латвия.

Допълнителна информация

Интерфейсът за търсене в базата данни, както и съдебните решения са достъпни на латвийски и английски език.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецКонституционен съд на Република Латвия (Satversmes tiesa)

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 09/08/2017