Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Malta

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Tento oddíl poskytuje informace o organizaci zvláštních soudů na Maltě.


Specializované soudy

Působení Ústavního soudu

Druhé instance

Odvolání

Tento soud je vyslechnut — kasační opravné prostředky týkající se případů údajného porušování lidských práv, výkladu Ústavy a neplatnosti právních předpisů. Rovněž má původní pravomoc rozhodovat o otázkách týkajících se členů Sněmovny reprezentantů a o veškerých odkazech na něj týkajících se hlasování o volbě členů Sněmovny reprezentantů.

Soud tvoří předseda a dva soudci.

První dvůr občanskoprávního soudu

První instance

První dvůr občanskoprávního soudu se zabývá rovněž věcmi týkajícími se údajného porušování lidských práv a základních svobod, které jsou chráněny ústavou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soudu předsedá soudce.

Pracovněprávní tribunál (Industrial Tribunal)

První instance

Tribunál projednává věci týkající se nezákonného ukončení pracovního poměru a diskriminace nebo jiného nezákonného zacházení na pracovišti.

Tribunálu předsedá předseda.

Rada pro regulaci nájmů

První instance

Rada projednává věci týkající se změn podmínek nájemního vztahu, včetně zvýšení nájmu a ukončení nájmu. Tyto věci se musí týkat nájemních smluv uzavřených před 1. červnem 1995.

Tribunálu předsedá smírčí soudce.

Pozemková arbitrážní rada (Land Arbitration Board)

První instance

Rozhodčí soud spolkové země projednává věci týkající se klasifikace vyvlastněného pozemku, veřejného účelu vyvlastnění a částky odškodnění vlastníka.

Tribunálu předsedá smírčí soudce.

Rada pro kontrolu nájmu zemědělských pozemků (Rural Lease Control Board)

První instance

Tato rada projednává případy týkající se pozemků — pronájmy a návrhy vlastníků týkající se vypovězení nájemní smlouvy.

Tribunálu předsedá smírčí soudce.

Tribunál pro správní přezkum (Administrative Review Tribunal)

První instance

Uvedený soud má pravomoc přezkoumávat správní akty.

Tribunálu předsedá soudce nebo smírčí soudce.

Tribunál pro vypořádání dědictví (Partition of Inheritances Tribunal)

První instance

Tribunál rozhoduje o dělení majetku u společně děděné pozůstalosti zesnulé osoby.

Tribunálu předsedá rozhodce.

Odvolací tribunál pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Odvolání

Tribunál rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím, nařízením a opatřením generálního ředitele pro ochranu hospodářské soutěže a generálního ředitele pro spotřebitelské záležitosti. Rozhodnutí Soudu jsou konečná jinak než ve výjimečných případech, kdy je odvolání povoleno, avšak tyto opravné prostředky jsou omezeny na právní otázky.

Tribunálu předsedá soudce a dva členové.

Soud pro přezkum notářských úkonů (Court of Revision of Notarial Acts)

První instance

Jde o zvláštní soud, který dohlíží na všechny notáře, notářské archívy a veřejný rejstřík. Má pravomoc navštívit notářské archívy, veřejný rejstřík a notářské úřady a ukládat disciplinární sankce. Tento soud je rovněž oprávněn nařídit opravu nesprávných informací ve veřejných rejstřících.

Soud tvoří inspektoři (visitors).

 

Správní soudy

Soudní přezkum je proces, při kterém soud může přezkoumávat rozhodnutí veřejnoprávního orgánu, úřadu nebo agentury a v konečném důsledku je i zrušit, pokud je shledá nezákonným.

Tento právní prostředek může využít každý, kdo byl poškozen rozhodnutím či opatřením veřejnoprávního orgánu, které se ho týká. Čl. 469a kapitoly 12 sbírky zákonů Malty je prováděcím článkem, který svěřuje soudům pravomoc provádět přezkum. I kdyby neexistovalo toto výslovné legislativní ustanovení, bylo by možné na soudní přezkum nahlížet jako na inherentní pravomoc soudů vycházející z doktríny o dělbě moci, která je v demokratických státech všeobecně uznávána.

Příslušnost v těchto věcech mají obecné soudy, konkrétně první dvůr občanskoprávního soudu, a existuje právo odvolat se k odvolacímu soudu (Court of Appeal).

Zákon o správní justici vstoupil v platnost dne 1. ledna 2009 a stanoví zřízení odvolacího správního soudu. Tento nezávislý a nestranný tribunál přezkoumává správní akty předložené poškozenou osobou a zároveň rozhoduje ve sporech, které s těmito akty souvisí. Tribunálu předsedá osoba, která na Maltě zastává nebo zastávala úřad soudce či smírčího soudce. Opravný prostředek proti rozhodnutím tribunálu lze podat k odvolacímu soudu.

Další zvláštní soudy

Místní tribunály

Místní tribunály tvoří na Maltě neoddělitelnou součást soustavy soudů. Lze je považovat za předsunutá pracoviště soudů a projednávají delikty, které mohou mít navzdory své nízké závažnosti výrazně škodlivý vliv na širokou veřejnost. Místním tribunálům předsedá komisař pro spravedlnost (Commissioner for Justice), jehož jmenování a odvolání z funkce se řídí stejnými pravidly, jaká platí pro ostatní smírčí soudce. Tím je zaručeno, že každý občan má možnost domáhat se ochrany svých práv a zároveň jsou respektovány zásady spravedlivého procesu. Existuje devět místních tribunálů, které seskupují obvody několika místních rad.

Právní databáze

Na maltských stránkách „Organizace soudnictví v členských státech – Malta“ naleznete podrobné informace a odkazy na příslušné databáze.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby – Sentenzi Online

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby – soudní řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby – přehled soudních zasedání

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby – statistika

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby – soudní dražby

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby – občanskoprávní formuláře (v maltštině)

Odkaz se otevře v novém okně.Právní služby (sbírka zákonů Malty)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/09/2019