Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Malta

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Maltā.


Specializētās tiesas

Konstitucionālā tiesa

Otrā instance

Pārsūdzība

Minētā tiesa izskata pārsūdzības par gadījumiem, kas saistīti ar iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, Konstitūcijas interpretāciju un tiesību aktu spēkā neesamību. Tiesas jurisdikcijā ietilpst arī nolēmumu pieņemšana par jautājumiem saistībā ar Pārstāvju palātas locekļiem un par pieteikumiem saistībā ar balsošanu Pārstāvju palātas vēlēšanās.

Vada augstākais tiesnesis un vēl divi tiesneši

Civiltiesas pirmā palāta

Pirmā instance

Arī Civiltiesas pirmā palāta izskata lietas par iespējamiem cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem, kas ir aizsargātas ar Konstitūciju un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.

Vada tiesnesis

Rūpniecības tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls izskata lietas saistībā ar prettiesisku atbrīvošanu no darba un diskriminējošu vai cita veida nelikumīgu izturēšanos darba vietā.

Vada priekšsēdētājs

Īres regulācijas padome

Pirmā instance

Īres regulācijas padome izskata lietas saistībā ar izmaiņām īres noteikumos, tai skaitā īres maksas paaugstināšanu un īres līguma izbeigšanu. Šīm lietām ir jāattiecas uz īres līgumiem, kas noslēgti pirms 1995. gada 1. jūnijs.

Vada miertiesnesis

Zemes šķīrējtiesas padome

Pirmā instance

Zemes šķīrējtiesas kolēģija izskata lietas saistībā ar ekspropriētās zemes klasifikāciju, ekspropriācijas sabiedrisko mērķi un īpašnieka pienākošos kompensācijas summu.

Vada miertiesnesis

Lauksaimniecības zemes nomas kontroles padome

Pirmā instance

Šī padome izskata lietas saistībā ar zemi — nomas līgumu izbeigšanu un īpašnieku prasījumiem.

Vada miertiesnesis

Administratīvo aktu pārbaudes tribunāls

Pirmā instance

Minētā tiesa ir pilnvarota pārskatīt administratīvos aktus.

Vada tiesnesis vai miertiesnesis

Mantojuma dalīšanas tribunāls

Pirmā instance

Šis tribunāls izskata lietas saistībā ar mirušas personas tiesību pārņēmēju kopīpašumā esoša īpašuma dalīšanu.

Vada šķīrējtiesnesis

Konkurences un patērētāju sūdzību tribunāls

Pārsūdzība

Šis tribunāls izskata sūdzības, kuras iesniegtas par Konkurences ģenerāldirektora un Patērētāju lietu ģenerāldirektora lēmumiem, rīkojumiem vai pasākumiem. Civildienesta tiesas lēmumi ir galīgi citādi, nekā izņēmuma gadījumos, kad tiek pārsūdzēti apelācijas lēmumi, tomēr attiecas tikai uz tiesību jautājumiem.

Vada tiesnesis un divi locekļi

Notariālo aktu pārbaudes tiesa

Pirmā instance

Šī ir specializēta tiesa, kura uzrauga visus notārus, notāru arhīvus un publiskos reģistrus. Tā ir pilnvarota apmeklēt un pārbaudīt notāru arhīvu, publisko reģistru un notāru birojus un uzlikt disciplinārsodus. Šai tiesai ir arī pilnvaras pieprasīt publiskā reģistrā iekļautas nepareizas informācijas labošanu.

Sastāv no locekļiem, kurus sauc par “viesiem” (viżitaturi).

 

Administratīvās tiesas

Pārbaude tiesā ir process, saskaņā ar kuru iespējams pārskatīt un atcelt ministrijas, valsts iestādes vai aģentūras lēmumu, ja tiesas konstatē, ka tas ir nelikumīgs.

Šo procedūru var uzsākt ikviens, kuru neapmierina pārvaldes lēmums vai rīcība, kas viņu skar. Maltas likumu 12. nodaļas 469.a pants ir noteicošā diena, ar kuru šādas pilnvaras tiek piešķirtas tiesām. Tomēr, pat ja šādas tiesību normas nebūtu, pamatojoties uz demokrātiskās valstīs vispārpieņemto doktrīnu par varas dalīšanu, pārbaudi tiesā varētu uzskatīt arī par pašsaprotamu tiesas pilnvaru.

Šādas lietas ir vispārējās piekritības tiesu, proti, Civiltiesas pirmās palātas, jurisdikcijā; sūdzības par pirmās instances tiesas nolēmumiem iesniedzama Apelācijas tiesā.

Administratīvais likums par tiesiskumu stājās spēkā 2009. gada 1. janvāris, un tajā paredzēts izveidot Administratīvo apelācijas tiesu. Šis neatkarīgais un objektīvais tribunāls pārbauda administratīvos aktus, par kuriem pieteikumus iesniegušas personas, kuru tiesības ar šiem aktiem ir aizskartas, un izskata tam nosūtītās lietas. Tribunālu vada priekšsēdētājs, kas Maltā ieņem vai kādreiz ir ieņēmis tiesneša vai miertiesneša amatu. Tribunāla nolēmumus var pārsūdzēt Apelācijas tiesā.

Citas specializētās tiesas

Vietējie tribunāli

Vietējie tribunāli ir Maltas tiesu sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Ar tiem tiek paplašināta tiesu sistēma, un šīs institūcijas izskata pārkāpumus, kuri, lai gan ir šķietami nenozīmīgi, tomēr var ievērojami traucēt sabiedrisko mieru un kārtību. Vietējos tribunālus vada tieslietu komisārs, kuru ieceļ un atceļ tādā pašā kārtībā kā jebkuru citu miertiesnesi. Tādējādi katram pilsonim tiek dota iespēja izklāstīt savas sūdzības, vienlaikus nodrošinot lietu taisnīgas izskatīšanas pamatprincipu ievērošanu. Maltā ir deviņi vietējie tribunāli, kas apvieno vairākas vietējās padomes.

Juridiskās datubāzes

Lūdzu, skatiet vietni “ Tiesu sistēmas organizācija dalībvalstīs — Malta”, kur atradīsiet sīkāku informāciju par attiecīgajām datubāzēm un saites uz tām.

Saites

Saite atveras jaunā logāTieslietu, kultūras un pašvaldību lietu ministrija

Saite atveras jaunā logāTiesu pakalpojumi

Saite atveras jaunā logāTiesu dienesti — Sentenzi tiešsaistē

Saite atveras jaunā logāTiesu pakalpojumi — Tiesas process

Saite atveras jaunā logāTiesas pakalpojumi — zāles lietošana

Saite atveras jaunā logāTiesu pakalpojumi — Statistika

Saite atveras jaunā logāTiesu iestāžu pakalpojumi — izsoles, ko veic izsoles

Saite atveras jaunā logāTiesu dienesti — Civilie veidlapas (maltiešu valodā)

Saite atveras jaunā logāJuridiskie pakalpojumi (Maltas likumi)


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 13/09/2019