Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe specializate - Malta

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Această secțiune oferă informații privind organizarea instanțelor specializate în Malta.


Instanțele specializate

Curtea Constituțională

A doua instanță

Recurs

Această instanță este audiată — căile de atac cu privire la cazurile de presupuse încălcări ale drepturilor omului, de interpretare a Constituției și de nulitate a legilor. Acesta are, de asemenea, competența de a hotărî cu privire la chestiunile referitoare la membrii Camerei Reprezentanților și cu privire la orice referire la aceasta în ceea ce privește votarea pentru alegerea membrilor Camerei Reprezentanților.

Sub președinția Curții Supreme și alți doi judecători

Camera întâi a Tribunalului

Prima instanță

Camera întâi a Tribunalului civil se ocupă, de asemenea, de cauze privind presupusa încălcare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale care sunt protejate prin Constituție și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Sub președinția unui judecător

Tribunalul industrial

Prima instanță

Această instanță audiază cauzele referitoare la concedierea abuzivă și la tratamentul discriminatoriu sau la orice alt tratament ilegal la locul de muncă.

Prezidat de președinte

Consiliul pentru reglementarea chiriilor

Prima instanță

Consiliul de reglementare pentru chirie audiază cauzele legate de modificările condițiilor de leasing, inclusiv creșterile chiriilor și încheierea contractului de leasing. Aceste cazuri trebuie să se refere la contracte de închiriere încheiate înainte de 1 iunie 1995.

Sub conducerea unui magistrat

Consiliul de arbitraj în domeniul funciar

Prima instanță

Grupul de arbitraj al landului soluționează cauzele referitoare la clasificarea terenurilor expropriate, scopul public al exproprierii și cuantumul despăgubirii datorate proprietarului.

Sub conducerea unui magistrat

Comisia rurală de control al administratorilor de leasing

Prima instanță

Acest comitet audiază cauze referitoare la terenuri — contracte de leasing și creanțe deținute de proprietari în ceea ce privește încetarea contractului de leasing.

Sub conducerea unui magistrat

Tribunalul de Control Administrativ

Prima instanță

Această instanță are competența de a reexamina actele administrative.

Sub președinția unui judecător sau a unui magistrat

Divizarea tribunalului

Prima instanță

Această Curte audiază și decide cu privire la cauzele referitoare la împărțirea bunurilor deținute în comun de către moștenitorii unei persoane decedate.

Prezidat de arbitru

Competition and Consumer Appeals Tribunal

Recurs

Tribunalul judecă și soluționează căile de atac împotriva deciziilor, a ordinelor sau a măsurilor directorului general pentru concurență și ale directorului general pentru probleme privind protecția consumatorilor. Deciziile tribunalului sunt definitive, cu excepția cazurilor excepționale în care recursurile sunt permise. cu toate acestea, căile de atac sunt limitate la chestiuni de drept.

Sub președinția unui judecător și a doi membri

Tribunalul de revizuire a actelor notariale

Prima instanță

Aceasta este o instanță specială care monitorizează toți notarii, arhivele Notariale și Registrul public. Aceasta are autoritatea de a vizita și inspecta arhivele Notariale, oficiile Registrului public și notarilor, precum și de a impune sancțiuni disciplinare. Curtea are, de asemenea, competența de a solicita corectarea informațiilor incorecte conținute în înregistrările din registrul public.

Compusă din membri cunoscuți ca vizitatori

 

Instanțele administrative

Controlul jurisdicțional este procesul prin care o decizie a unui departament al guvernului, a unei autorități sau a unei agenții poate fi revizuită și revocată în ultimă instanță de către instanțe dacă s-a constatat că este ilegală.

Acțiunea este deschisă oricărei persoane lezate de o decizie guvernamentală sau de o acțiune guvernamentală care îi privește. Articolul 469a din capitolul 12 din legislația malteză este articolul care acordă o astfel de competență instanțelor. Cu toate acestea, chiar și în lipsa acestei dispoziții legislative, controlul jurisdicțional poate fi considerat drept o competență inerentă a instanțelor pe baza doctrinei separării puterilor, adoptată în general de statele democratice.

Instanțele de drept comun — și anume Camera întâi a Tribunalului Civil — au competență în astfel de cauze, cu dreptul de a introduce o acțiune la Curtea de Apel.

Legea privind justiția administrativă a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009 și prevede instituirea unui tribunal de revizuire administrativă. Această instanță independentă și imparțială reexaminează actele administrative cu care este sesizată de orice persoană prejudiciată și, de asemenea, adoptă norme cu privire la litigiile care îi sunt prezentate. Este prezidat de o persoană care deține sau a deținut funcția de judecător sau de magistrat în Malta. Deciziile Curții pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel.

Alte instanțe speciale

Tribunalele locale

Tribunalele locale fac parte integrantă din sistemul judiciar din Malta. Acestea pot fi considerate ca fiind o extensie a instanțelor și se ocupă de infracțiuni care, deși de o natură nesemnificativă, pot fi extrem de deranjante pentru publicul larg. Tribunalele locale sunt prezidate de un comisar pentru justiție numit și destituit în același mod ca orice alt magistrat. Aceasta garantează că fiecărui cetățean i se oferă șansa de a-și exprima nemulțumirile în mod specific, asigurând, în același timp, respectarea principiilor fundamentale de audiere echitabilă. Există nouă tribunale locale care reunesc mai multe consilii locale.

Baze de date legale

Vă rugăm să consultați pagina malteză „Organizarea justiției în statele membre — Malta”, unde veți găsi informații detaliate și linkuri către bazele de date relevante.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției, Culturii și Administrației Locale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServicii judiciare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServices Court Services — Sentenzi Online

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea de Justiție a Uniunii Europene

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServicii judiciare — Utilizarea Hall

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciile Curții de Conturi

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServicii judiciare — Vânzări judiciare ale licitației

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServicii judiciare — forme civile (în limba malteză)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServicii juridice (Laws of Malta)


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 13/09/2019