Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Malta

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Selles osas antakse teavet erikohtute korralduse kohta Maltal.


Erikohtud

Konstitutsioonikohus

Teine aste

Edasikaebus

See kohus kuulatakse ära — kaebused juhtumite kohta, mis on seotud väidetavate inimõiguste rikkumiste, põhiseaduse tõlgendamise ja seaduste kehtetuks tunnistamisega. Samuti on tal algne pädevus otsustada esindajatekoja liikmete küsimuste ja talle tehtud mis tahes viidete üle esindajatekoja liikmete valimise küsimuses.

Eesistujaks on ülemkohtu esimees ja kaks muud kohtunikku

Tsiviilkohtu esimene kolleegium

Esimene aste

Tsiviilkohtu esimene koda tegeleb ka inimõiguste ja põhivabaduste väidetava rikkumisega, mis on kaitstud põhiseadusega ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Eesistujaks on kohtunik

Tööstuskohus

Esimene aste

See kohus menetleb juhtumeid, mis on seotud ebaõiglase töölt vabastamise ja töökohal diskrimineeriva või muu ebaseadusliku kohtlemisega.

Eesistujaks on eesistuja

Rendiaparaadi juhatus

Esimene aste

Rendiaegli juhatus menetleb asju, mis on seotud rentide tingimuste muutumisega, sealhulgas üürihinna tõstmise ja rentimise lõpetamisega. Need juhtumid peavad olema seotud rendilepingutega, mis on sõlmitud enne 1. juunit 1995.

Eesistujaks on magistraat

Maa vahekohus

Esimene aste

Liidumaa vahekohtu vahekohus arutab sundvõõrandatud maa liigitamist, sundvõõrandamist ja omanikule võlgnetava hüvitise suurust.

Eesistujaks on magistraat

Rural Lease Control Board

Esimene aste

Kõnealune nõukogu arutab maaomandiga seotud asju — rendilepinguid ja omanike esitatud nõudeid rendilepingu lõpetamise kohta.

Eesistujaks on magistraat

Halduskohtu läbivaatamise tribunal

Esimene aste

Sellel kohtul on õigus haldusakte läbi vaadata.

Eesistujaks kohtunik või magistraat

Pärandi jaotamise kohus

Esimene aste

See kohus menetleb asju, mis on seotud vara jagamisega surnud isiku pärijatele.

Eesistujaks on vahekohtunik

Konkurentsi ja tarbijate kaebustega tegelev kohus (Consumer Appeals Tribunal)

Edasikaebus

See kohus menetleb ja lahendab apellatsioonkaebusi konkurentsi peadirektoraadi peadirektori ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi otsuste, korralduste või meetmete kohta. Avaliku Teenistuse Kohtu otsused on lõplikud, välja arvatud erandjuhtudel, kus on lubatud esitada kaebusi üksnes õigusküsimustes.

Eesistujaks on kohtunik ja kaks liiget

Notarite seaduste läbivaatamise kohus

Esimene aste

See on erikohus, mis jälgib kõiki Notarite, notarite arhiivi ja avalikku registrit. Tal on õigus külastada ja inspekteerida notarite arhiivi, avalikku registrit ja notarite kontorit ning määrata distsiplinaarkaristusi. Nimetatud kohtul on ka õigus teha otsust avaliku registri dokumentides sisalduva ebaõige teabe parandamise kohta.

Koosneb liikmetest, kes on tuntud kui külastajad

 

Halduskohtud

Kohtulik kontroll on protsess, mille käigus võib kohtute, organite või asutuste otsused läbi vaadata ja need lõpuks kohtute poolt kehtetuks tunnistada, kui leitakse, et need on ebaseaduslikud.

Meede on kättesaadav kõigile, kes on kannatanud valitsuse otsuse või neid puudutava tegevuse tõttu. Malta seadustekogu 12. peatüki artikkel 469a on sellise õiguse andmine kohtutele. Kuid isegi selle õigusnormi puudumisel võib kohtulikku kontrolli pidada kohtute loomulikuks jõuks, võttes aluseks võimude lahususe doktriini, mida demokraatlikud riigid üldiselt omaks võtavad.

Sellistes küsimustes on pädevad üldkohtud, nimelt tsiviilkohtu esimene kolleegium, kellel on õigus pöörduda apellatsioonikohtu poole.

Haldusõiguse seadus jõustus 1. jaanuaril 2009 ja sellega nähakse ette halduskohtu loomine. See sõltumatu ja erapooletu kohus vaatab läbi talle iga kannatanu esitatud haldusaktid ning samuti eeskirjad talle suunatud vaidluste kohta. Seda juhib isik, kellel on või on olnud Malta kohtuniku või kohtuniku amet. Apellatsioonikohtu otsuse saab edasi kaevata apellatsioonikohtusse.

Muud erikohtud

Kohalikud kohtud

Kohalikud vahekohtud on Malta kohtusüsteemi lahutamatu osa. Neid võib vaadelda kui kohtute laiendamist ja tegeleda rikkumistega, mis on küll vähetähtsa laadi, kuid võivad olla üldsusele väga häirivad. Kohalikud tribunalid on eesistujaks õigusvolinik, kes nimetatakse ametisse ja tagandatakse samal viisil nagu mõni teine kohtunik. Sellega tagatakse, et igale kodanikule antakse võimalus esitada kaebusi, tagades samas, et peetakse kinni õiglase kohtuliku arutamise aluspõhimõtetest. On olemas üheksa kohalikku tribunali, mis moodustavad kokku mitu kohalikku omavalitsust.

Juriidilised andmebaasid

Palun vaadake Malta kohta veebilehte „ Kohtukorraldus liikmesriikides — Malta”, kus on esitatud üksikasjalik teave asjaomaste andmebaaside kohta ja lingid nendele.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused — Kohtuotsuste andmebaas

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused — Kohtumenetlused

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused — Saalide kasutamine

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused — Statistika

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused — Sundenampakkumine

Lingil klikates avaneb uus akenKohtuteenused — Tsiviilmenetluses kasutatavad vormid (malta keeles)

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusteenused (Malta seadused)


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/09/2019