Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Malta

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych na Malcie.


Sądy wyspecjalizowane

Trybunał Konstytucyjny

Druga instancja

Odwołanie

Sąd ten rozpatruje skargi w sprawach dotyczących zarzucanych naruszeń praw człowieka, wykładni konstytucji i nieważności ustaw. Jest on również uprawniony do orzekania w sprawie pytań dotyczących członków Izby Reprezentantów oraz wszelkich odniesień do nich dotyczących głosowania w wyborach członków Izby Reprezentantów.

Trybunałowi przewodniczy prezes (Chief Justice) i dwóch sędziów

Pierwsza Izba Sądu Cywilnego

Pierwsza instancja

Pierwsza Izba Sądu Cywilnego zajmuje się również sprawami dotyczącymi rzekomego naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności chronionych na mocy konstytucji i europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Sądowi przewodniczy sędzia

Sąd Pracy (Industrial Tribunal)

Pierwsza instancja

Sąd ten rozpoznaje sprawy związane z niesłusznym rozwiązaniem stosunku pracy oraz dyskryminacją i innymi formami niezgodnego z prawem traktowania w miejscu pracy.

Sądowi przewodniczy jego prezes

Rada ds. regulacji czynszów

Pierwsza instancja

Izba ds. Regulacji Czynszów rozpoznaje sprawy związane ze zmianą warunków umów najmu, w tym z podwyższeniem czynszu oraz rozwiązaniem umowy najmu. Spór musi dotyczyć umowy najmu zawartej przed 1 czerwca 1995 r.

Sądowi przewodniczy sędzia pokoju (magistrate)

Izba Arbitrażowa ds. Nieruchomości (Land Arbitration Board)

Pierwsza instancja

Organ arbitrażowy ds. Nieruchomości rozpoznaje sprawy związane z kwalifikacją wywłaszczonego gruntu, publicznym celem wywłaszczenia oraz kwotą odszkodowania należnego właścicielowi.

Sądowi przewodniczy sędzia pokoju (magistrate)

Izba ds. Kontroli Dzierżawy na Obszarach Wiejskich (Rural Lease Control Board)

Pierwsza instancja

Izba wysłuchuje spraw dotyczących gruntów — dzierżawy i roszczeń właścicieli w związku z rozwiązaniem umowy najmu.

Sądowi przewodniczy sędzia pokoju (magistrate)

Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej (Administrative Review Tribunal)

Pierwsza instancja

Sąd ten jest uprawniony do dokonania kontroli aktów administracyjnych.

Trybunałowi przewodniczy sędzia lub sędzia pokoju.

Trybunał ds. Podziału Spadków (Partition of Inheritances Tribunal)

Pierwsza instancja

Trybunał ten rozpoznaje i rozstrzyga sprawy dotyczące podziału majątku stanowiącego wspólną własność spadkobierców zmarłego.

Trybunałowi przewodniczy sędzia arbitrażowy (arbitrator)

Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji i Konsumentów (Competition and Consumer Appeals Tribunal)

Odwołanie

Trybunał ten rozpoznaje i orzeka w sprawach dotyczących środków odwoławczych od decyzji, zarządzeń lub aktów Dyrektora Generalnego ds. Konkurencji i Dyrektora Generalnego ds. Ochrony Konsumentów. Orzeczenia Trybunału są ostateczne inne niż w wyjątkowych przypadkach, gdy środki zaskarżenia są jednak ograniczone do kwestii prawnych.

Trybunałowi przewodniczy sędzia i dwóch członków składu orzekającego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Revision of Notarial Acts

Pierwsza instancja

Jest to sąd szczególny sprawujący kontrolę nad wszystkimi notariuszami, archiwami notarialnymi oraz rejestrem publicznym. Posiada on kompetencje do przeprowadzania kontroli archiwów notarialnych, rejestru publicznego i kancelarii notarialnych oraz do nakładania sankcji dyscyplinarnych. Sąd ten ma również prawo zarządzić wprowadzenie poprawek do wpisów w rejestrze publicznym, jeśli zawierają one nieprawidłowe dane.

Składa się on z członków zwanych „wizytatorami” (visitors)

 

Sądy administracyjne

Kontrola sądowa to proces, w którym decyzje wydane przez ministerstwo, organ lub agencję rządową mogą zostać zbadane przez sąd i uchylone w razie stwierdzenia ich niezgodności z prawem.

Skargę może wnieść każdy poszkodowany na skutek dotyczących go decyzji lub działań rządu. Obowiązującym w tym zakresie przepisem jest art. 469a rozdziału 12 Zbioru praw Malty, w którym przyznano sądom takie uprawnienie. Jednakże nawet w przypadku braku takiego przepisu prawnego kontrola sądowa może być uważana za nieodłączne uprawnienie sądów zgodnie z ogólnie uznawaną w państwach demokratycznych doktryną podziału władzy.

Właściwość w takich sprawach mają sądy powszechne, a mianowicie Pierwsza Izba Sądu Cywilnego, a od wydanych przez nią orzeczeń można się odwołać do Sądu Apelacyjnego.

Ustawa o sądownictwie administracyjnym weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009 r. i przewiduje ustanowienie trybunału ds. kontroli administracyjnej. Ten niezawisły i bezstronny trybunał bada akty administracyjne na wniosek osób poszkodowanych, a także rozstrzyga skierowane do niego spory. Trybunałowi przewodniczy osoba, która sprawuje lub sprawowała stanowisko sędziego lub sędziego pokoju (magistrate) na Malcie. Odwołania od orzeczeń trybunału można składać do Sądu Apelacyjnego.

Inne sądy szczególne

Trybunały lokalne (local tribunals)

Trybunały lokalne stanowią integralną część maltańskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Mogą one być uważane za dodatkowy element systemu sądownictwa. rozpatrują one sprawy o wykroczenia, które, jakkolwiek błahej natury, mogą być dosyć uciążliwe dla społeczeństwa. Trybunałom lokalnym przewodniczy Komisarz ds. Sprawiedliwości (Commissioner for Justice) powoływany i odwoływany w ten sam sposób, co wszyscy inni sędziowie pokoju. Gwarantuje to każdemu obywatelowi możliwość zgłoszenia skargi, przy zapewnieniu poszanowania podstawowych zasad sprawiedliwego procesu. Istnieje dziewięć trybunałów lokalnych obejmujących swoją właściwością po kilka jednostek samorządu terytorialnego (local councils).

Prawne bazy danych

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej „Organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich – Malta” gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące odnośnych baz danych oraz łącza do nich

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości, Kultury i Samorządu Terytorialnego

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy – orzeczenia online

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy – postępowania sądowe

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy – wokanda

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy – statystyki

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy – licytacje sądowe

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis sądowy – formularze w sprawach cywilnych (w języku maltańskim)

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis prawny (Zbiór praw Malty)


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019