Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Malta

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov na Malte.


Špecializované súdy

Ústavný súd

Druhý stupeň

Odvolanie

Tento súd prejednáva odvolania týkajúce sa domnelého porušovania ľudských práv, výkladov Ústavy a neplatnosti zákonov.

Má výlučnú právomoc rozhodovať o otázkach týkajúcich sa členov Snemovne reprezentantov a vo veciach týkajúcich sa voľby členov do Snemovne reprezentantov, ktoré mu boli postúpené.

Predsedom senátu je predseda Ústavného súdu a tvoria ho ďalší dvaja sudcovia.

Prvá komora Občianskeho súdu

Prvý stupeň

Prvá komora Občianskeho súdu sa zaoberá aj vecami týkajúcimi sa domnelého porušovania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú chránené Ústavou Malty a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Predsedá sudca.

Pracovnoprávny tribunál

Prvý stupeň

Tento tribunál prejednáva spory týkajúce sa nezákonnej výpovede a diskriminačného alebo iného nezákonného zaobchádzania na pracovisku.

Predsedá určený predseda.

Rada pre reguláciu nájmu

Prvý stupeň

Rada pre reguláciu nájmu prejednáva veci týkajúce sa zmien podmienok nájmu vrátane zvýšenia nájomného a ukončenia nájmu. Prípady sa musia týkať nájomných zmlúv uzavretých pred 1. júnom 1995.

Predsedá zmierovací sudca.

Pozemková arbitrážna rada

Prvý stupeň

Pozemková arbitrážna rada prejednáva veci týkajúce sa klasifikácie vyvlastnenej pôdy, verejného účelu vyvlastnenia a výšky kompenzácie, ktorá prislúcha vlastníkovi.

Predsedá zmierovací sudca.

Rada pre kontrolu prenájmu poľnohospodárskych pozemkov

Prvý stupeň

Táto rada rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prenájmu poľnohospodárskych pozemkov a nárokov majiteľov súvisiacich s ukončením takéhoto prenájmu.

Predsedá zmierovací sudca.

Správny tribunál

Prvý stupeň

Tento tribunál má právomoc na preskúmanie správnych aktov.

Predsedá sudca alebo zmierovací sudca.

Tribunál pre vysporiadanie dedičstva

Prvý stupeň

Tento tribunál pojednáva a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa vysporiadania dedičstva po zosnulej osobe.

Predsedá arbiter.

Odvolací tribunál pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa

Odvolanie

Tento tribunál prejednáva a vysporadúva odvolania proti rozhodnutiam, príkazom alebo opatreniam generálneho riaditeľa pre ochranu verejnej súťaže alebo generálneho riaditeľa pre záležitosti spotrebiteľov. Rozhodnutia tribunálu sú konečné, odvolať sa možno len vo výnimočných prípadoch. V rámci odvolania sa však preskúma len právna stránka napadnutého rozhodnutia.

Predsedá sudca a senát tvoria ho ďalší dvaja členovia.

Notársky súd

Prvý stupeň

Ide o špeciálny súd, ktorý dohliada na všetky notárske úrady, notárske archívy a register obyvateľov. Môže navštevovať a vykonávať inšpekcie v notárskych archívoch, registri obyvateľov a notárskych úradoch a ukladať disciplinárne sankcie. V právomoci súdu je aj požadovať opravy nesprávnych informácií v registri obyvateľov.

Zložený z členov známych ako návštevníci.

Správne súdy

Súdne preskúmanie je postup, pri ktorom súd preskúmava zákonnosť rozhodnutia ministerstva, orgánu alebo agentúry verejnej správy, pričom disponuje právomocou nezákonné rozhodnutie zrušiť.

Proti rozhodnutiu alebo postupu administratívneho orgánu môže podať sťažnosť osoba, ktorá je takýmto rozhodnutím alebo postupom priamo poškodená. Súdy majú túto kontrolnú pôsobnosť na základe článku 469A kapitoly 12 Zbierky zákonov Malty. Aj bez existencie relevantného právneho ustanovenia však možno súdne preskúmanie považovať za prejav za neoddeliteľnú súčasť kompetencií súdov, a to na základe doktríny o rozdelení moci, ktorú vo všeobecnosti uznávajú všetky demokratické štáty.

Kontrola zákonnosti správnych rozhodnutí je v pôsobnosti všeobecných súdov (najmä Prvá komora Občianskoprávneho súdu). Proti ich rozhodnutiu sa sťažovateľ môže odvolať na Odvolací súd.

Správny dovolací tribunál bol vytvorený na základe zákona o správnom súdnictve, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Tento nezávislý a nestranný tribunál preskúmava správne akty, ktoré jej postúpila akákoľvek poškodená osoba a takisto rozhoduje o sporoch, ktoré mu boli postúpené. Tribunálu predsedá osoba, ktorá zastáva alebo v minulosti zastávala úrad vyššieho alebo nižšieho sudcu na Malte. Proti rozhodnutiu tohto tribunálu sa možno odvolať na Odvolacom súde.

Ostatné špeciálne orgány so súdnou právomocou

Miestne súdy

Miestne tribunály predstavujú neoddeliteľnú súčasť súdneho systému Malty. Je ich možné chápať ako vysunuté pracoviská súdov a zaoberajú sa prípadmi porušenia zákona, ktoré môžu mať napriek svojej nízkej závažnosti negatívny dosah na verejnosť. Miestnym tribunálom predsedajú komisári pre spravodlivosť, ktorých vymenovanie alebo odvolanie sa riadi rovnakými pravidlami ako v prípade zmierovacích sudcov. Miestne tribunály majú zabezpečiť, aby si každý občan mohol domáhať spravodlivosti a uplatniť svoje právo na riadne prerokovanie svojej veci. Na Malte existuje deväť miestnych tribunálov, v ktorých je zoskupených viacero miestnych rád.

Právne databázy

Na maltských stránkach Organizácia súdnictva v členských štátoch – Malta nájdete podrobné informácie o s odkazmi na príslušné databázy.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra a národnej bezpečnosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://mhas.gov.mt/en/Pages/Home.aspxOdkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – rozhodnutia súdov online

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – súdne konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – používanie siení

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – štatistika

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – súdne predaje majetku dražbou

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužby poskytované súdmi – občianskoprávne tlačivá (v maltčine)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávne služby (právne predpisy Malty)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/05/2015