menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Malta

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här hittar du information om hur specialdomstolarna på Malta är organiserade.


Specialdomstolar

Constitutional Court (författningsdomstolen)

Andra instans

Överprövning

Domstolen behandlar överklaganden av avgöranden som rör kränkningar av mänskliga rättigheter, tolkning av författningen och lagars ogiltighet. Den har också behörighet att avgöra frågor om ledamöterna i representanthuset och eventuella ärenden rörande val av dessa ledamöter.

Under ledning av Chief Justice och två andra judges

First Hall of the Civil Court (första instansen vid tvistemålsdomstolen)

Första instans

Första instansen vid tvistemålsdomstolen behandlar också ärenden om påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som skyddas av författningen och av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Under ledning av en judge

Industrial Tribunal (domstol för industrimål)

Första instans

Domstolen behandlar ärenden om felaktiga uppsägningar och diskriminerande eller annan olaglig behandling på arbetsplatsen.

Under ledning av en ordförande

Rent Regulation Board (hyresnämnd)

Första instans

Nämnden behandlar ärenden om förändringar i hyresvillkor, inklusive hyreshöjningar och uppsägning av hyresavtal. Ärendena måste gälla hyresavtal som ingicks före den 1 juni 1995.

Under ledning av en magistrate

Land Arbitration Board (skiljedomsorgan för fastighetsärenden)

Första instans

Land Arbitration Board behandlar ärenden om klassificering av exproprierad mark, det offentliga ändamålet med exproprieringen och vilken ersättning ägaren har rätt till.

Under ledning av en magistrate

Rural Lease Control Board (kontrollstyrelse för jordbruksarrenden)

Första instans

Styrelsen behandlar ärenden om jordbruksarrenden och fordringar från ägare vid uppsägning av arrenden.

Under ledning av en magistrate

Administrative Review Tribunal (förvaltningsnämnd)

Första instans

Nämnden har befogenhet att pröva administrativa beslut.

Under ledning av en judge eller magistrate

Partition of Inheritances Tribunal (domstol för fördelning av arv)

Första instans

Domstolen avgör arvstvister.

Under ledning av en skiljedomare

Competition and Consumer Appeals Tribunal (domstol för överklaganden i konkurrens- och konsumentärenden)

Överprövning

Domstolen behandlar och avgör överklaganden av beslut, föreskrifter eller åtgärder från generaldirektoratet för konkurrens och generaldirektoratet för konsumentfrågor. Domstolens avgöranden är slutgiltiga utom i undantagsfall då det är möjligt att överklaga. Sådana överklaganden får dock bara gälla rättsfrågor.

Under ledning av en judge och två ledamöter

Court of Revision of Notarial Acts (domstol för granskning av notariehandlingar)

Första instans

Domstolen övervakar alla notarier, notariatsarkiv och det offentliga registret. Den har befogenhet att besöka och inspektera notariatsarkiven, det offentliga registret och notariatskontor och besluta om disciplinära påföljder. Domstolen kan också besluta om korrigeringar av felaktiga uppgifter i det offentliga registret.

Består av ledamöter som kallas visitors

Förvaltningsdomstolar

Rättslig omprövning är ett förfarande som innebär att ett beslut av ett ministerium, en myndighet eller ett organ granskas och eventuellt upphävs om domstolen konstaterar att det är olagligt.

Alla som vill klaga på ett offentligt beslut eller en offentlig åtgärd som berör dem kan använda sig av detta förfarande. Artikel 469A i kapitel 12 i Laws of Malta (Maltas lagstiftning) är den artikel som ger domstolarna sådana befogenheter. Men även utan denna lagstiftning kan den rättsliga omprövningen betraktas som en av domstolarnas inneboende befogenheter på grundval av den normala maktfördelningsprincipen i demokratiska stater.

De allmänna domstolarna – det vill säga First Hall of the Civil Court (första instansen i tvistemålsdomstolen) – har behörighet i sådana frågor, med rätt att överklaga till Court of Appeal (appellationsdomstolen).

The Administrative Justice Act (lag om förvaltningsrättsskipning) trädde i kraft den 1 januari 2009. Genom den inrättades Administrative Review Tribunal (specialdomstol för administrativ prövning). Denna oberoende och opartiska specialdomstol prövar administrativa beslut och avgör tvister som hänskjuts till den. Specialdomstolens ordförande är eller har varit judge eller magistrate på Malta. Det går att överklaga specialdomstolens beslut till Court of Appeal.

Andra specialdomstolar

Lokala specialdomstolar

Lokala specialdomstolar är en integrerad del av rättssystemet på Malta. De kan ses som en förlängning av domstolarna, och behandlar lagöverträdelser som är av mer trivial natur, men som kan vara mycket störande för allmänheten. De lokala domstolarna leds av en Commissioner for Justice, som utses och avsätts på samma sätt som en magistrate. Detta garanterar att alla medborgare får möjlighet att ta upp sina klagomål, samtidigt som man ser till att de grundläggande principerna om rätten till en opartisk rättegång respekteras. Det finns nio lokala domstolar med flera lokala underavdelningar.

Rättsdatabaser

På sidan ”Domstolsväsen i medlemsstaterna – Malta” finns mer information om användbara databaser och länkar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för inrikes frågor och nationell säkerhet

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolstjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomar på nätet

Länken öppnas i ett nytt fönsterTvistemål

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolskalendarium

Länken öppnas i ett nytt fönsterStatistik

Länken öppnas i ett nytt fönsterExekutiva auktioner

Länken öppnas i ett nytt fönsterFormulär (på maltesiska)

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas lagstiftning


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/05/2015