Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Severní Irsko

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Tento oddíl přináší informace o tribunálech, kterým Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NICTS)) poskytuje správní podporu.


Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice) odpovídá za správu několika tribunálů v Severním Irsku. V praxi tuto funkci plní Soudní služba Severního Irska, výkonná agentura ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti má zákonnou odpovědnost za tyto tribunály:

 • Tribunál pro věci péče (Care Tribunal)
 • Tribunál pro věci charit (Charity Tribunal)
 • Odvolací panel Severního Irska pro kompenzaci újmy utrpěné v důsledku trestného činu (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • Pozemkový tribunál (Lands Tribunal)
 • Revizní tribunál pro duševní zdraví (Mental Health Review Tribunal)
 • Tribunál Severního Irska pro zdraví a bezpečnost (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Tribunál Severního Irska pro dopravní přestupky (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Tribunál Severního Irska pro věci oceňování (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • Komisaři pro sociálního zabezpečení a komisaři pro podporu dítěte (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • Tribunál pro zvláštní vzdělávací potřeby a zdravotní postižení (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Tribunál podle přílohy 11 nařízení z roku 1972 o zdravotnických a osobních sociálních službách pro Severní Irsko (Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972)

V dubnu 2010 ministerstvo spravedlnosti rovněž přijalo odpovědnost za správu odvolací služby (Appeals Service) a panelu pro posuzování nájmů (Rent Assessment Panel), které spravuje na základě dohody o úrovni služeb s ministerstvem pro komunity (Department for Communities). Plánuje se, že odvolací služba a panel pro posuzování nájmů budou v rámci programu reformy soudnictví zákoně převedeny na ministerstvo spravedlnosti.

Podle dohody o úrovni služeb poskytuje Soudní služba Severního Irska správní podporu rovněž tribunálům s působností pro celém Spojeném království, které mají sídlo v Severním Irsku, a to včetně daňového senátu (Tax Chamber), senátu pro imigrační a azylové otázky (Immigration and Asylum Chamber), senátu pro všeobecnou regulaci soudu prvního stupně (General Regulatory Chamber of the First-tier Tribunal), pokud jde o příslušnost k rozhodování v otázkách práva na přístup k informacím, a senátu pro správní odvolání vrchního soudu (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal).

Více informací o činnostech tribunálů, které spravuje Soudní služba Severního Irska, včetně jejich kontaktních údajů, naleznete na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 10/07/2018