Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Severné Írsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

V tomto oddiele nájdete informácie o tribunáloch, ktorým administratívnu podporu poskytuje Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).


Ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za správu viacerých tribunálov v Severnom Írsku. V skutočnosti túto funkciu zabezpečuje Súdna služba Severného Írska (NICTS – výkonná agentúra ministerstva).

Ministerstvo zo zákona zodpovedá za nasledujúce tribunály:

 • Tribunál pre veci starostlivosti (Care Tribunal)
 • Tribunál pre veci charít (Charity Tribunal)
 • Odvolací výbor Severného Írska pre kompenzáciu ujmy utrpenej v dôsledku trestného činu (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland)
 • Pozemkový tribunál (Lands Tribunal)
 • Revízny tribunál pre duševné zdravie (Mental Health Review Tribunal)
 • Tribunál Severného Írska pre zdravie a bezpečnosť (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Tribunál Severného Írska pre dopravné pokuty (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal)
 • Tribunál Severného Írska pre veci oceňovania (Northern Ireland Valuation Tribunal)
 • Komisári sociálneho zabezpečenia a komisári pre podporu dieťaťa (Social Security Commissioners and Child Support Commissioners)
 • Tribunál pre osobitné vzdelávacie potreby a zdravotné postihnutia (Special Educational Needs and Disability Tribunal)
 • Tribunál podľa prílohy 11 poriadku pre zdravotnícke služby a služby osobných sociálnych služieb pre Severné Írsko z roku 1972 [Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972]

Súdna služba Severného Írska prevzala v apríli 2010 zodpovednosť za odvolaciu službu (Appeals Service) a výbor pre posudzovanie nájmov (Rent Assessment Panel), pričom obe tieto inštitúcie sú spravované na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb uzavretej s ministerstvom pre komunity (Department for Communities). Plánuje sa, že obe inštitúcie budú v rámci programu reformy sústavy tribunálov prevedené do kompetencie ministerstva spravodlivosti.

Súdna služba Severného Írska poskytuje administratívnu podporu v súlade s podmienkami dohody o úrovni poskytovaných služieb takisto tribunálom s pôsobnosťou pre celé Spojené kráľovstvo, ktoré majú sídlo v Severnom Írsku, a to vrátane komory pre daňové spory (Tax Chamber), komory pre prisťahovalectvo a azyl (Immigration and Asylum Chamber) a sekcie práv na informácie v rámci všeobecnej regulačnej komory prvostupňového tribunálu (General Regulatory Chamber of the First-tier Tribunal) a komory pre správne odvolania vyššieho tribunálu (Administrative Appeals Chamber of the Upper Tribunal).

Viac informácií o činnosti tribunálov, ktoré spravuje Súdna služba Severného Írska, vrátane ich kontaktných údajov nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/07/2018