Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Холандия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Нидерландия.


Административни съдилища

Административните съдилища в Нидерландия са:

  • районен съд (Rechtbank): първоинстанционен съд по всички административни спорове,
  • апелативен съд (Gerechtshof): въззивна инстанция по данъчни въпроси,
  • Върховен съд (Hoge Raad): касационна инстанция по данъчни въпроси,
  • Централен апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социалната сигурност,
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven): въззивна (и последна) инстанция по спорове в областта на социално-икономическото административно право,
  • Отдел по административни спорове на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): въззивна (и последна) инстанция по всички административни спорове, които не са решени от други въззивни инстанции.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта, посветен на Връзката отваря нов прозорецсъдебната система на Нидерландия.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецИнформация за специализираните съдилища (на английски език)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/05/2020