Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Portugalsko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Na tejto stránke nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Portugalsku.


Súdne súdy v roku 1

Súdne súdy 1. stupňa sú spravidla okresné súdy. Tieto súdy sú zodpovedné za prípravu a stíhanie prípadov týkajúcich sa vecí, ktoré nepatria do právomoci iných súdov. Okresné súdy majú všeobecnú právomoc a osobitnú právomoc.

Okresné súdy vydali rozsudky, ktoré môžu byť odbornou spôsobilosťou, generickou a miestnou príslušnosťou. Rozsudky si vyžadujú právomoc a názov obce, v ktorej sú inštalované.

Môžu sa vytvoriť špecializované súdne rozhodnutia o súdnej príslušnosti:

 1. Civilná elektráreň;
 2. Občianske,
 3. Zločinecká elektráreň;
 4. Zločinecká lokalita;
 5. Drobná trestná činnosť;
 6. Vyšetrovanie trestných činov;
 7. Rodiny a maloletých osôb;
 8. Práca;
 9. Obchod;
 10. Vykonávanie.

Existujú tiež súdy so širokou právomocou, ktoré majú osobitnú právomoc:

 1. Súd pre duševné vlastníctvo;
 2. Súd pre hospodársku súťaž, regulačný a dozorný orgán;
 3. Námorný súd;
 4. Súd pre výkon trestov;
 5. Ústredný súd pre vyšetrovanie trestných činov.

Odborný posudok

Z týchto rozsudkov je potrebné poznamenať najmä:

Civil power plant

Ide o tieto rozsudky:

 • Príprava a skúšanie riadnych občianskoprávnych žalôb, ktorých hodnota je vyššia ako 50 000,00 EUR;
 • Výkon právomocí stanovených v Občianskom súdnom poriadku v oblastiach, ktoré nepatria do súdnej právomoci, v občianskoprávnych konaniach v hodnote presahujúcej 50 000,00 EUR;
 • Prípravu a vydanie rozsudku v súvislosti s konaním o nariadení predbežného opatrenia, na ktoré sa vzťahuje jeho právomoc;
 • Vykonáva ďalšie právomoci udelené zákonom.
 • Rodinné rozsudky a neplnoleté osoby

Pokiaľ ide o osobný stav ľudí a rodín, pripravuje sa a je presvedčený, že:

 1. Prípady dobrovoľnej právomoci vo vzťahu k manželom/manželkám;
 2. Nesporové konania týkajúce sa konsenzuálneho zväzku alebo spoločného hospodárstva;
 3. Súdne konanie o rozluke a rozvode;
 4. Žaloby o vyhlásenie, že civilné manželstvo neexistuje alebo bolo zrušené;
 5. Žaloby podané na základe článku 1647e a článku 1648 ods. 2 občianskeho zákonníka schváleného zákonným dekrétom č. 47344 z 25. novembra 1966,
 6. Akcie a opatrenia na presadzovanie práva v oblasti vyživovacej povinnosti medzi manželmi a medzi bývalými manželmi;
 7. Ďalšie opatrenia týkajúce sa rodinného stavu osôb a rodín.

Okrem svojich právomocí v tejto oblasti vykonávajú aj právomoci, ktoré zákon priznáva súdom v rámci konania o súpise majetku z dôvodu odlúčenia osôb a majetku, rozvodu, vyhlásenia neprítomnosti alebo vyhlásenia manželstva za neplatné, ako aj osobitných prípadov oddelenia majetku, na ktoré sa vzťahuje režim takéhoto konania.

V oblasti maloletých a dospelých detí sú zodpovedné za:

 1. Vypočuť žiadosti o poručníctvo a správu majetku;
 2. Vymenovať osobu, ktorá vstúpila do podnikania v mene dieťaťa, a vymenúva osobu, ktorá zastupuje dieťa mimo súdu ako dieťa, ktoré podlieha rodičovským povinnostiam;
 3. Na udelenie schválenia;
 4. Regulovať vykonávanie rodičovských práv a povinností a byť informovaný o otázkach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností;
 5. Stanoviť výšku výživného pre maloleté osoby a deti, ktoré sú maloletými osobami, a deti, ktoré sú najväčšími alebo emancipovanými deťmi, uvedené v článku 1880 občianskeho zákonníka, schválené zákonným dekrétom č. 47344 z 25. novembra 1966, a pripraviť a stíhať vymáhateľnosť výživného;
 6. Nariadil justičnú dôveru maloletých osôb,
 7. Poskytne osobe vybranej na prijatie alebo inštitúcii opatrenie na podporu a ochranu dôvery s cieľom jeho prijatia v budúcnosti;
 8. Nadviazanie vzťahu medzi občianskymi zadávateľmi a ich zrušenie;
 9. Povoliť zákonnému zástupcovi maloletých detí vykonávať určité úkony, potvrdiť tie, ktoré boli vykonané bez povolenia, a prijať ustanovenia týkajúce sa prijímania závetných darov;
 10. Rozhodovať o akomkoľvek zabezpečení, ktoré majú poskytnúť rodičia v prospech maloletých detí;
 11. Nariadiť úplnú alebo čiastočnú inhibíciu rodičovských práv a povinností stanovenú v článku 1920 občianskeho zákonníka schváleného zákonným dekrétom č. 47344 z 25. novembra 1966,
 12. Vyšetrovania, ex officio, materskej a otcovskej dovolenky a príprava a stíhanie žalôb na účely napadnutia a vyšetrovania materstva a otcovstva;
 13. Rozhodnúť v prípade nezhody medzi rodičmi o prvom názve a priezvisku maloletého dieťaťa.

Okrem odborných znalostí v tejto oblasti je na nich, aby:

 1. Ak existuje dohľad alebo správa aktív, určenie odmeny opatrovníka alebo správcu dedičstva, informovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odvolaní poručníka, správcu alebo samohlásky radu, schválenie a vyhlásenie účtovnej závierky, schválenie nahradenia hypotekárneho záložného práva a určenie posilnenia a náhrady zábezpeky a vymenovanie osobitného opatrovníka, ktorý zastupuje maloletú osobu mimo súdu;
 2. Vymenovať osobitného splnomocnenca na zastupovanie dieťaťa v akomkoľvek súdnom konaní;
 3. Konvertovať, zrušiť a posúdiť prijatie a žiadať a preskúmať účty a stanoviť výšku príjmu, ktorý sa má použiť na účely údržby prijatej osoby;
 4. Rozhodovať o posilnení a nahradení zabezpečenia pre maloleté deti;
 5. Požadovať a preskúmať účty, ktoré poskytnú rodičia;
 6. Musia byť informované o akýchkoľvek ďalších udalostiach v prípadoch uvedených v písmenách a)m).

Pokiaľ ide o ochranu a vzdelávanie, úlohou je:

 • Príprava, posudzovanie postupov podpory a ochrany a rozhodovanie o nich;
 • Vykonávať propagačné a ochranné opatrenia a monitorovať ich vykonávanie na požiadanie, ak je ohrozené dieťa alebo mladý človek a v prípade, že nie je ohrozená komisia pre ochranu;
 • Vykonávať súdne úkony v súvislosti so vzdelávacím prieskumom;
 • Posúdiť skutky klasifikované zákonom ako trestný čin spáchané deťmi vo veku od 12 do 16 rokov s cieľom vykonania ochranných opatrení,
 • Zaviesť a preskúmať opatrenia týkajúce sa opatrovníctva;
 • Vyhlásiť, že poručníctvo ukončí alebo ukončí,
 • Rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, ktorými sa ukladajú disciplinárne opatrenia maloletým osobám, na ktorých sa uplatnili.

Rozsudky v oblasti práce

V občianskoprávnych veciach sú známe okrem iného otázky vyplývajúce z podriadených pracovných vzťahov a vytvorených vzťahov na účely uzavretia pracovných zmlúv, pracovných úrazov a chorôb z povolania, ako aj pracovných zmlúv, ktoré sú zo zákona zahrnuté, do pracovných zmlúv, učňovských zmlúv a zmlúv o odbornej príprave, ako aj občianskoprávnych vecí týkajúcich sa štrajku.

Rozsudky v oblasti obchodu

Pripravte a veria:

 1. Konkurzné konania a osobitné postupy pre oživenie;
 2. Konanie o vyhlásení o neexistencii, neplatnosti a neplatnosti zakladacích listín a stanov;
 3. Žaloby týkajúce sa výkonu zamestnaneckých práv;
 4. Opatrenia na pozastavenie alebo zrušenie uznesení o obchodnej spoločnosti;
 5. Súdne likvidačné konanie vo vzťahu k spoločnostiam;
 6. Likvidácia európskej akciovej spoločnosti;
 7. Zrušenie holdingových spoločností;
 8. Opatrenia týkajúce sa zákonníka o obchodných registroch;
 9. Likvidácia úverových inštitúcií a finančných korporácií.

Sú tiež poverené podávaním opravných prostriedkov proti príkazu registrátorov zapisovateľa obchodného registra, ako aj námietok proti rozhodnutiam konzervátorov v súvislosti s administratívnymi postupmi pre likvidáciu a likvidáciu obchodných spoločností.

Rozhodnutia o presadzovaní práva

V rámci občianskoprávneho exekučného konania vykonávajú právomoci stanovené v Občianskom súdnom poriadku, ktoré sú vylúčené z konania na súdoch v oblasti duševného vlastníctva, na súdy hospodárskej súťaže, na reguláciu a dohľad, na námorný súd, na ich rodinné a rodinné rozsudky, na súdy a na výkon rozsudkov v trestnom konaní, ktoré sa podľa trestného práva nemajú začať pred občianskoprávnym rozsudkom.

Rozšírené súdy

Súdy pre duševné vlastníctvo

Viete o otázkach týkajúcich sa:

 1. Žaloby, pri ktorých sa žaloba týka autorského práva a s ním súvisiacich práv;
 2. Konanie, ak sa vec týka priemyselného vlastníctva, a to v akejkoľvek forme stanovenej zákonom;
 3. Žaloby o neplatnosť a zrušenie platnosti patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov a topografií polovodičových výrobkov stanovených v kódexe priemyselného vlastníctva a v iných uplatniteľných právnych predpisoch, ako aj návrhy na vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie registrácií dizajnov, obchodných značiek, log, odmien, označení pôvodu a zemepisných označení odvodených v rámci vzájomného návrhu,
 4. Odvolania proti rozhodnutiam Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), ktorými sa udeľujú alebo zamietajú práva priemyselného vlastníctva alebo ktoré sa vzťahujú na prevody, licencie, vyhlásenia o zastaranosti alebo akýkoľvek iný akt, ktorý ovplyvňuje, upravuje alebo anuluje práva priemyselného vlastníctva;
 5. Odvolanie a preskúmanie rozhodnutí alebo akýchkoľvek iných právne napadnuteľných opatrení, ktoré prijal INPI, I.P., v konaní o porušení;
 6. Konanie, pri ktorom sa príčina konania týka doménových mien na internete;
 7. Odvolania proti rozhodnutiam Nadácie pre národný vedecký výskum ako príslušného orgánu pre registráciu doménových mien, ktoré registrujú, odmietnu registráciu alebo odstránia názov domény of.SK;
 8. Akcie, pri ktorých sa dôvod konania týka názvu spoločnosti alebo názvu spoločnosti;
 9. Odvolania proti rozhodnutiam Instituto dos Registertos e do Notarado, I. P. (IRN, I.P.) o prípustnosti názvov a označení podľa právneho režimu Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Národný register právnických osôb);
 10. Akcie, pri ktorých sa príčina konania týka páchania nekalej súťaže alebo porušenia obchodných tajomstiev v oblasti priemyselného vlastníctva;
 11. Získavanie a uchovávanie dôkazov a poskytovanie informácií, ak si to vyžaduje ochrana práv duševného vlastníctva a autorských práv.

Hospodárska súťaž, regulácia a dohľad

Okrem iného sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa odvolania, preskúmania a výkonu rozhodnutí, príkazov a iných opatrení, ktoré sú z právneho hľadiska schopné napadnúť viaceré regulačné orgány, ako je Úrad pre hospodársku súťaž, Národný úrad civilného letectva, Banco de Portugal a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Úrad pre trh s cennými papiermi).

Námorný súd

Viete o otázkach týkajúcich sa:

 1. Náhradu škody spôsobenú alebo spôsobenú loďami, loďami a inými plávajúcimi plavidlami alebo spôsobenú ich námorným použitím vo všeobecných obchodných podmienkach;
 2. Zákazky na výstavbu, opravu, nákup a predaj lodí, člnov a iných plávajúcich plavidiel za predpokladu, že sú určené na námorné využitie;
 3. Zmluvy na prepravu po mori alebo kombinované alebo multimodálne dopravné zmluvy;
 4. Zmluvy o preprave vnútrozemskou vodnou dopravou alebo inými kanálmi v rámci obmedzení uvedených v tabuľke 1 pripojenej k všeobecnému nariadeniu o prístavoch, schválenej zákonným dekrétom č. 265/72 z 31. júla 1999;
 5. Zmluvy o námornom používaní lodí, člnov a iných plávajúcich zariadení, najmä tie, ktoré sú prenajaté a finančne prenajaté;
 6. Poistné zmluvy pre lode, člny, ostatné plávajúce stroje určené na námorné použitie a ich náklad;
 7. Hypotéky a oprávnenia na lode alebo člny, okrem skutočných záruk, pokiaľ ide o plavidlá a ich náklad;
 8. Osobitné konania týkajúce sa lodí, člnov, ostatných plávajúcich strojov a ich nákladu;
 9. Preventívne konania vo vzťahu k lodiam, lodiam a iným lodiam, ich príslušným nákladom a iným cenným položkám, ktoré patria medzi lode, člny a iné plávajúce plavidlá, ako aj k predbežnej žiadosti predloženej prístavnému orgánu, aby sa zabránilo vstupu plavidiel, ktoré sú predmetom takéhoto konania;
 10. Spoločné alebo individuálne straty vrátane strát súvisiacich s inými plávajúcimi plavidlami určenými na námorné využitie;
 11. Námorná pomoc a záchrana;
 12. Zmluvy na ťahanie plavidiel a služby lodivodov;
 13. Odstraňovanie stroskotania lodí;
 14. Občianskoprávna zodpovednosť vo vzťahu k znečisťovaniu mora a iným vodám v jeho jurisdikcii;
 15. Použitie, strata, odhalenie alebo privlastnenie rybárskych sietí alebo sietí na lov mäkkýšov, kôrovcov, mäkkýšov a morských rastlín, kotiev, lodí, zbraní, rezerv a iných objektov určených na plavbu alebo rybolov, okrem škôd spôsobených alebo utrpených takýmito materiálmi;
 16. Škody spôsobené na majetku v námornej verejnej sfére;
 17. Vlastníctvo a držba pôdy a majetku, ktoré vznikajú alebo vyplývajú z morských vôd alebo z existujúcich pozostatkov, ktoré ležia v pôde alebo podloží, alebo ktoré pochádzajú z vnútrozemských vôd alebo z nich existujú, ak existuje námorný záujem;
 18. Zatknutí;
 19. Všetky otázky týkajúce sa záležitostí obchodného práva v námornej doprave vo všeobecnosti;
 20. Odvolania proti rozhodnutiam kapitána prístavu v prípade, že ide o porušenie predpisov v námornej doprave.

Súd pre plnenie sankcií

Monitoruje vykonávanie trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody vydané rozsudkom a dohliada na jeho vykonanie a rozhoduje o jeho zmene, nahradení a ukončení trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody, ktoré boli vydané po vydaní konečného rozsudku. Je zodpovedná predovšetkým za:

 • Rozhodnúť o vykonaní dodatočnej vety vyhostenia, pričom vyhlási trest za trest odňatia slobody, a na začiatok vykonania dodatočnej vety vyhostenia;
 • Vyhlásil, že už neexistuje trest odňatia slobody, relatívne nešpecifikovaná sankcia a bezpečný príkaz na zadržanie;
 • Vydanie príkazov na zatknutie, zatknutie a prepustenie;
 • Rozhodol v neprítomnosti a nariadil zabavenie majetku v rozsahu, v akom bol páchateľ odsúdený, úplne alebo sčasti, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia;
 • Rozhodovanie o predbežnom odstránení skutočností alebo rozhodnutí zapísaných v registri trestov,

Ústredný súd pre vyšetrovanie trestnej činnosti

Vykonáva vyšetrovanie trestného činu, rozhoduje o výslovnosti a vykonáva funkcie justičného orgánu súvisiace s vyšetrovaním, keď trestná činnosť prebieha v okresoch rôznych odvolacích súdov a v ktorých sú ohrozené tieto trestné činy:

 1. Proti mieru a ľudskosti;
 2. Teroristická organizácia a terorizmus;
 3. Proti štátnej bezpečnosti s výnimkou volebných trestných činov;
 4. Nezákonné obchodovanie s narkotikami, psychotropnými látkami a prekurzormi s výnimkou prípadov priamej distribúcie spotrebiteľovi a zločineckého spolčenia pre obchodovanie s ľuďmi;
 5. Pranie špinavých peňazí,
 6. Korupcia, sprenevera a hospodárska účasť na podnikaní;
 7. Úmyselná platobná neschopnosť,
 8. Poškodenie administratívy v hospodárskej jednotke verejného sektora;
 9. Podvod pri získavaní alebo sprenevere príspevkov, grantov alebo úverov;
 10. Hospodárske a finančné trestné činy spáchané organizovaným spôsobom, a to aj prostredníctvom využívania počítačových technológií;
 11. Hospodárske a finančné porušenia s medzinárodným alebo nadnárodným rozmerom.

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/09/2019