Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?

Na ovoj su stranici navedene informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Portugalu.


Sudovi u 1.

Sudovi u okviru 1. stupnja u pravilu su okružni sudovi. Odgovornost je tih sudova da pripreme i kazneno gone slučajeve koji se odnose na slučajeve koji nisu u nadležnosti drugih sudova. Okružni sudovi imaju opću nadležnost i specijaliziranu nadležnost.

Okružni sudovi donijeli su presude koje mogu biti specijalizirane, generičke i lokalne nadležnosti. Presude se pozivaju prema nadležnostima i nazivu općine u koju su smještene.

Mogu se izrađivati specijalizirane presude o sudskoj nadležnosti:

 1. Civilna elektrana;
 2. Građanski;
 3. Kriminalistička elektrana;
 4. Kriminalna lokacija;
 5. Sitni kriminal;
 6. Kaznene istrage;
 7. Obitelj i maloljetnici;
 8. Rad,
 9. Trgovini;
 10. Provedba.

Postoje i sudovi široke nadležnosti koji imaju specijaliziranu nadležnost:

 1. Sud za intelektualno vlasništvo;
 2. Sud za tržišno natjecanje, regulatorni i nadzorni sud;
 3. Pomorski sud;
 4. Sud za izvršenje kazni;
 5. Središnji sud za kaznene istrage.

Sudska odluka

U tim je presudama posebno potrebno istaknuti sljedeće:

Civilna elektrana

Riječ je o sljedećim presudama:

 • Priprema i ispitivanje aktivnosti u okviru obične građanske deklaracije čija je vrijednost veća od 50 000,00 EUR;
 • Izvršavanje ovlasti utvrđenih u Zakonu o parničnom postupku u postupcima građanskog progona čija je vrijednost veća od 50 000,00 eura u područjima koja nisu u nadležnosti presude ili suda;
 • Pripremati i donositi presude u vezi s privremenim postupcima u vezi s kojima je djelovanje u njezinoj nadležnosti;
 • Izvršavati druge ovlasti dodijeljene zakonom.
 • Obiteljske presude i maloljetnici

O građanskom statusu za ljude i obitelji, priprema i vjeruje:

 1. Dobrovoljne nadležnosti u odnosu na bračne drugove;
 2. Izvanparnični postupak koji se odnosi na sporazumnu uniju ili zajedničko gospodarstvo;
 3. Zakonske rastave i brakorazvodne parnice;
 4. Radnje kojima se utvrđuje da građanski brak ne postoji ili je poništen;
 5. Tužbe podnesene na temelju članka 1647.e članka 1648. stavak 2.. građanskog zakonika, odobrene Uredbom sa zakonskom snagom br. 47344;
 6. Mjere i provedbene mjere za uzdržavanje između bračnih drugova i bivših bračnih drugova;
 7. Druge mjere koje se odnose na bračni status osoba i obitelji.

Osim svojih ovlasti u tom području, one također izvršavaju ovlasti koje se zakonom dodjeljuje sudovima u postupcima inventure pokrenutima kao posljedica rastave osoba i imovine, razvoda, izjave o nepostojanju ili poništaja građanskog braka, kao i u posebnim slučajevima odvajanja imovine na koje se primjenjuje režim takvih postupaka.

U području djece i odraslih djece odgovorne su za:

 1. Razmatranje zahtjeva za nadzor i upravljanje imovinom;
 2. Imenuje osobu koja je ušla u poslovanje u ime djeteta i imenuje opću osobu koja predstavlja dijete izvan suda kao dijete koje ima roditeljsku odgovornost;
 3. Odobriti usvajanje;
 4. Uređuje izvršavanje roditeljske odgovornosti i poznaje pitanja koja se odnose na roditeljsku odgovornost;
 5. Odrediti iznos uzdržavanja maloljetnika i djece koja su maloljetnici i djeca koja su najveća ili emancipirana djeca navedena u članku 1880.. građanskog zakonika, koja je odobrena Uredbom sa zakonskom snagom br. 47344, i za pripremanje i kazneni progon izvršenjem putem uzdržavanja;
 6. Naložiti pravosudno povjerenje maloljetnika;
 7. Odobrava mjeru promidžbe i zaštite povjerenja osobi koja je odabrana za donošenje ili instituciju u cilju budućeg donošenja;
 8. Uspostaviti odnos između javnih sponzora i njihovo ukidanje;
 9. Da ovlasti zakonskog zastupnika maloljetnog djeteta za izvođenje određenih radnji, da potvrde one koji su izvedeni bez odobrenja i da donesu odredbe u vezi s prihvaćanjem oporučnih darova;
 10. Odlučiti o svakoj sigurnosti koju roditelji trebaju osigurati u korist maloljetne djece;
 11. Naložiti potpunu ili djelomičnu inhibiciju roditeljskih odgovornosti iz članka 1920.. građanskog zakonika koja je odobrena Uredbom sa zakonskom snagom br. 47344;
 12. Istragu, ex officio, rodiljne i očeve te priprema i kazneni progon tužbi za osporavanje i istragu majčinstva i očinstva;
 13. Odlučiti, u slučaju neslaganja roditelja, o imenu i prezimena maloljetnog djeteta.

Uz stručno znanje u tom području, na njima je:

 1. U slučaju nadzora nad imovinom ili upravljanja imovinom, odrediti naknade za skrbnika ili administratora, biti upoznat s imenovanjem, smjenjivanjem ili uklanjanjem skrbnika, upravitelja obitelji ili uprave obitelji, zahtijevati i prijaviti financijske izvještaje, odobriti zamjenu zakonitog hipoteka i odrediti jačanje i zamjenu pruženih sredstava osiguranja te imenovati posebnog skrbnika koji predstavlja maloljetnu osobu izvan suda;
 2. Imenovati posebnog povjerenika koji predstavlja maloljetno dijete u bilo kojem postupku povjerenika;
 3. Preinačiti, opozvati i ocijeniti račune i potražnju te obračunati i odrediti iznos prihoda koji će se upotrijebiti za održavanje osobe koja je donesena;
 4. Da odluči o jačanju i zamjeni osiguranja maloljetne djece;
 5. Tražiti i ispitati račune koje roditelji moraju dobiti;
 6. Biti upoznata s bilo kojim drugim incidentima u slučajevima iz točaka od (a) do ( m).

Kad je riječ o zaštiti i obrazovanju, njihova je zadaća:

 • Priprema, procjena i odlučivanje o postupcima promidžbe i zaštite;
 • Provesti mjere promicanja i zaštite i pratiti njihovu provedbu kada se to zahtijeva, ako je dijete ili mlada osoba u opasnosti i ako povjerenstvo za zaštitu nije u opasnosti;
 • Praksa pravosudnih akata u vezi s obrazovnim istraživanjem;
 • Ocijeniti činjenice koje su zakonom klasificirane kao kazneno djelo, a koji su u dobi od 12 do 16 godina počinili djeca u svrhu provedbe zaštitnih mjera;
 • Provedbu i preispitivanje mjera skrbništva;
 • Utvrdi prekid ili prekid mjera skrbništva;
 • Odlučivanje o žalbama protiv odluka o izricanju stegovnih mjera maloljetnicima kojima su primijenjeni.

Odluke o radu

U građanskim stvarima, među ostalim, poznaju pitanja koja proizlaze iz podređenih radnih odnosa i utvrđenih odnosa s ciljem sklapanja ugovora o radu, nesreća na radu i profesionalnih bolesti, ugovora povezanih s ugovorima o radu, naukovanju i osposobljavanju, kao i građanskih stvari koje se odnose na štrajk.

Trgovinske presude

Priprema i vjeruje:

 1. Postupci u slučaju nesolventnosti i posebni postupci revitalizacije;
 2. Radnje iz izjave o nepostojanju, ništavosti i poništenju memoranduma i statuta;
 3. Mjere koje se odnose na ostvarivanje prava radnika;
 4. Postupci za suspenziju ili poništenje rezolucija društva;
 5. Sudski postupci likvidacije trgovačkih društava;
 6. Djelovanja za likvidaciju dioničkog društva europskog dioničkog društva;
 7. Likvidacije holding društava;
 8. Mjere koje se odnose na kodeks trgovačkih društava;
 9. Postupke likvidacije kreditnih institucija i financijskih društava.

Također su odgovorni za podnošenje žalbi kojima se osporavaju nalozi registrara registra trgovačkih društava, kao i prigovori na odluke konzervatora u okviru upravnih postupaka za likvidaciju i likvidaciju trgovačkih društava.

Presude u vezi s izvršenjem

One, u okviru građanskog postupka ovrhe, izvršavaju ovlasti utvrđene Zakonikom o parničnom postupku, isključujući sporove o intelektualnom vlasništvu, postupke pred sudovima u području intelektualnog vlasništva, propise i nadzor, na sudu koji vodi postupak, na sudove njihove obitelji i obitelj, na sudske odluke u području obiteljskog i obiteljskog suda, na sudske sudove i na izvršenje sudskih odluka u kaznenom postupku za koje se, u skladu s pravom kaznenog postupka, ne može podnijeti građanska presuda.

Proširena nadležnost sudova

Sudovi za intelektualno vlasništvo

Znate li za pitanja koja se odnose na:

 1. Mjere čiji se uzrok odnosi na autorsko pravo i srodna prava;
 2. Postupci čiji se uzrok odnosi na industrijsko vlasništvo, u bilo kojem obliku predviđenom zakonom;
 3. Tužbe za poništenje i poništenje patenata, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, korisne modele i topografije poluvodičkih proizvoda predviđene Zakonom o industrijskom vlasništvu i drugo primjenjivo zakonodavstvo, kao i zahtjeve za proglašavanje ništavosti ili poništenje registracija dizajna, žigova, logotipova, nagrada, oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla iz protutužbe;
 4. Žalbe na odluke Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.) koje odobravaju ili odbijaju industrijsko vlasništvo ili se odnose na prijenos, licencije, izjave o zastarijevanju ili bilo koji drugi akt koji utječe, mijenja ili isključuje prava industrijskog vlasništva;
 5. Žalbe i preispitivanje odluka ili bilo kojih drugih pravno osporivih mjera koje je poduzeo INPI, I.P., u postupcima zbog povrede prava;
 6. Radnje deklaracije u kojima se tužba odnosi na nazive domena na internetu;
 7. Žalbe na odluke Zaklade za nacionalno znanstveno računalstvo kao nadležnog tijela za registraciju naziva domene se.PT, kojim se registrira, odbija registracija ili uklanja naziv domene na hrvatskom jeziku;
 8. Radnje u kojima se predmet odnosi na naziv društva ili naziv društva;
 9. Žalbe na odluke Instituto dos Registotos e do Notarido, I. P. (IRN, I.P.) o dopuštenosti imena i naziva u pravnom sustavu Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Nacionalni registar pravnih osoba);
 10. Mjere u kojima se tužba odnosi na počinjenje djela nepoštenog tržišnog natjecanja ili povredu poslovne tajne u području industrijskog vlasništva;
 11. Pribavljanje i očuvanje dokaza i pružanje informacija kada je to potrebno radi zaštite prava intelektualnog vlasništva i autorskih prava.

Tržišno natjecanje, regulacija i nadzor

Ona, među ostalim, rješava pitanja koja se odnose na žalbu, preispitivanje i izvršenje odluka, naloga i drugih mjera koje pravno mogu osporavati niz regulatornih tijela, kao što su tijelo nadležno za tržišno natjecanje, Nacionalno tijelo za civilno zrakoplovstvo, Banco de Portugal i Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Tijelo za nadzor tržišta vrijednosnih papira).

Pomorski

Znate li za pitanja koja se odnose na:

 1. Naknadu štete koju su uzrokovali ili pretrpjeli brodovi, čamci i druga plovila, ili koja proizlaze iz njihove pomorske uporabe u općim uvjetima prava;
 2. Ugovori za gradnju, popravak, kupnju i prodaju brodova, brodica i ostalih plutajućih objekata, ako su namijenjeni za pomorsku uporabu;
 3. Ugovora o prijevozu morem ili kombiniranim ili multimodalnim ugovorima o prijevozu;
 4. Ugovori o prijevozu unutarnjim plovnim putovima ili kanalima, u granicama tablice 1. priložene Općoj uredbi o luci, odobrene Uredbom sa zakonskom snagom br. 265/72 od 31. srpnja 1999..;
 5. Ugovore o pomorskoj uporabi brodova, brodica i ostalih plutajućih objekata, posebno onih koji su zakupljeni i financijski dani u najam;
 6. Ugovore o osiguranju za brodove, brodove, druga plovila za plovne ili plutajuće objekte namijenjene za uporabu u pomorstvu i njihov teret;
 7. Hipoteke i povlastice u odnosu na brodove ili brodove, uz sva stvarna jamstva u pogledu plutajućih objekata i njihova tereta;
 8. Posebni postupci koji se odnose na brodove, čamce, druga plovila i njihov teret;
 9. Zaštitne postupke u vezi s brodovima, brodicama i drugim plutajućim objektima, njihovim pripadnicama i drugim vrijednim predmetima koji pripadaju brodovima, čamcima i drugim plutajućim objektima, uz prethodni zahtjev lučkoj upravi da spriječe odlazak plovila koja čine predmet takvih postupaka;
 10. Zajedničke ili pojedinačne gubitke, uključujući one koji se odnose na druga plovila namijenjena za plovidbu morem;
 11. Pomorskoj pomoći i spašavanju;
 12. Ugovori za tegljenje i peljarenje;
 13. Uklanjanje brodoloma;
 14. Građanskopravnu odgovornost u vezi s onečišćenjem mora i drugih voda u njegovoj nadležnosti;
 15. Korištenje, gubitak, otkrivanje ili prisvajanje ribolovne opreme ili ribarskih mreža ili mreža za lov školjkaša, mekušaca i morskih biljaka, sidriša, brodove, oružje, rezervacije i druge predmete namijenjene za plovidbu ili ribolov, kao i šteta uzrokovana takvim materijalima ili njihova održivost;
 16. Šteta nanesena imovini u javnom vlasništvu;
 17. Vlasništvo i posjed nad zemljištem i imovinom koji proizlaze iz morskih voda ili proizlaze iz njih ili su prisutni u njihovom području tla ili podzemlja, ili koji dolaze iz kopnenih voda ili u njima postoje, ako postoji pomorski interes;
 18. Uhićenjima;
 19. Sva pitanja koja se općenito odnose na pitanja u vezi s pomorskim trgovačkim pravom;
 20. Žalbe na odluke lučke kapetanije koje se odnose na slučaj pomorskog prekršaja.

Sud za postupanje u vezi s kaznama

Pratiti i nadzirati izvršenje i odlučiti o njihovoj izmjeni, zamjeni i prekidu kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode, a koja je donesena presudom nakon njihove pravomoćne presude. Ono je osobito odgovorno za:

 • Odrediti izvršenje dodatne rečenice za protjerivanje, proglasivši da je kazna zatvora prestala kazna zatvora te odrediti raniju provedbu dodatne rečenice o protjerivanju;
 • Utvrdi da ne postoji kazna zatvora u relativno neodređenoj rečenici i da se osigura nalog za zadržavanje;
 • Izdavanje naloga za uhićenje, uhićenje i puštanje;
 • Izvršenje presude u odsutnosti i oduzimanje imovine, ako je počinitelj u cijelosti ili djelomično osuđen za izvršenje kazne zatvora ili oduzimanja slobode;
 • Odlučivanje o privremenom brisanju činjenica ili odluka unesenih u kaznenu evidenciju;

Središnji kazneni sud za kaznene istrage

Vodi kaznenu istragu, odlučuje o izgovoru i izvršavanju sudskih funkcija koje se odnose na istragu ako se kriminalna aktivnost odvija u okruzima različitih žalbenih sudova i u kojima su dovedena u pitanje sljedeća kaznena djela:

 1. Protiv mira i čovječnosti;
 2. Teroristička organizacija i terorizam;
 3. Protiv državne sigurnosti, uz iznimku izbornih kaznenih djela;
 4. Nedopuštena trgovina opojnim drogama, psihotropne tvari i prekursori, osim u slučajevima izravne distribucije potrošačima i zločinačkog udruženja za trgovanje ljudima;
 5. Pranje novca;
 6. Korupcija, pronevjera i ekonomsko sudjelovanje u poslovanju;
 7. Hotimična insolventnost;
 8. Štetnom upravljanju u gospodarskoj jedinici javnog sektora;
 9. Prijevara u stjecanju ili pronevjeri naknade, bespovratnih sredstava ili kredita;
 10. Gospodarska i financijska kaznena djela počinjena na organizirani način, među ostalim uporabom računalne tehnologije;
 11. Ekonomske i financijske povrede koje imaju međunarodnu ili transnacionalnu dimenziju.

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2019