Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Portugall

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?

Din il-paġna tagħti informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fil-Portugall.


Il-qrati ġudizzjarji ta’ l-1

Il-qrati ġudizzjarji tat-1-il istanza huma, bħala regola, il-qrati distrettwali. Hija r-responsabbiltà ta’ dawn il-qrati li jħejju u jħarrku każijiet relatati ma’ każijiet li jaqgħu barra l-ġurisdizzjoni ta’ qrati oħra. Il-qrati distrettwali għandhom ġuriżdizzjoni ġenerali u ġuriżdizzjoni speċjalizzata.

Il-qrati distrettwali għamlu sentenzi, li jistgħu jkunu kompetenza speċjalizzata, ġurisdizzjoni ġenerika u lokali. Is-sentenzi huma mitluba mill-kompetenza u l-isem tal-muniċipalità li fiha huma installati.

Jistgħu jinħolqu sentenzi speċjalizzati ta’ ġurisdizzjoni:

 1. L-impjant ta’ l-enerġija ċivili;
 2. Ċivili;
 3. Impjant ta’ enerġija kriminali;
 4. Sit kriminali;
 5. Il-kriminalità żgħira;
 6. L-investigazzjoni kriminali;
 7. Familja u minorenni;
 8. Xogħol;
 9. Il-kummerċ;
 10. L-implimentazzjoni.

Hemm ukoll qrati wesgħin tal-ġuriżdizzjoni, li għandhom ġuriżdizzjoni speċjalizzata:

 1. Il-Qorti tal-proprjetà intellettwali;
 2. Il-Qorti tal-kompetizzjoni, dik regolatorja u dik superviżorja;
 3. Il-Qorti marittima;
 4. Il-Qorti għall-infurzar tas-sentenzi;
 5. Il-Qorti tal-ġustizzja kriminali ċentrali.

Ġudizzju espert

B’mod partikolari, ta’ dawn is-sentenzi, wieħed għandu jinnota dawn li ġejjin:

Impjant ta’ l-enerġija ċivili

Dawn is-sentenzi huma:

 • Il-preparazzjoni u l-proċess ta’ azzjonijiet ta’ dikjarazzjoni ċivili ordinarja ta’ valur ogħla minn EUR 50.000,00;
 • Teżerċita, fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ċivili ta’ valur li jaqbeż il-EUR 50 000,00, is-setgħat stabbiliti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, f’oqsma li ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni ta’ sentenza jew qorti;
 • Ċ) il-preparazzjoni u l-għoti ta’ sentenza fir-rigward ta’ proċedimenti interim li fir-rigward tagħhom l-azzjoni taqa’ fil-kompetenza tagħha;
 • Jeżerċitaw kompetenzi oħra mogħtija mil-liġi.
 • Sentenzi tal-familja u minorenni

Dwar l-istat ċivili għan-nies u l-familji, ħejji u jemmen:

 1. Każijiet ta’ ġurisdizzjoni volontarja fir-rigward tal-konjuġi;
 2. Proċedimenti mhux kontenzjużi relatati ma’ unjoni konsenswali jew ekonomija komuni;
 3. Is-separazzjoni legali u l-proċedimenti ta’ divorzju;
 4. Azzjonijiet għal dikjarazzjoni li ż-żwieġ ċivili huwa ineżistenti jew ġie annullat;
 5. Azzjonijiet ibbażati fuq l-Artikolu 1647e l-Artikolu 1648(2) tal-Kodiċi Ċivili, approvati bid-Digriet-Liġi Nru 47344 tal-25 ta’ Novembru 1966;
 6. Azzjonijiet u azzjonijiet ta’ infurzar għal manteniment bejn konjuġi u bejn ex-konjuġi;
 7. Azzjonijiet oħra li jikkonċernaw l-istat ċivili ta’ persuni u familji.

Minbarra s-setgħat tagħha f’dan il-qasam, huma għandhom jeżerċitaw ukoll is-setgħat li l-liġi tagħti lill-qrati fil-proċeduri ta’ l-inventarju miġjuba minħabba s-separazzjoni ta’ persuni u proprjetà, divorzju, dikjarazzjoni ta’ assenza jew annullament ta’ żwieġ ċivili, kif ukoll f’każijiet speċjali ta’ separazzjoni ta’ proprjetà li għaliha japplika r-reġim ta’ tali proċedimenti.

Fil-qasam tal-minuri u tat-tfal adulti, huma għandhom ikunu responsabbli għal:

 1. Jisma’ l-applikazzjonijiet għall-immaniġġjar u l-amministrazzjoni tal-proprjetà;
 2. Jaħtar persuna li tkun daħlet f’negozju f’isem il-wild u taħtar persuna ġenerali li tirrappreżenta lill-minuri barra mill-qorti bħala l-minuri skont ir-responsabbiltajiet tal-ġenituri;
 3. Li tingħata adozzjoni;
 4. Jirregolaw l-eżerċizzju tar-responsabbiltajiet tal-ġenituri u jkunu konxji tal-kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltajiet tal-ġenituri;
 5. Jiffissa l-ammont ta’ manteniment dovut lill-minorenni u lit-tfal li huma minuri u tfal li huma l-akbar jew emanċipati tfal imsemmija fl-Artikolu 1880 tal-Kodiċi Ċivili, approvati mid-Digriet-Liġi Nru 47344 tal-25 ta’ Novembru 1966, u li jħejji u jagħmel prosekuzzjoni tal-infurzar permezz ta’ manutenzjoni;
 6. Tordna l-fiduċja ġudizzjarja tal-minuri;
 7. Jagħti l-miżura ta’ promozzjoni u protezzjoni ta’ fiduċja lill-persuna magħżula għall-adozzjoni jew lill-istituzzjoni bil-ħsieb ta’ adozzjoni fil-futur;
 8. Jistabbilixxu r-relazzjoni bejn l-isponsers ċivili u jirrevokawhom;
 9. Biex jawtorizzaw ir-rappreżentant legali tat-tfal minorenni biex iwettqu ċerti atti, jikkonferma dawk li twettqu mingħajr awtorizzazzjoni u jagħmel dispożizzjonijiet dwar l-aċċettazzjoni ta’ rigali testamentarji;
 10. Li tittieħed deċiżjoni dwar kwalunkwe garanzija li għandha tingħata minn ġenituri favur tfal minorenni;
 11. Tordna l-inibizzjoni totali jew parzjali tar-responsabbiltajiet tal-ġenituri previsti fl-Artikolu 1920 tal-Kodiċi Ċivili, approvata bid-Digriet-Liġi Nru 47344 tal-25 ta’ Novembru 1966;
 12. L-investigazzjoni, ex officio, il-maternità u l-paternità, u t-tħejjija u l-prosekuzzjoni tal-azzjonijiet għall-maternità u l-paternità;
 13. Tiddeċiedi, fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-ġenituri, dwar l-isem u l-kunjom tat-tfal minorenni.

Flimkien ma’ għarfien espert f’dan il-qasam, huma dawn li ġejjin:

 1. Jekk ikun hemm sorveljanza jew amministrazzjoni tal-assi, tiġi ddeterminata r-remunerazzjoni tal-gwardjan jew tal-kuratur, ikunu konxji tal-ħatra, tat-tneħħija jew tal-ġarr tal-kustodju, tal-amministratur jew tal-vokali tal-bord tal-familja li jkunu jeħtieġu u jiddikjaraw il-kontijiet, jawtorizzaw is-sostituzzjoni tas-self ipotekarju legali u jiddeterminaw ir-rinforz u s-sostituzzjoni tal-garanzija pprovduta u jaħtru gwardjan speċjali li jirrappreżenta lill-minorenni ‘l barra mill-qorti;
 2. Li jaħtar fiduċjarju speċjali biex jirrappreżenta lill-minuri minuri fi kwalunkwe proċediment ta’ fiduċjarju;
 3. Li jikkonvertu, jirrevokaw u jivvalutaw l-adozzjoni, u jitolbu u jeżaminaw il-kontijiet, u jistabbilixxu l-ammont ta’ dħul li għandu jintuża għall-manutenzjoni tal-persuna adottata;
 4. Li tittieħed deċiżjoni dwar it-tisħiħ u s-sostituzzjoni tas-sigurtà pprovduta għat-tfal minorenni;
 5. Li titlob u teżamina l-kontijiet li għandhom jiġu pprovduti mill-ġenituri;
 6. Tkun konxja ta’ kwalunkwe inċident ieħor fil-każijiet imsemmija fil-punti (a) sa ( m).

Fir-rigward tal-protezzjoni u l-edukazzjoni, huwa l-kompitu tagħhom li:

 • It-tħejjija, il-valutazzjoni u d-deċiżjoni dwar il-proċeduri ta’ promozzjoni u protezzjoni;
 • Jimplimentaw miżuri ta’ promozzjoni u ta’ protezzjoni u jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tagħhom fejn mitlub, fejn tifel jew tifla jew żagħżugħa jkunu f’periklu u fejn il-kummissjoni ta’ protezzjoni ma tkunx f’periklu;
 • Jipprattikaw atti ġudizzjarji fir-rigward tal-istħarriġ edukattiv;
 • Biex tivvaluta l-fatti kklassifikati mil-liġi bħala reat kriminali, imwettqa minn tfal ta’ età ta’ bejn 12 u 16 snin, bil-għan li jiġu implimentati miżuri protettivi;
 • Jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta’ tutela;
 • Tiddikjara li l-miżuri ta’ kustodja jieqfu jew jintemmu;
 • Jisimgħu appelli kontra deċiżjonijiet li jimponu miżuri dixxiplinari fuq minorenni li lilhom ikunu ġew applikati.

Sentenzi dwar ix-xogħol

Huma jafu, fi kwistjonijiet ċivili, fost kwistjonijiet oħra, kwistjonijiet li jirriżultaw minn relazzjonijiet ta’ ħidma subordinati u relazzjonijiet stabbiliti bil-ħsieb tal-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ impjieg, aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard okkupazzjonali, kuntratti assimilati mil-liġi għall-kuntratti ta’ impjieg, ta’ apprendistat u ta’ taħriġ, kif ukoll kwistjonijiet ċivili relatati mal-istrajk.

Sentenzi kummerċjali

Iħejju u jemmnu:

 1. Proċedimenti ta’ insolvenza u proċeduri speċjali ta’ rivitalizzazzjoni;
 2. Azzjonijiet ta’ dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ eżistenza, nullità u tħassir ta’ memoranda u artikoli ta’ assoċjazzjoni;
 3. Azzjonijiet relatati mal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-impjieg;
 4. Azzjonijiet għas-sospensjoni jew it-tħassir ta’ riżoluzzjonijiet ta’ kumpanija;
 5. Proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja fir-rigward ta’ kumpanniji;
 6. Azzjonijiet għall-istralċ ta’ kumpanija pubblika Ewropea limitata;
 7. L-istralċ ta’ kumpanniji holding;
 8. Azzjonijiet relatati mal-Kodiċi tar-Reġistru tal-Kumpaniji;
 9. Il-proċeduri ta’ stralċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u korporazzjonijiet finanzjarji.

Huma wkoll responsabbli biex jagħmlu appelli kontra l-ordnijiet tar-Reġistraturi tar-Reġistru Kummerċjali, kif ukoll l-oġġezzjonijiet kontra d-deċiżjonijiet tal-konservaturi b’konnessjoni mal-proċeduri amministrattivi għall-istralċ u l-likwidazzjoni ta’ kumpaniji kummerċjali.

Sentenzi ta’ infurzar

Huma għandhom, fi proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ċivili, jeżerċitaw is-setgħat stabbiliti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, bl-esklużjoni ta’ proċedimenti fil-qrati tal-proprjetà intellettwali, għall-qrati ta’ kompetizzjoni, ta’ regolazzjoni u ta’ superviżjoni, għall-qorti marittima, għas-sentenzi tal-familja u tal-familja tagħhom, għall-qrati ta’ kummerċ, u għall-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi proċedimenti ta’ natura kriminali li, skont il-liġi ta’ proċedura kriminali, ma għandhomx jitressqu quddiem sentenza ċivili.

Qrati estiżi tal-ġurisdizzjoni

Qrati ta’ proprjetà intellettwali

Taf b’xi kwistjonijiet relatati ma’:

 1. Azzjonijiet fejn il-kawża ta’ l-azzjoni hija relatata ma’ drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati;
 2. Proċedimenti fejn il-kawża ta’ azzjoni tirrigwarda proprjetà industrijali, fi kwalunkwe forma prevista mil-liġi;
 3. Azzjonijiet għall-annullament u l-invalidità ta’ privattivi, ċertifikati ta’ protezzjoni supplimentari, mudelli ta’ utilità u topografiji ta’ prodotti semikundutturi previsti fil-Kodiċi tal-Proprjetà Industrijali u leġiżlazzjoni applikabbli oħra, kif ukoll applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ invalidità jew kanċellazzjoni ta’ reġistrazzjonijiet ta’ disinn, trademarks, logos, benefiċċji, denominazzjonijiet ta’ oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi derivati f’kontrotalba;
 4. Appelli kontra deċiżjonijiet tal-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.) li jagħti jew jirrifjuta drittijiet ta’ proprjetà industrijali jew li huwa relatat ma’ trażmissjonijiet, liċenzji, dikjarazzjonijiet ta’ ħruġ mill-użu jew kwalunkwe att ieħor li jaffettwa, jimmodifika jew itemm id-drittijiet tal-proprjetà industrijali;
 5. Appell u reviżjoni ta’ deċiżjonijiet jew ta’ kwalunkwe miżuri oħra li jistgħu jiġu kkontestati b’mod legali mill-INPI, I.P., fi proċedimenti ta’ ksur;
 6. Azzjonijiet ta’ dikjarazzjoni li fihom il-kawża ta’ l-azzjoni hija relatata ma’ ismijiet ta’ domain fuq l-Internet;
 7. Appelli kontra deċiżjonijiet tal-Fondazzjoni għal Computing Xjentifiku Nazzjonali, bħala awtorità kompetenti għar-reġistrazzjoni ta’ ismijiet ta’ dominju ta’.PT, li jirreġistraw, jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni jew ineħħu isem ta’ dominju ta’.MT;
 8. Azzjonijiet fejn il-kawża ta’ l-azzjoni tikkonċerna isem ta’ kumpanija jew isem ta’ kumpanija;
 9. Appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) dwar l-ammissibbiltà ta’ ismijiet u denominazzjonijiet taħt ir-reġim legali tar-Reġistru Nacional de Pessoas Colectivas (Reġistru Nazzjonali tal-Persuni Ġuridiċi);
 10. Azzjonijiet fejn il-kawża ta’ azzjoni tirrigwarda t-twettiq ta’ atti ta’ kompetizzjoni inġusta jew ksur ta’ sigrieti kummerċjali fil-qasam tal-proprjetà industrijali;
 11. Il-kisba u l-preservazzjoni tal-evidenza u l-għoti ta’ informazzjoni meta meħtieġ mill-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u tad-drittijiet tal-awtur.

Kompetizzjoni, regolamentazzjoni u superviżjoni

Hija għandha, inter alia, tittratta kwistjonijiet relatati mal-appell, ir-reviżjoni u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet, ordnijiet u miżuri oħra li jistgħu legalment jikkontestaw għadd ta’ korpi regolatorji, bħall-Awtorità tal-Kompetizzjoni, l-Awtorità Nazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili, il-Banco de Portugal u l-Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Awtorità tas-Suq tat-Titoli).

Qorti Marittima

Taf b’xi kwistjonijiet relatati ma’:

 1. Kumpens dovut għal dannu kkawżat jew imġarrab minn bastimenti, dgħajjes u bastimenti oħrajn li jżommu f’wiċċ l-ilma, jew li jirriżultaw mill-użu marittimu tagħhom fit-termini ġenerali tal-liġi;
 2. Kuntratti ta’ kostruzzjoni, tiswija, xiri u bejgħ ta’ vapuri, dgħajjes u bċejjeċ tal-baħar oħrajn, sakemm dawn ikunu intenzjonati għall-użu marittimu;
 3. Kuntratti għat-trasport bil-baħar jew kuntratti ta’ trasport kombinati jew multimodali
 4. Kuntratti ta’ trasport permezz ta’ passaġġi fuq l-ilma interni jew permezz ta’ kanali, fil-limiti tat-Tabella 1 annessa mar-Regolament Master tal-Isfera Ġenerali, approvata bid-Digriet-Liġi Nru 265/72 tal-31 ta’ Lulju 1999;
 5. Kuntratti ta’ użu marittimu ta’ vapuri, dgħajjes u inġenji oħra li jżommu fil-wiċċ, b’mod partikolari dawk li jiġu chartered u finanzjarjament mikrija;
 6. Kuntratti ta’ assigurazzjoni għal vapuri, dgħajjes, dgħajjes oħra li jżommu f’wiċċ l-ilma maħsuba għall-użu marittimu u t-tagħbija tagħhom;
 7. Ipoteki u privileġġi fir-rigward ta’ vapuri jew dgħajjes, flimkien ma’ kwalunkwe garanziji reali oħrajn fir-rigward ta’ inġenji tal-baħar u t-tagħbija tagħhom;
 8. Proċedimenti speċjali relatati ma’ vapuri, dgħajjes, dgħajjes oħra li jżommu f’wiċċ l-ilma u l-merkanzija tagħhom;
 9. Proċedimenti ta’ prekawzjoni fir-rigward ta’ bastimenti, dgħajjes u inġenji oħra li jżommu fil-wiċċ, il-merkanzija rispettiva tagħhom u oġġetti oħra ta’ valur li jappartjenu lill-bastimenti, dgħajjes u bċejjeċ tal-baħar oħrajn, flimkien ma’ applikazzjoni preliminarja lill-awtorità tal-port biex ma jħallux it-tluq ta’ bastimenti li jikkostitwixxu l-oġġett ta’ tali proċedimenti;
 10. Telf konġunt jew individwali, inklużi dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ inġenji oħra li jżommu fil-wiċċ maħsuba għall-użu marittimu;
 11. Assistenza u salvataġġ marittimu;
 12. Kuntratti ta’ irmunkar u ta’ pilotaġġ;
 13. Tneħħija ta’ nawfraġji;
 14. Ir-responsabbiltà ċivili fir-rigward tat-tniġġis tal-baħar u ilmijiet oħra taħt il-ġurisdizzjoni tagħha;
 15. L-użu, it-telf, l-iskoperta jew l-approprjazzjoni ta’ tagħmir tas-sajd jew xbieki jew xbieki tas-sajd għall-qbid ta’ frott tal-baħar, molluski u pjanti tal-baħar, ankri, tagħmir, armi, dispożizzjonijiet u oġġetti oħra maħsuba għan-navigazzjoni jew is-sajd, flimkien ma’ ħsara kkawżata lil jew imġarrba minn dawn il-materjali;
 16. Dannu kkawżat lill-proprjetà fid-dominju pubbliku marittimu;
 17. Pussess u pussess ta’ art u proprjetà li jkunu ġejjin minn jew li jkunu ġejjin minn ilmijiet tal-baħar jew fdalijiet eżistenti li jkunu fil-ħamrija jew fis-sottoswol tagħhom, jew li jiġu minn jew jeżistu f’ibħra interni, jekk ikun hemm interess marittimu;
 18. Arresti;
 19. Il-kwistjonijiet kollha b’mod ġenerali dwar kwistjonijiet ta’ liġi kummerċjali marittima;
 20. Appelli kontra deċiżjonijiet tal-kaptan tal-port dwar każ li jinvolvi ksur marittimu.

Il-Qorti ta’ Eżekuzzjoni ta’ Penali

Jimmonitorjaw u jissorveljaw l-eżekuzzjoni u jiddeċiedu dwar il-modifika, is-sostituzzjoni u t-terminazzjoni tagħhom tas-sentenza ta’ kustodja jew il-miżura li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà maħruġa mis-sentenza wara s-sentenza finali tagħhom. B’mod partikolari, huwa responsabbli minn:

 • Li tiġi ddeterminata l-eżekuzzjoni tal-piena addizzjonali ta’ tkeċċija billi tiġi ddikjarata li s-sentenza ta’ priġunerija tiġi estinta, u li tiġi ddeterminata l-eżekuzzjoni antiċipata tas-sentenza ta’ tkeċċija addizzjonali;
 • Tiddikjara li ma għadx hemm piena ta’ priġunerija, sentenza relattivament mhux speċifikata u ordni ta’ detenzjoni sigura;
 • Il-ħruġ ta’ ordnijiet ta’ arrest, ta’ l-arrest u tar-rilaxx;
 • Li tagħti s-sentenza in absentia u tordna l-qbid ta’ proprjetà, sa fejn it-trasgressur ikun ġie kkundannat, kollu kemm hu jew parzjalment, tal-eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ kustodja jew ta’ ordni ta’ detenzjoni;
 • Deċiżjoni dwar it-tneħħija proviżorja ta’ fatti jew deċiżjonijiet imdaħħla fir-rekord kriminali;

Central Criminal Investigation Tribunal

Twettaq investigazzjoni kriminali, tiddeċiedi dwar il-pronunzja u teżerċita l-funzjonijiet ġudizzjarji relatati mal-investigazzjoni meta l-attività kriminali sseħħ fid-distretti ta’ Qrati tal-Appell differenti u fejn huma involuti r-reati li ġejjin:

 1. Kontra l-paċi u l-umanità;
 2. L-organizzazzjoni terroristika u t-terroriżmu;
 3. Kontra s-sigurtà tal-Istat, bl-eċċezzjoni tar-reati elettorali;
 4. Traffikar illeċitu ta’ drogi narkotiċi, sustanzi psikotropiċi u prekursuri, ħlief f’każijiet ta’ distribuzzjoni diretta lill-konsumatur, u assoċjazzjoni kriminali għat-traffikar;
 5. Il-ħasil tal-flus;
 6. Il-korruzzjoni, l-approprjazzjoni indebita u l-parteċipazzjoni ekonomika fin-negozju;
 7. Insolvenza volontarja;
 8. Tagħmel ħsara lill-amministrazzjoni fl-unità ekonomika tas-settur pubbliku;
 9. Frodi fl-akkwist jew misapproprjazzjoni ta’ allowance, għotja jew kreditu;
 10. Reati ekonomiċi u finanzjarji mwettqa b’mod organizzat, inkluż permezz tal-użu ta’ teknoloġija tal-kompjuter;
 11. Ksur ekonomiku u finanzjarju b’dimensjoni internazzjonali jew transnazzjonali.

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 16/09/2019