Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

I det här avsnittet hittar du information om hur specialdomstolarna är organiserade i Portugal.


De rättsliga domstolarna 1

Domstolarna i 1:e instans är i princip distriktsdomstolarna. Dessa domstolar ansvarar för att förbereda och väcka åtal i ärenden som inte omfattas av andra domstolars behörighet. Distriktsdomstolarna har allmän behörighet och särskild behörighet.

Distriktsdomstolarna har avkunnat domar, som kan vara specialiserade, allmänna och lokala jurisdiktioner. Domarna kallas till behörighets- och namnet på den kommun där de är installerade.

Beslut om specialiserad behörighet kan skapas:

 1. Civilt kraftverk.
 2. Civil,
 3. Kriminalstation.
 4. Platsen för brott,
 5. Småbrott,
 6. Brottsutredningar,
 7. Familj och underåriga.
 8. Arbete.
 9. Handel,
 10. Genomförande.

Det finns även allmänna domstolar med särskild behörighet:

 1. Domstolen för immaterialrätt,
 2. Konkurrens-, reglerings- och övervakningsdomstolarna.
 3. Havsdomstolen,
 4. Domstolen för verkställighet av domar,
 5. Den centrala brottsutredningen.

Expertbedömning

Av dessa domar ska särskilt följande noteras:

Civilt kraftverk

Dessa domar är följande:

 • Förberedelse och prövning av vanliga civilrättsliga förfaranden vars värde överstiger 50 000,00 EUR.
 • I civilrättsliga verkställighetsförfaranden med ett värde som överstiger 50 000,00 EUR utöva de befogenheter som fastställs i civilprocesslagen på områden som inte omfattas av behörigheten för dom eller domstol,
 • Förbereda och avkunna dom i interimistiska förfaranden där talan omfattas av dess behörighet,
 • Utöva andra befogenheter som föreskrivs i lag.
 • Familjedomar och underåriga

Förbereda och tro på civilstånd för personer och familjer:

 1. Frivilliga behörighetsfall i förhållande till makar,
 2. Förfaranden för frivillig rättsvård avseende en uppgörelse i godo eller en gemensam ekonomi,
 3. Hemskillnad och äktenskapsskillnad,
 4. Talan om fastställelse av nullitet eller ogiltigförklaring.
 5. Talan som väckts med stöd av artikel 1647e och artikel 1648.2 i civillagen, godkänd genom lagdekret nr 47344 av den 25 november 1966.
 6. Åtgärder och verkställighetsåtgärder för underhåll mellan makar och mellan tidigare makar,
 7. Andra åtgärder som rör civilstånd och civilstånd.

Utöver sina befogenheter på detta område ska de även utöva de befogenheter som enligt lagen tillkommer domstolarna i samband med upplagerinventering av personer och egendom, skilsmässa, fastställelse av frånvaro eller annullering av äktenskap, samt i de särskilda fall av egendom som omfattas av ordningen för sådana förfaranden.

På området för underåriga och vuxna barn ska de ansvara för

 1. Pröva ansökningar om tillstånd och förvaltning av egendom,
 2. Utse en person som har inlett verksamhet för barnets räkning och utser en allmän person som företräder barnet utanför domstol som det barn som omfattas av föräldraansvar,
 3. Att bevilja godkännande.
 4. Reglera utövandet av föräldraansvar och ta reda på frågor om föräldraansvar,
 5. Fastställa hur mycket underhåll som ska betalas till underåriga och till barn som är underåriga och till barn som är det största eller emancipanerade barn som avses i artikel 1880 i civillagen, som godkänts genom lagdekret nr 47344 av den 25 november 1966, samt för att förbereda och åtala underhåll,
 6. Besluta om underårigas rättsliga förtroende,
 7. Bevilja åtgärden främjande och skydd av förtroendet för den person som valts ut för antagande eller institutionen med sikte på ett framtida antagande,
 8. Fastställa förhållandet mellan civila sponsorer och återkalla dem,
 9. Att bemyndiga den rättsliga företrädaren för underåriga barn att utföra vissa handlingar, bekräfta dem som har utförts utan tillstånd och utfärda bestämmelser om godtagande av gåvor.
 10. Besluta om vilken säkerhet som föräldrar ska ställa till förmån för underåriga barn,
 11. Besluta om total eller partiell sådan vårdnad som avses i artikel 1920 i civillagen, godkänd genom lagdekret nr 47344 av den 25 november 1966,
 12. Undersökning, ex officio, mamma- och pappaledighet samt förberedelse och lagföring av åtgärder för att bekämpa och utreda moderskap och faderskap.
 13. Vid oenighet mellan föräldrarna besluta om det underåriga barnets förnamn och efternamn.

Utöver sakkunskap på detta område är det upp till dem att

 1. Om det finns ett system för tillsyn eller förvaltning av tillgångar, fastställa förvaltarens eller förvaltarens ersättning, vara medveten om att förmyndaren, förvaltaren eller bostret har utsetts, beordrats eller dragits tillbaka, kräva och deklarera räkenskaperna, ersätta den lagstadgade inteckningen och fastställa förstärkningen och ersättningen av den säkerhet som ställts och utse en särskild förmyndare som företräder barnet utanför domstol,
 2. Utse en särskild förvaltare som ska företräda det underåriga barnet i ett förvaltarskap,
 3. Att räkna om, återkalla och bedöma antagandet av och efterfrågan på och granska räkenskaperna och fastställa det inkomstbelopp som ska användas för underhåll av den adopterade personen,
 4. Besluta om förstärkning och ersättning av den säkerhet som ställts för underåriga barn,
 5. Att begära och granska de räkenskaper som föräldrarna ska tillhandahålla,
 6. Vara medveten om andra incidenter i de fall som avses i ledena-m.

När det gäller skydd och utbildning är det deras uppgift att

 • Förbereda, bedöma och fatta beslut om förfaranden för befordran och skydd.
 • Genomföra åtgärder för befordran och skydd och övervaka genomförandet av dessa på begäran, när ett barn eller en ung människa befinner sig i fara och där skyddskommissionen inte är i fara,
 • Vidta rättsliga åtgärder mot bakgrund av den pedagogiska undersökningen,
 • Att bedöma de omständigheter som enligt lag klassificeras som brott och som begås av barn mellan 12 och 16 år, i syfte att genomföra skyddsåtgärder,
 • Genomföra och se över förmyndar- och förmyndaråtgärder,
 • Förklara att förmyndarskapandeåtgärderna upphör eller upphör,
 • Pröva överklaganden av beslut om disciplinära åtgärder mot underåriga.

Domar på arbetsmarknaden

De vet, när det gäller civilrättsliga frågor, frågor som härrör från underordnade anställningsförhållanden och etablerade relationer i syfte att ingå anställningsavtal, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar, avtal som enligt lag jämställs med anställnings-, lärlings- och utbildningskontrakt samt civilrättsliga frågor som rör strejken.

Handelsdomar

Förbered och tror

 1. Insolvensförfaranden och särskilda förnyelseförfaranden.
 2. Fastställelsetalan om att det är fråga om nullitet, ogiltighet och upphävande samt bolagsordning.
 3. Åtgärder som rör utövandet av anställningsrättigheter,
 4. Beslut om uppskjutande och upphävande av bolagsstämmors beslut.
 5. Förfaranden avseende likvidation av företag,
 6. Upplösning av ett europeiskt publikt aktiebolag.
 7. Avveckling av holdingföretag.
 8. Åtgärder som rör företagsregistret.
 9. Likvidationsförfaranden för kreditinstitut och finansiella bolag.

De är även ansvariga för överklaganden av beslut som fattats av registratorerna av registratorskontoret i handelsregistret och av skyddsombuden i samband med de administrativa förfarandena för likvidation och likvidation av kommersiella bolag.

Domar om verkställighet

De ska inom ramen för civilrättsliga förfaranden, utöva de befogenheter som anges i civilprocesslagen, uteslutande av förfaranden vid domstolar för immateriella rättigheter, till domstolar för konkurrens, reglering och tillsyn, till havsdomstolen, till deras familje- och familjemål, till domstolarna samt till verkställighet av domar i brottmål som enligt straffprocessrätten inte ska väckas innan en civilrättslig dom avkunnas.

Domstolar med utökad behörighet

Domstol för immateriella rättigheter

Känner du till några problem:

 1. Åtgärder där grunden rör upphovsrätt och närstående rättigheter.
 2. Förfaranden där grunden avser industriell äganderätt, i alla former som föreskrivs i lag.
 3. Talan om ogiltigförklaring och ogiltigförklaring av patent, tilläggsskydd, bruksmönster och kretsmönster i halvledarprodukter som föreskrivs i lagen om industriell äganderätt och annan tillämplig lagstiftning samt ansökningar om ogiltighetsförklaring eller upphävande av formgivningsregistreringar, varumärken, logotyper, belöningar, ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som härletts ur ett genkäromål.
 4. Överklaganden av beslut från Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.) som beviljar eller vägrar industriell äganderätt eller avser sändningar, licenser, deklarationer om inkurans eller varje annan handling som påverkar, ändrar eller upphäver industriell äganderätt.
 5. Överklagande och omprövning av beslut eller andra rättsliga åtgärder mot vilka talan kan väckas av INPI, I.P., i överträdelseförfaranden.
 6. Fastställelsetalan där talan avser domännamn på Internet.
 7. Europaparlamentet vädjar om beslut av stiftelsen för nationell vetenskaplig databehandling, som är behörig myndighet för registrering av domännamn, PT, som registrerar, avslår en ansökan om registrering eller tar bort ett domännamn på. en.
 8. Åtgärder där grunden gäller ett företagsnamn eller ett företagsnamn.
 9. Överklaganden av beslut från Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.), om tillåtligheten för namn och beteckningar enligt reglerna i Registo Nacional de Pessoas Colectivas (det nationella registret över juridiska personer).
 10. Åtgärder där grunden rör illojal konkurrens eller brott mot affärshemligheter på området för industriell äganderätt,
 11. Inhämta och bevara bevis och tillhandahålla information när så krävs med hänsyn till skyddet av immateriella rättigheter och upphovsrätt.

Konkurrens, reglering och tillsyn

Den ska bland annat behandla frågor som rör överklagande, omprövning och verkställighet av beslut, förelägganden och andra åtgärder som lagligen kan överklagas hos flera tillsynsorgan, till exempel konkurrensmyndigheten, den nationella civila luftfartsmyndigheten, Banco de Portugal och Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (myndigheten för värdepappersmarknaden).

Havsdomstolen

Känner du till några problem:

 1. Ersättning för skador som orsakats eller åsamkats av fartyg, båtar och andra flytande fartyg, eller som är ett resultat av deras maritima användning i lagens allmänna villkor.
 2. Kontrakt för konstruktion, reparation, köp och försäljning av fartyg, båtar och andra flytande farkoster, förutsatt att de är avsedda för användning till havs.
 3. Avtal om sjötransporter eller avtal om kombinerade eller multimodala transporter.
 4. Avtal om transport på inre vattenvägar eller via kanaler, inom de gränser som anges i tabell 1 i bilagan till den allmänna hamnförordningen, godkänd genom lagdekret nr 265/72 av den 31 juli 1999.
 5. Avtal om marin användning av fartyg, båtar och andra flytande farkoster, särskilt sådana som hyrs eller hyrs,
 6. Försäkringsavtal för fartyg, fartyg, annan flytande farkost avsedd för användning i havet och deras last.
 7. Panter och förmåner rörande fartyg och båtar, liksom faktiska säkerheter i flytande anordningar och dessas last.
 8. Särskilda förfaranden rörande fartyg, båtar, andra flytande farkoster och deras last.
 9. Säkerhetsåtgärder i samband med fartyg, båtar och andra flytande farkoster, deras respektive last och andra värdefulla föremål som tillhör fartygen, båtarna och andra flytande farkoster samt en preliminär ansökan till hamnmyndigheten om att förhindra att fartyg lämnar hamn som utgör föremålet för sådana förfaranden,
 10. Förluster som är gemensamma eller enskilda, inbegripet förluster som hänför sig till andra flytande farkoster avsedda för sjöfart,
 11. Maritim assistans och räddning.
 12. Avtal om bogsering och lotsning.
 13. Avlägsnande av fartygsvrak,
 14. Ansvarighet för förorening av havet och andra vatten under dess jurisdiktion.
 15. Användning, förlust, upptäckt eller tillägnande av fiskeredskap eller fiskenät för att fånga skaldjur, blötdjur och marina växter, ankare, fartyg, vapen, bestämmelser och andra föremål som är avsedda för sjöfart eller fiske, utöver de skador som orsakas eller orsakas av sådana material.
 16. Skada på egendom på det marina området.
 17. Ägande och innehav av mark och egendom som härrör från eller härrör från marina vatten eller som finns kvar och som ligger i deras jord eller underliggande lager, eller som kommer från eller förekommer i inlandsvatten, om det finns ett havsintresse,
 18. Gripanden,
 19. Alla frågor i allmänhet om frågor som rör den marina lagstiftningen.
 20. Hamnkaptenens beslut om brott mot sjöintrång överklagas.

Court of Performance (sanktioner)

Övervaka och kontrollera verkställigheten och besluta om ändring, ersättning och upphävande av det frihetsstraff eller den frihetsberövande åtgärd som utfärdats i enlighet med domen efter det att domen vunnit laga kraft. Kommittén ansvarar särskilt för

 • Besluta om verkställighet av den ytterligare påföljden, fastställa att straffet ska upphöra och fastställa ett förtida verkställighet av den ytterligare påföljden,
 • Fastställa att det inte längre finns fängelse, en relativt ospecificerad påföljd och ett säkert beslut om förvar,
 • Utfärdar order om gripande, anhållande och frisläppande,
 • Att göra domen i den tilltalades utevaro och förordna om kvarstad, om gärningsmannen helt eller delvis har dömts för verkställighet av ett fängelsestraff eller en annan frihetsberövande åtgärd,
 • Beslut om preliminärt avlägsnande av fakta eller beslut som förts in i kriminalregistret.

Central Criminal Investigation Tribunal

Gör en brottsutredning, beslutar om uttalet och utövar de rättsliga funktioner som är relaterade till utredningen när den brottsliga verksamheten äger rum i de olika appellationsdomstolarnas distrikt och där följande brott står på spel:

 1. Mot fred och medmänsklighet,
 2. Terroristorganisation och terrorism
 3. Mot statens säkerhet, med undantag för valbrott,
 4. Olaglig handel med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer, utom i fall av direkt distribution till konsumenter, och kriminell organisation för olaglig handel.
 5. Penningtvätt.
 6. Korruption, förskingring och ekonomiskt deltagande i näringslivet,
 7. Avsiktlig insolvens.
 8. Skadlig administration inom den offentliga sektorn.
 9. Bedrägeri vid förvärv eller förskingring av bidrag, bidrag eller krediter.
 10. Ekonomiska och finansiella brott som begås på ett organiserat sätt, inbegripet genom användning av datateknik.
 11. Ekonomiska och finansiella överträdelser med internationell eller transnationell dimension.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/09/2019