Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Deze pagina bevat informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Portugal.


Rechtbanken van 1

De rechterlijke instanties van de 1e plaats zijn in beginsel de districtsrechtbanken. Het is de verantwoordelijkheid van deze rechtbanken om zaken betreffende zaken die buiten de bevoegdheid van andere rechtbanken vallen, voor te bereiden en te vervolgen. De districtsrechtbanken hebben algemene jurisdictie en gespecialiseerde jurisdictie.

De districtsrechtbanken hebben rechterlijke beslissingen genomen, die een specialistische, algemene en lokale bevoegdheid kunnen zijn. De arresten vallen onder de bevoegdheid en de naam van de gemeente waarin zij zijn gevestigd.

Er kunnen gespecialiseerde rechterlijke beslissingen worden gecreëerd:

 1. Civiele elektriciteitscentrale;
 2. Civiel;
 3. Centrale;
 4. Criminele locatie;
 5. Kleine criminaliteit;
 6. Strafrechtelijk onderzoek;
 7. Gezin en minderjarigen;
 8. Werken
 9. Handel;
 10. Uitvoering.

Er zijn ook uitgebreide rechterlijke instanties, die gespecialiseerd zijn in:

 1. De rechtbank voor intellectuele eigendom;
 2. Het mededingings-, regelgevings- en toezichtsgerecht;
 3. De maritieme rechtbank;
 4. De rechtbank voor de tenuitvoerlegging van vonnissen;
 5. Het centrale strafvorderinggerecht.

Deskundig oordeel

Van deze arresten moet met name het volgende worden opgemerkt:

Civiele elektriciteitscentrale

Het gaat om de volgende arresten:

 • De voorbereiding en het proces van de gewone acties op het gebied van de civiele aangifte met een waarde van meer dan 50 000,00 EUR;
 • De in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering vastgestelde bevoegdheden op gebieden die niet onder de bevoegdheid van het Hof van Justitie of de rechtbank vallen, uit te oefenen in het kader van een civiele executieprocedure met een waarde van meer dan 50 000,00 EUR;
 • De voorbereiding en de uitspraak in het kader van een procedure in kort geding ten aanzien waarvan het optreden onder haar bevoegdheid valt;
 • Oefent andere bij wet verleende bevoegdheden uit.
 • Familiebeslissingen en minderjarigen

Betreffende de burgerlijke stand van mensen en gezinnen, voorbereiden en aannemen van:

 1. Gevallen van vrijwillige rechtsmacht met betrekking tot echtgenoten;
 2. Niet-contentieuze procedures in verband met een consensuele unie of een gemeenschappelijke economie;
 3. Scheiding van tafel en bed en scheiding van tafel en bed;
 4. Vorderingen tot vaststelling dat het burgerlijk huwelijk non-existent is of dat het nietig is verklaard;
 5. De beroepen ingesteld op basis van artikel 1647 sexies en artikel 1648, lid 2, van het burgerlijk wetboek, goedgekeurd bij wetsdecreet nr. 47344 van 25 november 1966;
 6. Acties en handhavingsmaatregelen ten behoeve van het onderhoud tussen echtgenoten en voormalige echtgenoten;
 7. Andere acties in verband met de burgerlijke staat van personen en gezinnen.

Naast zijn bevoegdheden op dit gebied oefenen zij ook de bevoegdheden uit die door de wet aan de rechter worden toegekend in de inventarisatieprocedure naar aanleiding van de scheiding van personen en goederen, de echtscheiding, de verklaring van afwezigheid of nietigverklaring van het burgerlijk huwelijk, alsmede in de bijzondere gevallen van de scheiding van eigendom, waarop de regeling van toepassing is.

Op het gebied van minderjarigen en volwassen kinderen zijn zij verantwoordelijk voor:

 1. Het behandelen van aanvragen voor het beheer van een goed en het beheer van goederen;
 2. Een persoon aan te wijzen die in naam van het kind zaken heeft gedaan en een algemene persoon aanwijst die het kind uit de rechtbank vertegenwoordigt als het kind waarvoor de ouderlijke verantwoordelijkheid geldt;
 3. Goedkeuring te verlenen;
 4. De uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid regelen en zich bewust zijn van kwesties in verband met de ouderlijke verantwoordelijkheid;
 5. Het bedrag van de alimentatie aan minderjarigen en aan de kinderen die minderjarig zijn en aan de kinderen die het grootste of ontwelfde kind zijn als bedoeld in artikel 1880 van het burgerlijk wetboek, goedgekeurd bij wetsdecreet nr. 47344 van 25 november 1966, vast te stellen en door middel van alimentatie de tenuitvoerlegging ervan voor te bereiden en te vervolgen;
 6. Het gerechtelijk vertrouwen van minderjarigen te vergroten;
 7. De bevordering en de bescherming van het vertrouwen verlenen aan de persoon die met het oog op de aanneming ervan is geselecteerd of de instelling met het oog op de aanneming ervan;
 8. De relatie tussen de civiele sponsors vast te stellen en deze in te trekken;
 9. De wettelijke vertegenwoordiger van minderjarige kinderen toe te staan bepaalde handelingen uit te voeren, de handelingen te bevestigen die zonder toestemming zijn verricht en bepalingen te bevatten met betrekking tot de aanvaarding van testamentaire giften;
 10. Over te gaan tot het nemen van een besluit over alle zekerheden die de ouders moeten stellen ten gunste van minderjarige kinderen;
 11. Te gelasten dat de in artikel 1920 van het burgerlijk wetboek vastgelegde ouderlijke verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk wordt beperkt, zoals goedgekeurd bij wetsdecreet nr. 47344 van 25 november 1966;
 12. Het onderzoeken, ambtshalve, moederschap en vaderschap, en het voorbereiden en vervolgen van de maatregelen voor het betwisten en onderzoeken van het moeder- en vaderschap;
 13. Bij onenigheid tussen de ouders te beslissen over de voornaam en de achternaam van het minderjarige kind.

Naast expertise op dit gebied is het aan hen om:

 1. Indien er sprake is van een toezichthoudend of administratief beheer van de activa, de vergoeding van de voogd of beheerder vaststelt, kennis neemt van de benoeming, het ontslag of het ontslag van de voogd, de beheerder of de klinker van de raad van gezin, de rekeningen verplicht stellen en aangeven, de vervanging van de wettelijke hypotheek toestaan en de versterking en vervanging van de verstrekte zekerheid bepalen en een speciale voogd aanwijzen die de minderjarige uit de rechtbank vertegenwoordigt;
 2. Een speciale trustee te benoemen die het minderjarige kind vertegenwoordigt in een eventuele „trustee”;
 3. De vaststelling, de vraag, en de vraag naar en de controle van de rekeningen om te zetten, in te trekken en te beoordelen, en het te gebruiken inkomen voor het onderhoud van de geadopteerde vast te stellen;
 4. Besluiten over de versterking en vervanging van de voor minderjarige kinderen gestelde zekerheid;
 5. De door de ouders te verstrekken rekeningen te eisen en te onderzoeken;
 6. Zich bewust zijn van andere incidenten in de onder a) tot en met m) bedoelde gevallen.

Wat de bescherming en het onderwijs betreft, is het hun taak om:

 • Voorbereiding, beoordeling en besluitvorming over bevorderings- en beschermingsprocedures;
 • De bevorderings- en beschermingsmaatregelen ten uitvoer te leggen en toe te zien op de uitvoering ervan op verzoek, wanneer een kind of jongere in gevaar is en de beschermingscommissie niet in gevaar is;
 • De praktijk van het gerechtelijk apparaat met betrekking tot de onderwijsenquête;
 • De beoordeling van de feiten die bij wet zijn aangemerkt als een strafbaar feit, gepleegd door kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, met het oog op de uitvoering van beschermende maatregelen;
 • Het uitvoeren en herzien van voogdijmaatregelen;
 • Vast te stellen dat de voogdijmaatregelen ophouden of eindigen;
 • Kennis te nemen van beroepen tegen besluiten tot oplegging van disciplinaire maatregelen aan minderjarigen tot wie zij zijn gericht.

Arbeidsoordelen

Zij weten, in burgerlijke zaken, onder meer kwesties die voortvloeien uit ondergeschikte arbeidsverhoudingen en bestaande betrekkingen met het oog op het sluiten van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongevallen en beroepsziekten, met de wet gelijkgestelde overeenkomsten op het gebied van werkgelegenheid, het leerlingwezen en opleiding, alsmede burgerlijke zaken in verband met de staking.

De arresten van het Hof van Justitie van de

Voorbereiden en aannemen van:

 1. Insolventieprocedures en speciale revitaliseringsprocedures;
 2. Vorderingen tot vaststelling van de non-existentie, nietigheid en ontbinding van de akten van vereniging;
 3. Acties in verband met de uitoefening van arbeidsrechten;
 4. Maatregelen tot opschorting of intrekking van bedrijfsresoluties;
 5. Gerechtelijke vereffening van vennootschappen;
 6. Liquidatie van een Europese naamloze vennootschap;
 7. De liquidatie van holdings;
 8. Acties met betrekking tot de code van het ondernemingenregister;
 9. Liquidatieprocedures voor kredietinstellingen en financiële vennootschappen.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het instellen van beroep tegen de besluiten van de griffiers van de Registrar of the Registrar of the Registrar of the Commercial Register, alsook van de bezwaren tegen besluiten van de conservators in verband met de administratieve procedures voor de liquidatie en liquidatie van commerciële ondernemingen.

Handhavingsoordelen

Zij oefenen in het kader van de civiele executieprocedure de bevoegdheden uit die in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn neergelegd, met uitsluiting van de procedures voor de rechter van de intellectuele eigendom, van de rechterlijke instanties op het gebied van de mededinging, van regelgeving en van toezicht, van de maritieme rechter, van hun familie- en gezinsbeslissingen, van de rechterlijke instanties van de burgerlijke stand, en van de tenuitvoerlegging van beslissingen in strafprocedures die volgens het strafprocesrecht niet voor een civielrechtelijke beslissing moeten worden gebracht.

Uitgebreide rechterlijke instanties

Rechtbanken voor intellectuele eigendom

Bent u op de hoogte van kwesties in verband met:

 1. Acties waarbij de oorzaak van de actie verband houdt met het auteursrecht en de naburige rechten;
 2. Procedures waarbij de oorzaak van de vordering verband houdt met de industriële eigendom, ongeacht de vorm waarin de wet voorziet;
 3. Vorderingen tot nietigverklaring en nietigverklaring van octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, gebruiksmodellen en topografieën van halfgeleiderproducten, als bedoeld in het wetboek van industriële eigendom en andere toepasselijke wetgeving, alsmede vorderingen tot nietigverklaring of annulering van in reconventie afgeleide modellen van inschrijvingen, merken, logo’s, beloningen, oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen;
 4. Beroepen tegen besluiten van het Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), waarbij industriële eigendomsrechten worden verleend of geweigerd of betrekking hebben op transmissies, licenties, verklaringen van achterhaaldheid of enige andere handeling die de rechten van de industriële eigendom beïnvloedt, wijzigt of nietig verklaart;
 5. Beroep en toetsing van besluiten of andere door de INPI, I.P. genomen juridisch bindende maatregelen in inbreukprocedures;
 6. Verklaringen waarin de oorzaak van de vordering betrekking heeft op domeinnamen op het internet;
 7. Beroep tegen besluiten van de Foundation for National Scientific Computing, als bevoegde autoriteit voor de registratie van domeinnamen van.PT, waarin registratie, weigering van registratie of schrapping van een domeinnaam wordt geweigerd;
 8. Acties waarbij de oorzaak van de actie een naam van een onderneming of een naam van een onderneming betreft;
 9. Beroepen tegen beslissingen van het Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) over de ontvankelijkheid van benamingen en benamingen onder de wettelijke regeling van het Registo Nacional de Pessoas Colectivas (nationaal register van rechtspersonen);
 10. Acties waarbij de oorzaak verband houdt met het begaan van daden van oneerlijke concurrentie of inbreuk op bedrijfsgeheimen op het gebied van industriële eigendom;
 11. Het verkrijgen en bewaren van bewijsmateriaal en het verstrekken van informatie wanneer zulks op grond van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en het auteursrecht vereist is.

Mededinging, regelgeving en toezicht

Zij behandelt onder meer aangelegenheden in verband met het beroep, de toetsing en de tenuitvoerlegging van beslissingen, bevelen en andere maatregelen die juridisch aansprakelijk zijn voor de betwisting van een aantal toezichthoudende instanties, zoals de mededingingsautoriteit, de nationale burgerluchtvaartautoriteit, de Banco de Portugal en de Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Autoriteit voor de effectenmarkten).

Maritieme rechtbank

Bent u op de hoogte van kwesties in verband met:

 1. Vergoeding van schade die is veroorzaakt of geleden door schepen, boten en andere drijvende vaartuigen, of door het maritieme gebruik daarvan in de algemene wet;
 2. Contracten voor de bouw, het herstel, de aankoop en de verkoop van schepen, boten en andere drijvende vaartuigen, mits deze bestemd zijn voor gebruik in de zeescheepvaart;
 3. Contracten voor vervoer over zee of gecombineerd of multimodaal vervoer;
 4. Contracten voor het vervoer over de binnenwateren of via kanalen, binnen de grenzen van tabel 1 in bijlage bij de „General Harbour Master Regulation”, goedgekeurd bij Wetsbesluit nr. 265/72 van 31 juli 1999;
 5. Contracten voor maritiem gebruik van schepen, boten en andere drijvende vaartuigen, met name die welke worden gecharterd en financieel geleased;
 6. Verzekeringscontracten voor schepen, boten, andere drijvende vaartuigen voor maritiem gebruik en hun lading;
 7. Hypotheken en voorrechten ten aanzien van schepen of boten, bovenop de reële waarborgen met betrekking tot drijvende vaartuigen en hun lading;
 8. Bijzondere procedures voor schepen, boten, andere drijvende vaartuigen en hun lading;
 9. Conservatoire maatregelen met betrekking tot schepen, vaartuigen en andere drijvende vaartuigen, hun respectieve ladingen, alsmede andere waardevolle goederen die behoren tot de schepen, vaartuigen en andere drijvende vaartuigen, alsmede een inleidende aanvraag bij de havenautoriteit om het vertrek van vaartuigen die het voorwerp van een dergelijke procedure uitmaken, te voorkomen;
 10. Gezamenlijke of individuele verliezen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op andere drijvende vaartuigen voor gebruik in de zeevaart;
 11. Maritieme bijstand en berging;
 12. Sleep- en loodsdiensten;
 13. Verwijdering van schipbreuken;
 14. Wettelijke aansprakelijkheid in verband met de verontreiniging van de zee en van de andere wateren die onder zijn jurisdictie vallen;
 15. Het gebruik, het verlies, de ontdekking of de toewijzing van visaligte of visnetten voor de vangst van schaal-, schelp- en weekdieren, ankers, schepen, wapens, voorzieningen en andere voor de navigatie of de visserij bestemde voorwerpen, alsmede voor schade aan of behoud van dergelijke materialen, ankers, schepen en andere voorwerpen bestemd voor de scheepvaart of de visserij;
 16. Schade aan goederen in het maritieme publieke domein;
 17. Eigendom en bezit van grond en eigendom die voortkomen uit of voortvloeien uit zeewater of bestaande overblijfselen die in hun bodem of ondergrond liggen, of die afkomstig zijn uit of bestaan in de binnenwateren, indien er sprake is van een zeebelang;
 18. Arrestaties;
 19. Alle vraagstukken in het algemeen over aangelegenheden in verband met het zeerecht op het gebied van het zeerecht;
 20. Beroep tegen besluiten van de kapitein van een haven betreffende een zaak betreffende een maritieme inbreuk.

Hof van toezicht op de sancties

De uitvoering van de tenuitvoerlegging en de beslissing over hun wijziging, vervanging en beëindiging van de vrijheidsstraf of van de tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel die in de beslissing na hun definitieve vonnis is uitgevaardigd, te monitoren en te controleren. Met name heeft het tot taak:

 • De uitvoering van de aanvullende straf van verwijdering te bepalen, waarbij de veroordeling tot het vervallen van de vrijheidsstraf wordt verklaard, en de vervroegde tenuitvoerlegging van de aanvullende veroordeling te bepalen;
 • Vast te stellen dat er geen gevangenisstraf meer bestaat, een relatief onbepaalde straf en een zekere bewaringsmaatregel;
 • Het uitvaardigen van bevelen tot aanhouding, aanhouding en invrijheidstelling;
 • Het verstekvonnis te wijzen en beslag te leggen op voorwerpen, voor zover de dader geheel of ten dele is veroordeeld voor de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel;
 • Besluiten te nemen over de voorlopige schrapping van feiten of beslissingen die in het strafregister zijn opgenomen;

Central Criminal Investigation Tribunal

Stelt een strafrechtelijk onderzoek in, beslist over de uitspraak en oefent de gerechtelijke functies uit die verband houden met het onderzoek wanneer de criminele activiteit plaatsvindt in de districten van de verschillende hoven van beroep en waar de volgende strafbare feiten op het spel staan:

 1. Tegen vrede en menselijkheid;
 2. Terroristische organisaties en terrorisme;
 3. De veiligheid van de staat, met uitzondering van verkiezingsdelicten;
 4. Illegale handel in verdovende middelen, psychotrope stoffen en precursoren, behalve in geval van rechtstreekse distributie onder de consument, en criminele organisatie voor mensenhandel;
 5. Witwassen van geld;
 6. Corruptie, verduistering en economische participatie in het bedrijfsleven;
 7. Moedwillige insolventie;
 8. Het beheer van de schade in de economische eenheid van de overheidssector;
 9. Fraude bij de verkrijging of verduistering van emissierechten, subsidies of kredieten;
 10. Georganiseerde economische en financiële feiten, onder meer door het gebruik van computertechnologie;
 11. Economische en financiële inbreuken met een internationale of transnationale dimensie.

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 16/09/2019